INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Tester oprogramowania komputerowego

Kod: 251903

2. Opis zawodu

Tester oprogramowania komputerowego opracowuje i przeprowadza testy sprawdzające oprogramowanie oraz ocenia zgodność ze specyfikacją wymagań 18 i wymaganiami użytkownika.

Opis pracy

Tester oprogramowania komputerowego odpowiada za weryfikację poprawności działania programów komputerowych oraz przygotowywanie raportów dotyczących wykrytych błędów i niezgodności ze specyfikacją wymagań oprogramowania.

Weryfikacja poprawnego działania może odbywać się na różnych poziomach architektury oprogramowania 2, obejmując m.in. testy modułowe 23, integracyjne 21, jednostkowe 22, regresji 25, testy interfejsu użytkownika, jak również testy niefunkcjonalne 24, np. wydajności, bezpieczeństwa czy ergonomii.

Sposoby wykonywania pracy

Praca testera oprogramowania komputerowego ma charakter indywidualny, jednak często współpracuje on z członkami zespołu odpowiedzialnego za opracowanie specjalistycznego oprogramowania. Praca testera oprogramowania komputerowego wymaga stosowania metod, technik i procedur związanych z:

 • wykonywaniem testów systemów zgodnie z dokumentacją,
 • opracowywaniem własnych scenariuszy testowych 16,
 • tworzeniem skryptów testujących 17,
 • wykonywaniem testów i opracowywaniem raportów przebiegu testowania,
 • współpracą z zespołem programistów,
 • integracją i testowaniem dostarczonych rozwiązań.

Ważne:

Praca testera oprogramowania komputerowego stanowi istotny element procesu tworzenia oprogramowania decydujący o jakości finalnego produktu.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2., 3.3. i 3.4. Kompetencje zawodowe.

Warunki pracy

Miejscem pracy testera oprogramowania komputerowego są pomieszczenia biurowe, laboratoria. Są to zazwyczaj pomieszczenia klimatyzowane, o sztucznym oświetleniu, wyposażone w stanowiska komputerowe i niezbędną infrastrukturę.

Tester oprogramowania komputerowego może pracować w firmach produkujących i wdrażających oprogramowanie oraz jednostkach badawczo-rozwojowych.

WAŻNE:

W szczególnych przypadkach (np. testowanie oprogramowania bezpośrednio u klienta, testowanie beta) praca może być realizowana w innych miejscach.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Podstawowymi narzędziami pracy testera oprogramowania komputerowego są:

 • komputer z dostępem do internetu,
 • oprogramowanie specjalistyczne związane bezpośrednio z przebiegiem procesu testowania,
 • oprogramowanie biurowe do wykonywania raportów,
 • środki łączności (telefon, faks),
 • urządzenia biurowe (drukarki, skanery).

Organizacja pracy

Tester oprogramowania komputerowego pracuje w systemie jednozmianowym, z okresami wysokiej intensyfikacji prac. Jest to związane z terminami wykonania testów oraz terminami oddania oprogramowania do użytkowania. Osoby pracujące w tym zawodzie zatrudniane są na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło lub zlecenia.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Wykonywanie pracy w zawodzie tester oprogramowania komputerowego nie wiąże się z występowaniem specyficznych zagrożeń dla zdrowia. Jednak długotrwała praca przy komputerze może wiązać się z obciążeniem dla narządu wzroku i kręgosłupa. Osoby zatrudnione w tym zawodzie dość często narażone są na stres wynikający z presji czasu, z czym związane jest duże obciążenie psychiczne i okresowo objawy wyczerpania lub zmniejszenia odporności organizmu.

Do występujących w zawodzie chorób można zaliczyć m.in.:

 • zwyrodnienia narządów ruchu,
 • zwyrodnienia kręgosłupa,
 • choroby związane ze stresem,
 • choroby wzroku.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód tester oprogramowania komputerowego ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • sprawność układu kostno-stawowego,
 • sprawność układu mięśniowego,
 • sprawność kończyn górnych,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność narządu słuchu;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • ostrość wzroku,
 • rozróżnianie barw,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • spostrzegawczość,
 • zręczność rąk,
 • zręczność palców;

w kategorii sprawności i zdolności

 • uzdolnienia matematyczne,
 • zdolność pracy w szybkim tempie,
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • rozumowanie logiczne,
 • twórcze myślenie,
 • dobra pamięć,
 • podzielność uwagi,
 • łatwość przechodzenia z jednej czynności do drugiej,
 • predyspozycje do długotrwałej pracy w pozycji siedzącej,
 • łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie;

w kategorii cech osobowościowych

 • dociekliwość,
 • rzetelność,
 • odporność na stres,
 • cierpliwość,
 • zdolność do współdziałania,
 • wytrzymałość na długotrwały wysiłek,
 • samodzielność,
 • samokontrola,
 • kreatywność,
 • zdolność przekonywania.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.5. Kompetencje społeczne; 3.6. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Praca testera oprogramowania komputerowego zaliczana jest do prac lekkich, w związku z tym nie ma szczególnych wymagań zdrowotnych dla kandydatów do tego zawodu. Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu tester oprogramowania komputerowego są niektóre choroby psychiczne oraz upośledzenie umysłowe (nawet w stopniu lekkim).

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

W zawodzie tester oprogramowania komputerowego preferowane jest wykształcenie wyższe I stopnia na kierunkach informatycznych, technicznych, ścisłych (elektronika, matematyka, mechanika, fizyka).

Zawód tester oprogramowania komputerowego może być wykonywany również przez hobbystów, samouków posiadających wykształcenie średnie i wiedzę branżową z zakresu tworzenia i rozwijania oprogramowania.

Do podjęcia pracy w zawodzie testera oprogramowania komputerowego wymagana jest biegła znajomość obsługi komputera, znajomość procesu tworzenia oprogramowania i znajomość języka angielskiego w zakresie czytania ze zrozumieniem dokumentacji technicznej.

Zróżnicowane zakresy testów determinują konieczność posiadania przez testera odpowiedniej wiedzy, obejmującej np. znajomość narzędzi wspierających testowanie, języków skryptowych 8, baz danych czy też specjalistyczną wiedzę, której dotyczy testowane oprogramowanie.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Dodatkowymi atutami zwiększającymi atrakcyjność testera oprogramowania komputerowego na rynku pracy są:

 • udokumentowane doświadczenie na identycznym lub pokrewnym stanowisku pracy,
 • certyfikaty i świadectwa potwierdzające udział w kursach, szkoleniach w zakresie: obsługi relacyjnych baz danych 3, programowania w jednym z popularnych języków czy tworzenia zapytań w SQL,
 • specjalistyczne certyfikaty, jak np. ISTQB 6 oraz zaświadczenia o przebytych szkoleniach i nabytych umiejętnościach,
 • certyfikaty potwierdzające znajomość języka angielskiego na różnych poziomach zaawansowania.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Tester oprogramowania komputerowego po poszerzeniu swoich kompetencji zawodowych może znaleźć zatrudnienie na stanowiskach równorzędnych, np.:

 • analityk testów,
 • inżynier testów,
 • konsultant testów,
 • specjalista testów akceptacyjnych 19.

Wraz z nabyciem doświadczenia zawodowego oraz po uzupełnieniu wykształcenia (w przypadku braku wykształcenia wyższego) tester oprogramowania komputerowego ma możliwość awansu na stanowisko kierownicze, takie jak np. menadżer testów czy koordynator testów.

W sytuacji, gdy tester nie doskonali swoich kompetencji w jednej ze specyficznych gałęzi testowania typu automatyzacja czy testy komponentów, a posiada predyspozycje kierownicze, jego naturalną ścieżką rozwoju jest awans na pozycję lidera grupy testowej.

Tester oprogramowania komputerowego może poszerzać swoje kompetencje m.in. poprzez:

 • uczestnictwo w szkoleniach specjalistycznych i w konferencjach branżowych,
 • podjęcie kształcenia/szkolenia w zawodach pokrewnych,
 • kontynuację nauki na studiach podyplomowych,
 • uczestnictwo w webinariach i szkolenia on-line.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2018 r.) w zawodzie tester oprogramowania komputerowego nie ma możliwości potwierdzania kompetencji zawodowych zarówno w edukacji formalnej, jak i pozaformalnej.

Istnieje możliwość potwierdzania kompetencji przydatnych w zawodzie tester oprogramowania komputerowego w ramach studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych, ukierunkowanych na rozwój oprogramowania i systemów informatycznych.

Alternatywną formą potwierdzania kompetencji w zawodzie tester oprogramowania komputerowego mogą być:

 • portfolio zawierające przykłady zrealizowanych testów oprogramowania,
 • uzyskane rekomendacje od pracodawców i instytucji korzystających z usług testera oprogramowania komputerowego,
 • uzyskanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności potwierdzane certyfikatami/zaświadczeniami, wydanymi przez komercyjne firmy branży informatycznej, np. z zakresu testowania oprogramowania na różnych poziomach zaawansowania oraz tworzenia oprogramowania.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie tester oprogramowania komputerowego może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych

251202

Programista aplikacji

251401

Specjalista zastosowań informatyki

251902

Specjalista bezpieczeństwa oprogramowania

252901

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę