INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Sprzedawca reklam internetowych

Kod: 333904

4. Odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego

Sprzedawca reklam internetowych może pracować w agencjach lub biurach reklamowych. Osoba zatrudniona na tym stanowisku może zajmować samodzielne stanowisko w firmie i współpracować z agencjami reklamowymi w zakresie różnych elementów działań reklamowych. Sprzedawca reklam internetowych może znaleźć zatrudnienie również w dziale marketingu lub promocji i reklamy w następujących instytucjach:

 • wydawnictwa,
 • portale internetowe,
 • firmy badawcze,
 • firmy konsultingowe,
 • firmy infobrokerskie 2.

W większości regionów Polski zapotrzebowanie na zawód sprzedawcy reklam internetowych jest na poziomie zrównoważonym (2018 r.), jednak szacuje się, że w najbliższych latach będzie wzrastało zapotrzebowanie na specjalistów z tego zakresu, z uwagi na rosnące znaczenie internetu jako kanału marketingu i sprzedaży.

WAŻNE:

Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:

http://oferty.praca.gov.pl

Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:

http://mz.praca.gov.pl

https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe

Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl

Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:

Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl

Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl

Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl

Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl

Pomorskie – http://www.porp.pl

Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl

Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl

Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynku-pracya

Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl

Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:

http://zielonalinia.gov.pl

Portal Prognozowanie Zatrudnienia:

www.prognozowaniezatrudnienia.pl

Portal EU Skills Panorama:

http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en

Europejski portal mobilności zawodowej EURES:

https://eures.praca.gov.pl

https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

Kształcenie

Obecnie (2018 r.) w ramach systemu edukacji zawodowej nie prowadzi się kształcenia w zawodzie sprzedawca reklam internetowych.

W zawodach pokrewnych: technik handlowiec, technik informatyk, kształcenie oferują branżowe szkoły I i II stopnia oraz technika.

Kompetencje przydatne do wykonywania zawodu sprzedawca reklam internetowych można uzyskać, podejmując kształcenie w zawodach pokrewnych w zakresie kwalifikacji:

 • AU.25 Prowadzenie działalności handlowej (technik handlowiec),
 • EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych (technik informatyk).

Kwalifikacyjne kursy zawodowe (dla osób dorosłych) w powyższych zawodach szkolnych mogą oferować:

 • publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe,
 • niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, prowadzące kształcenie zawodowe,
 • publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 • instytucje rynku pracy prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową,
 • podmioty prowadzące działalność oświatową na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców.

Kwalifikacje w ww. zawodach potwierdzają (również w trybie eksternistycznym) Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Osoby, które uzyskały powyższe kwalifikacje, mają możliwość otrzymania również suplementu Europass (w języku polskim i angielskim), wydawanego na prośbę zainteresowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne (do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe), co ma istotne znaczenie w przypadku poszukiwania pracy za granicą.

Szkolenie

Osoba, która zamierza wykonywać zawód sprzedawcy reklam internetowych może nieustannie się doskonalić i zwiększać zakres swoich kompetencji poprzez udział w szkoleniach oferowanych głównie przez podmioty prywatne, tym samym zdobywając kwalifikacje rynkowe pożądane na rynku pracy.

Przykładowo tematyka szkoleń może dotyczyć:

 • technik sprzedażowych,
 • utrzymywania relacji z klientami,
 • obsługi oprogramowania służącego do utrzymywania relacji z klientami.

Organizatorzy tych szkoleń poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje stosownymi certyfikatami/zaświadczeniami.

WAŻNE:

Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Szkolnictwo wyższe:

www.wybierzstudia.nauka.gov.pl

Szkolnictwo zawodowe:

https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne

http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod

https://zrp.pl

Szkolenia zawodowe:

Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris

Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Inne źródła danych:

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl

Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

Wynagrodzenie (2018 r.) osób pracujących w zawodzie sprzedawca reklam internetowych wynosi – w przybliżeniu – od 3100 zł brutto miesięcznie dla osób początkujących do 6000 zł brutto miesięcznie (w przeliczeniu na jeden etat) dla osób z kilkuletnim doświadczeniem w zawodzie.

Poziom wynagrodzeń uzależniony jest m.in. od:

 • miejsca pracy (wielkość firmy i usytuowanie geograficzne),
 • poziomu wykształcenia,
 • posiadanych kwalifikacji,
 • stażu pracy,
 • wyniku testu przeprowadzonego przez potencjalnego pracodawcę,
 • doświadczenia zawodowego.

Wynagrodzenie osób pracujących w zawodzie sprzedawca reklam internetowych często ma charakter prowizyjny. Oznacza to, że wynagrodzenie jest uzależnione od osiągnięcia określonych celów sprzedażowych lub spełnienia innych kryteriów, np. pozyskania określonej liczby nowych klientów. System prowizyjny jest też łączony z systemem czasowym wynagradzania, czyli zawiera stałe stawki wynagrodzenia za określony czas pracy np. w stawce godzinowej lub miesięcznej. Najczęściej jest to wysokość minimalnego wynagrodzenia, choć nie jest to regułą.

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego ustala pracodawca z góry. Natomiast prowizja jest elementem zmiennym wynagrodzenia, zależnym od zaangażowania pracownika. Pozapłacowe składniki wynagrodzenia w zawodzie sprzedawca reklam internetowych są uwarunkowane przepisami wewnętrznymi danego pracodawcy, w ramach których są oferowane np. szkolenia zawodowe, opieka medyczna, zajęcia sportowe, bilety do kina, bony zakupowe.

WAŻNE:

Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność. Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy

Przykładowe portale informujące o zarobkach:

https://wynagrodzenia.pl/gus

https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach

https://sedlak.pl/raporty-placowe

https://zarobki.pracuj.pl

https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen

https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

W zawodzie sprzedawca reklam internetowych możliwe jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w zawodzie jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie stanowiska pracy pod względem technicznym i organizacyjnym do rodzaju niepełnosprawności:

 • z dysfunkcją narządu wzroku (04-O), w przypadku możliwości skorygowania ich szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi,
 • z niewielką dysfunkcją kończyn górnych (05-R), która nie wyklucza wykonywania pracy przy komputerze, wymagane jest wówczas dostosowanie sprzętu komputerowego,
 • z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych (05-R), wymagane jest wówczas wyposażenie stanowiska w uchwyty, poręcze, regulowaną wysokość krzesła, podnóżka i inne udogodnienia,
 • innymi rodzajami niepełnosprawności wynikającymi z chorób układu krążenia, oddechowego, pokarmowego, moczowo-płciowego i in., pod warunkiem, że praca nie wymaga znacznego wysiłku fizycznego lub jest zorganizowana w taki sposób, aby pracownik miał możliwość regularnego przyjmowania leków i dokonywania niezbędnych zabiegów pielęgnacyjno-medycznych (np. zastrzyków insulinowych).

WAŻNE:

Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę