INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych

Kod: 251202

2. Opis zawodu

Specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych wykonuje prace związane z modyfikacją, rozwojem i utrzymaniem oprogramowania 18 systemów informatycznych 15.

Opis pracy

Specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych zajmuje się wdrażaniem 19, konserwacją 8, dostosowywaniem oprogramowania stanowiącego element systemu informatycznego do zmieniających się wymagań funkcjonalnych 23niefunkcjonalnych 24. Pracuje również nad rozwojem oprogramowania zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami użytkowników oraz w celu osiągnięcia jego maksymalnej wydajności.

Sposoby wykonywania pracy

Specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych stosuje metody, techniki i procedury związane ze współpracą z użytkownikami systemów informatycznych w zakresie ich bieżącego utrzymania, a także z:

 • opracowywaniem i wdrażaniem procedury obsługi, utrzymania oraz konfiguracji oprogramowania,
 • analizowaniem wydajności oraz optymalizowaniem pracy systemów informatycznych,
 • identyfikowaniem i analizowaniem potrzeb użytkowników i na ich podstawie tworzeniem specyfikacji wymagań,
 • analizowaniem dostępnych na rynku rozwiązań i poszukiwaniem gotowych systemów realizujących wymagania użytkowników,
 • projektowaniem, implementacją i testowaniem nowych funkcji w oprogramowaniu,
 • analizowaniem bezpieczeństwa systemów informatycznych,
 • zarządzaniem zmianami i wprowadzaniem kolejnej wersji oprogramowania,
 • przygotowaniem dokumentacji technicznej i użytkowej systemów informatycznych.

WAŻNE:

W przypadku realizacji zaawansowanych projektów informatycznych występuje specjalizacja w zakresie czynności wykonywanych podczas prac nad rozwojem oprogramowania, np. dotyczących prac badawczych, testowania, programowania, analizowania wymagań, projektowania. Wówczas specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych może koordynować pracę wyspecjalizowanych członków zespołu rozwijającego oprogramowanie. Podczas realizacji projektów specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych współpracuje z innymi specjalistami, np. projektantami, analitykami, programistami, grafikami, specjalistami z innych dziedzin. W mniejszych organizacjach oraz przy mniejszej złożoności oprogramowania zawód ten ma charakter bardziej interdyscyplinarny.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2., 3.3., 3.4. Kompetencje zawodowe.

Warunki pracy

Specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych pracuje w pomieszczeniach biurowych, które mogą mieć charakter:

 • przestrzeni otwartej, np. open space 11,
 • jedno- lub kilkuosobowych pokoi, gabinetów,
 • laboratorium komputerowego.

Specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych może również wykonywać swoją pracę w innym miejscu, np. w domu lub u klienta. Praca specjalisty jest zwykle pracą jednozmianową, możliwe są też elastyczne godziny pracy i praca zdalna, często również zadaniowa.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych w swojej pracy korzysta ze zintegrowanego środowiska komputerowego (sprzęt, peryferia 12, system operacyjny), a także z:

 • dostępu do sieci komputerowej,
 • literatury fachowej,
 • komunikatorów,
 • internetu,
 • aplikacji do zarządzania projektem,
 • systemów kontroli wersji,
 • edytorów, kompilatorów, debugerów (programów do wykrywania błędów w oprogramowaniu),
 • narzędzi do testowania aplikacji,
 • systemów do tworzenia dokumentacji,
 • oprogramowania biurowego.

Organizacja pracy

Wykonywanie zadań zawodowych przez specjalistę do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych zatrudnionego na etacie zwykle odbywa się w systemie jednozmianowym, w stałych godzinach pracy, w dni robocze.

Postęp technologiczny umożliwia wykonywanie coraz większej liczby zadań bez konieczności przebywania w biurze. Praca specjalisty do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych ma charakter indywidualny lub zespołowy, w zależności od realizowanego projektu.

Praca specjalisty do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych może odbywać się także w nienormowanym czasie, często wymaga stałych kontaktów z klientem, wyjazdów służbowych. Pracownik coraz częściej pracuje w sposób zdalny, wykorzystując do tego programy do komunikacji zdalnej oraz wideokonferencyjnej.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Osoba pracująca jako specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych narażona jest na:

 • przeciążenia układu kostno-stawowego z powodu wymuszonej pozycji ciała podczas długotrwałej pracy przy komputerze, tj.: zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, wady postawy, zmiany w układzie kostno-stawowym nadgarstka,
 • przeciążenia narządu wzroku spowodowane intensywną i długotrwałą pracą przy komputerze, złe lub niewłaściwe sztuczne oświetlenie pomieszczeń, tj.: osłabienie wzroku, ból, łzawienie oczu,
 • obciążenia nerwowo-psychiczne spowodowane pracą pod presją czasu, czego skutkiem jest stres, który może prowadzić do nerwicy, depresji,
 • podwyższony poziom hałasu podczas pracy w pomieszczeniu, w którym stoi wiele komputerów, drukarek.

WAŻNE:

Szczególne ważne jest organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami, przepisami bezpieczeństwa i higieny oraz ergonomii 6 pracy.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • sprawność układu kostno-stawowego,
 • sprawność układu mięśniowego,
 • sprawność kończyn górnych,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność narządu słuchu;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • ostrość wzroku,
 • rozróżnianie barw,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • spostrzegawczość,
 • zręczność rąk,
 • zręczność palców;

w kategorii sprawności i zdolności

 • uzdolnienia matematyczne,
 • zdolność pracy w szybkim tempie,
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • rozumowanie logiczne,
 • twórcze myślenie,
 • dobra pamięć,
 • podzielność uwagi,
 • predyspozycje do długotrwałej pracy w pozycji siedzącej,
 • łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie;

w kategorii cech osobowościowych

 • rzetelność,
 • dociekliwość,
 • odporność na stres,
 • cierpliwość,
 • zdolność do współdziałania,
 • wytrzymałość na długotrwały wysiłek,
 • samodzielność,
 • samokontrola,
 • kreatywność,
 • zdolność przekonywania,
 • wytrwałość,
 • dokładność.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.5. Kompetencje społeczne; 3.6. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Ze względu na częste kontakty z klientem, użytkownikiem końcowym, do pracy w zawodzie specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych wymagany jest dobry słuch oraz sprawny aparat mowy. Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu są poważne wady wzroku, które utrudniają pracę przy komputerze, niesprawność kończyn górnych, określone wady i choroby kręgosłupa z uwagi na długotrwałą pracę w pozycji siedzącej.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Pracodawcy, rekrutując specjalistów do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych, preferują osoby posiadające wykształcenie wyższe I i II stopnia kierunków informatycznych, technicznych, ścisłych (mechatronika, telekomunikacja, elektronika, matematyka, fizyka).

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Nie ma wymogów w zakresie niezbędnych kwalifikacji czy uprawnień dopuszczających do wykonywania zawodu specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych.

Atutami przy zatrudnieniu w tym zawodzie są:

 • udokumentowane doświadczenie na identycznym lub pokrewnym stanowisku pracy,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera i rozległa wiedza programistyczna,
 • posiadanie zaświadczeń/certyfikatów o ukończeniu specjalistycznych kursów i szkoleń, związanych z rozwojem oprogramowania systemów informatycznych oraz znajomość narzędzi, służących do rozwoju oprogramowania danego systemu informatycznego,
 • certyfikaty potwierdzające znajomość języka angielskiego na różnych poziomach zaawansowania.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych, w zależności od posiadanego doświadczenia, może pracować na stanowisku:

 • młodszego specjalisty,
 • specjalisty,
 • starszego specjalisty.

Specjalista po uzupełnieniu wiedzy i kompetencji może również pracować w zawodach pokrewnych. Osoby pogłębiające wiedzę w zakresie zarządzania zespołami i projektami informatycznymi mogą pełnić funkcje:

 • kierowników zespołów,
 • kierowników projektów,
 • dyrektorów IT.

Specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych może poszerzać swoje kompetencje m.in. poprzez:

 • uczestnictwo w szkoleniach specjalistycznych i w konferencjach branżowych,
 • kontynuację nauki na studiach podyplomowych,
 • uczestnictwo w webinariach 20 oraz korzystając z oferty szkoleń e-learningowych 5.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2018 r.) w zawodzie specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych nie ma możliwości potwierdzania kompetencji zawodowych zarówno w edukacji formalnej, jak i pozaformalnej.

Istnieje możliwość potwierdzania kompetencji przydatnych w zawodzie specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych w ramach studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych, ukierunkowanych na rozwój oprogramowania systemów informatycznych.

Alternatywnymi formami potwierdzania kompetencji w zawodzie specjalisty do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych mogą być:

 • portfolio zawierające przykłady zrealizowanych projektów informatycznych,
 • uzyskane nagrody, wyróżnienia branżowe i rekomendacje od pracodawców i instytucji wdrażających oprogramowanie autorstwa/współautorstwa kandydata do zatrudnienia,
 • uzyskanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności potwierdzane certyfikatami/zaświadczeniami, wydanymi przez komercyjne firmy branży informatycznej.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Analityk systemów teleinformatycznych

251101

Konsultant do spraw systemów teleinformatycznych

251102

Projektant / architekt systemów teleinformatycznych

251103

Specjalista do spraw doskonalenia i rozwoju aplikacji

251201

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę