INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Specjalista bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych

Kod: 252902

4. Odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego

Specjalista bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych może znaleźć zatrudnienie m.in. w: 

 • działach IT przedsiębiorstw we wszystkich dziedzinach gospodarki,
 • firmach informatycznych,
 • bankach,
 • placówkach badawczo-rozwojowych,
 • placówkach służby zdrowia,
 • szkołach i uczelniach,
 • policji, wojsku, straży granicznej,
 • innych instytucjach administracji państwowej.

Obecnie (2019 r.) odnotowuje się w Polsce deficyt pracowników w branży IT, a zapotrzebowanie na specjalistów od cyberbezpieczeństwa jest szczególnie wysokie. Branża rozwija się bardzo dynamicznie, co objawia się tym, że osoby z odpowiednimi kompetencjami nie mają problemów ze znalezieniem dobrze płatnej pracy.

WAŻNE:

Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:

http://oferty.praca.gov.pl

Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.03.2019]:

Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:

http://mz.praca.gov.pl

https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe

Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl

Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:

Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl

Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl

Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl

Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl

Pomorskie – http://www.porp.pl

Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl

Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl

Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynku-pracya

Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl

Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:

http://zielonalinia.gov.pl

Portal Prognozowanie Zatrudnienia:

www.prognozowaniezatrudnienia.pl

Portal EU Skills Panorama:

http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en

Europejski portal mobilności zawodowej EURES:

https://eures.praca.gov.pl

https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

Kształcenie

Obecnie (2019 r.) do pracy w zawodzie specjalista bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych przygotowują w Polsce liczne szkoły wyższe na studiach I i II oraz III stopnia na kierunkach:

 • bezpieczeństwo systemów informatycznych,
 • informatyka,
 • informatyka stosowana,
 • informatyka i ekonometria,
 • telekomunikacja,
 • elektronika,
 • kryptologia i cyberbezpieczeństwo,
 • matematyka w połączeniu z różnymi specjalnościami informatycznymi.

Kształcenie na tych kierunkach oferują zarówno uczelnie techniczne, jak i uniwersytety.

Wiele uczelni w Polsce oferuje także kształcenie w systemie studiów podyplomowych dla absolwentów szkół wyższych, pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu wybranych zagadnień związanych z bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych.

Szkolenie

Rynek oferuje szeroki zakres szkoleń branżowych, na których specjalista bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych może poszerzyć swoją wiedzę. W związku z obserwowanym gwałtownym skokiem technologicznym w dziedzinie teleinformatyki wymagane jest stałe doskonalenie się, aby posiadać aktualną wiedzę na temat rozwijających i zmieniających się technologii.

Specjalista bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych ma do wyboru ofertę wielu instytucji organizujących certyfikowane szkolenia uznawane przez międzynarodowe przedsiębiorstwa. Certyfikaty ukończenia tych szkoleń potwierdzają znajomość zagadnień z zakresu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. W szerokiej gamie uznanych kursów oferowanych np. przez producentów systemów bezpieczeństwa lub oprogramowania, głównie jednak przez niezależne organizacje akredytacyjne, można wymienić m.in.:

 • Security+,
 • CERT Information Security Professional Certificate,
 • CompTIA CSA+,
 • CCSA Check Point Certified Security Administrator,
 • CCNA Security,
 • NSE 4 – FortiGate Network Security Professional,
 • CISSP Certified Information Systems Security Professional,
 • CISM Certified Information Security Manager,
 • CPTE Certified Penetration Testing Engineer.

WAŻNE:

Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.03.2019]:

Szkolnictwo wyższe:

www.wybierzstudia.nauka.gov.pl

Szkolnictwo zawodowe:

https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne

http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod

https://zrp.pl

Szkolenia zawodowe:

Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris

Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Inne źródła danych:

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl

Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

Wynagrodzenie (2019 r.) osób pracujących w zawodzie specjalista bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych waha się najczęściej od 5000 zł do 14 000 zł brutto miesięcznie w przeliczeniu na pełen etat. Większość specjalistów osiąga zarobki w dolnej części podanego przedziału wynagrodzenia (mediana zarobków wynosi około 7900 zł brutto miesięcznie).

Zarobki specjalisty bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych zależą od wielkości firmy, pochodzenia jej kapitału, posiadanego wykształcenia i stażu pracy, regionu zatrudnienia oraz wielkości miejscowości pracodawcy. W administracji publicznej zarobki mogą być nawet o 30% niższe.

Wartość wynagrodzeń brutto miesięcznie (ramowo) waha się w zależności od stażu pracy:

 • od 2 do 3 lat – 5800 zł,
 • od 4 do 5 lat – 7200 zł,
 • od 6 lat – 8300 zł.

Dodatkowo standardem wśród wielu przedsiębiorstw jest oferowanie pracującym w zawodzie dodatkowych, pozapłacowych benefitów m.in.:

 • prywatna opieka medyczna,
 • karnet sportowy,
 • ubezpieczenie na życie,
 • dofinansowanie nauki i kursów językowych,
 • możliwość pracy zdalnej.

WAŻNE:

Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność. Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.03.2019]:

Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy

Przykładowe portale informujące o zarobkach:

https://wynagrodzenia.pl/gus

https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach

https://sedlak.pl/raporty-placowe

https://zarobki.pracuj.pl

https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen

https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

W zawodzie specjalista bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych możliwe jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w zawodzie jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie technicznych i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:

 • z niewielką dysfunkcją kończyn górnych (05-R), która nie wyklucza pracy przy komputerze, wymagane jest wówczas dostosowanie sprzętu komputerowego,
 • z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych (05-R), wymagane jest wówczas wyposażenie stanowiska w uchwyty, poręcze, regulowaną wysokość krzesła, podnóżka i inne udogodnienia,
 • poruszające się na wózkach inwalidzkich (05-R), wymagany jest wówczas odpowiedni dobór stanowiska bądź ograniczenie lub zmodyfikowanie zakresu pracy w celu umożliwienia wykonywania zadań w pozycji siedzącej, zalecana jest praca biurowa lub koncepcyjna,
 • z wadami i dysfunkcją wzroku (04-O), w przypadku możliwości skorygowania ich szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi,
 • z dysfunkcją narządu słuchu (03-L), pod warunkiem, że niepełnosprawność ta jest możliwa do skorygowania za pomocą aparatów słuchowych,
 • z dysfunkcją sfery psychicznej (02-P), pod warunkiem, że praca, poza wyjątkowymi sytuacjami (wyjazdy, sytuacje kryzysowe w firmie), nie zaburza rytmu dnia i nocy pracownika i zachowana jest zasada równego traktowania pracowników,
 • z epilepsją (06-E), pod warunkiem, że napady padaczkowe występują sporadycznie i są sygnalizowane przez aurę, występują głównie wieczorem lub w nocy, nie powodują zbytniego zmęczenia i stosunkowo szybko następuje regeneracja sił po ich wystąpieniu, a przebieg choroby nie prowadzi do charakteropatii padaczkowej. Mogą być one zatrudnione warunkowo, po racjonalnym ograniczeniu zakresu zadań do sytuacji, w których możliwy jest stały nadzór i ewentualna szybka pomoc, a stanowisko pracy nie stwarza potencjalnych zagrożeń w przypadku emisji choroby,
 • z innymi rodzajami niepełnosprawności wynikającymi z chorób układu krążenia, oddechowego, pokarmowego, moczowo-płciowego i innymi, pod warunkiem, że praca nie wymaga znacznego wysiłku fizycznego lub jest zorganizowana w taki sposób, aby pracownik miał możliwość regularnego przyjmowania leków i dokonywania niezbędnych zabiegów pielęgnacyjno-medycznych (np. zastrzyków insulinowych).

WAŻNE:

Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę