INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Szwaczka ręczna

Kod: 753303

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie szwaczka ręczna wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Przygotowanie miejsca pracy do szycia ręcznego.
 • Z2 Planowanie pracy szycia ręcznego.
 • Z3 Szycie ręczne.
 • Z4 Montowanie ozdób i dodatków.
 • Z5 Szycie maszynowe.
 • Z6 Wykonywanie czynności wykończeniowych.

Kompetencja zawodowa Kz1: Wykonywanie szycia ręcznego oraz dodatkowego szycia przy pomocy maszyn obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Przygotowanie miejsca pracy do szycia ręcznego

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zastosowanie narzędzi, maszyn, prefabrykatów odzieżowych 13 potrzebnych do pracy;
 • Zasady działania narzędzi i maszyn potrzebnych do pracy;
 • Zasady obchodzenia się z prefabrykatami potrzebnymi do pracy, aby uniknąć ich zniszczenia;
 • Zasady konserwacji narzędzi i maszyn;
 • Zasady zachowania ergonomicznej pozycji ciała podczas pracy.
 • Przygotowywać odpowiednie narzędzia i prefabrykaty do pracy;
 • Przygotowywać lub zwrócić się o przygotowanie maszyn potrzebnych do pracy;
 • Przewidywać zużycie narzędzi i prefabrykatów potrzebnych do pracy;
 • Przygotowywać listę zamówienia brakujących narzędzi i prefabrykatów;
 • Utrzymywać w należytym stanie stanowisko pracy oraz urządzenia i prefabrykaty;
 • Rozpoznawać nieprawidłowości pracy narzędzia lub maszyny;
 • Usuwać usterkę narzędzia;
 • Zgłaszać usterkę maszyny.

Z2

Planowanie pracy szycia ręcznego

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zakres obowiązków na swoim stanowisku pracy;
 • Pożądaną kolejność wykonywanych zabiegów technologicznych;
 • Zasady zamiany kolejności wykonywanych zabiegów technologicznych;
 • Zasadność tworzenia kart operacji zawierających opisy zabiegów technologicznych;
 • Zasady BHP w zakresie pracy ręcznej w szwalni;
 • Zasady etyki zawodowej i kultury.
 • Ustalać priorytety w wykonywaniu zadań, o ile nie zostanie udzielona instrukcja od przełożonego;
 • Planować pracę zgodnie z zakresem obowiązków;
 • Przestrzegać zasad BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska w zakresie pracy ręcznej w szwalni;
 • Przygotowywać odpowiednie narzędzia i prefabrykaty do pracy;
 • Modyfikować dobór narzędzia w zależności od zmienności wykonywanego zadania;
 • Czytać kartę operacji w celu zrozumienia sposobu wykonania zabiegu technologicznego;
 • Słuchać ze zrozumieniem instrukcji ustnych w celu zrozumienia sposobu wykonania zabiegu technologicznego;
 • Zadawać pytania dotyczące zleconej czynności;
 • Przewidywać skutki podejmowanych działań.

Z3

Szycie ręczne

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Rodzaje i zastosowanie ściegów ręcznych;
 • Język branżowy dotyczący szycia ręcznego;
 • Polecenia ustne lub pisane dotyczące zastosowania techniki szycia;
 • Źródła wiedzy branżowej, za pomocą których może poznać nieznane techniki.
 • Stosować odpowiednie ściegi do zszywanych elementów wyrobu;
 • Dobierać odpowiednie nici i igły do zszywania elementów wyrobu oraz do zastosowanego ściegu;
 • Wykonywać odpowiedni ścieg ręczny;
 • Rozpoznawać i skorygować błędy własne powstałe przy szyciu ręcznym;
 • Rozpoznawać błędy powstałe na innych stanowiskach i przekazać informację o konieczności ich korekty;
 • Używać dostępnych źródeł w celu nauczenia się alternatywnej metody pracy.

Z4

Montowanie ozdób i dodatków

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Rodzaje ozdób, dodatków i małych elementów stosowanych podczas produkcji wyrobów szytych;
 • Sposób montażu ozdób, dodatków i małych elementów stosowanych podczas produkcji wyrobów szytych;
 • Zasady stosowania klejów do tekstyliów i skór.
 • Wmontowywać różne rodzaje ozdób, dodatków i małych elementów w wyrób za pomocą technik innych niż szycie;
 • Stosować techniki klejenia termicznego i chemicznego.

Z5

Szycie maszynowe

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Rodzaje zabiegów technologicznych możliwych do wykonania przy użyciu stebnówki, napownicy, dziurkarki, guzikarki;
 • Rodzaje możliwych do wystąpienia błędów w pracy maszyny;
 • Objawy wadliwej pracy maszyny;
 • Zasady BHP dotyczące pracy z maszyną.
 • Wykonywać zabiegi technologiczne za pomocą maszyny stebnowej, guzikarki, dziurkarki;
 • Rozpoznawać i skorygować błędy własne powstałe przy szyciu maszynowym;
 • Zatrzymywać wadliwie pracującą maszynę;
 • Stosować zasady BHP podczas pracy z maszyną.

Z6

Wykonywanie czynności wykończeniowych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Etapy produkcji wyrobów szytych;
 • Zasady estetyki stosowane do wyprodukowanych wyrobów;
 • Używane w danym zakładzie odzieżowym środki chemiczne do odplamiania;
 • Zasady użytkowania żelazka parowo-elektrycznego;
 • Zasady doboru parametrów prasowania do tkaniny lub materiału;
 • Obowiązujące w danym zakładzie odzieżowym metody składania wyrobów;
 • Techniki sporządzania prostych raportów o ilości i stanie wyrobów opuszczających stanowisko pracy szwaczki ręcznej w danym zakładzie.
 • Oczyszczać wyrób z nitek i pozostałości po szyciu;
 • Usuwać plamy i zabrudzenia za pomocą środków chemicznych;
 • Wykonywać prasowanie po wykonanym przez siebie szyciu – tzw. podprasówka;
 • Usuwać etykiety i oznaczenia naniesione w procesie szycia;
 • Naklejać i doczepiać etykiety i oznaczenia konieczne do magazynowania lub dystrybucji wyrobu;
 • Składać wyrób;
 • Przygotowywać wyrób do pakowania;
 • Oceniać stan i sporządzać wykaz wyrobów, które przeszły przez stanowisko pracy ręcznej.

Pracownik w zawodzie szwaczka ręczna powinien mieć kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań oraz za powierzone maszyny i narzędzia.
 • Przestrzegania zasad użytkowania maszyn szwalniczych i korzystania z nich wyłącznie w celach zawodowych.
 • Działania samodzielnego i współdziałania w zespole w zorganizowanych warunkach pracy.
 • Funkcjonowania w zespole pracowniczym w różnych miejscach i na stanowiskach pracy, nawiązywania i utrzymywania relacji międzyludzkich.
 • Sprawdzania jakości pracy własnej i członków zespołu oraz korygowania błędów.
 • Samorozwoju, w tym poznawania nowych trendów i technologii w branży odzieżowej.
 • Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową oraz przestrzegania tajemnicy zawodowej.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu szwaczka ręczna.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu szwaczka ręczna

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie szwaczka ręczna nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę