INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Specjalista do spraw adopcji

Kod: 263509

2. Opis zawodu

Specjalista do spraw adopcji prowadzi procedurę przysposobienia dziecka 4 oraz przygotowania osób zgłaszających gotowość do przysposobienia dziecka, a także wspiera osoby i dzieci przysposobione. Pracownik w tym zawodzie zapewnia także pomoc psychologiczną kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów ginekologiczno-położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po urodzeniu.

Opis pracy

Specjalista do spraw adopcji wykonuje zadania obejmujące kwalifikacje dzieci do przysposobienia, realizuje procedury przygotowania i doboru kandydatów do przysposobienia dziecka oraz prowadzi działania wspierające rodziny i osoby po zakończeniu procesu przysposobienia w zakresie wykonywanych funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

W zakresie kwalifikacji dzieci do przysposobienia specjalista do spraw adopcji gromadzi informacje o dzieciach (m.in. wypełnia Kartę Dziecka 1), prowadzi działania mające na celu ustalanie stanu zdrowia dziecka i sytuacji prawnej, zapewnia diagnozę psychologiczną i pedagogiczną dziecka, określa specyficzne potrzeby dziecka oraz możliwości nawiązania przez dziecko więzi emocjonalnej w nowej rodzinie.

W zakresie realizacji kwalifikacji i procedur przygotowania osób zgłaszających gotowość do przysposobienia dziecka specjalista do spraw adopcji diagnozuje i gromadzi informacje o kandydatach (m.in. poprzez wywiad adopcyjny 5), udziela porad i zapewnia odpowiednie przygotowanie (m.in. poprzez prowadzenie specjalistycznych szkoleń), prowadzi konsultacje i pomaga w zakresie wypełnienia obowiązków formalnych (niezbędnych dla informacji sądu opiekuńczego), a także monitoruje sytuację dziecka w okresie preadopcyjnym.

Specjalista do spraw adopcji wspiera także osoby, które przysposobiły dziecko poprzez zapewnienie mu pomocy w rozwiazywaniu problemów wychowawczych, opiekuńczych, rodzinnych czy psychologicznych. Dodatkowo osoba zatrudniona na tym stanowisku asystuje w rozwiązywaniu problemów z zakresu prawa rodzinnego. Specjalista do spraw adopcji organizuje też pomoc psychologiczną kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów ginekologiczno-położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po urodzeniu.

Swoją pracę wykonuje we współpracy ze specjalistami wewnątrz ośrodka adopcyjnego, a także we współpracy ze środowiskiem lokalnym w zakresie wspierania rodziny, a w szczególności z instytucjami systemu pieczy zastępczej 3, instytucjami leczniczymi, sądami rodzinnymi oraz innymi, które mają wpływ na przebieg procedury adopcyjnej.

Pracownik w tym zawodzie prowadzi również poradnictwo dla rodzin adopcyjnych.

WAŻNE:

Zadania specjalisty do spraw adopcyjnych bardzo często są dzielone między współpracowników zorganizowanych w zespoły konsultacyjne. Każdy specjalista do spraw adopcji może specjalizować się w określonych czynnościach, np. prowadzeniu diagnozy psychologicznej lub prowadzeniu szkoleń.

Sposoby wykonywania pracy

Pracownik w zawodzie specjalista do spraw adopcji wykonuje prace polegające m.in. na:

 • ustaleniu sytuacji prawnej i rodzinnej dziecka poprzez gromadzenie i aktualizowanie informacji o dziecku i jego rodzinie biologicznej,
 • zapewnianiu psychologicznej i pedagogicznej diagnozy dziecka,
 • ocenie stanu dziecka, w tym: ocenie stanu zdrowia, ocenie stanu potrzeb i ocenie dziecka do przysposobienia pod kątem sytuacji prawnej, rodzinnej i możliwości nawiązania więzi emocjonalnej z nową rodziną,
 • sporządzaniu Karty Dziecka,
 • promowaniu adopcji i poszukiwaniu kandydatów do przysposobienia dziecka,
 • prowadzeniu działalności diagnostycznej dla kandydatów do przysposobienia dziecka,
 • przeprowadzaniu wywiadu adopcyjnego,
 • organizowaniu i prowadzeniu szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka i kandydatów do pieczy zastępczej,
 • gromadzeniu informacji i prowadzeniu dokumentacji dotyczącej kandydatów do przysposobienia dziecka,
 • udzielaniu pomocy w przygotowaniu wniosków o przysposobienie i gromadzeniu niezbędnych dokumentów,
 • organizowaniu wsparcia i prowadzeniu konsultacji i porad dla osób, które już przysposobiły dziecko, a także dorosłym osobom adoptowanym,
 • udzielaniu informacji, poradnictwa i wsparcia kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów ginekologiczno-położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po urodzeniu,
 • uczestniczeniu w Komisji Kwalifikacyjnej 2 i zespołach do spraw diagnozy i oceny dziecka oraz kandydatów do przysposobienia,
 • prowadzeniu współpracy ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z innymi podmiotami właściwymi w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, sądami (w tym opiekuńczymi) i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2 i 3.3. Kompetencje zawodowe.

Warunki pracy

Specjalista do spraw adopcji wykonuje swoje obowiązki zawodowe w ośrodku adopcyjnym oraz w środowisku, w którym przebywają kandydaci do przysposobienia dziecka, dzieci przysposobione oraz dzieci do przysposobienia. Praca specjalisty do spraw adopcji wymaga mobilności, tj. dojazdu do środowisk rodzinnych oraz do instytucji, które realizują procedury adopcyjne (np. sądy rodzinne).

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Specjalista do spraw adopcji w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:

 • komputer z dostępem do internetu oraz z oprogramowaniem biurowym i/lub oprogramowaniem umożliwiającym przygotowywanie prezentacji, zbieranie materiałów i danych niezbędnych do planowania i przygotowywania pracy,
 • urządzenia biurowe tj. drukarkę, ksero, fax, skaner,
 • telefon.

Organizacja pracy

Specjalista do spraw adopcji pracuje najczęściej w systemie jednozmianowym, w godzinach przewidzianych w regulaminie pracy, tj. 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu. Ze względu na charakter pracy zdarza się jednak, że wykonanie niektórych zadań może wykraczać poza normowany czas pracy.

W ramach realizacji zadań zawodowych specjalista do spraw adopcji współpracuje z instytucjami wykonującymi zadania z zakresu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, a także z sądem rodzinnym, podmiotami leczniczymi i innymi organizacjami odgrywającymi rolę w procesie adopcji.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Specjalista do spraw adopcji może być narażony na stres wywołany m.in.:

 • odpowiedzialnością za ocenę sytuacji dzieci i dobór kandydatów do przysposobienia dzieci,
 • pojawiającymi się problemami lub konfliktami z kandydatami do przysposobienia dzieci,
 • procesem oceny kandydatów do przysposobienia i odpowiedzialnością za powodzenie całej procedury.

Do występujących w tym zawodzie chorób można zaliczyć m. in. wypalenie zawodowe, choroby psychosomatyczne i depresję.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód specjalista do spraw adopcji ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • ogólna wydolność fizyczna,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność narządu słuchu;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • ostrość słuchu,
 • ostrość wzroku,
 • spostrzegawczość,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa;

w kategorii sprawności i zdolności

 • zdolność koncentracji uwagi,
 • łatwość wypowiadania się w mowie i/lub w piśmie,
 • zdolność analizowania i systematyzowania złożonych problemów,
 • zdolność analizowania sytuacji i podejmowania ryzyka,
 • zdolność do wchodzenia w różnorodne role społeczne,
 • zdolność do przestrzegania reguł, przepisów i standardów,
 • zdolność nawiązywania kontaktu z ludźmi,
 • współdziałanie i współpraca w zespole (grupie),
 • zdolność rozwiązywania konfliktów,
 • zdolność utrzymywania pozytywnych relacji ze współpracownikami,
 • zdolność rozgraniczania pracy zawodowej od życia prywatnego,
 • predyspozycje do postępowania z ludźmi;

w kategorii cech osobowościowych

 • gotowość do współdziałania,
 • komunikatywność,
 • asertywność,
 • odpowiedzialność za działania zawodowe,
 • refleksyjność,
 • samodzielność,
 • samokontrola,
 • wytrzymałość na długotrwały wysiłek psychiczny,
 • odporność emocjonalna,
 • odpowiedzialność za innych,
 • empatia,
 • szacunek dla godności człowieka,
 • tolerancyjność,
 • kontrolowanie własnych emocji,
 • radzenie sobie ze stresem,
 • zainteresowania społeczne.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Nie ma istotnych przeszkód zdrowotnych do wykonywania pracy w zawodzie specjalista do spraw adopcji. Istotna jest sprawność narządu słuchu oraz aparatu mowy, które warunkują możliwość skutecznej komunikacji.

Praca wiąże się z dużym obciążeniem umysłowym związanym z odpowiedzialnością za los dzieci poddawanych przysposobieniu oraz właściwą ocenę i dobór kandydatów do przysposobienia dzieci. Wymagana jest w związku z tym duża odporność emocjonalna.

Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu są choroby psychiczne oraz niepełnosprawność intelektualna.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Obecnie (2019 r.) wykształcenie w zawodzie specjalista do spraw adopcji regulowane jest wymogami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Funkcje specjalisty do spraw adopcji może pełnić osoba, która posiada wykształcenie wyższe magisterskie (lub równorzędne) na kierunku pedagogika, psychologia, nauki o rodzinie lub prawo albo każdym innym dowolnym kierunku pod warunkiem uzupełnienia studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki lub nauki o rodzinie.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Do wykonywania zawodu specjalista do spraw adopcji, w ramach którego pracownik zatrudniony w ośrodku adopcyjnym, zajmuje się prowadzeniem procedur przysposobienia lub przygotowaniem osób zgłaszających gotowość do przysposobienia dziecka, należy spełnić wymagania określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z zapisami ustawy, zawód ten może być wykonywany przez osobę, która:

 • posiada tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny na kierunku psychologia, pedagogika, nauki o rodzinie lub prawo, albo na dowolnym kierunku, uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki lub nauk o rodzinie,
 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
 • posiada co najmniej roczny staż pracy w instytucji zajmującej się pracą z dziećmi lub rodziną,
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nie figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

Ponadto, mile jest widziane posiadanie:

 • uprawnień do prowadzenia szkoleń z osobami dorosłymi, w szczególności prowadzenia szkoleń z kandydatami na rodziców adopcyjnych lub rodzin zastępczych,
 • uprawnień terapeutycznych, w tym w zakresie prowadzenia interwencji kryzysowej,
 • prawa jazdy kat. B,
 • certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Specjalista do spraw adopcji może:

 • w miarę nabywania doświadczenia, umiejętności i wiedzy awansować na wyższe stanowiska w hierarchii ośrodka adopcyjnego lub instytucji, w której pracuje, np. na stanowisko starszego/ głównego specjalisty do spraw adopcji lub dyrektora/zastępcy dyrektora ośrodka adopcyjnego (wymagane m.in. 3 letnie doświadczenie pracy z rodziną lub dziećmi),
 • w miarę rozwijania kompetencji i zdobywania doświadczenia w zadaniach zawodowych obrać ścieżkę specjalizacji, np. w kierunku psychologicznego wsparcia, terapii czy pomocy prawnej i podjąć zatrudnienie w instytucjach pieczy zastępczej, pomocy społecznej lub organizacjach pozarządowych realizujących zadania z zakresu pieczy zastępczej i pomocy społecznej.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2019 r.) specjalista do spraw adopcji musi potwierdzić swoje kompetencje, uzyskując dyplom z zakresu pedagogiki, psychologii, nauk o rodzinie lub prawa. Ponadto, cenne jest potwierdzanie kompetencji poprzez uzyskanie:

 • dyplomu studiów podyplomowych na kierunku: pedagogika, psychologia lub nauki o rodzinie,
 • certyfikatów w ramach kursów trenerskich w zakresie prowadzenia szkoleń dla osób dorosłych, zwłaszcza w zakresie prowadzenia diagnozy w związku z gotowością przysposobienia dziecka lub pełnienia funkcji rodzica zastępczego, kwalifikację na rodzinę adopcyjną oraz uprawnień do szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka,
 • uprawnień do prowadzenia działań w zakresie terapii psychologicznej, pedagogicznej i psychoterapii.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie specjalista do spraw adopcji może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Specjalista poradnictwa psychospołecznego i rodzinnego

263503

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

263508

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę