INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Szwaczka ręczna

Kod: 753303

7. Słownik

Nazwa pojęciaDefinicja pojęcia
Awans zawodowy

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje awansu – pionowy oraz poziomy. Awans pionowy oznacza zmianę stanowiska na wyższe w hierarchii przedsiębiorstwa/organizacji oraz przyznanie wyższego wynagrodzenia i poszerzenie uprawnień, np. awans polegający na osiągnięciu wyższego stopnia wymagań formalnych w policji, w wojsku, mianowanie na wyższy stopień – awans nauczycielski. Awans poziomy oznacza zmianę stanowiska niepociągającą za sobą zmiany pozycji pracownika w hierarchii firmy, np. objęcie dodatkowego stanowiska przez pracownika, powierzenie nowych zadań, rozszerzenie uprawnień i zakresu podejmowanych decyzji.

Czynności zawodowe

Są to działania podejmowane w ramach zadania zawodowego i dające efekt w postaci realizacji celu przewidzianego w zadaniu zawodowym.

Edukacja formalna

Kształcenie realizowane przez publiczne i niepubliczne szkoły oraz inne podmioty systemu oświaty, uczelnie oraz inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego, w ramach programów, które prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych oraz kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych (zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym) albo kwalifikacje w zawodzie (zgodnie z przepisami oświatowymi).

Edukacja pozaformalna

Kształcenie i szkolenie realizowane w ramach programów, które nie prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych lub kwalifikacji właściwych dla edukacji formalnej.

Efekty uczenia się

Wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne nabyte w procesie uczenia się (w ramach edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne).

Europejskie Ramy Kwalifikacji (ERK)

Przyjęta w Unii Europejskiej struktura i opis poziomów kwalifikacji umożliwiające porównanie kwalifikacji uzyskiwanych w różnych państwach. W ERK wyróżniono 8 poziomów kwalifikacji opisywanych za pomocą efektów uczenia się (wiedza, umiejętności i kompetencje). ERK stanowi układ odniesienia do krajowych ram kwalifikacji w tym do PRK.

Kody niepełnosprawności

Są symbolami rodzaju schorzenia, które ma decydujący wpływ na to, do jakich prac osoba niepełnosprawna może być kierowana, a do jakich nie powinna ze względu na jej zdrowie i skuteczność pracy na danym stanowisku. Podstawowe kody niepełnosprawności:

01-U upośledzenie umysłowe,

02-P choroby psychiczne,

03-L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu,

04-O choroby narządu wzroku,

05-R upośledzenie narządu ruchu,

06-E epilepsja,

07-S choroby układu oddechowego i krążenia,

08-T choroby układu pokarmowego,

09-M choroby układu moczowo-płciowego,

10-N choroby neurologiczne,

11-I inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego,

12-C całościowe zaburzenia rozwojowe.

Kompetencje społeczne

Jest to rozwinięta w toku uczenia się zdolność kształtowania własnego rozwoju oraz autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym, z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania.

Kompetencje kluczowe

Są to kompetencje (połączenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) potrzebne w życiu zawodowym i pozazawodowym oraz do bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia. Na potrzeby opracowania informacji o zawodach wyróżniono 9 kompetencji, które zostały wybrane i pogrupowane ze zbioru 15 kompetencji kluczowych wyodrębnionych w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych - Projekt PIAAC, prowadzonym cyklicznie przez OECD.

Kompetencja zawodowa

Jest to układ wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania, w ramach wydzielonego zakresu pracy w zawodzie zestawu zadań zawodowych. Posiadanie jednej lub kilku kompetencji zawodowych powinno umożliwić zatrudnienie, na co najmniej jednym stanowisku pracy w zawodzie.

Kwalifikacja

Oznacza zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w procesie walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot certyfikujący. W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji wyodrębniono 4 rodzaje kwalifikacji: pełne, cząstkowe, rynkowe i uregulowane.

Polska Rama Kwalifikacji (PRK)

Opis ośmiu wyodrębnionych w Polsce poziomów kwalifikacji odpowiadających odpowiednim poziomom Europejskich Ram Kwalifikacji, sformułowany za pomocą ogólnych charakterystyk efektów uczenia się dla kwalifikacji na poszczególnych poziomach, ujętych w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Potwierdzanie kompetencji

Jest to proces polegający na sprawdzeniu, czy kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte. Terminy o podobnym znaczeniu: „walidacja”, „egzaminowanie”. Proces ten prowadzi do certyfikacji - wydania przez upoważnioną instytucję „dyplomu”, „świadectwa”,

„certyfikatu”.

Sektorowa Rama Kwalifikacji (SRK)

Opis poziomów kwalifikacji funkcjonujących w danym sektorze lub branży; poziomy Sektorowych Ram Kwalifikacji odpowiadają odpowiednim poziomom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Sprawności sensomotoryczne

Są to sprawności związane z funkcjonowaniem narządów zmysłów (wzroku, słuchu, smaku, powonienia, dotyku) oraz narządu ruchu (sprawność rąk, precyzja ruchów rąk, sprawność nóg, koordynacja wzrokowo-ruchowa itp.).

Stanowisko pracy

Jest to miejsce pracy w strukturze organizacyjnej, np. przedsiębiorstwa, instytucji, organizacji, w ramach którego pracownik wykonuje zadania zawodowe stale lub okresowo. Do prawidłowego wykonywania zadań na danym stanowisku pracy konieczne jest posiadanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych właściwych dla kompetencji zawodowych wyodrębnionych w zawodzie.

Tytuł zawodowy

Jest przyznawany osobie, która udowodniła, że posiada określony zasób wiedzy i umiejętności potrzebny do wykonywania danego zawodu. W niektórych grupach zawodowych (technicy, lekarze, rzemieślnicy) istnieją ustawowo zadekretowane nazwy i hierarchie tych tytułów, podczas gdy w innych nie ma takich systemów. Przykładowo tytuły zawodowe uzyskiwane w szkołach i placówkach oświaty to: robotnik wykwalifikowany i technik, w rzemiośle: uczeń, czeladnik, mistrz, w kulturze fizycznej: trener, instruktor, menedżer sportu.

Umiejętności

Jest to przyswojona w procesie uczenia się zdolność do wykonywania zadań i rozwiązywania problemów właściwych dla dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Uprawnienia zawodowe

Oznaczają posiadanie prawa do wykonywania czynności zawodowych (zawodu), do których dostęp jest ograniczony poprzez przepisy prawne przewidujące konieczność posiadania odpowiedniego wykształcenia, spełnienia wymagań kwalifikacyjnych lub innych dodatkowych wymagań.

Uczenie się nieformalne

Uzyskiwanie efektów uczenia się poprzez różnego rodzaju aktywność poza edukacją formalną i edukacją pozaformalną, w tym poprzez samouczenie się i doświadczenie uzyskane w pracy.

Walidacja

Oznacza sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się o nadanie określonej kwalifikacji, niezależnie od sposobu uczenia się (edukacja formalna, pozaformalna i uczenie się nieformalne) tej osoby, osiągnęła wyodrębnioną część lub całość efektów uczenia się wymaganych dla tej kwalifikacji.

Wiedza

Jest to zbiór opisów obiektów i faktów, zasad, teorii oraz praktyk przyswojonych w procesie uczenia się, odnoszących się do dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Wykształcenie

Oznacza rezultat procesu kształcenia w zakresie ogólnym i specjalistycznym, charakteryzowany na podstawie:

  • poziomu wykształcenia odpowiadającego poziomowi ukończonej szkoły (np. wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne, ponadpodstawowe, ponadgimnazjalne, czeladnicze, policealne, wyższe (pierwszy, drugi i trzeci stopień),
  • profilu wykształcenia (ukończonej szkoły) lub dziedziny wykształcenia (kierunek lub kierunek i specjalność ukończonej szkoły wyższej lub wyższej szkoły zawodowej).
Zadanie zawodowe

Jest to logiczny wycinek lub etap pracy w ramach zawodu o wyraźnie określonym początku i końcu wykonywany na stanowisku pracy. Na zadanie zawodowe składa się układ czynności zawodowych powiązanych jednym celem, kończący się określonym wytworem, usługą lub istotną decyzją. W wyniku podziału pracy każdy zawód różni się wykonywanymi zadaniami, na które składają się czynności zawodowe.

Zawód

Jest to zbiór zadań zawodowych wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji i kompetencji (wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Wykonywanie zawodu stanowi źródło utrzymania.

Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK)

Wyodrębniona część Krajowego Systemu Kwalifikacji, w której obowiązują określone w ustawie standardy opisywania kwalifikacji oraz przypisywania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji, zasady włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i ich ewidencjonowania w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK), a także zasady i standardy certyfikowania kwalifikacji oraz zapewniania jakości nadawania kwalifikacji.

Informacje o ZSK są dostępne pod adresem: https://www.kwalifikacje.gov.pl/

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK)

Rejestr publiczny prowadzony w systemie teleinformatycznym, ewidencjonujący kwalifikacje włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Informacje o ZRK są dostępne pod adresem: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/

Lp.

Nazwa pojęcia

Definicja

Źródło

1. Akord

System wynagradzania. Praca jest uzależniona od ilości wykonanej pracy (wytworzonych produktów, wykonanych czynności itp.) lub stopnia wykonania normy pracy oraz od ustalonej stawki za jednostkę wykonanej pracy. W tym systemie wysokość wynagrodzenia pracownika zależy przede wszystkim od wydajności jego pracy.

https://kadry.infor.pl/wynagrodzenie/wynagrodzenie-zasadnicze/73045,Jakie-sa-systemy-wynagrodzen.html

[dostęp: 10.07.2018]

2. Atelier krawieckie

Pracownia krawiecka, w której szyje się na miarę pojedyncze sztuki odzieży, często o charakterze artystycznym. Część w której przyjmuje się klienta jest utrzymana w niekonwencjonalnym, ale luksusowym i artystycznym stylu. W atelier krawieckim pracuje się metodami rzemieślniczymi, ręcznymi i niekonwencjonalnymi.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

3. Bespoke

Ekskluzywna metoda szycia na miarę pojedynczych sztuk odzieży. Odzież jest konstruowana na pobrane wymiary z klienta. Odzież jest w całości zszyta i wykończona ręcznie.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

4. Dokumentacja technologiczna

Zestaw opisów, wykazów, zestawień, uwag umożliwiający powtarzalne odszycie kolejnych sztuk odzieży. Jej budowa i zawartość jest wypracowana indywidualnie przez każde przedsiębiorstwo.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

5. Dziurkarka

Maszyna do automatycznego dziergania i przecinania dziurek na guziki.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

6. Fast fashion

Typ produkcji odzieży, wykonywanej w setkach i tysiącach sztuk. Produkcja typu fast fashion trafia do sprzedaży internetowej, do sieciówek, na bazary, do sieci sklepowych.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

7. Guzikarka

Maszyna do automatycznego przyszywania guzików.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

8. Igła dziewiarska

Małe szydełko z zamykanym haczykiem służące do łapania wystających nitek lub żyłek i niewidocznego wrabiania ich w materiał.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

9. Krawiectwo miarowe usługowe

Metoda szycia pojedynczych sztuk odzieży na miarę. Odzież jest konstruowana na pobrane wymiary z klienta. Odzież jest zszyta na maszynie, a wykończona ręcznie. Zazwyczaj szyta technikami rzemieślniczymi.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

10. Made to measure (MTM)

Metoda szycia „półmiarowego”. Klient przymierza gotowy, wzorcowy model odzieży odszytej na wymiary zbliżone do jego wymiarów a następnie wprowadza się drobne korekty dopasowujące odzież do wymiarów indywidualnych klienta. Odzież jest zszyta na maszynie, a wykończona ręcznie.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

11. Napownica

Urządzenie do nabijania elementów, w których występuje połączenie nitowe: oczek, przelotek, guzików przegubowych, nap, zatrzasków.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

12. Podprasówka

Krótkie prasowanie już wcześniej prasowanego wyrobu, po wykonaniu na nim jakiejś operacji powodującej nieznaczne jego zmięcie.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

13. Prefabrykaty odzieżowe

Wszystkie elementy gotowe, które mogą być doszyte, doklejone, przynitowane lub w inny sposób domontowane do wyrobu odzieżowego. Za prefabrykaty uważa się m.in. koronki, taśmy, naszywki, guziki, sprzączki, itp.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

14. Nożyk do prucia

Mały ostry nożyk w kształcie litery U do rozpruwania drobnych szwów.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

15. Ryglówka

Maszyna do automatycznego szycia rygli mocujących szlufki, rozporki, kieszenie.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

16. Slow fashion

Typ produkcji odzież, wykonywanej w kilku lub kilkudziesięciu sztukach. Jest to odzież o charakterze zindywidualizowanym, unikatowym, artystycznym. Sprzedawana w internecie, na targach odzieży artystycznej, butikach.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

17. Stębnówka łańcuszkowa

Maszyna zaliczana do klasy maszyn łańcuszkowych, wyposażona w chwytacze hakowe, szyjąca jedną igłą lub dwiema igłami ściegiem łańcuszkowym, ścieg ten jest elastyczny i zastępuje ścieg stebnowy podczas szycia dzianin (wymagana odporność ściegu na naprężenia) lub podczas szycia tkanin, gdy istnieje potrzeba zastosowania odporniejszego ściegu (szwy boczne w jeansach, stebnowania wierzchnie odzieży roboczej). Od strony wkłucia ścieg wygląda jak typowy ścieg stebnowy, od strony spodniej jest widoczny łańcuszek.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

18. Stębnówka płaska

Maszyna wykonująca ścieg prosty. Używana w przemyśle. Zasada jej działania nie różni się od maszyn domowych, mają jednak trwalszą, masywniejszą budowę, są wydajniejsze, szybkobieżne, mechaniczne, częściowo lub całkowicie zautomatyzowane. Stębnówki mogą być typu lekkiego (do szycia bielizny i wyrobów cienkich), typu średniego (do szycia z tkanin średniej grubości np. garnitury, kostiumy), typu ciężkiego np. do szycia odzieży ochronnej, odzieży wierzchniej (grube wełny, futra, skóra).

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

19. System czasowy

System wynagradzania. Pracownik otrzymuje w nim wynagrodzenie według stałych stawek ustalonych dla określonego czasu pracy. Jest to niezależne od wydajności pracy danego pracownika. Najbardziej popularną formą jest ustalenie stałej stawki wynagrodzenia za przepracowany miesiąc. Wpływ na wysokość stawki wynagrodzenia mają m.in. kwalifikacje pracownika, pełnione przez niego funkcje.

https://kadry.infor.pl/wynagrodzenie/wynagrodzenie-zasadnicze/73045,Jakie-sa-systemy-wynagrodzen.html

[dostęp: 10.07.2018]

20. Szycie miarowe

Typ produkcji odzieży, wykonywanej w jednej sztuce. Jest to odzież szyta na miarę, a więc zindywidualizowana. Zamówić i zakupić usługę szycia na miarę można w pracowniach rzemieślniczych, punktach usługowych, salonach szycia odzieży, atelier krawieckich.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

21. Tutoriale internetowe

Zamieszczone w internecie pliki zawierające: filmiki, opisy, zdjęcia z opisami, webinary, w których metodą „krok po kroku” pokazane jest jak wykonać dany przedmiot lub czynność. Tutorial jest metodą nauki poprzez przykład i dostarcza wszelkich informacji potrzebnych do wykonania danego zadania.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę