INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Sprzedawca reklam internetowych

Kod: 333904

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie sprzedawca reklam internetowych wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Implementowanie strategii przedsiębiorstwa w obszarze sprzedaży reklam internetowych.
 • Z2 Opracowywanie oferty oraz negocjowanie warunków sprzedaży powierzchni reklamy internetowej.
 • Z3 Modelowanie działań usprawniających obsługę klientów.
 • Z4 Doradzanie klientom w zakresie zakupu powierzchni reklamowej w internecie.
 • Z5 Przygotowywanie analiz sprzedażowych reklam internetowych.
 • Z6 Obsługiwanie klientów w procesie sprzedaży reklam internetowych.
 • Z7 Kontrolowanie procesu sprzedaży reklam internetowych.
 • Z8 Realizowanie emisji reklam internetowych.
 • Z9 Monitorowanie emisji reklam internetowych oraz wdrażanie rozwiązań zwiększających ich efektywność.

Kompetencja zawodowa Kz1: Przygotowywanie i planowanie sprzedaży reklam internetowych obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Implementowanie strategii przedsiębiorstwa w obszarze sprzedaży reklam internetowych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Strategię przedsiębiorstwa;
 • Sposoby konstruowania strategii sprzedaży przedsiębiorstwa w obszarze marketingu internetowego;
 • Narzędzia do tworzenia strategii sprzedaży w obszarze marketingu internetowego;
 • Zasady funkcjonowania rynku mediów internetowych 3;
 • Metody ustalenia ceny produktów oraz stosowanych upustów i rabatów;
 • Trendy na temat rynku reklamy internetowej oraz branżowe słownictwo.
 • Wykorzystywać założenia strategii przedsiębiorstwa w obszarze sprzedaży reklam internetowych;
 • Przedstawiać propozycje polityki cenowej dla oferowanych produktów reklamowych;
 • Tworzyć strategie sprzedaży reklam internetowych;
 • Tworzyć cennik reklamy online;
 • Analizować rynek i działania konkurencji w obszarze mediów elektronicznych oraz formułować wnioski na podstawie przeprowadzonych analiz;
 • Stosować branżowe słownictwo i korzystać z wiedzy na temat rynku mediowego i marketingu internetowego.

Z2

Opracowywanie oferty oraz negocjowanie warunków sprzedaży powierzchni reklamy internetowej

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Ofertę przedsiębiorstwa skierowaną do klientów zainteresowanych zakupem powierzchni reklamowej w internecie;
 • Politykę handlową przedsiębiorstwa;
 • Metody prezentacji oferty w internecie;
 • Sposoby prezentowania oferty klientowi;
 • Specyfikę produktu oraz jego parametry techniczne i odpowiednio je prezentuje;
 • Regulacje prawne związane z emisją reklamy internetowej.
 • Sporządzać oferty reklamowe;
 • Aktualizować treść i elementy wizualne cennika reklamowego na stronie internetowej przedsiębiorstwa;
 • Nadzorować sprzedaż produktów i usług reklamowych w internecie;
 • Prowadzić rozmowy handlowe i negocjacje;
 • Posługiwać się odpowiednimi technikami sprzedażowymi;
 • Interpretować i stosować regulacje prawne związane z emisją reklamy w internecie.

Z3

Modelowanie działań usprawniających obsługę klientów

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Procesy obsługi klientów przedsiębiorstwa;
 • Narzędzia i zasoby przedsiębiorstwa dedykowane obsłudze klientów;
 • Techniki analizy procesów obsługi klientów;
 • Standardy obsługi klientów na rynku, na którym działa przedsiębiorstwo;
 • Metody usprawnienia obsługi klientów.
 • Pozyskiwać klientów w sposób aktywny;
 • Nawiązywać i utrzymywać kontakty z klientami;
 • Zbierać i analizować opinie klientów na temat oferty przedsiębiorstwa;
 • Planować zmiany organizacji sprzedaży internetowej powierzchni reklamowej w kontekście zgłaszanych przez klientów potrzeb.

Z4

Doradzanie klientom w zakresie zakupu powierzchni reklamowej w internecie

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Rodzaje i formy reklamy internetowej;
 • Modele sprzedaży powierzchni reklamowej w Internecie;
 • Ofertę przedsiębiorstwa oraz najważniejsze informacje na temat tej oferty;
 • Zasady składania zamówienia na reklamę internetową oraz sposoby płatności;
 • Techniki sprzedaży produktów przez internet;
 • Zasady komunikowania się z klientem.
 • Badać potrzeby klientów i prezentować różne formaty reklam internetowych oraz ich skuteczność;
 • Wyjaśniać klientom sposoby składania zamówienia reklamy internetowej oraz dokonywania za nie płatności;
 • Przedstawiać ofertę reklamową dostosowaną do indywidualnych wymagań klientów.

Z5

Przygotowywanie analiz sprzedażowych reklam internetowych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Rynek mediów i marketingu internetowego, na którym działa przedsiębiorstwo;
 • Proces i organizację sprzedaży produktów i usług online;
 • Czynniki wpływające na sprzedaż reklamy internetowej oferowanej przez przedsiębiorstwo.
 • Analizować dane rynkowe;
 • Monitorować działania konkurencji oraz sytuację na rynku;
 • Dostarczać informacji na temat wyników sprzedażowych (indywidualnych i zespołowych).

Kompetencja zawodowa Kz2: Obsługiwanie procesu sprzedaży reklam internetowych obejmuje zestaw zadań zawodowych Z6, Z7, Z8, Z9, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z6

Obsługiwanie klientów w procesie sprzedaży reklam internetowych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Warunki emisji reklam internetowych i warunki płatności;
 • Warunki modyfikacji zlecenia emisji reklamy;
 • Oprogramowanie do ewidencjonowania sprzedaży reklamy internetowej;
 • Formy kontaktu z klientami obowiązujące podczas prowadzenia procesu sprzedaży reklam internetowych;
 • Zasady wystawiania dokumentów sprzedaży.
 • Przeprowadzać testy internetowych kampanii reklamowych;
 • Optymalizować kampanie reklamowe w internecie;
 • Przyjmować zamówienia klientów;
 • Wystawiać dokumenty sprzedaży;
 • Raportować i rozliczać efekty prowadzonych działań.

Z7

Kontrolowanie procesu sprzedaży reklam internetowych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Elementy składowe procesu sprzedaży powierzchni reklamowej w internecie;
 • Procedury procesu sprzedaży reklamy internetowej;
 • Wagę monitorowania skuteczności podejmowanych działań w zakresie efektywności realizowanych kampanii reklamowych dla klientów przedsiębiorstwa.
 • Analizować poprawność realizacji poszczególnych etapów procesu sprzedaży powierzchni reklamowej w internecie;
 • Przedstawiać wnioski związane z aktualnym stanem sprzedaży internetowej powierzchni reklamowej;
 • Proponować zmiany w celu poprawy efektywności sprzedaży powierzchni reklamowej w internecie;
 • Wprowadzać działania podnoszące efektywność sprzedaży powierzchni reklamowej online.

Z8

Realizowanie emisji reklam internetowych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Systemy reklamy online;
 • Narzędzia informatyczne dedykowane marketingowi internetowemu;
 • Zasady zarządzania powierzchnią reklamową;
 • Metody realizacji kampanii reklamowych dla kluczowych klientów przedsiębiorstwa;
 • Sposoby prowadzenia, analizy i optymalizacji bieżących działań reklamowych;
 • Specyfikację techniczną reklam internetowych;
 • Sposoby raportowania i rozliczania efektów prowadzonych działań.
 • Planować kampanię reklamy internetowej, m.in. jej start, czas emisji, dobrać odpowiedni format reklamy, określić potencjalną skuteczność;
 • Zarządzać powierzchnią reklamową przedsiębiorstwa;
 • Monitorować i raportować przebieg kampanii reklamowej online.

Z9

Monitorowanie emisji reklam internetowych oraz wdrażanie rozwiązań zwiększających ich efektywność

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Monitorowanie przebiegu kampanii reklamowej na podstawie danych adserwera 1;
 • Narzędzia analityczne badające ruch na stronie (liczba odsłon, liczba unikalnych użytkowników), na której prowadzona jest sprzedaż reklam internetowych;
 • Narzędzia monitorujące przebieg kampanii reklamowych online, w tym ilość odsłon reklamy, ilość klików w reklamę.
 • Korzystać z adserwera i narzędzi analitycznych stosowanych w reklamie internetowej;
 • Mierzyć i analizować efekty kampanii;
 • Monitorować i modyfikować kampanie pod kątem zwiększenia ich efektywności;
 • Optymalizować miejsca, w których wyświetlana jest kampania reklamowa;
 • Kontrolować budżet kampanii internetowej.
 • Raportować wyniki kampanii online.

Pracownik w zawodzie sprzedawca reklam internetowych powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za powierzone zadania zawodowe w zakresie sprzedaży reklam internetowych.
 • Przestrzegania ogólnie przyjętych standardów etycznych, takich jak m.in. zasad uczciwości, rzetelności oraz poufności.
 • Utożsamiania się ze strategią sprzedażową pracodawcy i dbania o jego wizerunek.
 • Dokonywania samooceny i weryfikowania działań w zakresie realizowania zadań zawodowych.
 • Wykonywania pracy samodzielnie, a także w zespole pracowniczym.
 • Wykazywania inicjatywy, otwartości i zorientowania na klienta zainteresowanego zakupem powierzchni reklamowej w internecie.
 • Współpracowania z zespołem wewnętrznym przedsiębiorstwa, budowania atmosfery współpracy i dążenia do celu, uczestniczenia w wypracowaniu konstruktywnych rozwiązań.
 • Dbania i utrzymywania trwałych relacji z partnerami oraz klientami przedsiębiorstwa.
 • Komunikowania proaktywnego z partnerami i klientami przedsiębiorstwa.
 • Rozwijania kompetencji osobistych i zawodowych.

Pracownik powinien posiadać zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu sprzedawca reklam internetowych.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu sprzedawca reklam internetowych

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie sprzedawca reklam internetowych nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę