INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych

Kod: 251202

4. Odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego

Ze względu na szybki rozwój technologii informatycznych oraz ich szerokie wykorzystanie we wszystkich branżach i dziedzinach gospodarki specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych jest zawodem pożądanym na rynku pracy, szczególnie w najbardziej rozwiniętych regionach kraju.

Specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych może podjąć pracę w:

 • firmach produkcyjno-usługowych zajmujących się wytwarzaniem, modyfikacją, konserwacją oprogramowania,
 • przedsiębiorstwach, które wykorzystywane oprogramowanie opracowują we własnym zakresie,
 • jednostkach naukowych,
 • jednostkach badawczo-rozwojowych.

Może być zatrudniony na:

 • umowę o pracę,
 • umowę o dzieło,
 • umowę-zlecenie.

Może też, pracując w ramach działalności gospodarczej, świadczyć usługi na zasadzie B2B 2.

Ze względu na rozwój technologii informatycznych oraz szerokość ich stosowania specjalista do spraw rozwoju oprogramowania może pracować we wszystkich branżach i dziedzinach gospodarki.

Pracodawcy przy zatrudnieniu zwracają uwagę na znajomość rozwijanego systemu informatycznego oraz branży, dla której dany system informatyczny jest dedykowany.

WAŻNE:

Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:

http://oferty.praca.gov.pl

Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:

Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:

http://mz.praca.gov.pl

https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/zawody-deficytowe-i-nadwyzkowe

Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl

Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:

Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl

Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl

Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl

Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl

Pomorskie – http://www.porp.pl

Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl

Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl

Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynku-pracya

Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl

Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:

http://zielonalinia.gov.pl

Portal Prognozowanie Zatrudnienia:

www.prognozowaniezatrudnienia.pl

Portal EU Skills Panorama:

http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en

Europejski portal mobilności zawodowej EURES:

https://eures.praca.gov.pl

https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

Kształcenie

W zawodzie specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych najczęściej pracują absolwenci szkół wyższych kierunków: informatycznych, technicznych, ścisłych (mechatronika, telekomunikacja, elektronika, matematyka, fizyka). Kształcenie na takich kierunkach oferują w szczególności politechniki, uniwersytety oraz niepubliczne szkoły wyższe. Szkoły wyższe oferują również studia podyplomowe z tego zakresu.

Szkolenie

Ze względu na szybki postęp, jaki dokonuje się w obszarze rozwoju oprogramowania, praca w zawodzie specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych wymaga ciągłego poszerzania kompetencji. Dlatego pracownik powinien brać udział w specjalistycznych szkoleniach, np. z zakresu:

 • projektowania oprogramowania,
 • produkcji oprogramowania,
 • technologii informatycznych,
 • oprogramowania danego systemu informatycznego,
 • dokumentowania systemów w określonej notacji.

Szkolenia prowadzone przez firmy komercyjne z reguły kończą się egzaminem i wydaniem certyfikatu, który potwierdza uzyskaną przez uczestnika wiedzę i umiejętności, wynikające z oferty programowej danego szkolenia.

WAŻNE:

Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:

Szkolnictwo wyższe:

www.wybierzstudia.nauka.gov.pl

Szkolnictwo zawodowe:

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-zawodowe

http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod

http://www.zrp.pl

Szkolenia zawodowe:

Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris

Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Inne źródła danych:

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl

Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

Wynagrodzenie osób pracujących w zawodzie specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych jest zróżnicowane i wynosi od 4000 zł do 12 000 zł brutto.

Poziom wynagrodzeń uzależniony jest od:

 • sytuacji na lokalnym rynku pracy,
 • kategorii pracodawcy (prywatny, publiczny, z kapitałem zagranicznym),
 • regionu Polski,
 • wielkości aglomeracji,
 • doświadczenia pracownika,
 • zakresu obowiązków pracownika,
 • branży, w której działa firma.

WAŻNE:

Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność. Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:

Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy

Przykładowe portale informujące o zarobkach:

https://wynagrodzenia.pl/gus

https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach

https://sedlak.pl/raporty-placowe

https://zarobki.pracuj.pl

https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen

https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

W zawodzie specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych możliwe jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Jest to uzależnione od stopnia niepełnosprawności. Przy zastosowaniu odpowiednich regulacji w zakresie czasu pracy oraz prawidłowej ergonomii stanowiska pracy dopuszczalne jest zatrudnienie w tym zawodzie osób:

 • z niewielką dysfunkcją kończyn górnych (05-R), która nie wyklucza wykonywania pracy przy komputerze; wymagane jest wówczas dostosowanie sprzętu komputerowego,
 • z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych (05-R); wymagane jest wówczas wyposażenie stanowiska w uchwyty, poręcze, regulowaną wysokość krzesła, podnóżka i inne udogodnienia,
 • z dysfunkcją narządu wzroku (04-O), jeśli posiadana wada jest skorygowana odpowiednimi szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, które zapewnią ostrość widzenia.

WAŻNE:

Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę