INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Specjalista do spraw doskonalenia i rozwoju aplikacji

Kod: 251201

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie specjalista do spraw doskonalenia i rozwoju aplikacji wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Opracowywanie procedur utrzymania aplikacji (ang. Application Maintenance).
 • Z2 Zarządzanie utrzymaniem aplikacji: incydentami 11, problemami 19 oraz zmianami 30.
 • Z3 Monitorowanie działania aplikacji, w tym w szczególności szybkości, wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa.
 • Z4 Instalowanie, konfigurowanie i dostosowywanie aplikacji do zmian sprzętowo-systemowego środowiska pracy.
 • Z5 Dostosowywanie aplikacji do zmian w organizacji oraz jej otoczeniu.
 • Z6 Zarządzanie licencjami i certyfikatami 6.
 • Z7 Zbieranie, analizowanie i dokumentowanie wymagań dotyczących zmian i rozwoju aplikacji.
 • Z8 Implementowanie zmian, rozwijanie i doskonalenie aplikacji zgodnie z wymaganiami.
 • Z9 Organizowanie i przeprowadzanie testów aplikacji.
 • Z10 Zarządzanie cyklem wydań kolejnych wersji aplikacji.
 • Z11 Opracowywanie dokumentacji technicznej i użytkowej aplikacji.

Kompetencja zawodowa Kz1: Wdrażanie, utrzymanie i doskonalenie aplikacji obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Opracowywanie procedur utrzymania aplikacji (ang. Application Maintenance)

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady zapewnienia bezpiecznej, niezawodnej i wydajnej pracy aplikacji w określonym środowisku sprzętowo-systemowym w danej organizacji;
 • Metody identyfikowania zagrożeń mogących występować podczas utrzymania aplikacji;
 • Sposoby obsługiwania incydentów;
 • Zasady zarządzania incydentami, problemami i zmianami;
 • Zasady tworzenia procedur związanych z utrzymaniem aplikacji.
 • Identyfikować elementy aplikacji wymagające określenia procedur związanych z zapewnieniem bezpiecznej, niezawodnej i wydajnej pracy aplikacji w określonym środowisku sprzętowo-systemowym;
 • Identyfikować zagrożenia mogące występować podczas utrzymania aplikacji;
 • Określać sposób obsługiwania incydentów;
 • Określać sposób zarządzania problemami dotyczącymi aplikacji;
 • Określać sposób zarządzania zmianami aplikacji;
 • Tworzyć procedurę utrzymania aplikacji.

Z2

Zarządzanie utrzymaniem aplikacji: incydentami, problemami oraz zmianami

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady współpracy i komunikowania się z użytkownikami aplikacji;
 • Pojęcia incydentu, problemu i zmiany oraz metody ich rozwiązywania, ewidencjonowania i weryfikowania;
 • Procedurę utrzymania aplikacji obowiązującą w danej organizacji;
 • Cykl zmian życia aplikacji 7;
 • Proces zarządzania zmianą aplikacji.
 • Wspierać użytkowników w zakresie korzystania z aplikacji;
 • Rozwiązywać bieżące problemy związane z użytkowaniem aplikacji;
 • Prowadzić ewidencję zgłoszeń incydentów, zgodnie z obowiązującą procedurą utrzymania aplikacji;
 • Weryfikować zgłoszenia incydentów;
 • Nadawać zgłoszeniom odpowiedni priorytet obsługi, zgodnie z obowiązującą procedurą utrzymania aplikacji;
 • Kontrolować cykl życia zmian aplikacji tak, aby zminimalizować zakłócenia bieżącej pracy oprogramowania.

Z3

Monitorowanie działania aplikacji, w tym w szczególności szybkości, wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Standardy dotyczące szybkości, wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa pracy aplikacji w określonym środowisku produkcyjnym 21;
 • Metody i narzędzia monitorowania pracy aplikacji, w tym jej szybkości, wydajności i bezpieczeństwa;
 • Metody prowadzenia obserwacji procesu działania aplikacji;
 • Politykę bezpieczeństwa danej organizacji.
 • Kontrolować bieżące parametry pracy aplikacji, w tym szybkość, wydajność, niezawodność i bezpieczeństwo;
 • Korzystać z narzędzi monitorowania pracy aplikacji, w tym jej szybkości, wydajności i bezpieczeństwa;
 • Prowadzić obserwację działania aplikacji w celu rozpoznania aktualnego stanu pracy aplikacji;
 • Prowadzić obserwację działania aplikacji w celu wykrycia zdarzeń niepożądanych, mających wpływ na poprawność pracy oprogramowania;
 • Prowadzić analizę ryzyka oraz oceny bezpieczeństwa pracy aplikacji w odniesieniu do polityki bezpieczeństwa organizacji.

Z4

Instalowanie, konfigurowanie i dostosowywanie aplikacji do zmian sprzętowo-systemowego środowiska pracy

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Środowisko sprzętowe (komputery lub urządzenia mobilne, urządzenia peryferyjne i inne, w zakresie koniecznym do instalacji i konfiguracji systemów operacyjnych i aplikacji) pracy aplikacji;
 • Środowisko systemowe (systemy operacyjne, sterowniki, komponenty oprogramowania systemowego niezbędnego do działania aplikacji), a także zasady działania, konfiguracji i użycia;
 • Infrastrukturę konieczną do uruchomienia aplikacji;
 • Skrypty instalacyjne i konfiguracyjne;
 • Procesy automatyzacji dostarczania i wdrażania aplikacji;
 • Skrypty konfiguracji i zarządzania infrastrukturą.
 • Instalować systemy operacyjne, sterowniki i inne komponenty konieczne do stworzenia środowiska pracy aplikacji;
 • Konfigurować środowisko sprzętowo-systemowe dla zabezpieczenia poprawnej pracy aplikacji;
 • Instalować i konfigurować aplikację wraz z koniecznymi do jej działania komponentami;
 • Przygotowywać skrypt instalacyjny lub konfiguracyjny oprogramowania;
 • Przygotowywać środowisko, w tym infrastrukturę, konieczną do uruchomienia aplikacji;
 • Przygotowywać skrypt konfiguracji lub zarządzania infrastrukturą;
 • Automatyzować proces dostarczania i wdrażania aplikacji;
 • Opracowywać instrukcję instalacji i konfiguracji aplikacji.

Z5

Dostosowywanie aplikacji do zmian w organizacji oraz jej otoczeniu

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zmiany w organizacji oraz jej otoczeniu mające wpływ na konieczność zmian aplikacji;
 • Ryzyko biznesowe zmian;
 • Politykę i strategię zmian;
 • Potrzeby użytkowników w zakresie zmiany aplikacji.
 • Analizować zmiany w organizacji oraz jej otoczeniu mające wpływ na konieczność zmian aplikacji;
 • Szacować czas, koszty oraz ryzyko biznesowe zmian;
 • Autoryzować, planować i kontrolować zmiany;
 • Reagować na wnioski użytkowników o zmianę.

Z6

Zarządzanie licencjami i certyfikatami

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady zarządzania licencjami oprogramowania 16;
 • Narzędzia umożliwiające pomiary wykorzystania licencji w organizacji;
 • Rodzaje licencji i wynikające z nich prawa i ograniczenia użytkowników oprogramowania;
 • Politykę i strategię certyfikacji 5 danej organizacji.
 • Weryfikować stan posiadanych licencji oprogramowania i ich przydatność w organizacji;
 • Określać koszty, jakie ponosi i jakie może ponieść organizacja z tytułu licencji;
 • Wykorzystywać narzędzia umożliwiające pomiary wykorzystania licencji w organizacji;
 • Optymalizować licencje oprogramowania w organizacji;
 • Zarządzać certyfikatami produktowymi oraz kompetencyjnymi zgodnie z polityką certyfikacji organizacji.

Kompetencja zawodowa Kz2: Prowadzenie prac związanych z rozwojem aplikacji obejmuje zestaw zadań zawodowych Z7, Z8, Z9, Z10, Z11, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z7

Zbieranie, analizowanie i dokumentowanie wymagań dotyczących zmian i rozwoju aplikacji

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Sposoby zbierania i pozyskiwania wymagań dotyczących rozwoju i zmiany aplikacji;
 • Rodzaje i zasady określania wymagań funkcjonalnych aplikacji;
 • Rodzaje i zasady określania wymagań niefunkcjonalnych aplikacji;
 • Określenia i pojęcia dziedzinowe stosowane w technikach modelowania;
 • Wymagania dziedzinowe, specyfikę branży oraz możliwości sprzętowo-systemowego środowiska pracy aplikacji;
 • Zasady zgodnego ze standardem dokumentowania wymagań.
 • Pozyskiwać wymagania dotyczące rozwoju i zmiany aplikacji;
 • Analizować wymagania, tj. określać, czy pozyskane wymagania są jasne, kompletne, jednoznaczne i spójne;
 • Tworzyć modele wymagań 17;
 • Interpretować określenia i pojęcia dziedzinowe stosowane w technikach modelowania;
 • Określać wpływ zmian na istniejące oprogramowanie;
 • Tworzyć dokumentację wymagań dotyczących zmian i rozwoju aplikacji.

Z8

Implementowanie zmian, rozwijanie i doskonalenie aplikacji zgodnie z wymaganiami

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Cykl życia oprogramowania 8;
 • Zasady projektowania aplikacji;
 • Wzorce projektowe 29, algorytmy 1 i struktury danych 20;
 • Środowiska i narzędzia pracy zespołowej programistów;
 • Dobre praktyki i narzędzia wersjonowania kodu źródłowego aplikacji;
 • Języki programowania 14;
 • Biblioteki programistyczne 4;
 • Bazy danych i języki zapytań do baz danych;
 • Zasady projektowania struktur i baz danych;
 • Zasady tworzenia i rozwoju aplikacji zgodnie z dokumentacją;
 • Zasady optymalizacji kodu oprogramowania;
 • Podstawowe zagadnienia dotyczące zarządzania projektem informatycznym i produkcją oprogramowania.
 • Szacować czas i koszt wykonania udokumentowanego zadania programistycznego;
 • Projektować sposób implementacji określonego zakresu oprogramowania;
 • Dobierać optymalne wzorce projektowe i biblioteki programistyczne;
 • Projektować właściwe struktury danych i algorytmy;
 • Korzystać ze środowisk i narzędzi pracy zespołowej programistów;
 • Stosować w praktyce zasady dotyczące wersjonowania kodu źródłowego aplikacji;
 • Programować w językach programowania właściwych dla danej aplikacji;
 • Wprowadzać zmiany w istniejącym kodzie źródłowym aplikacji;
 • Stosować narzędzia środowiska programistycznego;
 • Optymalizować kod oprogramowania;
 • Przygotowywać pakiety zawierające zmiany i aktualizacje aplikacji.

Z9

Organizowanie i przeprowadzanie testów aplikacji.

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Środowisko uruchomienia i pracy aplikacji;
 • Rodzaj, zakres i sposób przeprowadzenia testu;
 • Typy, rodzaje i poziomy testowania;
 • Funkcjonalność aplikacji określoną dokumentacją;
 • Wymagania niefunkcjonalne dotyczące aplikacji (wydajność, efektywność, bezpieczeństwo, niezawodność);
 • Metody i narzędzia badania wydajności i efektywności działania aplikacji;
 • Sposoby dokumentowania testów.
 • Przygotowywać i konfigurować środowisko testowe aplikacji 22;
 • Przygotowywać plan testów zgodny z zakresem projektu;
 • Tworzyć i wykonywać testy oprogramowania na różnych poziomach testowania;
 • Testować zgodność oprogramowania z udokumentowanymi wymaganiami funkcjonalnymi;
 • Wykonywać wybrane testy niefunkcjonalne;
 • Badać wydajność i efektywność działania aplikacji;
 • Dokumentować przeprowadzone testy.

Z10

Zarządzanie cyklem wydań kolejnych wersji aplikacji

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady wersjonowania aplikacji obowiązujące w danej organizacji;
 • Harmonogram wydań nowych wersji aplikacji;
 • Ryzyko wdrożenia nowych wersji aplikacji.
 • Szacować ryzyko wdrożenia nowej wersji oprogramowania;
 • Opracowywać harmonogram wydań nowych wersji aplikacji;
 • Optymalizować publikacje kolejnych wersji aplikacji tak, by minimalizować zakłócenia pracy aktualnej wersji oprogramowania.

Z11

Opracowywanie dokumentacji technicznej i użytkowej aplikacji

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady prowadzenia technicznej i użytkowej dokumentacji rozwijanej aplikacji;
 • Systemy automatycznie tworzące techniczną dokumentację oprogramowania;
 • Edytory tekstów oraz inne oprogramowanie biurowe;
 • Dobre praktyki dotyczące wersjonowania i archiwizowania dokumentacji.
 • Dokumentować rozwój aplikacji zgodnie ze standardami organizacji;
 • Korzystać z systemów automatycznie tworzących techniczną dokumentację oprogramowania;
 • Korzystać z oprogramowania biurowego, w szczególności z edytorów tekstów;
 • Archiwizować oraz wersjonować dokumentację techniczną i użytkową wraz z rozwojem aplikacji.

Pracownik w zawodzie specjalista do spraw doskonalenia i rozwoju aplikacji powinien mieć kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za skutki działań własnych związanych z rozwojem aplikacji.
 • Komunikowania się z użytkownikami i specjalistami uczestniczącymi w rozwoju aplikacji.
 • Uzasadniania swoich opinii i decyzji dotyczących rozwoju aplikacji.
 • Podejmowania działania i współdziałania w trakcie procesu doskonalenia i rozwijania aplikacji.
 • Podejmowania samodzielnych decyzji związanych z rozwojem aplikacji.
 • Prowadzenia samooceny działań własnych i konstruktywnej oceny członków zespołu projektowego, w którym pracuje.
 • Dbania i utrzymywania trwałych relacji z partnerami oraz klientami firmy.
 • Doskonalenia kompetencji zawodowych w sposób ustawiczny oraz śledzenia nowych rozwiązań technologicznych w zakresie rozwoju oprogramowania systemów informatycznych.
 • Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową w branży IT.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu specjalista do spraw doskonalenia i rozwoju aplikacji.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu specjalista do spraw doskonalenia i rozwoju aplikacji

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie specjalista do spraw doskonalenia i rozwoju aplikacji nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę