INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Technik mechanik urządzeń przemysłowych

Kod: 311511

2. Opis zawodu

Technik mechanik urządzeń przemysłowych montuje 13, obsługuje oraz naprawia i konserwuje 10 urządzenia 19 przemysłowe zgodnie z dokumentacją techniczną 7 i produkcyjną.

Opis pracy

Technik mechanik urządzeń przemysłowych jest zawodem o charakterze produkcyjno-usługowym. Pracownik zatrudniony w tym zawodzie zajmuje się sporządzaniem dokumentacji: eksploatacyjnej urządzeń przemysłowych 5, konstrukcyjnej 6, technologicznej 9 części maszyn 12 przemysłowych oraz remontowo-instalacyjnej urządzeń przemysłowych. Organizuje i nadzoruje montaż, naprawy i konserwacje urządzeń, wykrywa i usuwa przyczyny awarii oraz uszkodzeń, wymienia zużyte lub uszkodzone elementy lub zespoły w urządzeniach.

Technik mechanik urządzeń przemysłowych może znaleźć zatrudnienie zarówno w pracowniach projektowych jak i na stanowiskach produkcyjnych, stanowiskach nadzoru technicznego (m.in. jako organizator) lub sprawować nadzór nad przebiegiem procesu wytwarzania urządzeń w zakładach produkcyjnych jako kontroler jakości, instalator i wprowadzający do eksploatacji urządzenia przemysłowe, dozorujący pracę oraz konserwator urządzeń. Może być zatrudniony w sferze produkcyjnej i usługowej, głównie na stanowiskach średniego nadzoru technicznego.

Sposoby wykonywania pracy

W swojej pracy technik mechanik urządzeń przemysłowych wykonuje pracę ręcznie i mechanicznie z zastosowaniem właściwych narzędzi oraz sprzętów i urządzeń. Jego praca polega m.in. na:

 • sporządzaniu dokumentacji: eksploatacyjnej urządzeń przemysłowych, konstrukcyjnej, technologicznej części maszyn, instrukcji konserwacji, planów remontowych, kalkulacji kosztów,
 • dobieraniu obrabiarek 14, materiałów, narzędzi i przyrządów do rodzaju wykonywanej pracy zgodnie z dokumentacją techniczną,
 • obsługiwaniu lub nadzorowaniu pracy na obrabiarkach (w tym obrabiarkach skrawających 15), stanowiskach obróbki ręcznej, urządzeń związanych z wykonywaniem części, zespołów, podzespołów urządzeń przemysłowych,
 • obsługiwaniu lub nadzorowaniu prac związanych z montażem i instalowaniem urządzeń przemysłowych na stanowiskach pracy,
 • ustalaniu przyczyny awarii, zakresu i metod naprawy urządzeń przemysłowych,
 • ustalaniu czasu trwania i kosztów naprawy urządzeń przemysłowych,
 • wykonywaniu lub nadzorowaniu prac naprawczych,
 • testowaniu działania urządzeń przemysłowych po zakończeniu montażu lub po wykonaniu modernizacji,
 • wykonywaniu bieżących i okresowych przeglądów 17 urządzeń przemysłowych zgodnie z zaleceniami producenta oraz ich regulacji i konserwacji,
 • sprawowaniu nadzoru nad stanem technicznym urządzeń przemysłowych,
 • podejmowaniu współpracy z dostawcą urządzeń w zakresie napraw gwarancyjnych,
 • prowadzeniu dokumentacji i planów remontowych,
 • prowadzeniu gospodarki częściami zamiennymi.

WAŻNE:

Technik mechanik urządzeń przemysłowych musi znać i przestrzegać procedur obowiązujących w danej gałęzi przemysłu w jakim pracuje, np.: dla przemysłu spożywczego procedur Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) 4, Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) 3, Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP) 1.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2, 3.3 i 3.4. Kompetencje zawodowe.

Warunki pracy

Technik mechanik urządzeń przemysłowych swoją pracę najczęściej wykonuje w zamkniętych pomieszczeniach produkcyjnych lub wydzielonych placówkach remontowych. Warunki pracy są uzależnione od miejsca pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Technik mechanik urządzeń przemysłowych w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:

 • obrabiarki do obróbki skrawaniem 16, wiórowej, ściernej i erozyjnej metali wraz z wyposażeniem,
 • przyrządy, uchwyty, narzędzia stosowane podczas spajania metali (wykonywania połączeń spawanych),
 • narzędzia do obróbki ręcznej metalu (prac ślusarskich) oraz do trasowania,
 • urządzenia, przyrządy i narzędzia do demontażu i montażu urządzeń przemysłowych,
 • przyrządy i narzędzia pomiarowe,
 • przyrządy do diagnozowania 2 stanu technicznego urządzeń przemysłowych,
 • przyrządy i narzędzia specjalistyczne do wykonywania obsługi technicznej, regulacji urządzeń przemysłowych,
 • przyrządy i narzędzia stosowane do czyszczenia, mycia i konserwacji części,
 • wciągarki, maszyny transportowe,
 • wózki jezdniowe z napędem silnikowym,
 • komputer z aplikacjami diagnostycznymi.

Organizacja pracy

Technik mechanik urządzeń przemysłowych może pracować:

 • samodzielnie,
 • zespołowo,
 • prowadzić działalność gospodarczą w formie jednoosobowego przedsiębiorstwa.

Pracę może wykonywać w systemie pracy jedno-, dwuzmianowym lub trzyzmianowym w stałych godzinach pracy.

W przypadku prowadzenia działalności usługowej lub wykonywania zadań związanych z serwisem może pracować na terenie firmy zlecającej usługę.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Technik mechanik urządzeń przemysłowych wykonując zadania zawodowe może być narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia takich jak:

 • promieniowanie ekranów komputerowych,
 • hałas, wibracje, zapylenie pomieszczeń produkcyjnych,
 • zagrożenia mechaniczne pochodzące od ruchomych wirujących elementów maszyn i urządzeń,
 • uszkodzenia ciała pochodzące od narządzi skrawających,
 • zagrożenia elektryczne pochodzące od urządzeń zasilanych energią elektryczną,
 • możliwość kontaktu z elementami o temperaturze niebezpiecznej,
 • różne ciecze eksploatacyjne,
 • poruszające się środki transportu,
 • śliskie i nierówne powierzchnie,
 • ograniczone przejścia (dojścia, odstępy),
 • nieprawidłowe oświetlenie miejsca pracy.

Choroby zawodowe mogą występować zależnie od branży przemysłu w którym wykonuje pracę technik mechanik urządzeń przemysłowych.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód technika mechanika urządzeń przemysłowych ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • ogólna wydolność fizyczna,
 • sprawność układu mięśniowego,
 • sprawność układu kostno-stawowego,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność zmysłu dotyku,
 • sprawność narządu słuchu,
 • sprawność narządów równowagi;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • zręczność rąk,
 • zręczność palców,
 • ostrość wzroku,
 • rozróżnianie barw,
 • czucie dotykowe,
 • zmysł równowagi;

w kategorii sprawności i zdolności

 • zdolność koncentracji uwagi,
 • rozumowanie logiczne,
 • uzdolnienia techniczne,
 • dobrą pamięć,
 • zdolność podejmowania trafnych i szybkich decyzji,
 • współdziałanie i współpraca w zespole (grupie),
 • wyobraźnia przestrzenna,
 • predyspozycje do postępowania z ludźmi,
 • uzdolnienia kierownicze i organizacyjne,
 • łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą,
 • łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie;

w kategorii cech osobowościowych

 • gotowość do współdziałania,
 • ciekawość poznawcza,
 • dbałość o jakość pracy,
 • samodzielność,
 • samokontrola,
 • wytrwałość i cierpliwość,
 • dokładność,
 • rzetelność,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą,
 • gotowość do ustawicznego uczenia się,
 • zainteresowania techniczne,
 • odpowiedzialność za działania zawodowe.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.5. Kompetencje społeczne; 3.6. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

W zawodzie technik mechanik urządzeń przemysłowych wymagana jest ogólna dobra wydolność fizyczna, dobry słuch i wzroki (może być korekcja wad wzroku okularami). Praca technika mechanika urządzeń przemysłowych pod względem wydatku energetycznego należy do prac średnio ciężkich. Występuje w niej również obciążenie umysłowe związane, np. z analizowaniem,  rozwiązywaniami problemów i podejmowaniem decyzji.

Przeciwskazanie do wykonywania zawodu technik mechanik urządzeń przemysłowych m.in. są:

 • alergie i uczulenia,
 • choroby ograniczające ruchy rąk lub nóg np. reumatyzm,
 • omdlenia,
 • przewlekłe choroby płuc, oskrzeli,
 • padaczka,
 • zawroty głowy,
 • wady serca uniemożliwiające wykonywanie ciężkich prac fizycznych,
 • znaczna wada słuchu (nie słyszy poleceń osób stojących w pobliżu).

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Obecnie (2018 r.) do podjęcia pracy w zawodzie technik mechanik urządzeń przemysłowych preferowane jest wykształcenie na poziomie technikum lub branżowej szkoły II stopnia w zawodach z obszaru mechanicznego.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Podjęcie pracy w zawodzie technik mechanik urządzeń przemysłowych ułatwiają:

 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w pokrewnym zawodzie szkolnym technik mechanik,
 • świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie pokrewnym technik mechanik:
  • MG.17 Montaż i obsługa maszyn urządzeń lub MG.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,
  • MG.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

Dodatkowymi atutami przy zatrudnieniu w zawodzie technik mechanik urządzeń przemysłowych są:

 • suplementy Europass (w języku polskim i angielskim), wydawane na prośbę zainteresowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 • certyfikaty lub zaświadczenia potwierdzające przeszkolenia w zakresie budowy i obsługi konkretnych maszyn w miejscu pracy z uwzględnieniem wymogów branży przemysłowej, w jakiej podejmuje pracę,
 • urządzeń dźwigowych,
 • uprawnienia eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia albo świadectwo egzaminu spawacza lub książkę spawacza uprawniające do wykonywania prac spawalniczych,
 • prawo jazdy kat B.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Pracownik w zawodzie technik mechanik urządzeń przemysłowych ma możliwość:

 • rozpocząć pracę od stanowiska pomocnika, a następnie wraz z nabyciem doświadczenia zawodowego awansować na samodzielne stanowisko,
 • po nabyciu dalszego doświadczenia zawodowego przy posiadaniu zdolności i umiejętności organizacyjnych, umiejętności pracy z ludźmi – awansować na stanowisko brygadzisty nadzorującego pracę małego zespołu pracowników,
 • po zdaniu matury kontynuować naukę na uczelni wyższej (np. na kierunku mechanika i budowa maszyn), awansować na stanowisko kierownicze (kierownika: zmiany, działu, wydziału, produkcji, szefa produkcji, dyrektora technicznego),
 • rozszerzać swoje kompetencje zawodowe poprzez kształcenie/szkolenie w zawodach pokrewnych,
 • doskonalić swoje umiejętności, uczestnicząc w branżowych szkoleniach organizowanych przez pracodawców,
 • założyć i prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania urządzeń przemysłowych, instalowania i utrzymywania sprawności eksploatacyjnej urządzeń przemysłowych.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2018 r.) w zawodzie technik mechanik urządzeń przemysłowych nie ma możliwości potwierdzania kompetencji zawodowych w systemie edukacji formalnej i pozaformalnej.

Okręgowe Komisje Egzaminacyjne oferują możliwość potwierdzania kompetencji zawodowych przydatnych w zawodzie technik mechanik urządzeń przemysłowych wchodzących w skład zawodu (pokrewnego) technik mechanik w zakresie kwalifikacji:

 • MG.17 Montaż i obsługa maszyn urządzeń lub MG.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,
 • MG.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie technik mechanik urządzeń przemysłowych może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Technik mechanikS

311504

Technik mechanik maszyn i urządzeń

311508

Technik mechanik obróbki skrawaniem

311509

Technik mechanik precyzyjny

311510

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotronikiS

311515

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę