INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Specjalista do spraw adopcji

Kod: 263509

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie specjalista do spraw adopcji wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Ocenianie dziecka i jego sytuacji oraz kwalifikowanie do przysposobienia.
 • Z2 Poszukiwanie i ocenianie kandydatów (osób i rodzin) do przysposobienia dziecka.
 • Z3 Przygotowanie i kwalifikowanie kandydatów (osób i rodzin) do przysposobienia dziecka.
 • Z4 Współpracowanie z instytucjami pieczy zastępczej, pomocy społecznej, sądami rodzinnymi, podmiotami leczniczymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie zadań wynikających z procedur związanych z przysposobieniem i procesem adopcji.
 • Z5 Wspieranie osób i rodzin, które przysposobiły dziecko.
 • Z6 Wspieranie kobiet, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednie po urodzeniu.

Kompetencja zawodowa Kz1: Organizowanie procesu adopcyjnego obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Ocenianie dziecka i jego sytuacji oraz kwalifikowanie do przysposobienia

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Przepisy i procedury dotyczące kwalifikacji dziecka do przysposobienia, w tym dla przysposobienia międzynarodowego;
 • Zasady gromadzenia informacji o dziecku pozwalających na określenie stanu zdrowia i sytuacji prawnej oraz rodzinnej (w szczególności sytuacji prawnej rodzeństwa);
 • Metody diagnozy psychologicznej i pedagogicznej dziecka;
 • Metody określania specyficznych potrzeb dziecka i oceny możliwości nawiązania kontaktu emocjonalnego;
 • Metody analizy i oceny całościowej sytuacji dziecka w zakresie efektu procesu przysposobienia;
 • Procedury wypełniania Karty Dziecka, gromadzenia i aktualizowania informacji o dziecku.
 • Stosować przepisy i procedury dotyczące kwalifikacji dziecka do przysposobienia, w tym te o charakterze międzynarodowym;
 • Gromadzić i porządkować informacje o dziecku w sposób pozwalający na określenie stanu zdrowia i sytuacji prawnej oraz rodzinnej;
 • Przeprowadzić diagnozę psychologiczną i pedagogiczną dziecka;
 • Analizować zgromadzone informacje o dziecku, określić jego specyficzne potrzeby i ocenić możliwość nawiązania przez nie kontaktu emocjonalnego z innymi ludźmi;
 • Przeanalizować i ocenić szansę sukcesu przysposobienia dziecka;
 • Wypełniać Kartę Dziecka, gromadzić i dokumentować informacje o dziecku.

Z2

Poszukiwanie i ocenianie kandydatów (osób i rodzin) do przysposobienia dziecka

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Przepisy i procedury dotyczące oceny kwalifikacji kandydatów do przysposobienia dziecka;
 • Kryteria poszukiwania kandydatów do przysposobienia dziecka w zakresie regulowanym procedurami, standardami i w stosunku do potrzeb określonych podczas procesu oceny dziecka do przysposobienia;
 • Metody wyszukiwania kandydatów do przysposobienia dziecka z wykorzystaniem dostępnych baz danych;
 • Metody diagnozy wstępnej kandydatów do przysposobienia dziecka, w tym diagnozy psychologiczno-pedagogicznej i kompetencji;
 • Procedury i metody prowadzenia wywiadu adopcyjnego;
 • Wymogi w zakresie kwalifikacji kandydatów do przysposobienia dziecka.
 • Stosować przepisy i procedury dotyczące kwalifikacji kandydatów do przysposobienia dziecka, w tym także informować i objaśniać wymienione przepisy i procedury kandydatom do przysposobienia dziecka;
 • Określać i stosować kryteria poszukiwania kandydatów do przysposobienia dziecka w zakresie regulowanym procedurami, standardami i w stosunku do potrzeb określonych podczas procesu oceny dziecka do przysposobienia;
 • Wyszukiwać kandydatów do przysposobienia dziecka z wykorzystaniem dostępnych baz danych (np. Wojewódzki Bank Danych);
 • Dokonywać diagnozy wstępnej kandydatów do przysposobienia dziecka, w tym diagnozy psychologiczno-pedagogicznej i kompetencji;
 • Prowadzić wywiad adopcyjny;
 • Weryfikować spełnianie wymogów na kandydata do przysposobienia dziecka i wstępnie kwalifikować do kolejnych etapów procedury przysposobienia.

Z3

Przygotowanie i kwalifikowanie kandydatów (osób i rodzin) do przysposobienia dziecka

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Procedury i zasady działania Komisji Kwalifikacyjnej;
 • Potrzeby kandydatów do przysposobienia dziecka w zakresie przygotowania do procesu przysposobienia;
 • Zakres szkoleń przewidzianych dla kandydatów do przysposobienia dziecka, zgodnych z programem zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw rodziny;
 • Wzory i procedury sporządzania opinii kwalifikacyjnej;
 • Procedury kontaktu kandydatów do przysposobienia dziecka z dzieckiem;
 • Zasady dokumentowania procesu przysposobienia.
 • Przedstawiać sylwetki kandydatów do przysposobienia dziecka, a także współdecydować w zakresie prac Komisji Kwalifikacyjnej;
 • Dostosować proces wsparcia kandydatów do przysposobienia (np. poradnictwo psychologiczne, prawne) do ich potrzeb;
 • Kierować i dobierać szkolenia dla kandydatów do przysposobienia zgodnych z programem szkoleń zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw rodziny;
 • Sporządzać opinie kwalifikacyjne;
 • Organizować i nadzorować spotkania kandydatów do przysposobienia dziecka z dzieckiem;
 • Dokumentować proces przysposobienia i weryfikować informacje w dokumentach zawarte.

Z4

Współpracowanie z instytucjami pieczy zastępczej, pomocy społecznej, sądami rodzinnymi, podmiotami leczniczymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie zadań wynikających z procedur związanych z przysposobieniem i procesem adopcji

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady i procedury działania instytucji pieczy zastępczej, pomocy społecznej, sądów rodzinnych, podmiotów leczniczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych i poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • Zasady i procedury działania organizacji międzynarodowych, w tym obiegu informacji, w zakresie czynności przysposabiających;
 • Zasady i zakres działania lokalnych organizacji pozarządowych.
 • Współpracować z lokalnymi instytucjami: Poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, szkołami, Ośrodkami pomocy społecznej, Powiatowymi centrami pomocy rodzinie itd., w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji o dzieciach i kandydatach do przysposobienia dzieci i tego, w jaki sposób radzą sobie dzieci już przysposobione;
 • Współpracować z organizacjami międzynarodowymi w zakresie wymiany informacji i czynności przysposabiających;
 • Współpracować z lokalnymi organizacjami pozarządowymi z zakresie procesy przygotowania do przysposobienia.

Kompetencja zawodowa Kz2: Udzielanie wsparcia poza procesem adopcji obejmuje zestaw zadań zawodowych Z5, Z6, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z5

Wspieranie osób i rodzin, które przysposobiły dziecko

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Problemy i potrzeby osób i dzieci w rodzinach, które przysposobiły dziecko;
 • Zakres i warunki wsparcia możliwego do udzielenia osobom i dzieciom, w rodzinach, które przysposobiły dziecko;
 • Zagadnienia z zakresu psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie;
 • Metody poradnictwa rodzinnego i terapii psychologicznej;
 • Metody poszukiwania informacji o członkach rodziny biologicznej adoptowanych dzieci.
 • Rozpoznawać potrzeby osób i dzieci w rodzinach, które przysposobiły dziecko w celu zaplanowania wsparcia;
 • Planować wsparcia osobom i dzieciom, w rodzinach, które przysposobiły dziecko;
 • Stosować w swojej pracy wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie;
 • Prowadzić poradnictwo rodzinne i terapię psychologiczną z osobami z rodzin, które przysposobiły dziecko;
 • Pomagać adoptowanym dzieciom w poszukiwaniu informacji dotyczących członków rodzinny biologicznej.

Z6

Wspieranie kobiet, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednie po urodzeniu

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Problemy i potrzeby kobiet w ciąży i matek, które myślą o oddaniu dziecka;
 • Zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego, prawa pomocy społecznej, pomocy psychologicznej, pomocy psychiatrycznej;
 • Zakres możliwego do udzielania wsparcia instytucjonalnego kobietom w ciąży i matkom, które myślą o oddaniu dziecka.
 • Rozpoznawać potrzeby i zapewnia pomoc psychologiczną kobietom w ciąży i matkom, które myślą o oddaniu dziecka;
 • Doradzać w zakresie prawa rodzinnego, prawa pomocy społecznej, pomocy psychologicznej, psychiatrycznej i innej, w zależności od potrzeb kobiet w ciąży i matek, które myślą o oddaniu dziecka;
 • Pomagać w nawiązaniu kontaktu z odpowiednimi instytucjami i urzędami, które wspierają kobiety w ciąży i matki, które myślą o oddaniu dziecka.

Pracownik w zawodzie specjalista do spraw adopcji powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za działania w zakresie procesu kwalifikacji dziecka do przysposobienia oraz kandydatów na rodziców adopcyjnych.
 • Przestrzegania określonych w standardach etycznych i normach zawodowych zasad uczciwości, rzetelności, poufności oraz zapobiegania konfliktom interesów w realizacji zadań w zakresie przysposobienia.
 • Współpracy z innymi osobami i instytucjami w realizacji różnorodnych usług pieczy zastępczej, w tym uczestnictwa w zespołach do spraw oceny sytuacji dziecka.
 • Dokonywania analizy dotychczasowych działań oraz zmian w celu poprawy jakości świadczonych usług i dopasowania ich do potrzeb dzieci i osób przysposabiających.
 • Ustawicznego podnoszenia umiejętności zawodowych w kontekście zmian prawnych i nowych rozwiązań organizacyjnych właściwych dla prowadzenia działań w zakresie pieczy zastępczej i procedury adopcyjnej.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu specjalista do spraw adopcji.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu specjalista do spraw adopcji

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie specjalista do spraw adopcji nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę