INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Tester oprogramowania komputerowego

Kod: 251903

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie tester oprogramowania komputerowego wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Tworzenie planu testów 11, scenariuszy i przypadków testowych zgodnie z dokumentacją.
 • Z2 Przygotowywanie środowiska testowego.
 • Z3 Przygotowywanie narzędzi wspomagających testowanie.
 • Z4 Wykonywanie testów ręcznych 26.
 • Z5 Przygotowywanie skryptów testów automatycznych 20.
 • Z6 Wykonywanie testów automatycznych.
 • Z7 Opracowywanie wyników przeprowadzonych testów.
 • Z8 Raportowanie błędów.
 • Z9 Dostosowywanie testów do zmiennych wymagań (maintanance testów 10).

Kompetencja zawodowa Kz1: Przygotowywanie testów oprogramowania obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z5, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Tworzenie planu testów, scenariuszy i przypadków testowych zgodnie z dokumentacją

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Wzorzec planu testów;
 • Standardy tworzenia planów testów i zakresu dokumentacji testowej;
 • Proces tworzenia oprogramowania;
 • Rodzaje, typy i poziomy testowania 12;
 • Technologie tworzenia oprogramowania;
 • Architekturę testowanego oprogramowania;
 • Funkcjonalności testowanego oprogramowania;
 • Techniki projektowania przypadków testowych;
 • Specyfikę branży, w ramach której testowane jest oprogramowanie.
 • Identyfikować warunki testowe 27;
 • Definiować przypadki testowe 13;
 • Tworzyć scenariusze testowe;
 • Identyfikować rodzaje, typy i poziomy testowania;
 • Przygotowywać dane testowe 4;
 • Tworzyć dokumentację testową;
 • Korzystać z wzorca planu testów;
 • Dokumentować poszczególne etapy swojej pracy.

Z2

Przygotowywanie środowiska testowego

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Środowisko testowe uruchomienia aplikacji testowej (systemy operacyjne, platformy sprzętowe, komponenty oprogramowania niezbędne do działania testowanego oprogramowania);
 • Zasady działania, użycia i konfiguracji systemów operacyjnych;
 • Zasady działania programów, maszyn wirtualnych, plugin’ów, driverów służących do komunikacji z testowaną aplikacją;
 • Języki programowania 7, które pomogą osiągnąć cel testu.
 • Instalować system operacyjny, komponenty oprogramowania, wtyczki (plugin’y), środowisko uruchomieniowe, np. sterownik ide lub driver służący do uruchomienia aplikacji testowej;
 • Konfigurować środowisko testowe aplikacji.

Z3

Przygotowywanie narzędzi wspomagających testowanie

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Plan testów;
 • Środowisko i technologię uruchomienia aplikacji;
 • Rodzaj, zakres i medium wykonania testu;
 • Rodzaje, typy i poziomy testowania.
 • Konfigurować środowiska uruchomienia testów;
 • Dostosowywać, konfigurować narzędzia wspomagające testowanie.

Z5

Przygotowywanie skryptów testów automatycznych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady działania i sposoby konfiguracji narzędzi wspomagających testowanie automatyczne, w tym generatory danych testowych;
 • Zasady działania i sposoby dostępu do interfejsu programowego testowanego oprogramowania;
 • Języki skryptowe umożliwiające pisanie testów automatycznych;
 • Języki programowania umożliwiające pisanie testów automatycznych;
 • Wymaganą poprawną funkcjonalność testowanego oprogramowania;
 • Kod źródłowy oprogramowania;
 • Charakterystyki niefunkcjonalne oprogramowania (wydajność itp.);
 • Specyfikę branży, której dotyczy oprogramowanie.
 • Używać i konfigurować narzędzia wspomagające testowanie automatyczne, np. Gecko Webdriver do automatycznego użycia przeglądarki internetowej do wykonania testów integracyjnych;
 • Programować logikę w kodzie danego języka programowania;
 • Programować skrypty testowe oprogramowania,
 • Uruchamiać aplikację poprzez interfejs programowy aplikacji;
 • Wykonywać wybrane testy niefunkcjonalne.

Kompetencja zawodowa Kz2: Wykonywanie testów oprogramowania obejmuje zestaw zadań zawodowych Z4, Z6, Z9, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z4

Wykonywanie testów ręcznych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady działania i sposoby konfiguracji narzędzi wspomagających testowanie ręczne, w tym generatory danych testowych;
 • Zasady działania i sposoby dostępu do testowanej aplikacji np. interfejsu graficznego – GUI 5 testowanego oprogramowania;
 • Funkcjonalność testowanego oprogramowania;
 • Charakterystyki niefunkcjonalne oprogramowania (bezpieczeństwo, standardy użyteczności, ergonomii itp.);
 • Specyfikę branży, której dotyczy oprogramowanie.
 • Obsługiwać narzędzia wspomagające testowanie ręczne, np. przeglądarki internetowe, GUI aplikacji;
 • Wykonywać testy ręczne;
 • Wykonywać wybrane testy niefunkcjonalne (np. ergonomii itp.).

Z6

Wykonywanie testów automatycznych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Środowisko technologiczne/skryptowe aplikacji;
 • Zasady posługiwania się narzędziami do zarządzania incydentami;
 • Zasady posługiwania się narzędziami do rejestracji postępów/wyników testów, generatory danych testowych.
 • Uruchamiać testy automatyczne;
 • Obsługiwać narzędzia wspomagające testowanie automatyczne;
 • Wykonywać wybrane testy niefunkcjonalne (np. wydajnościowe, obciążenia, współpracy itp.).

Z9

Dostosowywanie testów do zmiennych wymagań (maintanance testów)

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Kod źródłowy 9 oprogramowania;
 • Zakres funkcjonalny zmian;
 • Metodologię zwinną wytwarzania oprogramowania (Agile1).
 • Zmieniać skrypty testowe oprogramowania (refaktoryzacja 15);
 • Pozyskiwać dane dotyczące zmian w projekcie.

Kompetencja zawodowa Kz3: Opracowywanie wyników testów oprogramowania obejmuje zestaw zadań zawodowych Z7, Z8, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z7

Opracowywanie wyników przeprowadzonych testów

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Wzorce raportu testów (w tym standardy opisujące zawartość dokumentacji testowej);
 • Narzędzia do tworzenia, wersjonowania 28 i archiwizacji dokumentacji;
 • Zasady działania oprogramowania biurowego.
 • Opisywać wykryte niezgodności w sposób zwięzły i precyzyjny;
 • Korzystać z oprogramowania biurowego;
 • Obsługiwać narzędzia do tworzenia, wersjonowania i archiwizacji dokumentacji.

Z8

Raportowanie błędów

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Wzorce raportu testów 14 (w tym standardy opisujące zawartość dokumentacji testowej);
 • Narzędzia wspomagające raportowanie.
 • Wykorzystywać właściwe narzędzia do sporządzania raportów;
 • Korzystać z wzorców podczas sporządzania raportów.

Pracownik w zawodzie tester oprogramowania komputerowego powinien mieć kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za skutki działań własnych, związanych z testowaniem oprogramowania komputerowego.
 • Uzasadniania swoich opinii i decyzji dotyczących testowania oprogramowania.
 • Oceniania działań swoich i zespołu w zakresie wykonywania testów oprogramowania komputerowego.
 • Upowszechniania wzorców właściwego postępowania w środowisku pracy i poza nim.
 • Uzupełniania i aktualizowania wiedzy niezbędnej do wykonywania testów oprogramowania komputerowego.
 • Przestrzegania zasad etyki zawodowej związanych z realizacją zadań testera oprogramowania komputerowego.
 • Doskonalenia kompetencji zawodowych w sposób ustawiczny oraz śledzenia nowych rozwiązań technologicznych w zakresie testowania oprogramowania komputerowego.
 • Podejmowania trafnych decyzji w kwestiach dotyczących testowania oprogramowania komputerowego.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu tester oprogramowania komputerowego.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu tester oprogramowania komputerowego

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie tester oprogramowania komputerowego nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę