INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Specjalista bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych

Kod: 252902

2. Opis zawodu

Specjalista bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych 19 zajmuje się zapewnianiem ochrony systemów elektronicznych i urządzeń końcowych 21, głównie komputerów i sieci komputerowych, przed niepożądanym dostępem i manipulacją przez osoby trzecie lub przed nieprawidłowym użytkowaniem tych systemów przez użytkowników. Realizuje to zadanie poprzez rozwój i wdrażanie zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych zarówno na poziomie używanych w tych systemach urządzeń, jak i zastosowanego oprogramowania.

Opis pracy

Celem pracy w zawodzie specjalista bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych jest osiągnięcie i stałe utrzymywanie bezpieczeństwa pracy tych systemów. Cel ten obejmuje zapewnienie poufności i dostępności wykorzystywanych, przetwarzanych i przesyłanych danych. Dane te muszą być zabezpieczone przed usunięciem (celowym lub nieświadomym), manipulacją oraz dostępem do nich przez osoby niepożądane.

Specjalista bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych zajmuje się opracowywaniem zabezpieczeń urządzeń elektronicznych lub oprogramowania oraz wdrażaniem i dopasowywaniem gotowych rozwiązań zabezpieczających do wymagań systemów teleinformatycznych. Odpowiada on za aktualizację i dostosowywanie do aktualnego stanu zagrożeń, zasad bezpieczeństwa zaimplementowanych 8 w systemach teleinformatycznych. Przeprowadza również analizy systemów w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego i ich odporności na cyberataki 5.

Sposoby wykonywania pracy

Praca specjalisty bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych odbywa się przez większość czasu w interakcji z komputerem i polega m.in. na:

 • monitorowaniu aktywności systemów teleinformatycznych,
 • rozwiązywaniu problemów związanych z incydentami 9 zagrożenia bezpieczeństwa,
 • aktualizowaniu i wprowadzaniu nowych zabezpieczeń w sferze oprogramowania i sprzętu,
 • sprawdzaniu efektywności wprowadzonych rozwiązań,
 • monitorowaniu pojawiających się w różnych źródłach, informacji o cyberatakach oraz o powstawaniu nowych form cyberataków,
 • niezwłocznym przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych,
 • monitorowaniu ogólnej efektywności struktury systemów teleinformatycznych,
 • dokumentowaniu w formie raportów okresowych, pracy systemu z zastosowaniem przyjętych standardów.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2 i 3.3. Kompetencje zawodowe.

Warunki pracy

Stanowisko pracy specjalisty bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych znajduje się na ogół w dobrze oświetlonych, często klimatyzowanych pomieszczeniach i wyposażone jest w sprzęt komputerowy. Praca wykonywana jest w pozycji siedzącej.

W zależności od struktury obsługiwanego systemu komputerowego, specjalista bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych wykonuje zadania zawodowe w pomieszczeniach, w których znajdują się stacje robocze 18, a także w serwerowniach 17 lub innych pomieszczeniach, w których pracują serwery 16 i urządzenia sieciowe. W pomieszczeniach tych może występować podwyższony poziom hałasu.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Specjalista bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:

 • serwery komputerowe,
 • stacje robocze,
 • urządzenia sieciowe,
 • oprogramowanie systemowe 13,
 • oprogramowanie narzędziowe 12,
 • oprogramowanie antywirusowe 11,
 • oprogramowanie użytkowe 14,
 • urządzenia specjalistyczne, w przypadku inspekcji zabezpieczeń na poziomie infrastruktury fizycznej,
 • urządzenia peryferyjne (np. drukarkę),
 • telefon,
 • samochód,
 • sprzęt do prezentacji multimedialnej.

Organizacja pracy

Specjalista bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych:

 • pracuje zwykle w systemie jednozmianowym,
 • pracuje często w godzinach nadliczbowych,
 • może mieć elastyczny czas pracy.

Częściowo możliwe jest wykonywanie niektórych zadań zawodowych poprzez dostęp zdalny 7 (w systemie telepracy) z dowolnego miejsca. Podróże służbowe możliwe są przede wszystkim w przypadku przeprowadzania audytów bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. W przypadku współpracy z zagranicznymi firmami może zachodzić konieczność dostosowania czasu pracy do właściwej strefy czasowej.

Specjalista bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych:

 • pracuje często samodzielnie,
 • w przypadku bardziej złożonych systemów lub dużych organizacji może pracować zespołowo,
 • w zależności od zajmowanego stanowiska, może pracować pod nadzorem lub zarządzać zespołem,
 • ściśle współpracuje z administratorem systemów teleinformatycznych.

Kontaktuje się m.in. z użytkownikami systemów teleinformatycznych oraz innymi specjalistami odpowiedzialnymi za obszar informatyki (np. audytorzy 4, dostawcy usług informatycznych).

Poszczególne systemy teleinformatyczne różnią się od siebie, a nowe formy cyberataków powstają nieustannie. Wymaga to ciągłego poszerzania swojej wiedzy, dlatego praca ma charakter nierutynowy i niemonotonny, a środowisko pracy należy uznać za zmienne.

Specjaliści bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych zatrudniani są najczęściej w oparciu o umowę o pracę, jednak coraz częściej spotykaną formą jest samozatrudnienie.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Wykonywanie pracy w zawodzie specjalista bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych nie wiąże się z występowaniem specyficznych zagrożeń dla zdrowia, poza typowymi związanymi z pracą siedzącą przy monitorze komputera, takimi jak:

 • pogorszenie wzroku,
 • choroby narządu ruchu (są to przede wszystkim zmiany na odcinku szyjnym kręgosłupa),
 • zmiany w układzie kostno-stawowym (w szczególności w nadgarstkach),
 • schorzenia związane ze stresem i pracą pod presją czasu.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód specjalista bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • sprawność narządu słuchu,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność układu kostno-stawowego,
 • ogólna wydolność fizyczna;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • ostrość słuchu,
 • ostrość wzroku,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • spostrzegawczość,
 • zręczność rąk,
 • zręczność palców;

w kategorii sprawności i zdolności

 • dobra organizacja pracy własnej,
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • rozumowanie logiczne,
 • podzielność uwagi,
 • współdziałanie i współpraca w zespole (grupie),
 • uzdolnienia techniczne;

w kategorii cech osobowościowych

 • wytrwałość i cierpliwość,
 • dokładność,
 • dyskrecja,
 • kreatywne podejście do rozwiązywania problemów,
 • elastyczność i otwartość na zmiany,
 • radzenie sobie ze stresem,
 • gotowość do pracy indywidualnej,
 • gotowość do współdziałania,
 • samodzielność,
 • samodyscyplina,
 • dbałość o jakość pracy,
 • zainteresowania informatyczne,
 • gotowość do ustawicznego uczenia się.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Do pracy w zawodzie specjalista bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych wymagany jest ogólny dobry stan zdrowia, prawidłowy wzrok oraz zręczność rąk i palców. Pod względem wydatku energetycznego praca w tym zawodzie należy do prac lekkich. W pracy występują specyficzne obciążenia umysłowe: rozwiązywanie problemów, analizowanie, wnioskowanie, wyjaśnianie, rozumowanie logiczne, wyobraźnia i myślenie twórcze.

Do przeciwwskazań uniemożliwiających pracę w zawodzie specjalista bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych można zaliczyć:

 • wady wzroku w stopniu uniemożliwiającym korekcję za pomocą okularów,
 • dysfunkcje kończyn dolnych, jak i górnych, o ile ograniczają możliwość długotrwałej pracy przy komputerze, możliwości chodzenia i stania.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Obecnie (2019 r.) do podjęcia pracy w zawodzie specjalista bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych preferowane jest wykształcenie wyższe co najmniej I stopnia na kierunku informatyka, informatyka stosowana, informatyka i ekonometria, telekomunikacja, elektronika lub pokrewnym, najlepiej ze specjalnością bezpieczeństwo systemów informatycznych, kryptologia lub cyberbezpieczeństwo 6 oraz na kierunkach łączących matematykę z różnymi specjalnościami informatycznymi lub studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa informacji.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Podjęcie pracy w zawodzie specjalista bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych ułatwia posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych (studia I i II stopnia) oraz studiów podyplomowych na kierunkach: informatyka, informatyka stosowana, informatyka i ekonometria, telekomunikacja, elektronika lub pokrewnym, najlepiej ze specjalnością bezpieczeństwo systemów informatycznych, kryptologia lub cyberbezpieczeństwo oraz na kierunkach łączących matematykę z różnymi specjalnościami informatycznymi lub studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa informacji.

Dodatkowymi atutami przy zatrudnianiu mogą być zaświadczenia/certyfikaty potwierdzające kwalifikacje specjalisty, np. w zakresie:

 • bardzo dobrej znajomości obsługi komputera,
 • obsługi specjalistycznego oprogramowania służącego do zabezpieczania komputerów i systemów informatycznych przed cyberatakami,
 • języka angielskiego w stopniu komunikatywnym w zakresie czytania dokumentów,
 • metodyki prowadzenia analiz i rozwiązywania problemów w zakresie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych,
 • kryptografii,
 • zarządzania wymaganiami oraz zarządzania zmianą,
 • systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Specjalista bezpieczeństwa systemów informatycznych jest zawodem rozpoczynającym karierę osób poświęcających się cyberbezpieczeństwu. Po zdobyciu doświadczenia możliwa jest praca jako:

 • konsultant ds. bezpieczeństwa IT lub tester zabezpieczeń IT (Penetration Tester),
 • ekspert ds. bezpieczeństwa IT lub ekspert ds. cyberbezpieczeństwa (Security Officer),
 • menedżer ds. cyberbezpieczeństwa lub dyrektor bezpieczeństwa informacji,
 • audytor bezpieczeństwa po zdaniu egzaminu na certyfikowanego audytora ISO 27001.

Możliwość dalszego rozwoju zawodowego można uzyskać poprzez:

 • kształcenie na studiach II i III stopnia,
 • rozszerzenie swoich kompetencji zawodowych poprzez podejmowanie kształcenia i/lub szkolenia w zawodach pokrewnych.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2019 r.) w zawodzie specjalista bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych możliwości potwierdzania kompetencji zawodowych w edukacji formalnej ograniczają się do studiów na kierunku informatyka, informatyka stosowana, informatyka i ekonometria, telekomunikacja, elektronika lub pokrewnym, najlepiej ze specjalnością bezpieczeństwo systemów informatycznych, kryptologia lub cyberbezpieczeństwo, na kierunkach łączących matematykę z różnymi specjalnościami informatycznymi oraz studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa informacji.

Specjalista bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych może potwierdzać również kompetencje certyfikatami i dyplomami z ukończonych specjalistycznych szkoleń z zakresu konfiguracji sieciowych systemów operacyjnych i urządzeń sieciowych oraz bezpieczeństwa informacji. Jednymi z najistotniejszych w zawodzie są certyfikaty potwierdzające:

 • znajomość normy ISO/IEC 27001,
 • wiedzę i praktyczne doświadczenie z zakresu technologii sieciowych i konfiguracji systemów operacyjnych Windows i Linux.

Ponadto możliwością potwierdzenia kompetencji jest uzyskanie referencji z poprzednich miejsc pracy.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie specjalista bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Konsultant do spraw systemów teleinformatycznych

251102

Projektant / architekt systemów teleinformatycznych

251103

Specjalista bezpieczeństwa oprogramowania

252901

Specjalista do spraw systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji

252903

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę