INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Technik architekt

Kod: 311203

4. Odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego

Technik architekt może pracować:

 • w pracowniach architektonicznych lub wielobranżowych,
 • w pracowniach projektowania wnętrz,
 • w pracowniach urbanistycznych,
 • w przedsiębiorstwach ogólnobudowlanych,
 • w instytucjach publicznych związanych z branżą budowlaną,
 • na budowach obiektów,
 • w przedsiębiorstwach prowadzących prace w obiektach zabytkowych,
 • w firmach obsługujących inwestycje budowlane.

Technik architekt może prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie wykonywania usług projektowych.

Z analizy danych dotyczących liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych w poszczególnych województwach wynika, że do urzędów pracy zgłoszono (2018 r.) więcej ofert pracy w tym zawodzie, niż wynosi liczba osób zarejestrowanych. Ma to wpływ na wzrost zapotrzebowania na osoby wykonujące zawód technika architekta, szczególnie w dużych miastach oraz na tych obszarach kraju, gdzie prowadzone są duże inwestycje. Technicy architekci dobrze znający języki obce, np. język angielski i niemiecki, mogą także podejmować pracę w krajach Unii Europejskiej i tam zdobywać doświadczenie zawodowe.

WAŻNE:

Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:

http://oferty.praca.gov.pl

Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:

http://mz.praca.gov.pl

https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe

Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl

Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:

Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl

Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl

Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl

Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl

Pomorskie – http://www.porp.pl

Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl

Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl

Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynku-pracya

Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl

Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:

http://zielonalinia.gov.pl

Portal Prognozowanie Zatrudnienia:

www.prognozowaniezatrudnienia.pl

Portal EU Skills Panorama:

http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en

Europejski portal mobilności zawodowej EURES:

https://eures.praca.gov.pl

https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

Kształcenie

Obecnie (2018 r.) w ramach systemu kształcenia zawodowego w Polsce nie przygotowuje się kandydatów do pracy w zawodzie technik architekt.

Kształcenie w pokrewnym zawodzie szkolnym technik budownictwa oferują technika. Kwalifikacje w tym zawodzie potwierdzają (również w trybie eksternistycznym) Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe (dla dorosłych) umożliwiające potwierdzanie kwalifikacji przydatnych do pracy w zawodzie technik architekt: BD.29 Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych, BD.30 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów, oferowane są przez:

 • publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe,
 • niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, prowadzące kształcenie zawodowe,
 • publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 • instytucje rynku pracy prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową,
 • podmioty prowadzące działalność oświatową na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców.

Osoby, które po spełnieniu wymagań formalnych i zdaniu egzaminu (także w trybie eksternistycznym) przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną uzyskały dyplom potwierdzający kwalifikacje wyodrębnione w tym zawodzie, mają możliwość otrzymania również suplementu Europass do tego dokumentu w języku polskim lub angielskim, co ma istotne znaczenie w przypadku poszukiwania pracy za granicą.

Szkolenie

Technik architekt może uzyskać uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, nadawane przez Izbę Architektów, do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie, po wcześniejszym odbyciu czteroletniej praktyki na budowie i zdaniu egzaminu na uprawnienia budowlane.

Technik architekt może:

 • uczestniczyć w szkoleniach organizowanych przez pracodawców, stowarzyszenia lub organizacje branży budowlanej,
 • brać udział w szkoleniach organizowanych przez pracodawcę na własne potrzeby – dla kandydatów do pracy i pracowników,
 • podjąć szkolenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zawodach pokrewnych, organizowanych przez uprawnione instytucje zgodnie z ustawą Prawo oświatowe.

Przykładowa tematyka szkoleń to:

 • obsługa oprogramowania wspierającego proces projektowania,
 • regulacje prawne obowiązujące w branży architektonicznej,
 • prawo autorskie w dziedzinie architektury.

Organizatorzy tych szkoleń poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje stosownymi certyfikatami/zaświadczeniami o ukończeniu szkolenia.

WAŻNE:

Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Szkolnictwo wyższe:

www.wybierzstudia.nauka.gov.pl

Szkolnictwo zawodowe:

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-zawodowe

http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod

https://zrp.pl

Szkolenia zawodowe:

Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris

Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Inne źródła danych:

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl

Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

Wynagrodzenie (2018 r.) osób pracujących w zawodzie technik architekt jest zróżnicowane i wynosi od 2900 zł do 4000 zł brutto.

Wysokość wynagrodzenia zależy od:

 • kwalifikacji, doświadczenia, poziomu wykształcenia,
 • formy zatrudnienia i wielkości przedsiębiorstwa,
 • ilości zleceń,
 • regionu zatrudnienia.

WAŻNE:

Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność. Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy

Przykładowe portale informujące o zarobkach:

https://wynagrodzenia.pl/gus

https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach

https://sedlak.pl/raporty-placowe

https://zarobki.pracuj.pl

https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen

https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

W zawodzie technik architekt możliwe jest zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie technicznych i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:

 • z dysfunkcją narządu wzroku (04-O), jeśli posiadana wada może być skorygowana szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, które zapewnią ostrość widzenia,
 • z dysfunkcją narządu słuchu (03-L), pod warunkiem, że niepełnosprawność ta jest możliwa do skorygowana za pomocą aparatów słuchowych,
 • z dysfunkcją narządu ruchu (05-R), wówczas możliwe jest zatrudnienie jedynie na określonych stanowiskach, np.: do sporządzania dokumentacji technicznej w pomieszczeniach biurowych, praca przy komputerze.

WAŻNE:

Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę