INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Sprzedawca reklam internetowych

Kod: 333904

2. Opis zawodu

Sprzedawca reklam internetowych odpowiada za sprzedaż powierzchni reklamowej na portalach i serwisach internetowych.

Opis pracy

Sprzedawca reklam internetowych zajmuje się koordynowaniem procesów związanych ze sprzedażą powierzchni reklamowych w internecie. Jest odpowiedzialny również za tworzenie kampanii reklamowych, aktywne pozyskiwanie nowych partnerów handlowych, a także telefoniczny, mailowy i bezpośredni kontakt z klientem.

Osoba pracująca na stanowisku sprzedawca reklam internetowych zajmuje się również prowadzeniem kampanii internetowych poprzez monitoring i raportowanie o ich przebiegu, przygotowywaniem prezentacji i ofert handlowych oraz nadzorowaniem i obsługą płatności.

Sposoby wykonywania pracy

Praca sprzedawcy reklam internetowych polega m.in. na:

 • przygotowywaniu koncepcji kampanii reklamowej w internecie,
 • nawiązywaniu kontaktów z potencjalnymi klientami,
 • utrzymywaniu relacji z klientami,
 • sporządzaniu planu finansowego przedsięwzięcia,
 • opracowywaniu sloganów/haseł reklamowych,
 • przedstawianiu koncepcji reklamy internetowej,
 • sprzedawaniu usługi dopasowanej do branży oraz zapotrzebowania potencjalnego klienta.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2 i 3.3. Kompetencje zawodowe.

Warunki pracy

Miejscem pracy sprzedawcy reklam internetowych jest pomieszczenie biurowe w budynku spełniającym wymagania techniczne dla obiektów użyteczności publicznej. Dopuszczalna jest praca zdalna (telepraca 5). Praca odbywa się w pozycji siedzącej. W zależności od specyfiki pomieszczenia biurowego oraz pory dnia/roku, praca odbywa się przy oświetleniu naturalnym bądź sztucznym, często w klimatyzowanych pomieszczeniach.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Sprzedawca reklam internetowych w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:

 • komputer z dostępem do internetu,
 • oprogramowanie biurowe,
 • faks,
 • drukarkę,
 • skaner,
 • programy graficzne,
 • smartfon,
 • tablet.

Organizacja pracy

Organizacja pracy uzależniona jest od godzin pracy kontrahentów. Praca w niedziele i święta oraz dni wolne nie jest konieczna, niemniej jednak należy brać pod uwagę okresy intensywności kampanii reklamowych. Pracownik ma dość dużą swobodę w wykonywaniu obowiązków, jednak zakres jego czynności zawodowych jest zdefiniowany. Efekty pracy w zawodzie sprzedawca reklam internetowych są mierzalne, a ich rezultaty przekładają się na efektywność sprzedaży usług / produktów.

Osoba w tym zawodzie pracuje samodzielnie i podlega systematycznej kontroli zwierzchników. Praca jest nadzorowana głównie pod względem efektywności sprzedaży.

Praca sprzedawcy reklam internetowych wymaga bezpośredniego kontaktu z klientami. Praca nie wymaga wyjazdów, jest dość rutynowa.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Zagrożenia mające wpływ na zdrowie w zawodzie sprzedawca reklam internetowych wynikają głównie z faktu pracy przy komputerze, która przyczynia się do m.in. do:

 • statycznego obciążenia mięśni stabilizujących kręgosłup w pozycji siedzącej,
 • statycznego obciążenia mięśni barków i rąk obsługujących klawiaturę (zespół cieśni nadgarstka 6),
 • statycznego obciążenia mięśni karku utrzymującego głowę podczas obserwacji monitora, dokumentów i klawiatury.

Dodatkowym schorzeniem wynikającym z pracy przy komputerze są dolegliwości układu mięśniowo- -szkieletowego, przyjmujące postać ostrego bólu umiejscowionego głównie w okolicy: szyi, karku, barków, rąk, odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Osoby pracujące jako sprzedawca reklam internetowych powinny mieć świadomość, że wykonywanie tego typu pracy może być źródłem wielu dolegliwości bólowych, wpływających na jakość i efektywność wykonywanych zadań.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód sprzedawca reklam internetowych ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • ogólna wydolność fizyczna,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność narządu słuchu i mowy,

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • ostrość wzroku,
 • rozróżnianie barw,
 • ostrość słuchu,
 • zręczność rąk;
 • spostrzegawczość;

w kategorii sprawności i zdolności

 • zdolność koncentracji uwagi,
 • uzdolnienia sprzedażowe,
 • dobra pamięć,
 • wyobraźnia i twórcze myślenie,
 • zdolność do analitycznego myślenia i podejmowania decyzji,
 • zdolność rozwiązywania problemów,
 • zdolność do nawiązywania kontaktu z ludźmi;

w kategorii cech osobowościowych

 • samodzielność,
 • samokontrola,
 • komunikatywność,
 • gotowość do długotrwałej pracy w pozycji siedzącej;
 • systematyczność,
 • odporność emocjonalna,
 • empatia,
 • szacunek do godności człowieka,
 • serdeczność,
 • radzenie sobie ze stresem,
 • gotowość pracy pod presją czasu.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

W zawodzie sprzedawca reklam internetowych wymagana jest ogólna sprawność układu kostno- -stawowego, w szczególności sprawność dłoni, umożliwiająca długotrwałą pracę przy komputerze. Ważna jest także sprawność narządu wzroku.

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu sprzedawca reklam internetowych są schorzenia wzroku, wady wymowy oraz słuchu. Funkcjonowanie w warunkach ciągłego stresu, pod presją czasu utrudnia pracę osobom z chorobami krążenia i układu nerwowego. Konieczność wykonywania pracy w pozycji siedzącej przez długi czas uniemożliwia wykonywanie zadań zawodowych przez osoby z chorobami kręgosłupa oraz układu kostno-szkieletowego.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Obecnie (2018 r.) do podjęcia pracy w zawodzie sprzedawca reklam internetowych preferowane jest wykształcenie co najmniej średnie ogólne w zawodach szkolnych (pokrewnych) np. technik handlowiec, technik informatyk.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

W zawodzie sprzedawca reklam internetowych nie jest wymagane posiadanie tytułów zawodowych, kwalifikacji i szczególnych uprawnień. Jednakże podjęcie pracy w tym zawodzie ułatwia ukończenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie kwalifikacji:

 • AU.25 Prowadzenie działalności handlowej (technik handlowiec),
 • EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych (technik informatyk).

Preferowane są kursy i certyfikaty potwierdzające kompetencje przydatne do wykonywania powierzonych zadań, np. kurs obsługi klienta, zarządzania zespołem, kurs SEO 4.

Dodatkowym atutem przy zatrudnianiu może być certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej średnim oraz suplementy Europass (w języku polskim i angielskim) do dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wydawane na prośbę zainteresowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Sprzedawca reklam internetowych zaczyna pracę najczęściej jako młodszy specjalista. W miarę zdobywania doświadczenia istnieje realna możliwość awansu na stanowisko starszego specjalisty. Kilkuletni staż pracy w zawodzie daje możliwość awansu zawodowego na stanowisko kierownicze. Ścieżka awansu zawodowego zależy w dużej mierze od wielkości firmy.

W zakresie rozwoju zawodowego, sprzedawca reklam internetowych może:

 • podjąć kształcenie w ramach studiów wyższych I stopnia (licencjackich), II stopnia (magisterskich uzupełniających) lub studiów podyplomowych, np. z zakresu zarządzania, informatyki, ekonomii, socjologii czy psychologii,
 • doskonalić swoje umiejętności, współpracując z innymi, bardziej doświadczonymi sprzedawcami reklam internetowych,
 • doskonalić i rozszerzać kompetencje na specjalistycznych kursach zawodowych, związanych np. ze sprzedażą w internecie,
 • rozszerzać kompetencje poprzez kształcenie lub szkolenie w zawodach pokrewnych.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Osoba wykonująca zawód sprzedawca reklam internetowych może potwierdzić niektóre swoje kompetencje, kończąc kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji:

 • AU.25 Prowadzenie działalności handlowej (technik handlowiec),
 • EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych (technik informatyk).

Potwierdzenie kwalifikacji następuje w wyniku zdania egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną.

Osoby starające się o pracę lub wykonujące zawód mogą podnieść swoje kwalifikacje poprzez ukończenie kursów kończących się uzyskaniem certyfikatów w zakresie narzędzi sprzedażowych lub umiejętności komputerowych.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie sprzedawca reklam internetowych może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Pracownik centrum elektronicznej obsługi klienta

332202

Przedstawiciel handlowy

332203

Promotor marki (trendsetter)

333903

Technik organizacji reklamyS

333906

Technik informatykS

351203

Technik handlowiecS

522305

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę