INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Specjalista do spraw doskonalenia i rozwoju aplikacji

Kod: 251201

4. Odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego

Z uwagi na szerokie wykorzystanie technologii informatycznych we wszystkich niemal branżach i dziedzinach gospodarki, specjalista do spraw doskonalenia i rozwoju aplikacji jest zawodem pożądanym na rynku pracy w kraju i za granicą.

Specjalista do spraw doskonalenia i rozwoju aplikacji może znaleźć zatrudnienie w:

 • firmach zajmujących się wytwarzaniem, wdrażaniem, utrzymaniem i rozwojem aplikacji,
 • instytucjach wykorzystujących gotowe aplikacje,
 • jednostkach naukowych i badawczo-rozwojowych.

Ze względu na szybki i stały rozwój technologii informatycznych oraz zakres ich stosowania, specjalista rozwoju oprogramowania może pracować we wszystkich branżach i dziedzinach gospodarki.

Specjalista do spraw doskonalenia i rozwoju aplikacji może być zatrudniony na umowę o pracę, umowę o dzieło, zlecenie lub prowadzić własną działalność gospodarczą obejmującą wykonywanie zadań typowych dla tego zawodu.

WAŻNE:

Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:

http://oferty.praca.gov.pl

Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:

http://mz.praca.gov.pl

https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe

Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl

Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:

Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl

Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl

Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl

Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl

Pomorskie – http://www.porp.pl

Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl

Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl

Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynku-pracya

Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl

Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:

http://zielonalinia.gov.pl

Portal Prognozowanie Zatrudnienia:

www.prognozowaniezatrudnienia.pl

Portal EU Skills Panorama:

http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en

Europejski portal mobilności zawodowej EURES:

https://eures.praca.gov.pl

https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

Kształcenie

Obecnie (2018 r.) w ramach systemu edukacji zawodowej w Polsce nie prowadzi się kształcenia w zawodzie specjalista do spraw doskonalenia i rozwoju aplikacji.

Pracodawcy przy zatrudnieniu preferują absolwentów kierunków informatycznych, technicznych i ścisłych (matematyka, fizyka, elektronika). Kształcenie na takich kierunkach oferuje wiele uczelni wyższych w Polsce, w szczególności politechniki, uniwersytety oraz niepubliczne szkoły wyższe. Szkoły wyższe oferują także studia podyplomowe z tego zakresu.

Szkolenie

Kandydaci do zawodu specjalista do spraw doskonalenia i rozwoju aplikacji oraz osoby wykonujące ten zawód mogą podnosić swoje kompetencje zawodowe poprzez kursy i szkolenia organizowane przez:

 • stowarzyszenia i organizacje branżowe,
 • komercyjne firmy szkoleniowe,
 • wyspecjalizowane przedsiębiorstwa informatyczne.

Tematyka tych kursów i szkoleń dotyczy zwykle:

 • utrzymania i rozwoju oprogramowania,
 • technologii wytwarzania oprogramowania,
 • języków programowania,
 • standardów dokumentacyjnych,
 • zarządzania projektami informatycznymi.

Z reguły organizatorzy tych szkoleń poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje stosownymi certyfikatami/zaświadczeniami.

Z uwagi na ciągły i szybki postęp technologiczny oraz zmieniające się warunki pracy aplikacji, praca w zawodzie specjalista do spraw doskonalenia i rozwoju aplikacji wymaga stałego poszerzania wiedzy poprzez samokształcenie, uczestnictwo w konferencjach, seminariach i warsztatach specjalistycznych.

WAŻNE:

Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Szkolnictwo wyższe:

www.wybierzstudia.nauka.gov.pl

Szkolnictwo zawodowe:

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-zawodowe

http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod

https://zrp.pl

Szkolenia zawodowe:

Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris

Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Inne źródła danych:

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl

Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

Wynagrodzenie (2018 r.) osób pracujących w zawodzie specjalista do spraw doskonalenia i rozwoju aplikacji jest zróżnicowane i wynosi z reguły od 3300 zł do 7100 zł brutto miesięcznie w przeliczeniu na jeden etat. Średnie wynagrodzenie brutto wynosi 4800 zł (mediana).

Poziom wynagrodzenia miesięcznego brutto kształtuje się następująco:

 • w przypadku osób z niewielkim doświadczeniem w zakresie od 3300 zł do 4800 zł,
 • po kilku latach pracy, uzyskaniu doświadczenia w przedziale od 4800 zł do 7100 zł,
 • w przypadku osób z dużym doświadczeniem zarobki mogą przekroczyć 7100 zł.

Poziom wynagrodzeń osób pracujących w zawodzie uzależniony jest również m.in. od:

 • szczegółowego zakresu zadań,
 • stażu pracy,
 • posiadanych uprawnień i wykształcenia,
 • doświadczenia pracownika,
 • sytuacji na lokalnym rynku pracy,
 • regionu Polski oraz koniunktury na rynku pracowniczym.

WAŻNE:

Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność. Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy

Przykładowe portale informujące o zarobkach:

https://wynagrodzenia.pl/gus

https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach

https://sedlak.pl/raporty-placowe

https://zarobki.pracuj.pl

https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen

https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

W zawodzie specjalista do spraw doskonalenia i rozwoju aplikacji możliwe jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie technicznych i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:

 • z dysfunkcją narządu wzroku (04-O), pod warunkiem korzystania ze szkieł korekcyjnych,
 • słabo słyszących (03-L), gdy stosują aparaty słuchowe umożliwiające swobodną komunikację,
 • z dysfunkcją kończyn dolnych (05-R) w zakresie, który nie wyklucza poruszania się poza siedzibą firmy.

WAŻNE

Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę