INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Szlifierz-ostrzarz

Kod: 722402

2. Opis zawodu

Szlifierz-ostrzarz ostrzy różne narzędzia skrawające za pomocą ściernic, na szlifierkach 6 ostrzarkach uniwersalnych i specjalnych. Dobiera parametry szlifowania 7, uzbraja i ustawia użytkowane ostrzarki do realizacji procesu ostrzenia (szlifowania) narzędzi.

Opis pracy

Szlifierz-ostrzarz ostrzy różnorodne narzędzia skrawające 3, wiertła, frezy, noże, piły, łańcuchy itp. Dobiera i mocuje narzędzia ścierne, ustawia odpowiednie parametry szlifowania lub ostrzenia, ustala kolejność zabiegów przy wykonywaniu operacji ostrzenia oraz mocuje ostrzone narzędzie. Używa narzędzi kontrolno-pomiarowych, wzorców i sprawdzianów warsztatowych 9 do sprawdzenia jakości wykonanych prac.

Sposoby wykonywania pracy

W swojej pracy szlifierz-ostrzarz stosuje metody, techniki i procedury polegające m.in. na:

 • organizowaniu pracy w zakresie ostrzenia narzędzi zgodnie z zasadami i przepisami BHP,
 • posługiwaniu się dokumentacją technologiczną 2,
 • dobraniu odpowiedniego rodzaju maszyn w zależności od zakresu pracy,
 • dobraniu odpowiedniego rodzaju ściernic w zależności od obrabianego narzędzia skrawającego,
 • mocowaniu narzędzi ściernych,
 • mocowaniu obrabianego narzędzia,
 • dobieraniu i ustawianiu odpowiednich parametrów skrawania,
 • przestrzeganiu kolejności operacji i kolejności zabiegów w operacjach obróbki zgodnie z procesem technologicznym,
 • ostrzeniu na ostrzałkach uniwersalnych i specjalnych różnorodnych narzędzi skrawających,
 • mierzeniu i sprawdzaniu za pomocą przyrządów pomiarowych jakości wykonanych prac,
 • kontrolowaniu i regulowaniu przebiegu ostrzenia 5,
 • czyszczeniu i konserwowaniu użytkowanych ostrzarek, narzędzi i uchwytów.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2. Kompetencja zawodowa.

Warunki pracy

Szlifierz-ostrzarz pracuje w zamkniętych pomieszczeniach hal produkcyjnych zakładów produkujących i regenerujących narzędzia skrawające, zakładów metalowych, firm produkujących konstrukcje stalowe oraz zakładach ślusarskich. Szlifierz-ostrzarz pracuje z reguły w pozycji stojącej, pochylonej, często wymuszonej. Praca szlifierza-ostrzarza jest najczęściej pracą indywidualną. Pomieszczenia, gdzie wykonywana jest praca, posiadają zazwyczaj oświetlenie dzienne i sztuczne oraz instalacje klimatyzacyjne.

Podczas prac szlifierz-ostrzarz stosuje środki ochrony osobistej, takie jak okulary, maski ochronne oraz nauszniki ochraniające słuch.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Szlifierz-ostrzarz w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:

 • szlifierki do wałków (uniwersalne, produkcyjne, bezkłowe),
 • szlifierki do otworów (zwykłe, bezkłowe, planetarne),
 • szlifierki do płaszczyzn (ze stołem prostokątnym, obrotowymi, do prowadnic),
 • szlifierki ostrzarki (do noży, wierteł, głowic frezowych, pił oraz uniwersalne),
 • szlifierki specjalne (do gwintów, wałków wielowypustowych),
 • ostrzarki 4 do narzynek,
 • ostrzarki sterowane numerycznie,
 • narzędzia pomiarowe (kątomierze, suwmiarki, mikrometry, wzorce i sprawdziany warsztatowe),
 • ściernice 8 i inne narzędzia ścierne,
 • klucze warsztatowe.

Organizacja pracy

Szlifierz-ostrzarz w zależności od miejsca pracy, wykonywanych zadań zawodowych i liczby osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie może pracować indywidualnie lub zespołowo. Praca w tym zawodzie wykonywana jest najczęściej w systemie jednozmianowym, jednak ze względu na harmonogram prac, wymogi technologiczne wykonywanych prac – może być wykonywana w systemie dwu- lub trzyzmianowym.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Szlifierz-ostrzarz może być narażony m.in. na następujące zagrożenia:

 • hałas, zapylenie, wibracje,
 • zagrożenia mechaniczne (powstałe na skutek unoszenia, przenoszenia materiałów, obsługi maszyn i urządzeń),
 • oparzenia (wysoka temperatura podczas obróbki metali),
 • szkodliwe substancje chemiczne (chłodziwa, smary, oleje).

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód szlifierz-ostrzarz ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • ogólna wydolność fizyczna,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność narządu słuchu,
 • sprawność zmysłu dotyku,
 • sprawność układu kostno-stawowego,
 • sprawność układu mięśniowego,
 • sprawność narządów równowagi;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • ostrość słuchu,
 • ostrość wzroku,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • zręczność rąk,
 • zręczność palców,
 • czucie dotykowe,
 • zmysł równowagi,
 • spostrzegawczość;

w kategorii sprawności i zdolności

 • zdolność koncentracji uwagi,
 • wyobraźnia przestrzenna,
 • dobra pamięć wzrokowa,
 • wyobraźnia i myślenie twórcze,
 • odpowiedzialność za działania zawodowe,
 • łatwość przechodzenia z jednej czynności do drugiej,
 • kreatywność,
 • uzdolnienia techniczne;

w kategorii cech osobowościowych

 • gotowość do pracy w nieprzyjemnych (różnych) warunkach środowiskowych,
 • rzetelność,
 • dokładność,
 • samodzielność,
 • wysoka samodyscyplina,
 • umiejętność współdziałania,
 • zamiłowanie do ładu i porządku,
 • odporność emocjonalna,
 • odporność na działanie pod presją czasu,
 • umiejętność pracy w warunkach izolacji,
 • wrażliwość estetyczna,
 • wytrwałość,
 • cierpliwość.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.3. Kompetencje społeczne; 3.4. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Do podjęcia pracy w zawodzie szlifierz-ostrzarz wymagany jest ogólny dobry stan zdrowia, sprawność ruchowa, gdyż jego praca wymaga znaczącego wysiłku fizycznego, wykonuje ją często w wymuszonej pozycji ciała. Pod względem wydatku energetycznego należy do prac średnio ciężkich. Nie występują w niej specyficzne obciążenie umysłowe.

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu szlifierz-ostrzarz są:

 • wady wzroku i słuchu niepoddające się korekcji,
 • zaburzenia równowagi,
 • choroby ograniczające ruchy kończyn, np. reumatyzm,
 • omdlenia,
 • choroby układu oddechowego,
 • alergie na substancje występujące w środowisku pracy,
 • epilepsja,
 • niektóre choroby psychiczne.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Obecnie (2019 r.) do podjęcia pracy w zawodzie szlifierz-ostrzarz preferowane jest wykształcenie na poziomie branżowej szkoły I stopnia (dawniej zasadnicza szkoła zawodowa) w zawodach pokrewnych z branży mechanicznej, np. operator obrabiarek skrawających.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Podjęcie pracy w zawodzie szlifierz-ostrzarz ułatwia posiadanie:

 • dyplomu/świadectwa potwierdzającego kwalifikacje MG.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających oraz MG.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (właściwe dla zawodów pokrewnych operator obrabiarek skrawających i technik mechanik), wydawanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 • tytułu czeladnika lub mistrza uzyskanego podczas rzemieślniczego przygotowania zawodowego w zawodzie operator obrabiarek sterowanych numerycznie oraz operator obrabiarek skrawających, po zdaniu egzaminu przed Izbą Rzemieślniczą.

Dodatkowymi atutami przy zatrudnieniu szlifierza-ostrzarza mogą być między innymi:

 • posiadanie suplementu Europass (w języku polskim i angielskim), wydawanego na prośbę zainteresowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne (do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe) oraz Izby Rzemieślnicze (do świadectwa czeladniczego i dyplomu mistrzowskiego),
 • posiadanie uprawnień do pracy z wykorzystaniem urządzeń elektroenergetycznych (urządzenia do 1 kV oraz elektrotermiczne),
 • posiadanie prawa jazdy odpowiedniej kategorii.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Szlifierz-ostrzarz może:

 • rozpocząć pracę od stanowiska pomocnika, a następnie wraz z nabyciem doświadczenia zawodowego awansować na samodzielne stanowisko,
 • po nabyciu dalszego doświadczenia zawodowego, przy posiadaniu dobrych zdolności i umiejętności organizacyjnych oraz umiejętności pracy z ludźmi – może awansować na stanowisko brygadzisty nadzorującego pracę małego zespołu pracowników,
 • założyć i prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług szlifierskich,
 • dalej kształcić się w szkole branżowej II stopnia lub technikum, np. w zawodzie technik mechanik, a po zdaniu egzaminu maturalnego kontynuować naukę na uczelni wyższej (np. na kierunku mechanika i budowa maszyn) i awansować na stanowisko kierownicze,
 • doskonalić swoje umiejętności, uczestnicząc w branżowych szkoleniach z zakresu wykonywania procesów szlifierskich oraz użytkowania szlifierek, organizowanych przez producentów szlifierek,
 • uzyskać tytuł czeladnika, a następnie mistrza w zawodzie rzemieślniczym pokrewnym operator obrabiarek skrawających,
 • rozwijać swoje kompetencje poprzez udział w kształceniu i/lub szkoleniu w zawodach pokrewnych.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2019 r.) w zawodzie szlifierz-ostrzarz nie ma możliwości potwierdzania kompetencji zawodowych w ramach edukacji formalnej i pozaformalnej.

Okręgowe Komisje Egzaminacyjne oferują możliwość potwierdzenia kwalifikacji pełnych w pokrewnych zawodach szkolnych (operator obrabiarek skrawających i technik mechanik) oraz kwalifikacji cząstkowych:

 • dla zawodu operator obrabiarek skrawających, w zakresie kwalifikacji MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających,
 • dla zawodu technik mechanik, w zakresie kwalifikacji MG.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

Alternatywną drogę potwierdzania kompetencji w zawodzie szlifierz-ostrzarz oferuje system rzemieślniczego przygotowania zawodowego, który umożliwia zdobycie tytułu czeladnika, a następnie mistrza w zawodzie pokrewnym operator obrabiarek skrawających. Dokumentami potwierdzającymi te tytuły są odpowiednio: świadectwo czeladnicze oraz dyplom mistrzowski, wydawane przez Izby Rzemieślnicze.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie szlifierz-ostrzarz może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Technik mechanikS

311504

ŚlusarzS

722204

Ślusarz narzędziowy

722206

Operator obrabiarek skrawającychS

722307

Szlifierz metali

722312

Docieracz-polerowacz

722401

Mechanik maszyn i urządzeń do obróbki metali

723304

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę