INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Specjalista do spraw adopcji

Kod: 263509

4. Odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego

Zatrudnienie w zawodzie specjalista do spraw adopcji oferują organizacje samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe i kościelne. Obecnie obserwuje się wzrastającą liczbę ofert w pracy w tym zawodzie.

Specjalista do spraw adopcji może być zatrudniony w:

 • ośrodkach adopcyjnych,
 • rodzinnych formach pieczy zastępczej,
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 • Ośrodkach Pomocy Społecznej,
 • poradniach rodzinnych,
 • Regionalnych Ośrodkach Polityki Społecznej,
 • organizacjach kościelnych zajmujących się pomocą rodzinie.

WAŻNE:

Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:

http://oferty.praca.gov.pl

Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.03.2019]:

Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:

http://mz.praca.gov.pl

https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe

Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl

Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:

Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl

Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl

Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl

Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl

Pomorskie – http://www.porp.pl

Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl

Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl

Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynku-pracya

Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl

Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:

http://zielonalinia.gov.pl

Portal Prognozowanie Zatrudnienia:

www.prognozowaniezatrudnienia.pl

Portal EU Skills Panorama:

http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en

Europejski portal mobilności zawodowej EURES:

https://eures.praca.gov.pl

https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

Kształcenie

Obecnie (2019 r.) wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu specjalista do spraw adopcji można uzyskać w szkołach wyższych kształcących na studiach magisterskich (lub równorzędnych) na kierunkach: pedagogika, psychologia, nauk o rodzinie oraz prawo albo na studiach podyplomowych w zakresie psychologii, pedagogiki lub nauk o rodzinie.

Szkolenie

Specjalista do spraw adopcji ma możliwość uczestnictwa w licznych szkoleniach i kursach m.in. z zakresu:

 • metod terapeutycznych, diagnozy psychologicznej i pedagogicznej, interwencji kryzysowej,
 • organizacji rodzinnej pieczy zastępczej,
 • metod szkoleń osób dorosłych, w szczególności w zakresie kompetencji opiekuńczo- -wychowawczych, rozwiązywania konfliktów, przeciwdziałaniu przemocy i agresji,
 • funkcjonowania instytucji pomocy społecznej i zmian prawnych, a także innych, niezbędnych do właściwego wykonywania zadań zawodowych.

Kursy i szkolenia oferowane są przez liczne instytucje szkoleniowe i edukacyjne:

 • firmy szkoleniowe, organizacje zawodowe oraz szkoły wyższe (prywatne i publiczne),
 • Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej, organy centralnej administracji publicznej.

Organizatorzy tych szkoleń poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje stosownymi certyfikatami lub zaświadczeniami.

Specjalista do spraw adopcji może również doskonalić swoją wiedzę i umiejętności samodzielnie, korzystając ze specjalistycznej literatury oraz czasopism branżowych.

WAŻNE:

Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.03.2019]:

Szkolnictwo wyższe:

www.wybierzstudia.nauka.gov.pl

Szkolnictwo zawodowe:

https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne

http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod

https://zrp.pl

Szkolenia zawodowe:

Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris

Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Inne źródła danych:

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl

Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

Obecnie (2019 r.) wynagrodzenie osób pracujących w zawodzie specjalista do spraw adopcji mieści się w przedziale od 3600 zł do 5000 zł brutto miesięcznie. Wynagrodzenia w tym zawodzie są zróżnicowane i zależą m.in. od:

 • typu i wielkości placówki,
 • regionu (powiatu),
 • stażu pracy,
 • zadań wykonywanych na stanowisku pracy.

WAŻNE:

Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność. Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.03.2019]:

Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy

Przykładowe portale informujące o zarobkach:

https://wynagrodzenia.pl/gus

https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach

https://sedlak.pl/raporty-placowe

https://zarobki.pracuj.pl

https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen

https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

W zawodzie specjalista do spraw adopcji możliwe jest zatrudnienie osób z niepełnosprawnością.

Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie technicznych i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:

 • z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych i górnych (05-R), które nie wykluczają stania i chodzenia w tym samodzielnego przemieszczania się po zróżnicowanym terenie oraz należytego wykonywania zadań zawodowych,
 • z dysfunkcją narządu wzroku (04-O), jeśli posiadana wyda wzroku skorygowana odpowiednimi szkłami lub soczewkami umożliwia prawidłowe wykonywanie czynności służbowych,
 • z dysfunkcją słuchu (03-L), jeśli posiadana wada nie utrudnia skutecznej komunikacji.

WAŻNE:

Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę