INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Tester oprogramowania komputerowego

Kod: 251903

7. Słownik

Nazwa pojęciaDefinicja pojęcia
Awans zawodowy

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje awansu – pionowy oraz poziomy. Awans pionowy oznacza zmianę stanowiska na wyższe w hierarchii przedsiębiorstwa/organizacji oraz przyznanie wyższego wynagrodzenia i poszerzenie uprawnień, np. awans polegający na osiągnięciu wyższego stopnia wymagań formalnych w policji, w wojsku, mianowanie na wyższy stopień – awans nauczycielski. Awans poziomy oznacza zmianę stanowiska niepociągającą za sobą zmiany pozycji pracownika w hierarchii firmy, np. objęcie dodatkowego stanowiska przez pracownika, powierzenie nowych zadań, rozszerzenie uprawnień i zakresu podejmowanych decyzji.

Czynności zawodowe

Są to działania podejmowane w ramach zadania zawodowego i dające efekt w postaci realizacji celu przewidzianego w zadaniu zawodowym.

Edukacja formalna

Kształcenie realizowane przez publiczne i niepubliczne szkoły oraz inne podmioty systemu oświaty, uczelnie oraz inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego, w ramach programów, które prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych oraz kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych (zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym) albo kwalifikacje w zawodzie (zgodnie z przepisami oświatowymi).

Edukacja pozaformalna

Kształcenie i szkolenie realizowane w ramach programów, które nie prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych lub kwalifikacji właściwych dla edukacji formalnej.

Efekty uczenia się

Wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne nabyte w procesie uczenia się (w ramach edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne).

Europejskie Ramy Kwalifikacji (ERK)

Przyjęta w Unii Europejskiej struktura i opis poziomów kwalifikacji umożliwiające porównanie kwalifikacji uzyskiwanych w różnych państwach. W ERK wyróżniono 8 poziomów kwalifikacji opisywanych za pomocą efektów uczenia się (wiedza, umiejętności i kompetencje). ERK stanowi układ odniesienia do krajowych ram kwalifikacji w tym do PRK.

Kody niepełnosprawności

Są symbolami rodzaju schorzenia, które ma decydujący wpływ na to, do jakich prac osoba niepełnosprawna może być kierowana, a do jakich nie powinna ze względu na jej zdrowie i skuteczność pracy na danym stanowisku. Podstawowe kody niepełnosprawności:

01-U upośledzenie umysłowe,

02-P choroby psychiczne,

03-L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu,

04-O choroby narządu wzroku,

05-R upośledzenie narządu ruchu,

06-E epilepsja,

07-S choroby układu oddechowego i krążenia,

08-T choroby układu pokarmowego,

09-M choroby układu moczowo-płciowego,

10-N choroby neurologiczne,

11-I inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego,

12-C całościowe zaburzenia rozwojowe.

Kompetencje społeczne

Jest to rozwinięta w toku uczenia się zdolność kształtowania własnego rozwoju oraz autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym, z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania.

Kompetencje kluczowe

Są to kompetencje (połączenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) potrzebne w życiu zawodowym i pozazawodowym oraz do bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia. Na potrzeby opracowania informacji o zawodach wyróżniono 9 kompetencji, które zostały wybrane i pogrupowane ze zbioru 15 kompetencji kluczowych wyodrębnionych w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych - Projekt PIAAC, prowadzonym cyklicznie przez OECD.

Kompetencja zawodowa

Jest to układ wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania, w ramach wydzielonego zakresu pracy w zawodzie zestawu zadań zawodowych. Posiadanie jednej lub kilku kompetencji zawodowych powinno umożliwić zatrudnienie, na co najmniej jednym stanowisku pracy w zawodzie.

Kwalifikacja

Oznacza zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w procesie walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot certyfikujący. W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji wyodrębniono 4 rodzaje kwalifikacji: pełne, cząstkowe, rynkowe i uregulowane.

Polska Rama Kwalifikacji (PRK)

Opis ośmiu wyodrębnionych w Polsce poziomów kwalifikacji odpowiadających odpowiednim poziomom Europejskich Ram Kwalifikacji, sformułowany za pomocą ogólnych charakterystyk efektów uczenia się dla kwalifikacji na poszczególnych poziomach, ujętych w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Potwierdzanie kompetencji

Jest to proces polegający na sprawdzeniu, czy kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte. Terminy o podobnym znaczeniu: „walidacja”, „egzaminowanie”. Proces ten prowadzi do certyfikacji - wydania przez upoważnioną instytucję „dyplomu”, „świadectwa”,

„certyfikatu”.

Sektorowa Rama Kwalifikacji (SRK)

Opis poziomów kwalifikacji funkcjonujących w danym sektorze lub branży; poziomy Sektorowych Ram Kwalifikacji odpowiadają odpowiednim poziomom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Sprawności sensomotoryczne

Są to sprawności związane z funkcjonowaniem narządów zmysłów (wzroku, słuchu, smaku, powonienia, dotyku) oraz narządu ruchu (sprawność rąk, precyzja ruchów rąk, sprawność nóg, koordynacja wzrokowo-ruchowa itp.).

Stanowisko pracy

Jest to miejsce pracy w strukturze organizacyjnej, np. przedsiębiorstwa, instytucji, organizacji, w ramach którego pracownik wykonuje zadania zawodowe stale lub okresowo. Do prawidłowego wykonywania zadań na danym stanowisku pracy konieczne jest posiadanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych właściwych dla kompetencji zawodowych wyodrębnionych w zawodzie.

Tytuł zawodowy

Jest przyznawany osobie, która udowodniła, że posiada określony zasób wiedzy i umiejętności potrzebny do wykonywania danego zawodu. W niektórych grupach zawodowych (technicy, lekarze, rzemieślnicy) istnieją ustawowo zadekretowane nazwy i hierarchie tych tytułów, podczas gdy w innych nie ma takich systemów. Przykładowo tytuły zawodowe uzyskiwane w szkołach i placówkach oświaty to: robotnik wykwalifikowany i technik, w rzemiośle: uczeń, czeladnik, mistrz, w kulturze fizycznej: trener, instruktor, menedżer sportu.

Umiejętności

Jest to przyswojona w procesie uczenia się zdolność do wykonywania zadań i rozwiązywania problemów właściwych dla dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Uprawnienia zawodowe

Oznaczają posiadanie prawa do wykonywania czynności zawodowych (zawodu), do których dostęp jest ograniczony poprzez przepisy prawne przewidujące konieczność posiadania odpowiedniego wykształcenia, spełnienia wymagań kwalifikacyjnych lub innych dodatkowych wymagań.

Uczenie się nieformalne

Uzyskiwanie efektów uczenia się poprzez różnego rodzaju aktywność poza edukacją formalną i edukacją pozaformalną, w tym poprzez samouczenie się i doświadczenie uzyskane w pracy.

Walidacja

Oznacza sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się o nadanie określonej kwalifikacji, niezależnie od sposobu uczenia się (edukacja formalna, pozaformalna i uczenie się nieformalne) tej osoby, osiągnęła wyodrębnioną część lub całość efektów uczenia się wymaganych dla tej kwalifikacji.

Wiedza

Jest to zbiór opisów obiektów i faktów, zasad, teorii oraz praktyk przyswojonych w procesie uczenia się, odnoszących się do dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Wykształcenie

Oznacza rezultat procesu kształcenia w zakresie ogólnym i specjalistycznym, charakteryzowany na podstawie:

  • poziomu wykształcenia odpowiadającego poziomowi ukończonej szkoły (np. wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne, ponadpodstawowe, ponadgimnazjalne, czeladnicze, policealne, wyższe (pierwszy, drugi i trzeci stopień),
  • profilu wykształcenia (ukończonej szkoły) lub dziedziny wykształcenia (kierunek lub kierunek i specjalność ukończonej szkoły wyższej lub wyższej szkoły zawodowej).
Zadanie zawodowe

Jest to logiczny wycinek lub etap pracy w ramach zawodu o wyraźnie określonym początku i końcu wykonywany na stanowisku pracy. Na zadanie zawodowe składa się układ czynności zawodowych powiązanych jednym celem, kończący się określonym wytworem, usługą lub istotną decyzją. W wyniku podziału pracy każdy zawód różni się wykonywanymi zadaniami, na które składają się czynności zawodowe.

Zawód

Jest to zbiór zadań zawodowych wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji i kompetencji (wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Wykonywanie zawodu stanowi źródło utrzymania.

Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK)

Wyodrębniona część Krajowego Systemu Kwalifikacji, w której obowiązują określone w ustawie standardy opisywania kwalifikacji oraz przypisywania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji, zasady włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i ich ewidencjonowania w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK), a także zasady i standardy certyfikowania kwalifikacji oraz zapewniania jakości nadawania kwalifikacji.

Informacje o ZSK są dostępne pod adresem: https://www.kwalifikacje.gov.pl/

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK)

Rejestr publiczny prowadzony w systemie teleinformatycznym, ewidencjonujący kwalifikacje włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Informacje o ZRK są dostępne pod adresem: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/

Lp.

Nazwa pojęcia

Definicja

Źródło

1. Agile

Metodyka wytwarzania oprogramowania pozwalająca reagować na nieprzewidywalność zmian w wytwarzanym oprogramowania poprzez iteracje.

http://agilemethodology.org/

[dostęp: 10.07.2018]

2. Architektura oprogramowania

Określenie podziału oprogramowania na komponenty oraz definicja funkcji tych komponentów i występujących między nimi relacji.

Sacha K.: Inżynieria oprogramowania, PWN, Warszawa 2010

3. Bazy danych

Zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody, indywidualnie dostępnych w jakikolwiek sposób, w tym środkami elektronicznymi, wymagający istotnego, co do jakości lub ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji lub prezentacji jego zawartości.

https://portalprawait.com/entry/bazy-danych-w-prawie-polskim- cz-i-pojecie-bazy-danych

[dostęp: 10.07.2018]

4. Dane testowe

Dane, które istnieją (przykładowo w bazie danych) przed wykonaniem testu, i które mają wpływ na testowany moduł lub system lub na które wywiera wpływ testowany moduł lub system.

„Słownik wyrażeń związanych z testowaniem” wersja 2.2 (2012), http://testerzy.pl/materialy/ AKTUALNY_slownik_testerski_PL.pdf

[dostęp: 10.07.2018]

5. GUI

Graphical User Interface – interfejs graficzny programu. Sposób komunikacji użytkownika z komputerem za pomocą elementów graficznych jak np. w systemie Windows.

http://www.i-slownik.pl/1675,gui-lub-graficzny-interfejs-uzytkownika

[dostęp: 10.07.2018]

6. ISTQB

The International Software Testing Qualifications Board - międzynarodowa organizacja oceniająca kompetencje w dziedzinie testowania oprogramowania, składa się ze specjalistów w tej dziedzinie z całego świata.

https://www.istqb.org

[dostęp: 10.07.2018]

7. Język programowania

Narzędzie do formułowania programów dla komputerów, którego składnia określa zasady zapisu programów.

„Encyklopedia popularna”, PWN, Warszawa 2017

8. Języki skryptowe

Język programowania, którym pisane są skrypty testowe wykorzystywane przez narzędzie do uruchamiania testów (np. narzędzie rejestrująco-odtwarzające).

„Słownik wyrażeń związanych „Słownik wyrażeń związanych z testowaniem” wersja 2.2 (2012), http://testerzy.pl/materialy/ AKTUALNY_slownik_testerski_PL.pdf

[dostęp: 10.07.2018]

9. Kod źródłowy

Zapis programu komputerowego w którymś ze zrozumiałych dla człowieka (programisty), wyjściowym języku programowania.

https://pl.glosbe.com/pl/pl/kod%20%C5%BAr%C3%B3d%C5%82owy

[dostęp: 10.07.2018]

10. Maintanance testów

Utrzymanie, podtrzymanie i pielęgnacja testów zgodnie ze zmieniającymi się wymaganiami systemu (metodyka Agile)

„Słownik wyrażeń związanych z testowaniem” wersja 2.2 (2012), http://testerzy.pl/materialy/ AKTUALNY_slownik_testerski_PL.pdf

[dostęp: 10.07.2018]

11. Plan testów

Dokument opisujący zakres, metody, zasoby oraz harmonogram zamierzonych czynności testowych

„Słownik wyrażeń związanych z testowaniem” wersja 2.2 (2012), http://testerzy.pl/materialy/ AKTUALNY_slownik_testerski_PL.pdf

[dostęp: 10.07.2018]

12. Poziomy testowania

Grupa czynności testowych, które są razem zorganizowane i zarządzane. Poziom testowania jest powiązany z poziomami odpowiedzialności w projekcie. Przykładami poziomów testowania są testowanie modułowe, integracyjne, systemowe i akceptacyjne.

„Słownik wyrażeń związanych z testowaniem” wersja 2.2 (2012), http://testerzy.pl/materialy/ AKTUALNY_slownik_testerski_PL.pdf

[dostęp: 10.07.2018]

13. Przypadki testowe

Zbiór danych wejściowych, wstępnych warunków wykonania, oczekiwanych rezultatów i końcowych warunków wykonania opracowany w określonym celu lub dla warunku testowego, jak wykonanie pewnej ścieżki programu lub zweryfikowanie zgodności z konkretnym wymaganiem

„Słownik wyrażeń związanych z testowaniem” wersja 2.2 (2012), http://testerzy.pl/materialy/ AKTUALNY_slownik_testerski_PL.pdf

[dostęp: 10.07.2018]

14. Raport testów

Raport podsumowujący zakres oraz wyniki wykonanych testów

Norma ISO 29119

15. Refaktoryzacja

Proces wprowadzania zmian w projekcie, w wyniku których nie zmienia się funkcjonalność. Celem jest więc nie wytwarzanie nowej funkcjonalności, ale utrzymywanie odpowiedniej, wysokiej jakości organizacji systemu.

Fowler M.: Refaktoryzacja. Ulepszanie struktury istniejącego kodu, Helion, Gliwice 2016

16. Scenariusz testowy

Dokument określający ciąg akcji umożliwiający wykonanie testu.

„Słownik wyrażeń związanych z testowaniem” wersja 2.2 (2012), http://testerzy.pl/materialy/ AKTUALNY_slownik_testerski_PL.pdf

[dostęp: 10.07.2018]

17. Skrypt testujący

Program napisany w języku programowania np. bash lub C mający na celu sprawdzenie poprawności funkcjonowania modułu

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

18. Specyfikacja wymagań

Jest to usystematyzowana reprezentacja zbioru wymagań dotyczących systemu lub jego komponentu, który spełnia określone kryteria.

Sacha K.: Inżynieria oprogramowania. PWN, Warszawa 2010

19. Testy akceptacyjne

Testy formalne przeprowadzane w celu umożliwienia użytkownikowi, klientowi lub innemu uprawnionemu podmiotowi ustalenia, czy zaakceptować system lub moduł.

„Słownik wyrażeń związanych z testowaniem” wersja 2.2 (2012), http://testerzy.pl/materialy/ AKTUALNY_slownik_testerski_PL.pdf

[dostęp: 10.07.2018]

20. Testy automatyczne

Testy wykonane przy użyciu oprogramowania do wykonania lub wspierania czynności testowych, np. zarządzania testami, projektowania testów, wykonania testów i sprawdzania wyników.

„Słownik wyrażeń związanych z testowaniem” wersja 2.2 (2012), http://testerzy.pl/materialy/ AKTUALNY_slownik_testerski_PL.pdf

[dostęp: 10.07.2018]

21. Testy integracyjne

Testowanie wykonywane w celu wykrycia defektów w interfejsach i interakcjach pomiędzy modułami lub systemami.

„Słownik wyrażeń związanych z testowaniem” wersja 2.2 (2012), http://testerzy.pl/materialy/ AKTUALNY_slownik_testerski_PL.pdf

[dostęp: 10.07.2018]

22. Testy jednostkowe

Testy dotyczące działania najmniejszej jednostki programu (funkcja, metoda), mające za zadanie określić poprawność jej działania.

Wiszniewski B., Bereza-Jarociński B.: Teoria i praktyka testowania programów, PWN, Warszawa2006

23. Testy modułowe

Testy dotyczące najmniejszej niezależnej jednostki dającej się łatwo wydzielić. Może to być klasa, procedura, sterownik.

Wiszniewski B., Bereza-Jarociński B.: Teoria i praktyka testowania programowania. PWN, Warszawa2006

24. Testy niefunkcjonalne

Testy oparte na analizie specyfikacji pozafunkcjonalnej modułu lub systemu (wydajność, bezpieczeństwo).

„Słownik wyrażeń związanych z testowaniem” wersja 2.2 (2012), http://testerzy.pl/materialy/ AKTUALNY_slownik_testerski_PL.pdf

[dostęp: 10.07.2018]

25. Testy regresji

Ponowne przetestowanie uprzednio testowanego programu po dokonaniu w nim modyfikacji, w celu upewnienia się, że w wyniku zmian nie powstały nowe defekty lub nie ujawniły się wcześniej niewykryte w niezmienionej części oprogramowania.

„Słownik wyrażeń związanych z testowaniem” wersja 2.2 (2012), http://testerzy.pl/materialy/AKTUALNY_slownik_testerski_PL.pdf

[dostęp: 10.07.2018]

26. Testy ręczne

Testy wykonywane własnoręcznie przez programistę bez znacznego udziału oprogramowania testującego.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

27. Warunki testowe

Elementy lub zdarzenia modułu lub systemu, które mogą być zweryfikowane przez jeden lub więcej przypadków testowych, np. funkcja, transakcja, cecha, atrybut jakości lub element struktury.

„Słownik wyrażeń związanych z testowaniem” wersja 2.2 (2012), http://testerzy.pl/materialy/AKTUALNY_slownik_testerski_PL.pdf

[dostęp: 10.07.2018]

28. Wersjonowanie

 Zarządzanie kodem źródłowym poprzez scalanie, śledzenie zmian wprowadzanych przez programistów.

 http://arch.astrotech.io/proces-wytwarzania-oprogramowania/wersjonowanie.html

[dostęp: 10.07.2018]

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę