INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Specjalista do spraw rozwoju stron internetowych

Kod: 251303

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie specjalista do spraw rozwoju stron internetowych wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Analizowanie zakresu wykorzystania technologii internetowych w organizacji pod kątem jej celów i prowadzonej działalności.
 • Z2 Projektowanie strategii rozwoju stron internetowych pod kątem celów i strategii rozwoju organizacji.
 • Z3 Analizowanie infrastruktury informatycznej stron internetowych pod względem użyteczności technologicznej i bezpieczeństwa.
 • Z4 Projektowanie modułów funkcjonalnych stron internetowych zgodnie z potrzebami organizacji oraz klientów.
 • Z5 Integrowanie kodu i danych wejściowych.
 • Z6 Planowanie infrastruktury informatycznej, rozmieszczenia serwerów oraz proponowanie zmian i usprawnień.
 • Z7 Prowadzenie dokumentacji technicznej wdrażanych modułów funkcjonalnych na stronie internetowej.
 • Z8 Tworzenie i zarządzanie stronami internetowymi z wykorzystaniem wybranych i optymalnych narzędzi.

Kompetencja zawodowa Kz1: Opracowywanie strategii i wytycznych dla rozwoju stron internetowych obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Analizowanie zakresu wykorzystania technologii internetowych w organizacji pod kątem jej celów i prowadzonej działalności

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska w zakresie wykorzystania technologii internetowych w organizacji;
 • Zasady i metody opracowywania strategii i wytycznych dla rozwoju stron internetowych;
 • Zasady działania serwerów www.
 • Stosować zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska w zakresie wykorzystania technologii internetowych w organizacji;
 • Tworzyć w sposób innowacyjny i kreatywny strategie i opracować wytyczne rozwoju stron internetowych;
 • Analizować zakres wykorzystania internetu w organizacji pod kątem celów organizacji;
 • Identyfikować obszary działalności organizacji, które mogą być wspomagane technologiami internetowymi;
 • Tworzyć projekty rozwoju narzędzi internetowych.

Z2

Projektowanie strategii rozwoju stron internetowych pod kątem celów i strategii rozwoju organizacji

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Elementy strategii rozwoju organizacji;
 • Podstawy analizy biznesowej;
 • Możliwości wykorzystywania technologii internetowych dla celów organizacji.
 • Identyfikować obszary działalności organizacji, które mogą być wspomagane technologiami internetowymi;
 • Tworzyć strategie wykorzystania internetu w organizacji z uwzględnieniem celów organizacji;
 • Wykorzystywać możliwości technologii internetowych dla celów organizacji.

Z3

Analizowanie infrastruktury informatycznej stron internetowych pod względem użyteczności technologicznej i bezpieczeństwa

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska w zakresie użyteczności infrastruktury informatycznej;
 • Zasady działania stron i aplikacji internetowych;
 • Narzędzia do projektowania, tworzenia i administracji stron internetowych.
 • Stosować zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska w zakresie użyteczności infrastruktury informatycznej;
 • Uwzględniać w tworzonych projektach aspekty bezpieczeństwa sieci komputerowych;
 • Uwzględniać w tworzonych projektach najnowsze trendy i technologie dostępne na rynku.

Z4

Projektowanie modułów funkcjonalnych stron internetowych zgodnie z potrzebami organizacji oraz klientów

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Najnowsze usługi i rozwiązania dostępne za pośrednictwem sieci internet;
 • Popularne języki programowania;
 • Nowe technologie i trendy w tworzeniu stron internetowych.
 • Tworzyć projekty rozwoju narzędzi internetowych;
 • Optymalizować projekty rozwoju internetu w organizacji pod kątem ekonomicznym;
 • Planować aktualizację stron pod względem bezpieczeństwa i rozwoju technologicznego.

Kompetencja zawodowa Kz2: Wdrażanie nowych rozwiązań na stronach internetowych obejmuje zestaw zadań zawodowych Z5, Z6, Z7, Z8, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z5

Integrowanie kodu i danych wejściowych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Aspekty prawne tworzenia stron internetowych;
 • Wybrane metodologie zarządzania projektami;
 • Zasady kontroli jakości i monitorowania realizowanych zadań.
 • Tworzyć specyfikację wymagań na potrzeby projektu;
 • Negocjować warunki współpracy;
 • Sporządzać harmonogram prac;
 • Sprawdzać jakość wykonanej pracy.

Z6

Planowanie infrastruktury informatycznej, rozmieszczenia serwerów oraz proponowanie zmian i usprawnień

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady i narzędzia analizowania ruchu na stronie internetowej;
 • Usługi i rozwiązania hostingowe 10;
 • Zasady pozycjonowania stron w internecie.
 • Posługiwać się narzędziami do analizowania ruchu na stronie internetowej;
 • Wybierać najbardziej korzystne usługi i rozwiązania hostingowe;
 • Współpracować z administratorami infrastruktury informatycznej w organizacji;
 • Optymalizować stronę internetową pod kątem wyszukiwarek internetowych.

Z7

Prowadzenie dokumentacji technicznej wdrażanych modułów funkcjonalnych na stronie internetowej

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska w zakresie opracowywania strategii i wytycznych dla rozwoju stron internetowych oraz prowadzenia ich dokumentacji papierowej;
 • Zasady tworzenia dokumentacji technicznej i obiegu dokumentów w organizacji;
 • Zasady zarządzania projektami i procesami oraz sposoby ich opisu.
 • Stosować zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska w zakresie opracowywania strategii i wytycznych dla rozwoju stron internetowych oraz prowadzenia ich dokumentacji papierowej;
 • Dokumentować podejmowane działania;
 • Dokumentować projekty i procesy zgodnie z przyjętymi sposobami i metodologią;
 • Korzystać z materiałów biurowych i zasobów papierowych w sposób racjonalny i  z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Z8

Tworzenie i zarządzanie stronami internetowymi z wykorzystaniem wybranych i optymalnych narzędzi

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Nowe technologie i trendy w tworzeniu stron internetowych;
 • Narzędzia do budowania i administrowania stronami internetowymi;
 • Zasady integrowania aplikacji ze źródłami danych;
 • Dostępne szablony tematyczne dostępne w sieci internet.
 • Posługiwać się wybranymi systemami do zarządzania treścią (CMS 5);
 • Posługiwać się narzędziami do tworzenia stron internetowych;
 • Projektować układ elementów strony internetowej zgodnie z zasadami użyteczności (layout 12);
 • Używać szablonów (template 21) do sporządzenia wersji roboczej (draft 7).

Pracownik w zawodzie specjalista do spraw rozwoju stron internetowych powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań w zakresie opracowywania rozwiązań informatycznych dotyczących rozwoju i projektowania stron internetowych (bezpieczeństwo danych).
 • Funkcjonowania samodzielnie lub w zespole w różnych miejscach i na stanowiskach pracy właściwych dla branży informatycznej.
 • Podejmowania działania i współdziałania podczas realizacji zadań zawodowych związanych z procesem rozwoju stron internetowych.
 • Podejmowania decyzji w zakresie projektowania rozwiązań informatycznych dotyczących rozwoju stron internetowych.
 • Dokonywania samooceny i weryfikowania działań własnych oraz oceniania osób, którymi kieruje w zakresie zadań zawodowych właściwych dla rozwiązań informatycznych dotyczących rozwoju stron internetowych.
 • Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi standardami w branży IT.
 • Podnoszenia kompetencji zawodowych własnych i podległego zespołu w kontekście nowych rozwiązań w branży informatycznej.

Specjalista do spraw rozwoju stron internetowych powinien posiadać motywację do właściwego wykonywania zadań zawodowych i dalszego rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu specjalista do spraw rozwoju stron internetowych.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu specjalista do spraw rozwoju stron internetowych

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie specjalista do spraw rozwoju stron internetowych nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę