INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Technik architekt

Kod: 311203

2. Opis zawodu

Technik architekt wykonuje prace kreślarskie i graficzne w dziedzinie architektury i urbanistyki, a także budownictwa. Sporządza plansze oraz modele architektoniczne i urbanistyczne. Wykonuje kosztorysy 5 i inwentaryzacje budowlane 3. Opracowuje pod nadzorem projektanta z uprawnieniami plany zagospodarowania 8 i organizacji budowy. Planuje prace konserwacyjne, remontowe, rozbiórkowe i renowacyjne.

Opis pracy

Technik architekt jest zawodem o charakterze usługowym, w jego pracy dominują czynności umysłowe (m.in. opracowywanie pod nadzorem projektanta koncepcji planów architektonicznych czy raportów) i sensomotoryczne (wykonywanie prac graficznych i kreślarskich).

Technik architekt zajmuje się opracowywaniem projektów budowlanych 10 we współpracy z głównym projektantem i projektantami branżowymi, konsultowaniem i doradztwem związanym z opracowaniem projektu. Świadczy usługi zgodnie z wymaganiami klienta, sztuką budowlaną i przepisami prawa, z normami budowlanymi i warunkami technicznymi.

Uczestniczy w przygotowaniu kosztorysu budowy na podstawie zakresu robót budowlanych oraz sporządza rysunki konstrukcyjne, architektoniczne i urbanistyczne przy użyciu sprzętu kreślarskiego lub komputerowych programów wspomagających projektowanie. Sporządza plansze oraz modele architektoniczne, urbanistyczne i konstrukcyjne, plany zagospodarowania i organizacji budowy. Opracowuje materiały przetargowe na roboty projektowo-budowlane oraz uczestniczy w przygotowuje ofert przetargowych.

WAŻNE:

Technik architekt może pracować na stanowisku asystenta projektanta w biurze architektonicznym lub na stanowisku kierownika robót, posiadając uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie, zawsze kierując się zasadami trwałości, użyteczności i piękna.

Sposoby wykonywania pracy

Technik architekt wykonuje pracę polegającą na:

 • wykonywaniu prac poprzedzających prace projektowe związane z projektowaniem inwestycji,
 • uzyskiwaniu danych wyjściowych do projektowania,
 • uzyskiwaniu niezbędnych informacji, przyjęciu założeń realizacji inwestycji oraz ich weryfikacji pod kątem wykonalności i opłacalności,
 • opracowywaniu projektu na podstawie projektów koncepcyjnych,
 • uczestniczeniu w procedurach prowadzonych przez urzędy (wydziały architektury i nadzory budowlane),
 • uczestniczeniu w procedurach prowadzonych przez klienta w zakresie robót projektowo-budowlanych,
 • określeniu wzajemnych relacji przestrzennych pomiędzy poszczególnymi elementami programu, ich wielkości, ustalaniu zasad zabudowy, jej gabarytów i chłonności terenu inwestycji oraz skutków przyjętych rozwiązań dla planowanej inwestycji,
 • kierowaniu robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu, o kubaturze do 1000 m3, wysokości do 12 m i 3 kondygnacji oraz prostych warunkach gruntowych.

WAŻNE:

Technik architekt jako koordynator całości bądź części prac projektowych, powinien przede wszystkim czuwać nad realizacją autorskiego zamysłu całości, który stanowi podstawę dla wszystkich pozostałych opracowań branżowych i projektów wykonawczych.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2 i 3.3. Kompetencje zawodowe.

Warunki pracy

Technik architekt wykonuje pracę w pomieszczeniach biurowych, pracowniach projektowych, firmach ogólnobudowlanych. Pracuje w pomieszczeniach zamkniętych oraz w zmiennych warunkach atmosferycznych – w miejscu realizacji inwestycji, na budowie.

WAŻNE:

Pomieszczenia do wykonywania pracy technika architekta posiadają z reguły systemy klimatyzacji i oświetlenia, co umożliwia pracę w dowolnych porach dnia oraz niezależnie od warunków atmosferycznych i pór roku. Praca na terenie budowy jest zależna od warunków atmosferycznych i należy ją prowadzić z uwzględnieniem przepisów BHP oraz zapewnić zaplecze socjalne budowy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Technik architekt w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:

 • komputer stacjonarny/laptop z dostępem do internetu,
 • myszkę do komputera/ laptopa,
 • telefon,
 • telefaks,
 • drukarkę/skaner (urządzenie wielofunkcyjne),
 • oprogramowanie do projektowania planów zagospodarowania terenów i sporządzania kosztorysów,
 • kalkulator,
 • nawigację GPS,
 • dalmierz 1,
 • niwelator 7,
 • teodolit 13.

Organizacja pracy

Technik architekt w zależności od miejsca pracy, zakresu wykonywanych zadań zawodowych i liczby osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie może pracować indywidualnie lub zespołowo.

Pracuje zwykle w systemie jednozmianowym, w 8-godzinnym wymiarze czasu pracy. Jednakże, w zależności od miejsca świadczenia usług oraz zapotrzebowania, jego czas pracy może skracać się lub wydłużać.

W zależności od miejsca i panujących warunków technik architekt sam sobie ustala czas pracy i sposoby realizacji postawionych przed nim zadań. Powinien jednak wziąć pod uwagę termin wykonania umowy, terminy urzędowe oraz realizację robót budowlanych i procesów technologicznych w budownictwie.

WAŻNE:

Technik architekt musi działać zgodnie z etyką zawodu, która nakazuje działanie zgodne ze słusznym interesem klienta, nie łamiąc przy tym przepisów prawa budowlanego, przepisów BHP i ppoż.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

W pracy technika architekta negatywne skutki dla zdrowia mogą wywołać takie czynniki, jak:

 • czynniki fizyczne:
  • praca przy monitorze ekranowym – możliwość pogorszenia wzroku i schorzeń kręgosłupa przy długotrwałym przebywaniu w pozycji siedzącej,
  • mikroklimat, praca na otwartej przestrzeni – możliwość częstych infekcji,
  • zaprószenie oczu – podczas przechodzenia obok wykonywanych robót budowlanych;
 • czynniki związane z organizacją pracy:
  • stres związany z terminowością wykonywania zadań.

Technik architekt może być narażony na zagrożenia, takie jak:

 • zagrożenia wynikające ze sposobu wykonywania robót budowlanych na etapie realizacji obiektu,
 • upadek z wysokości,
 • przeciążenia układu mięśniowo-szkieletowego,
 • przeciążenie wzroku,
 • problemy psychospołeczne.

Do występujących w zawodzie chorób można zaliczyć m.in.:

 • zespół cieśni nadgarstka 14,
 • choroby układu mięśniowo-kostnego,
 • choroby kręgosłupa.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód technik architekt ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność narządu słuchu,
 • sprawność układu krążenia,
 • sprawność układu oddechowego,
 • sprawność narządów równowagi,
 • sprawność układu mięśniowego;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • rozróżnianie barw,
 • ostrość wzroku,
 • widzenie stereoskopowe (widzenie głębi umożliwiające ocenę odległości),
 • ostrość słuchu,
 • spostrzegawczość,
 • zmysł równowagi,
 • szybki refleks;

w kategorii sprawności i zdolności

 • zdolności manualne,
 • zdolności analityczne,
 • zdolności organizacyjne,
 • zdolność logicznego myślenia,
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • zdolność do przestrzegania reguł, przepisów i standardów,
 • łatwość wypowiadania się w mowie i w piśmie,
 • wyobraźnia przestrzenna;

w kategorii cech osobowościowych

 • samodzielność,
 • samokontrola,
 • wytrwałość,
 • cierpliwość,
 • otwartość na innowacje,
 • gotowość do współdziałania,
 • odporność na dzielnie pod presją czasu,
 • dokładność,
 • radzenie sobie ze stresem,
 • otwartość na klienta,
 • gotowość do ustawicznego uczenia się.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

W zawodzie technik architekt wymagany jest dobry stan zdrowia oraz wytrzymałość psychiczna. W pracy technika architekta dominuje pozycja siedząca, w związku z tym ważny jest zdrowy kręgosłup.

Przeciwwskazaniami do pracy w zawodzie technik architekt są m.in.:

 • lęk wysokości,
 • zdiagnozowana dyskopatia,
 • choroby układu krążenia,
 • choroby ograniczające sprawność ruchową,
 • niewydolność układu kostno-stawowego i mięśniowego,
 • zaburzenia równowagi,
 • padaczka,
 • daltonizm.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Do podjęcia pracy w zawodzie technik architekt preferowane jest wykształcenie średnie o profilu budowlanym.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Technik architekt może zdobyć uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, które nadawane są do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie, po odbyciu czteroletniej praktyki na budowie.

Kwalifikowania i weryfikacji wykształcenia w zakresie zawodów związanych z budownictwem dla danej specjalności uprawnień budowlanych dokonuje Izba Architektów 4 przez stwierdzenie zgodności uzyskanego tytułu zawodowego technika lub mistrza albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika z wykazem zawodów związanych z budownictwem, który prowadzi minister właściwy do spraw budownictwa.

Podjęcie pracy w zawodzie technik architekt ułatwia:

 • posiadanie potwierdzonych kwalifikacji zawodowych BD.29 Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych, BD.30 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów, po zdaniu egzaminu organizowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne w zawodzie pokrewnym (szkolnym) technik budownictwa,
 • posiadanie certyfikatów i świadectw uczestnictwa w szkoleniach tematycznych organizowanych przez instytucje szkoleniowe, potwierdzających uzyskane umiejętności,
 • uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez pracodawców, stowarzyszenia lub organizacje branżowe.

Dodatkowymi atutami przy zatrudnieniu technika architekta mogą być:

 • uprawnienia do pracy na wysokości,
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • znajomość zasad i programów do sporządzania kosztorysów i przedmiarów,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • certyfikaty potwierdzające znajomość języka obcego, z preferencjami dla języka angielskiego.

Aby uzyskać uprawnienia budowlane (w specjalności architektonicznej) nadawane do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie niezbędne jest:

 • złożenie wniosku o nadanie uprawnień do Okręgowej Izby Architektów,
 • przedstawienie dokumentów potwierdzających kwalifikacje oraz udokumentowanie przebiegu praktyki zawodowej na budowie,
 • zdanie egzaminu pisemnego i ustnego.

WAŻNE:

Kopię decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych, niezwłocznie z chwilą, kiedy stanie się ona ostateczna, Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna przekazuje Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w celu dokonania wpisu do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

W zawodzie technik architekt drogę do awansu zawodowego otwiera zdobycie uprawnień budowlanych wykonawczych w specjalności architektonicznej w ograniczonym zakresie, które pozwalają na kierowanie robotami budowlanymi.

Pracownik w zawodzie technik architekt ma możliwość:

 • rozpocząć pracę od stanowiska pomocnika, a następnie wraz z nabyciem doświadczenia zawodowego awansować na samodzielne stanowisko,
 • awansować na stanowisko asystenta lub starszego asystenta projektanta,
 • doskonalić swoje umiejętności, współpracując z innymi, bardziej doświadczonymi architektami,
 • doskonalić i rozszerzać kompetencje na specjalistycznych kursach zawodowych związanych z usługami projektowymi,
 • założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług projektowych.
 • rozszerzać swoje kompetencje zawodowe poprzez kształcenie/szkolenie w zawodach pokrewnych,
 • kontynuować kształcenie i uzyskać wyższe wykształcenie, tj. ukończyć studia wyższe I i II stopnia, np. na kierunku architektura lub urbanistyka i zdobyć tytuł architekta.

Studia wyższe magisterskie pozwalają na zdobycie uprawnień bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2018 r.) w zawodzie technik architekt nie ma możliwości potwierdzania kompetencji zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej.

Kwalifikacje przydatne do wykonywania zawodu, a wyodrębnione w zawodzie pokrewnym technik budownictwa, dla którego prowadzi się kształcenie w systemie szkolnictwa zawodowego, można potwierdzić przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną, w zakresie kwalifikacji:

 • BD.29 Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych,
 • BD.30 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

Alternatywną drogą potwierdzania kompetencji w zawodzie technik architekt jest zdobycie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej, nadawanych przez Izbę Architektów, do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie, po wcześniejszym odbyciu czteroletniej praktyki na budowie i zdaniu egzaminu na uprawnienia budowlane.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie technik architekt może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Achitekt

216101

Architekt wnętrz

216102

Technik budownictwaS

311204

Technik budownictwa wodnegoS

311205

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę