INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Szwaczka ręczna

Kod: 753303

4. Odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego

Zgodnie z danymi z 2018 r. występuje stałe zapotrzebowanie na szwaczki ręczne, tym bardziej, że według badań rynek odzieżowy w Polsce dynamicznie się rozwija (produkcja odzieży typu fast fashion 6, slow fashion 16, rynek usług szycia miarowego 20). Szwaczka ręczna należy do grupy zawodów deficytowych. W całym kraju dostępne są wolne stanowiska pracy.

Szwaczka ręczna może pracować m.in. w:

 • dużych szwalniach,
 • średnich i małych zakładach produkcyjno-usługowych,
 • zakładach rzemieślniczych,
 • atelier krawieckich 2 typu artystycznego,
 • salonach ubrań ślubnych i okazjonalnych,
 • punktach usługowych,
 • sklepach odzieżowych,
 • zakładach szyjących futra, kapelusze i czapki,
 • instytucjach związanych z występami artystycznymi – rekwizytorniach, teatrach, przy wytwarzaniu filmów, w firmach obsługujących przemysł reklamowy,
 • lokalu, w którym mieszka (chałupnictwo, własna działalność gospodarcza typu usługowego).

Ze względu na duże zróżnicowanie branży odzieżowej i duży zakres możliwych do wykonywania prac szwaczki ręczne znajdują pracę m.in:

 • na obszarach miejskich i wiejskich, gdzie znajdują się szwalnie odzieżowe, tapicerskie, szyjące wyroby ze skóry i z futer,
 • w miastach i mniejszych miejscowościach, w których są salony sukien ślubnych i okazjonalnych (duży segment detalicznej branży odzieżowej), pracownie szycia artystycznego oraz zakłady rzemieślnicze,
 • w dużych miastach, w których rozwija się luksusowe krawiectwo miarowe – warto zauważyć, że w dużych miastach (np. Warszawa, Trójmiasto, Kraków, Wrocław, Łódź) pojawia się nowy typ klienta: głównie mężczyźni zamawiają szycie na miarę garniturów i koszul w systemie bespoke (pełna miara na figurę klienta i szycie ręczne) lub systemie made to measure (mierzenie gotowych ubrań wzorcowych i dostosowanie do figury klienta, szycie maszynowe z ręcznymi wykończeniami),
 • w dużych miastach, gdzie rozwinął się segment slow fashion – produkcja ubrań o charakterze krótkoseryjnym, zindywidualizowanym, wykonanych przez tzw. niezależnych polskich projektantów lub projektantów niszowych, bardzo często wymagających pracy ręcznej.

WAŻNE:

Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:

http://oferty.praca.gov.pl

Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:

Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:

http://mz.praca.gov.pl

https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/zawody-deficytowe-i-nadwyzkowe

Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl

Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:

Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl

Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl

Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl

Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl

Pomorskie – http://www.porp.pl

Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl

Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl

Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynku-pracya

Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl

Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:

http://zielonalinia.gov.pl

Portal Prognozowanie Zatrudnienia:

www.prognozowaniezatrudnienia.pl

Portal EU Skills Panorama:

http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en

Europejski portal mobilności zawodowej EURES:

https://eures.praca.gov.pl

https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

Kształcenie

Obecnie (2018 r.) w ramach systemu szkolnictwa zawodowego w Polsce nie kształci się w zawodzie szwaczka ręczna. Jednakże osoba zainteresowana podjęciem pracy w tym zawodzie może:

 • w ramach kształcenia rzemieślniczego zdobyć tytuły czeladnika, a następnie mistrza w pokrewnym zawodzie krawiec, po zdaniu egzaminu organizowanego przez Izby Rzemieślnicze,
 • ukończyć branżową szkołę I stopnia w pokrewnym zawodzie, np. krawiec, pracownik pomocniczy krawca,
 • ukończyć kwalifikacyjny kurs zawodowy (dla osób dorosłych) w zakresie kwalifikacji właściwych dla wyżej wymienionych zawodów pokrewnych (AU.14 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych i/lub AU.03 Projektowanie i wytwarzanie prostych wyrobów odzieżowych) oraz potwierdzić je, po zdaniu egzaminu organizowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą prowadzić:

 • publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe,
 • niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, prowadzące kształcenie zawodowe,
 • publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 • instytucje rynku pracy prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową,
 • podmioty prowadzące działalność oświatową na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców.

Szkolenie

Pracodawcy najczęściej we własnym zakresie prowadzą przeszkolenie dla pracowników w zawodzie szwaczka ręczna. Ponadto na rynku usług szkoleniowych dostępne są oferty kursów/szkoleń z krawiectwa, które pozwalają na uzupełnienie lub rozszerzenie umiejętności w zawodzie szwaczka ręczna.

Z reguły organizatorzy tych szkoleń poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje stosownymi certyfikatami/zaświadczeniami

Szwaczka ręczna może również podejmować samoszkolenie na podstawie książek branżowych i hobbystycznych, czasopism, tutoriali internetowych 21.

Przykładowa tematyka szkoleń:

 • konstrukcja i modelowanie,
 • projektowanie i techniki krawieckie,
 • rodzaje tkanin i dodatków.

WAŻNE:

Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:

Szkolnictwo wyższe:

www.wybierzstudia.nauka.gov.pl

Szkolnictwo zawodowe:

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-zawodowe

http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod

http://www.zrp.pl

Szkolenia zawodowe:

Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris

Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Inne źródła danych:

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl

Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

Wysokość wynagrodzenia szwaczki ręcznej (2018 r.) zawiera się z reguły w przedziale od wynagrodzenia minimalnego do 3000 zł brutto miesięcznie.

Na wysokość wynagrodzenia ma wpływ głównie lokalizacja zakładu pracy, stopień jakości i skomplikowania produkowanych wyrobów, polityka zarządzania, polityka kadrowa i aktualna kondycja finansowa zakładu pracy.

WAŻNE:

Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność. Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:

Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy

Przykładowe portale informujące o zarobkach:

https://wynagrodzenia.pl/gus

https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach

https://sedlak.pl/raporty-placowe

https://zarobki.pracuj.pl

https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen

https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

W zawodzie szwaczka maszynowa możliwości jest zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami.

Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie pod względem technicznym i organizacyjnym warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:

 • z dysfunkcją narządu wzroku (04-O) – istnieje możliwość zatrudnienia osób widzących obuocznie, o prawidłowym lub nieznacznie ograniczonym zakresie pola widzenia oraz z nieznaczną dysfunkcją narządu wzroku, jeśli może być skorygowana odpowiednimi szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi;
 • dysfunkcjami narządu słuchu (03-L) – zawód mogą wykonywać osoby słabo słyszące (z wyłączeniem czynności, które muszą być wykonywane w hałasie), jeśli będą miały zapewnione odpowiednie pomoce techniczne oraz właściwie przygotowane środowisko i stanowisko pracy, np. pod kątem stworzenia możliwości percepcji sygnałów alarmowych. W przypadku osób słabo słyszących, od których będzie wymagana komunikacja werbalna, konieczna jest odpowiednia korekcja słyszenia za pomocą aparatu słuchowego. Osoby głuche i głuchonieme mogą wykonywać zawód na wybranych stanowiskach pracy warunkowo, po racjonalnym dostosowaniu zakresu zadań, identyfikacji indywidualnych barier, przystosowaniu środowiska i stanowiska pracy w zakresie technicznym i organizacyjnym;
 • z dysfunkcją sfery psychicznej (02-P) – mogą pracować w zawodzie pod warunkiem, że praca nie będzie zaburzała ich rytmu dnia i nocy oraz przy zachowaniu zasady równego traktowania pracowników. Osoby z autyzmem/zespołem Aspergera mogą wykonywać prace pomocnicze w małych zespołach. Dodatkowo osoby te powinny być przebadane pod kątem chorób układu trawiennego i immunologicznego, ze względu na częste występowanie dodatkowych dolegliwości w obrębie tych układów. Osoby z nadwrażliwością słuchową lub dotykową powinny unikać tego zawodu. Wymuszona pozycja w trakcie pracy i konieczność dużej sprawności fizycznej w ciągu wielu godzin pracy są wymaganiami trudnymi do spełnienia przez osoby z zespołem Aspergera;
 • z dysfunkcją sfery intelektualnej w stopniu lekkim (01-U) – osoby te powinny być uczone konkretnych zadań praktycznych. Osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej powinny pracować w zespole, wykonując na początku proste, nieskomplikowane czynności pod nadzorem. W miarę nabywania doświadczenia mogą mieć powierzane zadania trudniejsze i bardziej złożone. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną potrzebują wsparcia podczas nauki wykonywania konkretnych czynności zawodowych. Pracę mogą wykonywać pod stałym nadzorem i na polecenie osoby trzeciej. Najbardziej efektywną formą adaptacji zawodowej tych osób jest bieżące wsparcie trenera pracy;
 • chorych na epilepsję (06-E), jeżeli ryzyko ataków jest możliwe do oszacowania, przy czym należy unikać pracy na podwyższeniu, obsługi maszyn, pracy przy skontrastowanych, powtarzalnych rytmicznie, drobnych wzorach na materiałach;
 • z chorobami układu pokarmowego (08-T), z chorobami układu moczowo-płciowego (09-M), z chorobami innymi (11-I) – mogą one pracować w zawodzie po drobnych dostosowaniach stanowiska pracy i rytmu pracy do schorzenia.

WAŻNE:

Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę