INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Technik mechanik urządzeń przemysłowych

Kod: 311511

4. Odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego

Technik mechanik urządzeń przemysłowych może znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach produkcyjnych, jak i stanowiskach nadzoru technicznego m.in. jako: organizatorzy lub pełniący nadzór nad przebiegiem procesów wytwarzania maszyn i urządzeń, w zakładach produkcyjnych jako kontroler jakości, instalator i wprowadzający do eksploatacji maszyny i urządzenia mechaniczne, dozorujący pracę oraz konserwujący maszyny i urządzenia techniczne.

Technik mechanik urządzeń przemysłowych może być zatrudniony np. w:

 • biurach projektowych lub konstrukcyjnych zakładów produkujących urządzenia przemysłowe,
 • przedsiębiorstwach produkujących maszyny dla różnych gałęzi przemysłu,
 • przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych,
 • przedsiębiorstwach serwisujących maszyny przemysłowe,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się demontażem i relokacją maszyn przemysłowych,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się czyszczeniem i dezynfekcją maszyn przemysłowych,
 • firmach handlowo-usługowych obsługujących gospodarkę maszynami przemysłowymi.

Technik mechanik urządzeń przemysłowych posiadający doświadczenie zawodowe może założyć i prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, instalowania i utrzymania sprawności eksploatacyjnej urządzeń przemysłowych.

WAŻNE:

Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:

http://oferty.praca.gov.pl

Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:

http://mz.praca.gov.pl

https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe

Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl

Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:

Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl

Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl

Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl

Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl

Pomorskie – http://www.porp.pl

Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl

Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl

Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynku-pracya

Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl

Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:

http://zielonalinia.gov.pl

Portal Prognozowanie Zatrudnienia:

www.prognozowaniezatrudnienia.pl

Portal EU Skills Panorama:

http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en

Europejski portal mobilności zawodowej EURES:

https://eures.praca.gov.pl

https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

Kształcenie

Obecnie (2018 r.) w ramach systemu kształcenia zawodowego w Polsce nie przygotowuje się kandydatów do pracy w zawodzie technik mechanik urządzeń przemysłowych.

Kompetencje przydatne do wykonywania zawodu techników mechaników urządzeń przemysłowych można uzyskać, podejmując:

 • kształcenie w technikum w pokrewnym zawodzie technik mechanik,
 • najpierw kształcenie w branżowej szkole I stopnia w zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń lub ślusarz, a następnie kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia w pokrewnym zawodzie technik mechanik,
 • szkolenie w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie kwalifikacji:
  • MG.17 Montaż i obsługa maszyn urządzeń lub MG.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,
  • MG.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

Kształcenie w zakresie kwalifikacyjnego kursu zawodowego (dla dorosłych) mogą prowadzić:

 • publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe,
 • niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, prowadzące kształcenie zawodowe,
 • publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 • instytucje rynku pracy prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową,
 • podmioty prowadzące działalność oświatową na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie pokrewnym technik mechanik potwierdzają (również w trybie eksternistycznym) Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Szkolenie

W większości przypadków przedsiębiorstwa same prowadzą szkolenia kandydatów i pracowników w zawodzie technik mechanik urządzeń przemysłowych.

Szkolenia mogą być również oferowane przez szkoły, ośrodki i centra kształcenia zawodowego oraz inne instytucje działające na rynku usług szkoleniowych w zakresie mechaniki urządzeń przemysłowych.

Przykładowo, tematyka szkoleń może dotyczyć:

 • eksploatacji i naprawy maszyn i urządzeń właściwych dla danego rodzaju branży przemysłowej, np. branży mechanicznej, spożywczej, kosmetycznej, motoryzacyjnej itp.
 • obsługi maszyn i urządzeń przemysłowych.

Z reguły organizatorzy tych szkoleń poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje stosownymi certyfikatami lub zaświadczeniami.

WAŻNE:

Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Szkolnictwo wyższe:

www.wybierzstudia.nauka.gov.pl

Szkolnictwo zawodowe:

https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne

http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod

https://zrp.pl

Szkolenia zawodowe:

Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris

Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Inne źródła danych:

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl

Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

 • Obecnie (2018 r.) wynagrodzenie osób pracujących w zawodzie technik mechanik urządzeń przemysłowych wynosi od 2200 zł do 4600 zł brutto miesięcznie w przeliczeniu na jeden etat.

Na poziom wynagrodzenia technika mechanika urządzeń przemysłowych ma wpływ m.in.:

 • rodzaj branży przemysłowej, w której podejmuje pracę,
 • wielkość firmy,
 • wykształcenie pracownika,
 • staż pracy,
 • region zatrudnienia,
 • dodatkowe uprawnienia pracownika (np. obsługa wózka widłowego, dźwignic, itp.).

WAŻNE:

Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność. Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy

Przykładowe portale informujące o zarobkach:

https://wynagrodzenia.pl/gus

https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach

https://sedlak.pl/raporty-placowe

https://zarobki.pracuj.pl

https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen

https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

Istnieje możliwość zatrudnienia w zawodzie technik mechanik urządzeń przemysłowych osób z określonym rodzajem niepełnosprawności.

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie technik mechanik urządzeń przemysłowych jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie technicznych i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:

 • z dysfunkcją narządu wzroku (04-O), jeśli posiadana wada jest skorygowana odpowiednimi szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, które zapewnią ostrość widzenia,
 • słabo słyszących (03-L) pod warunkiem zapewnienia im odpowiedniej pomocy technicznej oraz właściwego przygotowania środowiska i stanowiska pracy.

WAŻNE:

Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę