INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Technik mechanik eksploatacji środków transportu

Kod: 311506

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie technik mechanik eksploatacji środków transportu wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Przyjmowanie środków transportu do przeglądu lub naprawy.
 • Z2 Sprawdzanie działania środków transportu, ustalanie usterek podzespołów i zespołów oraz dobieranie metod ich usunięcia.
 • Z3 Weryfikowanie części eksploatacyjnych.
 • Z4 Usuwanie powstałych usterek poprzez naprawianie uszkodzonych podzespołów i zespołów.
 • Z5 Wymienianie płynów eksploatacyjnych z zachowaniem wymogów ochrony środowiska naturalnego.
 • Z6 Wykonywanie prac konserwacyjnych zespołów i podzespołów w środkach transportu.
 • Z7  Utylizowanie 16 zużytych części i materiałów eksploatacyjnych.
 • Z8 Kontrolowanie jakości wykonanej naprawy i wydanie środka transportu do dalszej eksploatacji z protokołem wykonanych czynności.
 • Z9 Rozliczanie kosztów usług obsługowo-naprawczych.

Kompetencja zawodowa Kz1: Diagnozowanie i usuwanie usterek w środkach transportu obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z4, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Przyjmowanie środków transportu do przeglądu lub naprawy

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska obowiązujące podczas przyjmowania środków transportu do naprawy;
 • Zasady dokumentowania przyjęcia środka transportu;
 • Zasady przygotowania środka transportu do diagnozowania.
 • Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska w zakresie diagnozowania usterek;
 • Wypełniać dokumentację przyjęcia środka transportu;
 • Przygotowywać środki transportu do diagnozowania, naprawy (np. umycie środka transportu, sporządzenie protokołu przyjęcia).

Z2

Sprawdzanie działania środków transportu, ustalanie usterek podzespołów i zespołów oraz dobieranie metod ich usunięcia

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Budowę i zasady działania zespołów i podzespołów środków transportu;
 • Metody wykonywania diagnostyki;
 • Programy komputerowe do diagnostyki podzespołów i zespołów środków transportu
 • Zasady interpretacji wyników badań diagnostycznych;
 • Technologie napraw.
 • Sprawdzać działanie zespołów i podzespołów środków transportu;
 • Wykonywać diagnozowanie zespołów i podzespołów środków transportu;
 • Dobierać metody oraz określać zakres diagnostyki podzespołów i zespołów środków transportu;
 • Wykonywać diagnostykę z użyciem przyrządów pomiarowych oraz organoleptycznie;
 • Stosować programy komputerowe do diagnostyki samochodów osobowych;
 • Ustalać usterki podzespołów i zespołów:
 • Interpretować wyniki badań diagnostycznych;
 • Dobierać technologie napraw zespołów i podzespołów środków transportu.

Z4

Usuwanie powstałych usterek poprzez naprawianie uszkodzonych podzespołów i zespołów

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady działania maszyn i urządzeń niezbędnych do dokonania montażu lub naprawienia zespołów i podzespołów;
 • Technologie oraz metody naprawy poszczególnych zespołów i podzespołów w środkach transportu;
 • Zasady wykonywania napraw poszczególnych zespołów i podzespołów środków transportu.
 • Obsługiwać maszyny i urządzenia służące do montażu lub naprawiania uszkodzonych części;
 • Korzystać z dokumentacji technologicznej danego środka transportu;
 • Dokonywać demontażu uszkodzonych podzespołów i zespołów;
 • Dobierać metody naprawy zespołów i podzespołów środków transportu;
 • Montować sprawne zespoły i podzespoły;
 • Naprawiać uszkodzone elementy zespołów i podzespołów środków transportu lub dobierać nowe na ich miejsce.

Kompetencja zawodowa Kz2: Wykonywanie czynności obsługowo-konserwacyjnych w środkach transportu obejmuje zestaw zadań zawodowych Z3, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9 do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z3

Weryfikowanie części eksploatacyjnych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Budowę środków transportu;
 • Metody weryfikacji części eksploatacyjnych;
 • Działania specjalistycznych przyrządów pomiarowych;
 • Zasady zużywania się części eksploatacyjnych;
 • Zasady sporządzania protokołu z wykonanej weryfikacji części eksploatacyjnych.
 • Rozpoznawać części eksploatacyjne poszczególnych środków transportu;
 • Dobierać właściwe przyrządy pomiarowe do weryfikacji części eksploatacyjnych;
 • Obsługiwać narzędzia specjalistyczne, takie jak: suwmiarka, mikrometr itp.;
 • Określać stopień zużycia części eksploatacyjnych;
 • Sporządzać protokół weryfikacji części eksploatacyjnych.

Z5

Wymienianie i uzupełnianie płynów eksploatacyjnych z zachowaniem wymogów ochrony środowiska naturalnego

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska obowiązujące podczas wymiany płynów eksploatacyjnych;
 • Budowę i zasady działania poszczególnych zespołów i podzespołów środków transportu;
 • Zasady doboru płynów eksploatacyjnych;
 • Zasady wymiany i uzupełniania płynów eksploatacyjnych;
 • Zasady działania maszyn i urządzeń niezbędnych do dokonania wymiany płynów eksploatacyjnych.
 • Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska podczas wymiany płynów eksploatacyjnych
 • Korzystać z dokumentacji technologicznej danego środka transportu;
 • Usuwać z pojazdu zużyte płyny;
 • Dobierać odpowiednie płyny do określonych środków transportu;
 • Uzupełniać nowe płyny zgodnie z instrukcją obsługi;
 • Używać maszyn i urządzeń służących do wymiany płynów eksploatacyjnych;
 • Posługiwać się narzędziami niezbędnymi do wymiany płynów.

Z6

Wykonywanie prac konserwacyjnych zespołów i podzespołów w środkach transportu

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Metody konserwacji w środkach transportu;
 • Zasady korzystania z urządzeń, narzędzi i sprzętu potrzebnego do wykonania konserwacji;
 • Materiały stosowane do wykonania konserwacji.
 • Wykonywać przegląd konserwacyjny w środkach transportu;
 • Korzystać z urządzeń, narzędzi i sprzętu potrzebnego do wykonania konserwacji;
 • Dobierać materiały, narzędzia i sprzęt wykorzystywany do konserwacji.

Z7

Utylizowanie zużytych części i materiałów eksploatacyjnych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska związane z utylizacją odpadów;
 • Zasady dotyczące klasyfikacji odpadów;
 • Metody utylizacji odpadów;
 • Zasady wypełniania formularzy do prowadzenia ewidencji odpadów.
 • Kontrolować jakość wykonanej naprawy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i ergonomii;
 • Dobierać proces utylizacji do określonych odpadów;
 • Przeprowadzać proces utylizacji zużytych części i materiałów eksploatacyjnych;
 • Składować odpad w wyznaczonym, bezpiecznym miejscu;
 • Przeprowadzać proces przekazania odpadów firmie zajmującej się ich utylizacją;
 • Prowadzić ewidencję, sporządzać sprawozdania i dokumenty związane z ewidencją i przekazywaniem odpadów.

Z8

Kontrolowanie jakości wykonanej naprawy i wydanie środka transportu do dalszej eksploatacji z protokołem wykonanych czynności

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Rodzaje i sposób wykorzystania narzędzi i przyrządów pomiarowych do kontroli jakości;
 • Instrukcje oraz procedury wykonania kontroli jakości;
 • Zasady sporządzania protokołu wykonanych czynności, wymienionych części oraz zużytych materiałów.
 • Dobierać narzędzia i przyrządy pomiarowe wykorzystywane do kontroli jakości;
 • Wykonywać pomiary niezbędne do dokonania kontroli jakości;
 • Wypełniać protokół wykonanych czynności, wymienionych części oraz zużytych materiałów.

Z9

Rozliczanie kosztów usług obsługowo-naprawczych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady wykonania kosztorysu usługi obsługowo-naprawczej;
 • Zasady wyceny materiałów wykorzystanych do wykonania usług obsługowo-naprawczych;
 • Zasady wyliczania kosztów wykonanej pracy.
 • Wykonywać kosztorys usługi obsługowo-naprawczej;
 • Wyceniać materiały wykorzystane do wykonania usługi obsługowo-naprawczej;
 • Wyliczać koszty wykonanej pracy.

Pracownik w zawodzie technik mechanik eksploatacji środków transportu powinien mieć kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań podczas montażu podzespołów i zespołów w środkach transportu oraz za powierzone maszyny i narzędzia, wykorzystywane na stanowisku pracy.
 • Podejmowania współpracy z podmiotami uczestniczącymi w procesach naprawy środków transportu.
 • Oceniania działania własnego i osób, którymi kieruje, w zakresie realizacji zadań zawodowych właściwych dla procesów naprawy środków transportu.
 • Prowadzenia konsultacji i podejmowania decyzji w ważnych kwestiach na rzecz usprawniania procesów naprawy środków transportu.
 • Stosowania obowiązujących przepisów prawa w procesie naprawy środków transportu.
 • Oceniania zagrożenia zdrowia oraz życia i podejmowania działań adekwatnych do stopnia zagrożenia podczas naprawy środków transportu.
 • Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi przepisami w branży motoryzacyjnej.
 • Doskonalenia kompetencji zawodowych w kontekście nowych rozwiązań technologicznych w branży motoryzacyjnej.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu technik mechanik eksploatacji środków transportu.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu technik mechanik eksploatacji środków transportu

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie technik mechanik eksploatacji środków transportu nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę