INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych

Kod: 251202

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Formułowanie założeń, wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych oprogramowania systemu informatycznego.
 • Z2 Analizowanie wymagań systemu informatycznego.
 • Z3 Analizowanie i wybór dostępnego na rynku oprogramowania pod kątem zadań realizowanych przez system informatyczny.
 • Z4 Dostosowywanie oprogramowania systemu informatycznego z uwzględnieniem określonych wymagań.
 • Z5 Organizowanie i wykonywanie testów oprogramowania 17 systemu informatycznego.
 • Z6 Opracowywanie dokumentacji użytkowej oprogramowania systemów informatycznych.
 • Z7 Dostosowywanie i migrowanie oprogramowania do zmienionego środowiska sprzętowo-aplikacyjnego systemu informatycznego.
 • Z8 Organizowanie pracy w cyklu wydań nowych, poprawionych wersji oprogramowania systemu informatycznego.
 • Z9 Opracowywanie procedur utrzymania oprogramowania systemu informatycznego.

Kompetencja zawodowa Kz1: Opracowanie modelu architektury oraz projektu oprogramowania systemu informatycznego obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Formułowanie założeń, wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych oprogramowania systemu informatycznego

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Sposoby pozyskiwania informacji na temat wymagań dla oprogramowania;
 • Rodzaje oraz zasady formułowania wymagań funkcjonalnych oprogramowania;
 • Rodzaje oraz zasady formułowania wymagań niefunkcjonalnych oprogramowania;
 • Zasady dokumentowania wymagań z użyciem standardów;
 • Techniki i języki modelowania 10.
 • Pozyskiwać i analizować informacje nt. wymagań w zakresie swojej odpowiedzialności;
 • Identyfikować procesy, które ma realizować oprogramowanie systemu;
 • Dokumentować wymagania z użyciem stosowanych w organizacji standardów opisu wymagań;
 • Identyfikować nowe wymagania dla użytkowanego oprogramowania systemu informatycznego;
 • Specyfikować wymagania rozwoju oprogramowania;
 • Interpretować stosowane w technikach modelowania pojęcia i określenia dziedzinowe.

Z2

Analizowanie wymagań systemu informatycznego

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Metody analizowania wymagań;
 • Wymagania branży i możliwych środowisk eksploatacji oprogramowania systemu informatycznego;
 • Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne stawiane oprogramowaniu podobnych systemów informatycznych;
 • Procesy biznesowe typowe dla branży i organizacji użytkującej system;
 • Oprogramowanie i technologie informatyczne stosowane w organizacji.
 • Oceniać pozyskane informacje pod kątem ich przydatności w określonym przypadku;
 • Określać lub identyfikować procesy, które ma realizować oprogramowanie systemu;
 • Oceniać ryzyko wpływu nowych wymagań na istniejące funkcje systemu.

Z3

Analizowanie i wybór dostępnego na rynku oprogramowania pod kątem zadań realizowanych przez system informatyczny

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne stawiane oprogramowaniu systemu informatycznego;
 • Przepisy prawa dotyczące licencjonowania 9 i praw autorskich 13;
 • Dokumentację systemów informatycznych;
 • Procesy biznesowe typowe dla branży i organizacji, wykorzystującej system.
 • Identyfikować procesy, które ma realizować oprogramowanie systemu;
 • Badać cechy i użyteczność istniejącego oprogramowania względem wymagań;
 • Wskazywać alternatywy dla rozwiązań danego problemu;
 • Dobierać oprogramowanie potrzebne do realizacji określonych zadań przez system informatyczny;
 • Przestrzegać praw autorskich i licencyjnych;
 • Korzystać z dokumentacji systemów informatycznych.

Kompetencja zawodowa Kz2: Rozwijanie oprogramowania systemu informatycznego obejmuje zestaw zadań zawodowych Z4, Z5, Z6, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z4

Dostosowywanie oprogramowania systemu informatycznego z uwzględnieniem określonych wymagań

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Etapy wytwarzania oprogramowania;
 • Cykl życia oprogramowania 4;
 • Zasady projektowania oprogramowania systemów informatycznych;
 • Wzorce rozwiązań problemów informatycznych;
 • Algorytmy 1 i struktury danych 14;
 • Wybrane języki programowania 7;
 • Biblioteki programistyczne 3;
 • Narzędzia informatyczne wspomagające rozwój oprogramowania w pracy zespołowej;
 • Bazy danych i języki zapytań do baz danych;
 • Zasady projektowania struktur i baz danych;
 • Zasady tworzenia oprogramowania spełniającego wymogi bezpieczeństwa i ochrony informacji;
 • Zagadnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych;
 • Zasady ochrony danych w systemach informatycznych;
 • Podstawy prowadzenia projektów informatycznych;
 • Zasady zarządzania wersjami kodu aplikacji;
 • Narzędzia do wersjonowania kodu 21 aplikacji.
 • Planować rozwój oprogramowania zgodnie z wymaganiami;
 • Projektować wykonanie określonego zakresu oprogramowania;
 • Dobierać właściwe wzorce rozwiązań problemów informatycznych i biblioteki programistyczne;
 • Oceniać koszty i czas wykonania wybranego zakresu oprogramowania;
 • Korzystać z narzędzi do pracy grupowej nad kodem źródłowym oprogramowania;
 • Organizować pracę w cyklu wersjonowania oprogramowania 22;
 • Przygotowywać pakiety aktualizacyjne nowych wersji oprogramowania;
 • Projektować i stosować właściwe algorytmy i struktury danych;
 • Programować w określonych językach programowania;
 • Wprowadzać zmiany w istniejącym kodzie źródłowym oprogramowania;
 • Wprowadzać stosowne zabezpieczenia chroniące informacje przetwarzane przez oprogramowanie;
 • Posługiwać się narzędziami wspierającymi wersjonowanie kodu aplikacji.

Z5

Organizowanie i wykonywanie testów oprogramowania systemu informatycznego

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady tworzenia testów na różnych poziomach testowania (jednostkowym, integracji, systemowym, wydajnościowym, testów funkcjonalnych 16);
 • Metody zwiększania efektywności pracy oprogramowania systemu informatycznego;
 • Metody analizy i oceny wydajności oprogramowania systemu informatycznego.
 • Tworzyć testy na różnych poziomach testowania (jednostkowym, integracji, systemowym, wydajnościowym, funkcjonalnym);
 • Testować oprogramowanie w zakresie właściwym dla realizowanego projektu;
 • Dokumentować przeprowadzone testy;
 • Stosować narzędzia monitorujące pracę systemu informatycznego.

Z6

Opracowywanie dokumentacji użytkowania oprogramowania systemów informatycznych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady prowadzenia dokumentacji rozwijanego oprogramowania;
 • Oprogramowanie biurowe, w szczególności edytory tekstów.
 • Dokumentować rozwój oprogramowania systemu zgodnie ze standardami organizacji;
 • Korzystać z oprogramowania biurowego.

Kompetencja zawodowa Kz3: Utrzymanie oprogramowania systemu informatycznego obejmuje zestaw zadań zawodowych Z7, Z8, Z9, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z7

Dostosowywanie i migrowanie oprogramowania do zmienionego środowiska sprzętowo-aplikacyjnego systemu informatycznego

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady uruchamiania funkcji oprogramowania;
 • Zasady tworzenia harmonogramu dostosowania oprogramowania;
 • Wymagania branżowe;
 • Procesy biznesowe organizacji;
 • Metody zwiększania efektywności pracy oprogramowania systemu informatycznego;
 • Zasady i technologie integracji oprogramowania;
 • Dziedzinowe protokoły komunikacji między oprogramowaniem systemów informatycznych.
 • Tworzyć odpowiedni do środowiska eksploatacji harmonogram uruchamiania funkcji oprogramowania;
 • Określać możliwości i szacować czas dostosowania oprogramowania;
 • Konsultować zgłaszane problemy eksploatacyjne oprogramowania;
 • Dopasowywać oprogramowanie do zmiany wymagań infrastrukturalnych;
 • Migrować dane między oprogramowaniem systemów informatycznych;
 • Tworzyć interfejsy oprogramowania systemów informatycznych.

Z8

Organizowanie pracy w cyklu wydań nowych, poprawionych wersji oprogramowania systemu informatycznego

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Cykl wydań nowych wersji oprogramowania systemu;
 • Zasady tworzenia harmonogramu wdrażania nowych wersji oprogramowania systemu;
 • Ryzyka związane z wdrożeniem nowej wersji oprogramowania.
 • Opracowywać harmonogram wdrożenia nowej wersji oprogramowania;
 • Oceniać wpływ nowej wersji na całość systemu.

Z9

Opracowywanie procedur utrzymania oprogramowania systemu informatycznego

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady utrzymania ciągłości działania systemów informatycznych;
 • Dokumentację systemów informatycznych;
 • Procesy biznesowe systemu informatycznego.
 • Identyfikować elementy aplikacji wymagające stosowania określonych procedur utrzymaniowych;
 • Tworzyć procedurę utrzymania aplikacji.

Pracownik w zawodzie specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych powinien mieć kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za skutki działań własnych związanych z rozwojem oprogramowania systemów informatycznych.
 • Komunikowania się z użytkownikami i specjalistami uczestniczącymi w rozwoju oprogramowania systemów informatycznych.
 • Uzasadniania swoich opinii i decyzji dotyczących rozwoju oprogramowania.
 • Podejmowania działania i współdziałania w trakcie procesu rozwijania oprogramowania.
 • Podejmowania samodzielnego decyzji związanych z rozwojem oprogramowania systemów informatycznych.
 • Prowadzenia samooceny działań własnych i konstruktywnej oceny członków zespołu projektowego, którym kieruje.
 • Dbania i utrzymywania trwałych relacji z partnerami oraz klientami firmy.
 • Doskonalenia kompetencji zawodowych w sposób ustawiczny oraz śledzenia nowych rozwiązań technologicznych w zakresie rozwoju oprogramowania systemów informatycznych.
 • Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową w branży IT.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę