INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Specjalista bezpieczeństwa oprogramowania

Kod: 252901

4. Odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego

Specjalista bezpieczeństwa oprogramowania może znaleźć zatrudnienie w:

 • dużych korporacjach,
 • przedsiębiorstwach dużej i średniej wielkości,
 • firmach i centrach kompetencyjnych, specjalizujących się w usługach z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Największe zainteresowanie pracownikami w tym zawodzie wykazują następujące branże:

 • bankowość, finanse i ubezpieczenia,
 • telekomunikacja i zaawansowane technologie informatyczne,
 • przemysł,
 • handel i sprzedaż.

Widoczny jest znaczący deficyt tego typu specjalistów zarówno na rynku polskim, jak i europejskim. Spowodowane jest to rosnącym poziomem świadomości kadry zarządzającej w firmach w tym zakresie, jak i regulacjami prawnymi, narzucającymi na przedsiębiorców konkretne obowiązki w odniesieniu do przetwarzania danych.

WAŻNE:

Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:

http://oferty.praca.gov.pl

Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:

Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:

http://mz.praca.gov.pl

https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/zawody-deficytowe-i-nadwyzkowe

Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl

Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:

Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl

Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl

Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl

Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl

Pomorskie – http://www.porp.pl

Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl

Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl

Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynku-pracya

Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl

Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:

http://zielonalinia.gov.pl

Portal Prognozowanie Zatrudnienia:

www.prognozowaniezatrudnienia.pl

Portal EU Skills Panorama:

http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en

Europejski portal mobilności zawodowej EURES:

https://eures.praca.gov.pl

https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

Kształcenie

Obecnie (2018 r.) w ramach formalnego systemu kształcenia nie przygotowuje się kandydatów do pracy w zawodzie specjalista bezpieczeństwa oprogramowania.

Kompetencje przydane do wykonywania tego zawodu można uzyskać i potwierdzić w ramach studiów I, II stopnia oraz studiów podyplomowych. Oferują je uczelnie techniczne, uniwersytety oraz wyższe szkoły zawodowe na wielu kierunkach i w specjalnościach, związanych z bezpieczeństwem oprogramowania.

Szkolenie

Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa oprogramowania realizowane są przez firmy specjalizujące się w tym zakresie.

 • Szkolenia prowadzone przez firmy komercyjne z reguły kończą się egzaminem i wydaniem certyfikatu, który potwierdza uzyskaną przez uczestnika wiedzę i umiejętności, wynikające z oferty programowej danego szkolenia.

Inną formą nabywania wiedzy, umiejętności i doświadczenia w zawodzie specjalista bezpieczeństwa oprogramowania jest samokształcenie. Źródłami wiedzy w tym zakresie m.in. mogą być:

 • portale specjalistyczne,
 • blogi specjalistów bezpieczeństwa,
 • webinaria i nagrania z konferencji tematycznych,
 • kursy i szkolenia on-line z zakresu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

WAŻNE:

Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:

Szkolnictwo wyższe:

www.wybierzstudia.nauka.gov.pl

Szkolnictwo zawodowe:

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-zawodowe

http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod

http://www.zrp.pl

Szkolenia zawodowe:

Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris

Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Inne źródła danych:

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl

Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

Wynagrodzenie (2018 r.) osób pracujących na stanowiskach właściwych dla zawodu specjalista bezpieczeństwa oprogramowania jest zróżnicowane i wynosi od 5000 zł do 17 000 zł miesięcznie brutto w przeliczeniu na jeden etat.

Poziom wynagrodzeń:

 • w przypadku stanowisk o niższym poziomie wymagań i bez wymogu kilkuletniego doświadczenia zaczyna się od 5000 zł brutto,
 • na stanowiskach wymagających wyższych kompetencji oraz znacznego doświadczenia (np. 3 lata) kształtuje się w przedziale od 7000 zł do 11 000 zł brutto,
 • na stanowiskach kierowników bądź ekspertów mieści się w przedziale od 11 000 zł do 17 000 zł brutto.

Poziom wynagrodzeń osób wykonujących zawód specjalisty bezpieczeństwa oprogramowania uzależniony jest od:

 • szczegółowego zakresu zadań i odpowiedzialności,
 • doświadczenia w zawodzie oraz regionu Polski,
 • rodzaju pracodawcy (prywatny, publiczny),
 • branży, w której funkcjonuje pracodawca,

WAŻNE:

Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność. Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:

Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy

Przykładowe portale informujące o zarobkach:

https://wynagrodzenia.pl/gus

https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach

https://sedlak.pl/raporty-placowe

https://zarobki.pracuj.pl

https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen

https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

W zawodzie specjalista bezpieczeństwa oprogramowania możliwe jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

Jest to uzależnione od stopnia niepełnosprawności. Przy zastosowaniu odpowiednich regulacji w zakresie czasu pracy oraz prawidłowej ergonomii stanowiska pracy dopuszczalne jest zatrudnienie w tym zawodzie osób:

 • z niewielką dysfunkcją kończyn górnych (05-R), która nie wyklucza wykonywania pracy przy komputerze; wymagane jest wówczas dostosowanie sprzętu komputerowego,
 • z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych (05-R); wymagane jest wówczas wyposażenie stanowiska w uchwyty, poręcze, regulowaną wysokość krzesła, podnóżka i inne udogodnienia,
 • z dysfunkcją narządu wzroku (04-O), jeśli posiadana wada jest skorygowana odpowiednimi szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, które zapewnią ostrość widzenia,

WAŻNE:

Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę