INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Specjalista do spraw rozwoju stron internetowych

Kod: 251303

2. Opis zawodu

Specjalista do spraw rozwoju stron internetowych odpowiada za rozwój i zakres wykorzystania technologii internetowych 20 w organizacji, zgodnie z jej celami, strategią rozwoju, potrzebami rynku oraz wymogami klientów.

Opis pracy

Specjalista do spraw rozwoju stron internetowych analizuje cele organizacji, potrzeby oraz realizowane w niej procedury i procesy pod kątem możliwości ich zaspokojenia przez technologie internetowe. Tworzy projekty dotyczące zmiany strategii wykorzystania internetu i funkcjonalności stron internetowych w organizacji. Wykorzystuje w projektach nowe usługi dostępne za pośrednictwem sieci internet 17, np. portale społecznościowe 15, blogi 3, chmury obliczeniowe 4, rozwiązania e-learningowe 8, systemy gromadzenia i udostępniania informacji, systemy prezentowania danych oraz raporty i inne zgodne z bieżącymi tendencjami rozwoju internetu.

Ze względu na coraz większe znaczenie internetu w strategii funkcjonowania organizacji oraz bardzo szeroką ofertę dostępnych rozwiązań internetowych, specjalista do spraw rozwoju stron internetowych podczas opracowywania nowych rozwiązań musi uwzględniać: cele organizacji, koszty związane z wytworzeniem i wdrożeniem proponowanych rozwiązań, bezpieczeństwo systemów i przechowywanych w nich danych.

Sposoby wykonywania pracy

Specjalista do spraw rozwoju stron internetowych stosuje metody, techniki i procedury dotyczące:

 • prezentowania informacji wymaganych i pożądanych przez organizację oraz obecnych i potencjalnych klientów,
 • realizowania zadań związanych z tworzeniem konkretnych rozwiązań informatycznych,
 • nadzorowania procesów tworzenia i wdrażania zaproponowanych i ustalonych z kierownictwem organizacji, bądź klientami, zewnętrznymi rozwiązań,
 • planowania infrastruktury informatycznej 11,
 • tworzenia i zarządzania stronami internetowymi z wykorzystaniem wybranych narzędzi,
 • aktywnego udziału w tworzeniu i prezentowaniu wizerunku firmy, jej polityki i strategii wykorzystania internetu w organizacji oraz w przygotowaniu oferty promocyjnej na zewnątrz.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2 i 3.3. Kompetencje zawodowe.

Warunki pracy

Miejscem pracy specjalisty do spraw rozwoju stron internetowych są najczęściej pomieszczenia biurowe. W zależności od wielkości firmy i warunków pracy mogą to być pomieszczenia:

 • jedno- lub kilkuosobowe,
 • typu open space 14.

Specjalista do spraw rozwoju stron internetowych, który pracuje jako freelancer 9 i prowadzi własną działalność gospodarczą, może także pracować w domu, wynajętej przestrzeni coworkingowej 16 lub korzystać za zgodą klienta z infrastruktury jego organizacji.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Specjalista do spraw rozwoju stron internetowych w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:

 • komputer wyposażony w specjalistyczne oprogramowanie, z dostępem do internetu i infrastruktury informatycznej organizacji,
 • urządzenia peryferyjne 22 (np. drukarka, skaner),
 • rzutnik do prezentacji multimedialnych,
 • monitor multimedialny 13,
 • zewnętrzne nośniki pamięci 27,
 • tablet graficzny 19.

W zakresie oprogramowania wykorzystuje:

 • przeglądarki internetowe,
 • edytory tekstu,
 • programy graficzne,
 • edytory do edycji kodu źródłowego,
 • programy do projektowania stron internetowych,
 • serwery WWW,
 • bazy danych,
 • klienta FTP (do wymiany plików między komputerami).

Organizacja pracy

Praca specjalisty do spraw rozwoju stron internetowych wykonywana jest zwykle w systemie jednozmianowym, jednak od tej reguły istnieją odstępstwa spowodowane wewnętrznymi uwarunkowaniami firmy lub potrzebami wdrożeń. Praca wykonywana jest samodzielnie lub w zespole, gdzie może być nadzorowana przez przełożonego.

Specjalista do spraw rozwoju stron internetowych, który prowadzi własną działalność gospodarczą, sam określa godziny i zakres pracy w zależności od liczby zleceń.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Specjalista do spraw rozwoju stron internetowych jest narażony na:

 • przeciążenia układu mięśniowo-kostnego z powodu wymuszonej pozycji ciała podczas długotrwałej pracy przy komputerze, tj. dolegliwości kręgosłupa i pleców, wady postawy,
 • zmiany w układzie kostno-stawowym nadgarstka, tj. zespół cieśni nadgarstka,
 • przeciążenia narządu wzroku spowodowane intensywną i długotrwałą pracą przy komputerze, tj.: osłabienie wzroku, podrażnienia błony śluzowej oczu, ból, łzawienie oczu,
 • podwyższony poziom hałasu podczas pracy w pomieszczeniach biurowych wyposażonych w wiele komputerów, drukarek,
 • porażenie prądem elektrycznym,
 • obciążenia układu nerwowego i funkcjonowania psychicznego spowodowane pracą pod presją czasu, wywołujące: stres, nerwicę, depresję, wypalenie zawodowe.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód specjalista do spraw rozwoju stron internetowych ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność narządu słuchu,
 • sprawność kończyn górnych,
 • sprawność układu kostno-stawowego;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • ostrość wzroku,
 • rozróżnianie barw,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • spostrzegawczość,
 • zręczność rąk,
 • zręczność palców;

w kategorii sprawności i zdolności

 • wyobraźnia i myślenie twórcze,
 • wyobraźnia przestrzenna,
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • podzielność uwagi,
 • rozumowanie logiczne,
 • dobra pamięć,
 • uzdolnienia techniczne,
 • zdolność do współdziałania w zespole projektowym;

w kategorii cech osobowościowych

 • odpowiedzialność,
 • rzetelność,
 • dociekliwość,
 • gotowość do pracy w szybkim tempie,
 • dokładność,
 • samokontrola,
 • odporność emocjonalna.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

W zawodzie specjalista do spraw rozwoju stron internetowych wymagany jest dobry wzrok i sprawność układu kostno-stawowego, umożliwiające długotrwałą pracę przy komputerze. Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu może być poważna wada wzroku, niepełnosprawność kończyn górnych uniemożliwiająca precyzyjne wykonywanie czynności związanych z obsługą komputera.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Do podjęcia pracy w zawodzie specjalista do spraw rozwoju stron internetowych preferowane jest wykształcenie wyższe I stopnia na kierunkach ścisłych związanych z informatyką, np. informatyka w biznesie, informatyka przemysłowa, techniczne zastosowanie internetu.

Możliwe jest wykonywanie zawodu przez absolwentów innych kierunków studiów oraz osoby z wykształceniem średnim z zainteresowaniami informatycznymi, które zdobyły wiedzę w wyniku samokształcenia lub na kursach i szkoleniach stacjonarnych oraz e-learningowych z zakresu tworzenia i rozwoju stron internetowych.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Nie ma wymogów w zakresie niezbędnych kwalifikacji czy uprawnień dopuszczających do wykonywania zawodu specjalista do spraw rozwoju stron internetowych.

Atutem przy zatrudnianiu specjalisty do spraw rozwoju stron internetowych jest:

 • udokumentowane doświadczenie w takim samym lub pokrewnym zawodzie,
 • posiadanie dyplomów i/lub certyfikatów potwierdzających kwalifikacje z zakresu projektowania i rozwoju stron internetowych oraz języków programowania,
 • ukończone kursy lub szkolenia ze znajomości metod zapobiegania atakom hackerskim 1 oraz wirusom komputerowym 26,
 • posiadanie certyfikatów i zaświadczeń potwierdzających znajomość metodologii wykorzystywanych do porównania dwóch wersji strony internetowej (testy A/B) oraz metodologii postrzegania stron przez użytkowników (badania eyetrackingowe 2) w celu realnej oceny skuteczności i użyteczności stron i aplikacji,
 • udokumentowany tytuł webmastera, developera 6, web developera, web designera, programisty lub administratora serwera www,
 • potwierdzona certyfikatem znajomość języków obcych (w szczególności języka angielskiego) na poziomie pozwalającym na swobodne posługiwanie się dokumentacją techniczną,
 • prawo jazdy kategorii B.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Specjalista do spraw rozwoju stron internetowych może:

 • po zdobyciu doświadczenia zawodowego awansować na stanowisko specjalisty seniora 18 lub lidera zespołu,
 • kontynuować naukę na studiach wyższych II stopnia oraz studiach podyplomowych w zakresie projektowania i tworzenia stron internetowych, rozwoju oprogramowania systemów informatycznych,
 • doskonalić umiejętności i aktualizować wiedzę wraz z rozwojem kariery zawodowej w miejscu pracy oraz przez uczestnictwo w kursach (w tym również w kwalifikacyjnych kursach zawodowych dla kwalifikacji w pokrewnych zawodach szkolnych), a także szkoleniach, seminariach i konferencjach organizowanych przez stowarzyszenia i organizacje branżowe,
 • rozwijać kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych, np. w zawodzie architekta stron internetowych lub specjalisty do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych,
 • założyć własną działalność gospodarczą i prowadzić firmę świadczącą usługi z zakresu tworzenia i rozwoju stron internetowych.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2018 r.) w zawodzie specjalista do spraw rozwoju stron internetowych nie ma możliwości potwierdzania kompetencji zawodowych w systemie kształcenia formalnego i pozaformalnego.

Istnieje możliwość (dla absolwentów szkół wyższych na kierunkach innych niż informatyka) potwierdzenia kompetencji w zawodzie pokrewnym (szkolnym) technik informatyk, w zakresie kwalifikacji:

 • EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.

Tę kwalifikację potwierdzają Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, po spełnianiu wymagań formalnych i zdaniu egzaminu (również w trybie eksternistycznym).

Alternatywnymi formami potwierdzania kompetencji w zawodzie specjalista do spraw rozwoju stron internetowych mogą być m.in.:

 • uzyskanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności, potwierdzane certyfikatami/zaświadczeniami wydanymi przez komercyjne firmy z zakresu m.in. projektowania i tworzenia stron internetowych, znajomości narzędzi, języków programowania,
 • portfolio zawierające przykłady zrealizowanych projektów dotyczących rozwoju stron internetowych,
 • certyfikaty potwierdzające znajomość języka angielskiego oraz oprogramowania specjalistycznego.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie specjalista do spraw rozwoju stron internetowych może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych

251202

Architekt stron internetowych

251301

Specjalista zastosowań informatyki

251902

Technik informatykS

351203

Administrator stron internetowych

351401

Pracownik pozycjonowania stron internetowych

351403

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę