INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Technik mechanik eksploatacji środków transportu

Kod: 311506

2. Opis zawodu

Technik mechanik eksploatacji 3 środków transportu odpowiedzialny jest za techniczną obsługę środków transportu. Zajmuje się diagnozowaniem 1, naprawą oraz serwisowaniem środków transportu. Prowadzi także dokumentację techniczno-eksploatacyjną 2 środków transportu i nadzoruje ich prawidłowy stan techniczny.

Opis pracy

Technik mechanik eksploatacji środków transportu odpowiada za organizację i zapewnienie sprawnej, a zarazem bezawaryjnej eksploatacji środków transportu. Utrzymuje je w pełnej sprawności eksploatacyjnej. Dba o prawidłowy stan środków transportu, kontroluje zużycie podzespołów 6 środka transportu i płynów eksploatacyjnych.

W przypadkach awarii diagnozuje usterki 15 wykorzystując do tego specjalistyczne przyrządy, określa zakres naprawy. Ponadto prowadzi dokumentację techniczno-eksploatacyjną środków transportu.

Technik mechanik eksploatacji środków transportu wykonując swoją pracę przestrzega procedur i wytycznych zawartych w dokumentacji technologicznej – przewodnikach i instrukcjach montażu.

Sposoby wykonywania pracy

Technik mechanik eksploatacji środków transportu wykonuje pracę ręcznie i mechanicznie z zastosowaniem właściwych narzędzi oraz sprzętów i urządzeń. Jego praca polega na:

 • wykonywaniu przeglądów technicznych 10 środków transportu,
 • diagnozowaniu usterek za pomocą specjalistycznego sprzętu,
 • określaniu zakresu napraw,
 • dobieraniu sposobu oraz metod naprawy środków transportu,
 • wykonywaniu prac naprawczych oraz konserwacyjnych,
 • ocenianiu jakości wykonanych prac obsługowo-naprawczych oraz stanu technicznego podzespołów lub zespołów po ich naprawie,
 • sporządzaniu wyceny prac obsługowo-naprawczych,
 • prowadzeniu dokumentacji eksploatacyjno-technicznej środków transportu.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2 i 3.3. Kompetencje zawodowe.

Warunki pracy

Praca technika mechanika eksploatacji środków transportu może być wykonywana w pomieszczeniach biurowych, bezpośrednio w warsztacie naprawy pojazdów, serwisach samochodowych, firmach transportowych. Czasami, w przypadku wystąpienia uszkodzeń lub awarii, również w terenie lub na placu magazynowym.

Technik mechanik eksploatacji środków transportu może mieć kontakt z wieloma urządzeniami mechanicznymi i narzędziami oraz substancjami szkodliwymi, takimi jak benzyna, gaz, olej silnikowy, płyn hamulcowy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Technik mechanik eksploatacji środków transportu w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:

 • urządzenia i przyrządy do diagnozowania stanu technicznego środków transportu,
 • narzędzia monterskie ogólnego przeznaczenia, takie jak klucze monterskie , wkrętaki, młotki,
 • narzędzia specjalne, takie jak ściągacze, klucze dynamometryczne 4,
 • przyrządy 11 pomiarowe (m.in.: suwmiarki 13, mikrometry, średnicówki, szczelinomierze 14, manometry),
 • podnośniki 5,
 • prasy hydrauliczne,
 • spawarki lub automaty spawalnicze,
 • sprężarki,
 • komputer z oprogramowaniem diagnostycznym i warsztatowym.

Organizacja pracy

Technik mechanik eksploatacji środków transportu w zależności od miejsca pracy, wykonywanych zadań i liczby zatrudnionych osób w zakładzie może swą pracę wykonywać indywidualnie lub w zespole 2–3 osobowym (kiedy konieczna jest wzajemna pomoc). Osoby w tym zawodzie zazwyczaj pracują w systemie jedno- lub dwuzmianowym, w stałych godzinach pracy, ale może to ulec zmianie, jeśli wymaga tego termin wykonania usługi lub wystąpiła niespodziewana awaria środka transportu. W zakładach o ruchu ciągłym wymagana jest praca trójzmianowa. Technik mechanik eksploatacji środków transportu musi przestrzegać norm i regulacji prawnych uprawniających go do wykonywania zawodu.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

W zawodzie technik mechanik eksploatacji środków transportu występuje wiele zagrożeń związanych z przeglądami, diagnostyką, naprawą i obsługą środków transportu, które mogą doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji, powodujących np.:

 • urazy ciała związane z czynnikami mechanicznymi, np. podczas obsługi maszyn i urządzeń,
 • urazy spowodowane upadkiem, poślizgiem na śliskiej nawierzchni,
 • urazy spowodowane przez środki transportu pozostające w ruchu,
 • poparzenia poprzez kontakt z mocno nagrzanymi elementami środków transportu lub substancjami chemicznymi,
 • urazy na skutek: skaleczeń, zakłuć, porażenia prądem elektrycznym, a także uderzenia przez spadające części bądź narzędzia.

Technik mechanik eksploatacji środków transportu może być również narażony na zagrożenia:

 • czynnikami chemicznymi, takimi jak: metale ciężkie, detergenty, smary, środki czyszczące, farby, rozpuszczalniki, kleje, benzyna, oleje, pył azbestu,
 • czynnikami fizycznymi, takimi jak: promieniowanie mikrofalowe 9, bezpośrednie lub odbite promieniowanie jonizujące, nadfioletowe i podczerwone (szczególnie podczas spawania), pyły przemysłowe, hałas (powyżej 90 decybeli),
 • czynnikami związanymi z nieprzestrzeganiem zasad ergonomii,
 • czynnikami psychofizycznymi (stres, monotypia pracy, nadmierne obciążenie pracą).

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód Technik mechanik eksploatacji środków transportu ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność narządu słuchu,
 • sprawność zmysłu dotyku,
 • sprawność układu kostno-stawowego,
 • sprawność układu mięśniowego,
 • sprawność układu oddechowego,
 • sprawność narządów równowagi;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • rozróżnianie barw,
 • ostrość wzroku,
 • ostrość słuchu,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • zręczność rąk,
 • zręczność palców,
 • czucie dotykowe,
 • zmysł równowagi,
 • spostrzegawczość;

w kategorii sprawności i zdolności

 • zdolność koncentracji uwagi,
 • rozumowanie logiczne,
 • uzdolnienia techniczne,
 • współdziałanie i współpraca w zespole (grupie),
 • zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji;

w kategorii cech osobowościowych

 • rzetelność,
 • dokładność,
 • gotowość do współdziałania,
 • komunikatywność,
 • asertywność,
 • odporność emocjonalna,
 • odpowiedzialność za działania zawodowe,
 • samodzielność,
 • samokontrola,
 • dbałość o jakość pracy,
 • wytrwałość i cierpliwość,
 • odpowiedzialność za innych.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

W zawodzie technik mechanik eksploatacji środków transportu wymagana jest ogólna dobra wydolność fizyczna, prawidłowa koordynacja wzrokowo-ruchowa oraz zręczność rąk i palców.

Przeciwwskazaniami do podjęcia pracy m.in. są:

 • duże dysfunkcje kończyn dolnych i górnych ograniczające wykonywanie precyzyjnych czynności,
 • dysfunkcja narządu wzroku niedająca się skorygować szkłami optycznymi,
 • dysfunkcja narządu słuchu uniemożliwiająca kontrolę słuchową pracy środków transportu,
 • zaburzenia równowagi i świadomości,
 • alergie na substancje używane w obsłudze środków transportu,
 • zaburzenia psychiczne,
 • epilepsja i inne stany chorobowe przebiegające z utratą przytomności.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Obecnie (2018 r.) do zatrudnienia w zawodzie technik mechanik eksploatacji środków transportu wymagane jest wykształcenie średnie techniczne.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Podjęcie pracy w zawodzie technik mechanik eksploatacji środków transportu ułatwiają:

 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w pokrewnym zawodzie szkolnym technik pojazdów samochodowych 7,
 • świadectwa potwierdzające kwalifikacje MG.12 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych lub MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych oraz MG.43 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych, w pokrewnym zawodzie (szkolnym) technik pojazdów samochodowych.

Dodatkowymi atutami przy zatrudnianiu technika mechanika eksploatacji środków transportu są m.in.:

 • suplementy Europass (w języku polskim i angielskim), wydawane na prośbę zainteresowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 • prawo jazdy odpowiedniej kategorii,
 • certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniach, związanych z budową i naprawą różnych środków transportu oraz z zakresu obsługi programów diagnostycznych 8.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Technik mechanik eksploatacji środków transportu może:

 • rozpocząć pracę na stanowisku pomocnika (np. jako montażysta prostych części i podzespołów), a następnie wraz z nabyciem doświadczenia zawodowego awansować na samodzielne stanowisko,
 • po nabyciu dalszego doświadczenia zawodowego, kompetencji organizacyjnych i w obszarze kierowania ludźmi – awansować na stanowisko brygadzisty nadzorującego pracę zespołu,
 • pełnić funkcję doradcy serwisowego w stacjach badań i napraw przy ocenie stanu technicznego,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą, świadcząc usługi serwisu i naprawy różnych środków transportu,
 • doskonalić umiejętności uczestnicząc w szkoleniach, konferencjach i warsztatach tematycznych dotyczących eksploatacji środków transportu,
 • po uzyskaniu wykształcenia średniego i zdaniu matury, dalej kształcić się na uczelni wyższej na kierunkach i w specjalnościach związanych z techniką samochodową i awansować na stanowisko kierownicze,
 • rozszerzać swoje kompetencje zawodowe poprzez podejmowanie kształcenia lub szkolenia w zawodach pokrewnych.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2018 r.) w zawodzie technik mechanik eksploatacji środków transportu nie ma bezpośredniej możliwości potwierdzenia kompetencji zawodowych w edukacji formalnej.

Okręgowe Komisje Egzaminacyjne oferują możliwość potwierdzania kompetencji zawodowych przydatnych w zawodzie technik mechanik budowy eksploatacji środków transportu, wchodzących w skład zawodu (pokrewnego) technik pojazdów samochodowych, w zakresie kwalifikacji:

 • MG.12 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych lub MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,
 • MG.43 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie technik mechanik eksploatacji środków transportu może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Technik mechanikS

311504

Technik mechanik budowy środków transportu

311505

Technik pojazdów samochodowychS

311513

Mechanik autobusów

723101

Mechanik ciągników

723102

Mechanik pojazdów samochodowychS

723103

Mechanik samochodów ciężarowych

723104

Mechanik maszyn rolniczych

723308

Mechanik silników spalinowych

723312

Elektromechanik pojazdów samochodowychS

741203

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę