INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Stenograf-protokolant

Kod: 334307

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie stenograf-protokolant wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Dobieranie rodzaju dokumentu stosownie do roli, którą ma on spełniać.
 • Z2 Konstruowanie odpowiednich dokumentów.
 • Z3 Redagowanie treści dokumentów sprawozdawczych.

Kompetencja zawodowa Kz1: Przygotowywanie materiałów i opracowywanie stenogramu lub protokołu obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Dobieranie rodzaju dokumentu stosownie do roli, którą ma on spełniać

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Strukturę firmy i jej działanie;
 • Specyfikę działania poszczególnych działów firmy;
 • Rolę i znaczenie dokumentów sprawozdawczych każdego szczebla;
 • Rodzaje i formy dokumentowania zebrań i zdarzeń;
 • Zasadnicze różnice pomiędzy dokumentami obrazującymi dane obrady;
 • Różnice pomiędzy rodzajami dokumentów, z uwagi na cele, którym służą.
 • Stosować rodzaj sporządzanego dokumentu zgodnie z regulacjami dotyczącymi funkcjonowania danego gremium;
 • Uwzględniać zalecenia przewodniczącego firmy;
 • Odróżniać stenogram (czyli wierny zapis toku obrad) od protokołu, który jest opisem;
 • Sporządzać protokół pełny, gdy wszystkie wypowiedzi i decyzje są jednakowo istotne;
 • Pisać protokół skrócony, gdy istotne są pewne szczegóły, np. wybór osób i wyniki głosowania;
 • Redagować wyciąg z protokołu, gdy ważna jest relacja w obrębie jednego punktu zebrania;
 • Redagować i rozsyłać notatkę służbową, która służy do wewnętrznej wymiany informacji;
 • Kierować informację do właściwych komórek organizacyjnych firmy, usprawniając jej obieg.

Z2

Konstruowanie odpowiednich dokumentów

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Wytyczne firmy w zakresie stopnia szczegółowości dokumentu;
 • Możliwości zastosowania urządzeń nagrywających usprawniających pracę w danym przypadku;
 • Zasady przygotowania dokumentacji zgodnie z wymogami regulacji firmy w tym względzie;
 • Terminologię związaną ze zwoływaniem i przebiegiem zebrania/posiedzeń;
 • Zasady modelowania i umieszczania informacji, tj. kształtowania jej zgodnie z wytycznymi firmy;
 • Zasady ochrony i bezpieczeństwa pozyskiwanych informacji.
 • Dopasowywać rodzaj dokumentu do potrzeb i oczekiwań firmy;
 • Określać czy jest kworum 4 i czy zebranie będzie prawomocne;
 • Dbać o przygotowanie dokumentacji zgodnie z wymogami regulacji firmy w tym względzie;
 • Stosować terminologię oraz zasady modelowania i umieszczania informacji w dokumencie w zgodzie z wytycznymi firmy;
 • Przytaczać w stenogramie pełne wypowiedzi mówców w takiej kolejności, w jakiej występują;
 • Umieszczać w stenogramie informacje o głosach z sali, oklaskach i innych zdarzeniach, które ilustrują przebieg obrad;
 • Stosować zasady tworzenia stenogramu lub protokołu;
 • Brać pod uwagę procedury i sposoby ochrony bezpieczeństwa informacji.

Z3

Redagowanie treści dokumentów sprawozdawczych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Potrzebę terminowości sporządzenia dokumentu sprawozdawczego;
 • Przestrzeganie standardów redakcji obowiązujących w firmie;
 • Stopień szczegółowości dokumentu sprawozdawczego;
 • Potrzebę wykonywania dokumentów sprawozdawczych w sposób rzetelny i profesjonalny;
 • Przepisy o ochronie danych osobowych (RODO).
 • Przestrzegać zasad korespondencyjnych firmy (sporządzać dokumenty w odpowiednim terminie i formie);
 • Stosować zasady redakcyjne – zdania pojedyncze bez stosowania pobocznych wątków;
 • Eliminować błędy językowe (tautologia 9, pleonazm 6);
 • Rozróżniać pojęcia blisko brzmiące fonetycznie, ale o innym znaczeniu (np.: quorum, forum);
 • Przestrzegać zasad ortografii oraz dbać o jakość gramatyczną i stylistyczną sporządzanego dokumentu;
 • Stosować zasady estetyki: tj. odpowiedni format 1 i kolor papieru, staranne wykonanie;
 • Zarządzać informacjami z zastosowaniem przepisów o ochronie danych osobowych (RODO).

Pracownik w zawodzie stenograf-protokolant powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań związanych z przygotowywaniem materiałów i opracowywaniem stenogramu lub protokołu.
 • Dostosowywania zachowania do zmiennych okoliczności pracy podczas wykonywania pracy związanej z przygotowywaniem materiałów i opracowywaniem stenogramu lub protokołu.
 • Podejmowania współpracy w grupie podczas przygotowywania materiałów i opracowywania stenogramu lub protokołu.
 • Podnoszenia własnych kompetencji zawodowych w zakresie przygotowywania materiałów i opracowywania stenogramu lub protokołu.
 • Oceniania i weryfikowania wykonywanych przez siebie prac w zakresie przygotowywania materiałów i opracowywania stenogramu lub protokołu.
 • Przestrzegania tajemnicy zawodowej.
 • Przestrzegania zasad etyki zawodowej związanych z wykonywaną pracą.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu stenograf-protokolant.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu stenograf-protokolant

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie stenograf-protokolant nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę