INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Technik architekt

Kod: 311203

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie technik architekt wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Kreślenie rysunków 6 architektonicznych, konstrukcyjnych, urbanistycznych przy użyciu graficznych programów komputerowych oraz wykonywanie szkiców odręcznych 12.
 • Z2 Sporządzanie inwentaryzacji obiektów budowlanych w terenie, kreślenie rysunków technicznych 11 na podstawie odręcznych rysunków inwentaryzacyjnych.
 • Z3 Dobieranie właściwych materiałów do projektowanych elementów.
 • Z4 Kreślenie planów zagospodarowania działki lub terenu.
 • Z5 Wykonywanie modeli i makiet istniejących lub projektowanych obiektów.
 • Z6 Opracowywanie planów zagospodarowania terenu budowy.
 • Z7 Sporządzanie kosztorysów nieskomplikowanych architektonicznie i konstrukcyjnie obiektów budowlanych.
 • Z8 Planowanie prac konserwacyjnych, remontowych, rozbiórkowych.
 • Z9 Opracowywanie materiałów przetargowych na roboty projektowo-budowlane oraz przygotowywanie ofert przetargowych.

Kompetencja zawodowa Kz1: Sporządzanie dokumentacji technicznej 2 obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Kreślenie rysunków architektonicznych, konstrukcyjnych, urbanistycznych przy użyciu graficznych programów komputerowych oraz wykonywanie szkiców odręcznych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady ergonomii i organizacji stanowiska pracy;
 • Zasady wykonywania szkiców odręcznych;
 • Zakres i formę dokumentacji projektowej;
 • Zakres i formę projektów budowlanych oraz projektów zagospodarowania działki lub terenu 9;
 • Zasady obsługi graficznych programów komputerowych;
 • Normy i ustawy prawa budowlanego.
 • Przygotowywać stanowisko pracy zgodnie z zasadami ergonomii;
 • Sporządzać szkice odręczne;
 • Sporządzać dokumentacją projektową;
 • Sporządzać projekty zagospodarowania działki lub terenu;
 • Stosować graficzne programy komputerowe;
 • Posługiwać się i stosować normy oraz ustawy budowlane.

Z2

Sporządzanie inwentaryzacji obiektów budowlanych w terenie, kreślenie rysunków technicznych na podstawie odręcznych rysunków inwentaryzacyjnych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska, prawa budowlanego i warunki techniczne podczas sporządzania inwentaryzacji obiektów budowlanych w terenie;
 • Zasady sporządzania rysunku technicznego;
 • Zasady sporządzania rysunków inwentaryzacyjnych w formie odręcznej;
 • Zasady pomiaru obiektów budowlanych;
 • Zasady sporządzania rysunków inwentaryzacyjnych.
 • Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska podczas sporządzania inwentaryzacji obiektów budowlanych w terenie;
 • Wykonywać rysunki inwentaryzacyjne w formie odręcznej;
 • Stosować zasady mierzenia obiektów podczas wykonywania inwentaryzacji;
 • Stosować zasady wymiarowania rysunków inwentaryzacyjnych;
 • Sporządzać rysunki inwentaryzacyjne.

Z3

Dobieranie właściwych materiałów do projektowanych elementów

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Przepisy prawa budowlanego;
 • Zasady korzystania z katalogów produktów oraz cenników;
 • Zasady doboru materiałów budowlanych;
 • Zasady stosowania materiałów budowlanych w budownictwie;
 • Zasady doboru elementów budowlanych pod względem jakościowym, wytrzymałościowym, estetycznym, spełniającym normy budowlane.
 • Stosować przepisy prawa budowlanego w zakresie doboru właściwych materiałów do projektowanych elementów;
 • Korzystać z katalogów produktów i cenników w formie papierowej i elektronicznej;
 • Posługiwać się instrukcjami, odczytywać informacje zawarte w katalogach produktów;
 • Dobierać elementy budowlane pod względem jakościowym, wytrzymałościowym, estetycznym, spełniającym normy budowlane.

Z4

Kreślenie planów zagospodarowania działki lub terenu

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Przepisy budowlane w odniesieniu do projektów zagospodarowania działki lub terenu;
 • Oznaczenia graficzne w projektach zagospodarowania terenu;
 • Zasady sytuowania obiektów budowlanych na działce budowlanej;
 • Zasady posługiwania się oprogramowaniem komputerowym wspomagającym kreślenie planów zagospodarowania terenu.
 • Stosować przepisy prawa budowlanego dotyczące projektów zagospodarowania terenu;
 • Stosować oznaczenia graficzne w projektach zagospodarowania terenu;
 • Posługiwać się projektami budowlanymi;
 • Korzystać z programów komputerowych wspomagających kreślenie planów zagospodarowania terenu.

Z5

Wykonywanie modeli i makiet istniejących lub projektowanych obiektów

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska oraz prawa budowlanego w zakresie wykonywania modeli i makiet;
 • Zasady tworzenia modeli i makiet;
 • Rodzaje materiałów do tworzenia modeli i makiet;
 • Zasady geometrii wykreślnej;
 • Zasady oceny jakości i estetyki wykonanych prac;
 • Zasady posługiwania się oprogramowaniem komputerowym do wykonywania modeli 3D.
 • Stosować przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska oraz prawa budowlanego w zakresie wykonywania modeli i makiet;
 • Dobierać technikę wykonania modeli i makiet;
 • Dobierać materiały i narzędzia do wykonania modeli i makiet;
 • Stosować zasady geometrii wykreślnej przy tworzeniu modeli i makiet projektów budowlanych;
 • Oceniać jakość i estetykę wykonanych prac;
 • Stosować graficzne programy komputerowe do tworzenia modeli 3D.

Kompetencja zawodowa Kz2: Organizowanie procesu budowlano-inwestycyjnego obejmuje zestaw zadań zawodowych Z6, Z7, Z8, Z9, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z6

Opracowywanie planów zagospodarowania terenu budowy

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska oraz prawa budowlanego w zakresie organizacji budowy;
 • Zasady kreślenia planów zagospodarowania terenów budowy;
 • Oznaczenia stosowane na mapach;
 • Oznaczenia graficzne na rysunkach zagospodarowania;
 • Zasady posługiwania się oprogramowaniem komputerowym do projektowania;
 • Normy i przepisy budowlane dotyczące organizacji placu budowy.
 • Stosować przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska oraz prawa budowlanego podczas organizacji budowy;
 • Stosować przepisy dotyczące zagospodarowania terenu budowy;
 • Stosować właściwe oznaczenia na mapach;
 • Stosować oznaczenia graficzne na rysunkach zagospodarowania terenu budowy;
 • Posługiwać się dokumentacją budowy;
 • Korzystać z programów komputerowych do projektowania;
 • Stosować normy przy projektowaniu.

Z7

Sporządzanie kosztorysów nieskomplikowanych architektonicznie i konstrukcyjnie obiektów budowlanych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Podstawy prawne kosztorysowania;
 • Zasady sporządzania kosztorysów nieskomplikowanych architektonicznie i konstrukcyjnie obiektów budowlanych;
 • Jednostki stosowane w kosztorysach;
 • Kolejność czynności technologicznych w poszczególnych metodach wykonawstwa budowlanego;
 • Zasady posługiwania się oprogramowaniem komputerowym wspomagającym sporządzanie kosztorysów;
 • Kryteria oceny wykonanego kosztorysu.
 • Stosować podstawy prawne przy sporządzaniu kosztorysów;
 • Sporządzać kosztorysy nieskomplikowanych architektonicznie i konstrukcyjnie obiektów budowlanych;
 • Odczytywać nakłady rzeczowe dla danej pozycji kosztorysowanej;
 • Obliczać zużycie robocizny, materiałów i sprzętu w zależności od nakładów;
 • Wykonywać kosztorysy z użyciem programów komputerowych;
 • Sprawdzać wykonany kosztorys.

Z8

Planowanie prac konserwacyjnych, remontowych, rozbiórkowych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Przepisy i normy dotyczące obiektów zabytkowych;
 • Zasady prowadzenia prac konserwacyjnych, remontowych;
 • Kolejność wykonywania prac konserwacyjnych, remontowych, rozbiórkowych.
 • Określać metody prowadzenia prac remontowych, rozbiórkowych;
 • Współpracować z konserwatorem zabytków;
 • Planować roboty budowlane;
 • Egzekwować od podwykonawców poprawność prowadzonych prac;
 • Planować prace konserwacyjne, remontowe oraz rozbiórkowe.

Z9

Opracowywanie materiałów przetargowych na roboty projektowo-budowlane oraz przygotowywanie ofert przetargowych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Ustawę Prawo zamówień publicznych;
 • Zasady sporządzania ofert przetargowych zgodnie z Prawem zamówień publicznych;
 • Zasady opisu przedmiotu zamówienia;
 • Zasady sporządzania kosztorysów;
 • Kryteria oceny wykonanego kosztorysu.
 • Wyszukiwać i interpretować obowiązujące przepisy prawa dotyczące zamówień publicznych;
 • Sporządzać oferty przetargowe zgodnie z Prawem zamówień publicznych;
 • Weryfikować opis przedmiotu zamówienia i warunki udziału w postępowaniu;
 • Przygotowywać treść ogłoszenia o zamówieniu;
 • Sporządzać kosztorysy.
 • Posługiwać się dokumentacją techniczną;
 • Korzystać ze specyfikacji technicznej;
 • Dokonywać oceny sporządzonego kosztorysu.

Pracownik w zawodzie technik architekt powinien mieć kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za skutki realizacji prac związanych z przygotowaniem dokumentacji technicznej, dokumentacji budowy oraz za powierzone urządzenia wykorzystywane na stanowisku pracy.
 • Wykonywania samodzielnie prac związanych z kreśleniem dokumentacji projektowej oraz podejmowania współpracy w warunkach wymagających pracy zespołowej.
 • Oceniania własnego działania i podległego zespołu w zakresie realizacji zadań zawodowych, właściwych dla zawodu technik architekt.
 • Weryfikowania własnego działania oraz oceny współpracowników podczas realizacji prac kreślarskich i zadań budowlanych.
 • Dostosowania zachowania do zmian w środowisku pracy podczas wykonywania prac związanych z organizowaniem procesów przygotowania dokumentacji i procesów budowlanych.
 • Podnoszenia swoich kompetencji zawodowych z uwzględnieniem zmian prawnych i nowych rozwiązań technologiczno-organizacyjnych w zakresie tworzenia dokumentacji technicznej i organizacji budowy.
 • Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi w branży budowlanej przepisami.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu technik architekt.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu technik architekt

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie technik architekt nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę