INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Szlifierz-ostrzarz

Kod: 722402

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie szlifierz-ostrzarz wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Posługiwanie się dokumentacją technologiczną procesu szlifowania – ostrzenia narzędzi skrawających.
 • Z2 Ustawianie i mocowanie narzędzi.
 • Z3 Użytkowanie ostrzarek i ostrzenie narzędzi skrawających.
 • Z4 Kontrolowanie jakości wykonania ostrzenia narzędzi.
 • Z5 Czyszczenie i konserwowanie ostrzarek.

Kompetencja zawodowa Kz1: Obsługiwanie szlifierek-ostrzarek obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Posługiwanie się dokumentacją technologiczną procesu szlifowania-ostrzenia narzędzi skrawających

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady przygotowania stanowiska pracy na bazie rysunków, instrukcji i pozostałej dokumentacji technicznej 1;
 • Rodzaje dokumentacji technicznej;
 • Zasady rysunku wykonawczego w zakresie wymiarów ostrzonych narzędzi;
 • Parametry zawarte w karcie technologicznej;
 • Zasady wykonywania czynności zgodnie z zaleceniami instrukcji;
 • Gatunki, rodzaje i właściwości materiałów stosowanych na narzędzia ścierne;
 • Sposób oznaczenia, parametry techniczne i możliwości zastosowania narzędzi ściernych do ostrzenia narzędzi;
 • Oprogramowanie komputerowe wspomagające obsługę maszyn i wykonanie operacji ostrzenia;
 • Zasady korzystania z norm (PN, PN-ISO, PN-EN), katalogów, literatury technicznej;
 • Zasady sporządzania technicznej normy czasu oraz wyliczania kosztów operacji ostrzenia.
 • Przestrzegać zasad przygotowania stanowiska pracy na bazie rysunków, instrukcji i pozostałej dokumentacji technicznej;
 • Rozróżniać rodzaje dokumentacji technicznej;
 • Analizować rysunek wykonawczy w zakresie oczekiwanych wymiarów ostrzonego narzędzia;
 • Stosować parametry zawarte w karcie technologicznej;
 • Wykonywać czynności zgodnie z zaleceniami instrukcji wykonywanych operacji;
 • Rozróżniać gatunki, rodzaje i właściwości materiałów stosowanych na narzędzia ścierne;
 • Określać na podstawie katalogu producenta materiałów ściernych ich parametry, przeznaczenie i możliwości zastosowania;
 • Korzystać z komputerowego oprogramowania wspomagającego obsługę maszyn i wykonania operacji ostrzenia;
 • Korzystać z norm (PN, PN-ISO, PN-EN), katalogów, literatury technicznej;
 • Sporządzać techniczną normę czasu oraz wyliczyć koszt operacji ostrzenia.

Z2

Ustawianie i mocowanie narzędzi

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady i przepisy BHP i ppoż., ergonomii podczas ustawiania i mocowania ostrzonych narzędzi;
 • Rodzaje ostrzałek: do noży tokarskich, wierteł, głowic frezowych, frezów ślimakowych, do narzynek, do gwintów, do pił, do przeciągaczy i inne;
 • Zasady doboru maszyn, uchwytów i przyrządów mocujących, narzędzi ściernych, narzędzi i przyrządów kontrolno-pomiarowych do wykonania operacji ostrzenia;
 • Parametry ostrzenia różnorodnych narzędzi;
 • Zasady dobru i mocowania narzędzi ściernych;
 • Standardy ustawień i mocowań ostrzonych narzędzi.
 • Przestrzegać zasad i przepisów BHP i ppoż., ergonomii podczas ustawiania i mocowania ostrzonych narzędzi;
 • Dobierać maszyny, uchwyty i przyrządy mocujące, narzędzia ścierne, narzędzia i przyrządy kontrolno-pomiarowe do wykonania operacji ostrzenia;
 • Ustawiać ostrzarkę z uwzględnieniem parametrów szlifowania;
 • Dobierać i mocować odpowiedni rodzaj narzędzia ściernego do wykonania obróbki;
 • Ustawiać i mocować ostrzone narzędzia.

Z3

Użytkowanie ostrzarek i ostrzenie narzędzi skrawających

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady przygotowania stanowiska pracy, konserwacji urządzeń do szlifowania i ostrzenia materiałów zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony ppoż. i ochrony środowiska;
 • Zasady użytkowania szlifierek i ostrzałek;
 • Zasady i sposoby szlifowania do wymaganych parametrów narzędzia;
 • Zasady wymiany zużytych narzędzi ściernych na nowe;
 • Zasady i procedury wykonywania operacji wielozabiegowych zgodnie z kolejnością technologiczną ostrzenia.
 • Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska w zakresie szlifowania i ostrzenia narzędzi;
 • Obsługiwać szlifierki i ostrzarki uniwersalne i specjalne;
 • Dobierać sposoby szlifowania do wymaganych parametrów narzędzia;
 • Wykonywać operacje na maszynach wielozabiegowych zgodnie z kolejnością technologiczną;
 • Wykonywać ostrzenie narzędzi skrawających o różnym przeznaczeniu;
 • Reagować na zużywanie się narzędzi ściernych;
 • Reagować na odstępstwa mające wpływ na zmianę parametrów narzędzia np. temperaturę pracy.

Z4

Kontrolowanie jakości wykonania ostrzenia narzędzi

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady BHP podczas kontroli jakości wykonywanych prac;
 • Procedury użycia sprawdzianów kształtu ostrzonych narzędzi;
 • Obsługę przyrządów i narzędzi kontrolno- -pomiarowych;
 • Zasady weryfikacji sprawdzanych i mierzonych ostrzy narzędzi;
 • Zasady korygowania przebiegu ostrzenia;
 • Zasady kontrolowania zgodności procesu ostrzenia z wymaganymi parametrami;
 • Instrukcję oraz procedury kontroli jakości procesu ostrzenia.
 • Przestrzegać zasad BHP podczas kontroli jakości wykonywanych prac;
 • Stosować sprawdziany kształtu ostrzonych narzędzi;
 • Stosować przyrządy i narzędzia kontrolno- -pomiarowe;
 • Weryfikować sprawdzane i mierzone ostrza narzędzi;
 • Oceniać powstałe w procesie ostrzenia wady;
 • Korygować nieprawidłowości ostrzenia;
 • Kontrolować zgodność procesu ostrzenia z wymaganymi parametrami;
 • Sporządzać dokumentację kontrolną z wykonanego procesu ostrzenia.

Z5

Czyszczenie i konserwowanie ostrzarek

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady i przepisy BHP i ppoż., ergonomii podczas czyszczenia i konserwowania ostrzarek;
 • Zasady czyszczenia ostrzarek i uchwytów mocujących;
 • Zasady wyrównywania narzędzi ściernych;
 • Zasady regulowania i konserwowania ostrzarek;
 • Metody zabezpieczania narzędzi i uchwytów;
 • Metody zabezpieczenia narzędzi i przyrządów kontrolno-pomiarowych.
 • Przestrzegać zasad i przepisów BHP i ppoż., ergonomii podczas czyszczenia i konserwowania ostrzarek;
 • Dokonywać przeglądu stanu technicznego podstawowych elementów ostrzarek;
 • Określać stan techniczny ostrzarek oraz dokonać ich ewentualnej regulacji i konserwacji;
 • Przeprowadzać wymiany zużytych materiałów ściernych;
 • Czyścić ostrzarkę i uchwyty mocujące;
 • Wyrównywać narzędzia ścierne;
 • Regulować i konserwować ostrzarki;
 • Zabezpieczyć narzędzia i uchwyty;
 • Przeprowadzić konserwację narzędzi i przyrządów kontrolno-pomiarowych.

Pracownik w zawodzie szlifierz-ostrzarz powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań oraz maszyny, urządzenia i materiały wykorzystywane na stanowisku pracy szlifierza-ostrzarza.
 • Wykonywania pracy samodzielnie i podejmowania współpracy w zespole uczestniczącym w procesie szlifowania i ostrzenia wyrobów.
 • Kontrolowania jakości własnej pracy podczas wykonywania zadań dotyczących polerowania i docierania przedmiotów.
 • Dostosowywania zachowania do zmiennych warunków pracy podczas wykonywania szlifowania i ostrzenia wyrobów.
 • Podnoszenia własnych kompetencji zawodowych w zakresie wykonywania prac szlifierza- -ostrzarza.
 • Przestrzegania zasad kultury i etyki zawodowej oraz wewnętrznych regulaminów i zarządzeń miejsca pracy.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu szlifierz-ostrzarz.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu szlifierz-ostrzarz

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie szlifierz-ostrzarz nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę