INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Technik mechanik urządzeń przemysłowych

Kod: 311511

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie technik mechanik urządzeń przemysłowych wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Opracowywanie dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej wykonywania części urządzeń przemysłowych oraz montażu ich zespołów.
 • Z2 Wykonywanie części do urządzeń przemysłowych metodami obróbki ręcznej i maszynowej.
 • Z3 Wykonywanie montażu części, podzespołów i zespołów urządzeń przemysłowych.
 • Z4 Instalowanie i testowanie działania urządzeń przemysłowych.
 • Z5 Wykonywanie przeglądów technicznych urządzeń przemysłowych.
 • Z6 Diagnozowanie i wykonywanie naprawy urządzeń przemysłowych.
 • Z7 Wykonywanie regulacji urządzeń przemysłowych.
 • Z8 Organizowanie procesu produkcji urządzeń przemysłowych.
 • Z9 Nadzorowanie procesu produkcji urządzeń przemysłowych.

Kompetencja zawodowa Kz1: Wytwarzanie urządzeń przemysłowych obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Opracowywanie dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej wykonywania części urządzeń przemysłowych oraz montażu ich zespołów

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii oraz ochrony środowiska na stanowisku pracy do opracowywania dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej wykonywania części urządzeń przemysłowych oraz montażu ich zespołów;
 • Zasady sporządzania dokumentacji eksploatacyjnej urządzeń przemysłowych;
 • Zasady konstruowania 11 części urządzeń przemysłowych;
 • Metody wykonywania obliczeń wytrzymałościowych części urządzeń przemysłowych;
 • Zasady sporządzania dokumentacji technologicznej obróbki i montażu;
 • Metody doboru obrabiarek, materiałów, oprzyrządowania, narzędzi, uchwytów, narzędzi i przyrządów pomiarowych i parametrów technicznych w celu sporządzenia procesu technologicznego obróbki;
 • Metody doboru stanowiska pracy ,wyposażenia stanowiska w uchwyty, przyrządy, narzędzia, narzędzia pomiarowe w celu sporządzenia procesu technologicznego montażu;
 • Zasady wykorzystania oprogramowania komputerowego wspomagającego projektowanie procesów;
 • Zasady korzystania z norm, katalogów, literatury technicznej;
 • Zasady sporządzania technicznej normy czasu oraz wyliczania kosztów.
 • Stosować przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska na stanowisku pracy do opracowywania dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej wykonywania części urządzeń przemysłowych oraz montażu ich zespołów;
 • Sporządzać dokumentację eksploatacyjną urządzeń przemysłowych;
 • Sporządzać dokumentację konstrukcyjną części urządzeń przemysłowych;
 • Wykonywać konieczne obliczenia wytrzymałościowe;
 • Sporządzać dokumentację technologiczną obróbki części;
 • Sporządzać dokumentację technologiczną montażu urządzeń przemysłowych;
 • Dobierać obrabiarki, materiały wyjściowe, oprzyrządowanie, narzędzia, uchwyty, narzędzia i przyrządy pomiarowe oraz parametry techniczne do operacji obróbki części;
 • Dobierać stanowisko montażowe i wyposażenie w uchwyty, przyrządy, narzędzia, narzędzia pomiarowe w celu wykonania operacji montażowych;
 • Stosować oprogramowanie komputerowe wspomagające projektowanie procesów;
 • Korzystać z norm, katalogów, literatury technicznej;
 • Sporządzać techniczną normę czasu oraz wyliczać koszty.

Z2

Wykonywanie części do urządzeń przemysłowych metodami obróbki ręcznej i maszynowej

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii oraz ochrony środowiska na stanowiskach pracy podczas wykonywania części do urządzeń przemysłowych metodą obróbki ręcznej i maszynowej urządzeń przemysłowych;
 • Zasady planowania prac do wykonania z zastosowaniem dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej obróbki części;
 • Zasady przygotowywania materiałów niezbędny do wykonania części do urządzenia przemysłowego;
 • Zasady doboru narzędzi do obróbki ręczne;
 • Technologię obróbki ręcznej części do urządzeń przemysłowych;
 • Procedury przygotowywania oraz dokonywania przezbrojeń, regulacji i rozruchu maszyn do obróbki mechanicznej;
 • Technologię obróbki mechanicznej;
 • Zasady posługiwania się narzędziami i przyrządami pomiarowymi;
 • Procedury utrzymywania porządku na stanowisku pracy w trakcie wykonywania części do urządzeń przemysłowych.
 • Stosować przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska na stanowiskach pracy podczas wykonywania części do urządzeń przemysłowych metodą obróbki ręcznej i maszynowej urządzeń przemysłowych;
 • Planować wykonywanie pracy na podstawie dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej obróbki części;
 • Przygotowywać zgodnie z dokumentacja materiał niezbędny do wykonania części do urządzeń przemysłowych;
 • Przygotowywać niezbędne narzędzia do obróbki ręczne;
 • Wykonywać operacje obróbki ręcznej części do urządzeń przemysłowych;
 • Przygotowywać obrabiarkę do pracy, dokonywać przezbrojeń, ustawienia narzędzi;
 • Wykonywać operacje obróbki mechanicznej części do urządzeń przemysłowych na obrabiarkach konwencjonalnych i sterowanych numerycznie;
 • Wykonywać pomiary kontrolne w trakcie wytwarzania części do urządzeń przemysłowych;
 • Utrzymywać porządek na stanowisku pracy w trakcie wykonywania części do urządzeń przemysłowych i po zakończeniu pracy.

Z3

Wykonywanie montażu części, podzespołów i zespołów urządzeń przemysłowych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii oraz ochrony środowiska na stanowisku pracy do wykonywania montażu części, podzespołów, zespołów urządzeń przemysłowych;
 • Zasady planowania wykonywania prac montażowych;
 • Zasady organizowania stanowiska montażu;
 • Zasady doboru narządzi, urządzeń i maszyn do wykonywania prac montażowych;
 • Technologię wykonywania montażu podzespołów, zespołów w gotowe urządzenie przemysłowych;
 • Zasady posługiwania się narzędziami i urządzeniami kontrolno-pomiarowych;
 • Zasady doboru i stosowania środków transportu wewnętrznego.
 • Stosować przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska na stanowisku pracy do wykonywania montażu części, podzespołów, zespołów urządzeń przemysłowych;
 • Planować wykonywania prac montażowych na podstawie dokumentacji technologicznej montażu;
 • Organizować stanowiska pracy do wykonywania montażu;
 • Dobierać narzędzia, urządzenia oraz maszyny do montażu maszyn i urządzeń;
 • Wykonywać operacje montażu części w podzespoły zgodnie z dokumentacją technologiczną montażu;
 • Wykonywać operacje montażu podzespołów w zespoły zgodnie z dokumentacją technologiczną montażu;
 • Wykonywać operacje montażu zespołów w  urządzenie przemysłowe zgodnie z dokumentacją technologiczną montażu;
 • Sprawdzać jakość prac montażowych z zastosowaniem narzędzi i urządzeniami kontrolno-pomiarowych;
 • Dobierać i obsługiwać środki transportu wewnętrznego.

Z4

Instalowanie maszyn i urządzeń przemysłowych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska na stanowisku pracy do instalowanie maszyn i urządzeń przemysłowych;
 • Warunki przygotowania do instalacji nowych maszyn i urządzeń na stanowiskach pracy;
 • Procedury przyjmowania nowych maszyn i urządzeń do eksploatacji w zakładzie;
 • Zasady odbioru maszyn i urządzeń od firm zewnętrznych;
 • Warunki przeprowadzenia próbnej eksploatacji maszyn i urządzeń w miejscu pracy;
 • Zasady kompletacji dokumentacji eksploatacyjnej dla nowych maszyn i urządzeń.
 • Stosować przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska na stanowisku pracy do instalowanie maszyn i urządzeń przemysłowych;
 • Określać warunki przygotowania do instalacji maszyn i urządzeń przemysłowych;
 • Stosować procedury przyjmowania i odbioru nowych maszyn, urządzeń oraz narzędzi do eksploatacji;
 • Dobierać specjalistyczne urządzenia do instalacji maszyn i urządzeń przemysłowych;
 • Przeprowadzać próbny rozruch maszyn i urządzeń przemysłowych;
 • Sprawdzać parametry eksploatacji ustalonych przez producenta;
 • Kompletować dokumentację eksploatacyjną maszyn i urządzeń korzystając z oprogramowania komputerowego.

Kompetencja zawodowa Kz2: Utrzymywanie w sprawności eksploatacyjnej urządzeń przemysłowych obejmuje zestaw zadań zawodowych Z5, Z6, Z7, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z5

Wykonywanie przeglądów technicznych urządzeń przemysłowych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zalecenia eksploatacji urządzeń przemysłowych określonych przez producenta;
 • Zlecenia zawarte w dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) 8 urządzeń przemysłowych;
 • Zasady sporządzania harmonogramu przeprowadzenia przeglądu technicznego urządzenia przemysłowego;
 • Zasady określenia zakresu prac do wykonania w ramach przeglądu technicznego urządzenia przemysłowego;
 • Procedury wykonywanie przeglądu technicznego urządzenia przemysłowego;
 • Procedury wykonywania drobnych napraw w czasie przeglądu technicznego;
 • Zasady sporządzania protokołu z przeprowadzonego przeglądu technicznego urządzenia przemysłowego;
 • Procedury kwalifikowania urządzenia przemysłowego do dalszej pracy, ewentualnie naprawy oraz ustaleniem jej zakresu.
 • Stosować zalecenia eksploatacji urządzeń przemysłowych określonych przez producenta;
 • Stosować zalecenia zawarte w dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) urządzeń przemysłowych;
 • Opracowywać harmonogram przeprowadzenia przeglądu technicznego urządzeń przemysłowych;
 • Określać zakres prac do wykonania w ramach przeglądu technicznego urządzenia przemysłowego;
 • Dokonywać oględzin stanu technicznego poszczególnych części, zespołów i podzespołów urządzenia przemysłowego;
 • Wykonywać mycie i czyszczenie powierzchni współpracujących, mechanizmów i napędów;
 • Wykonywać smarowanie poszczególnych części, zespołów i podzespołów urządzenia przemysłowego;
 • Wykonywać regulację np. napędów posuwowych;
 • Dokręcać śruby, nakrętki i wkręty oraz ewentualna je wymieniać;
 • Sprawdzać układy elektryczne (pod warunkiem posiadania niezbędnych uprawnień do pracy z urządzeniami elektrycznymi);
 • Sprawdzać prawidłowości działania aparatury pomiarowo-kontrolnej;
 • Wykonywać drobne naprawy w czasie przeglądu technicznego;
 • Sporządzać protokół z przeprowadzonego przeglądu technicznego urządzenia przemysłowego;
 • Kwalifikować urządzenia przemysłowego do dalszej pracy, ewentualnie naprawy wraz z ustaleniem jej zakresu.

Z6

Diagnozowanie i wykonywanie naprawy urządzeń przemysłowych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska na stanowisku pracy do diagnozowania i wykonywania naprawy urządzeń przemysłowych;
 • Zasady doboru przyrządów i urządzeń kontrolno-pomiarowych;
 • Zasady przeprowadzania diagnostyki technicznej, wykrywania usterek urządzeń przemysłowych;
 • Procedury naprawy uszkodzonego urządzenia przemysłowego;
 • Metody sporządzania harmonogramów prac, szacowanie pracochłonności oraz analizowanie kosztów i czasu napraw;
 • Zasady wykonywania demontażu urządzeń;
 • Techniki regeneracji 18 części;
 • Sposoby dobierania nowych zespołów, podzespołów, części na podstawie, norm technicznych i katalogów serwisowych;
 • Zasady wykonywania operacji montażu po wykonaniu naprawy urządzenia.
 • Stosować przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska na stanowiskach pracy do diagnozowania i wykonywania naprawy urządzeń przemysłowych;
 • Dobierać przyrządy i urządzenia kontrolno-pomiarowe do przeprowadzenia diagnozy stanu technicznego uszkodzenia urządzenia przemysłowego;
 • Określać przyczynę awarii lub uszkodzenia urządzenia przemysłowego na podstawie oględzin wizualnych stanu urządzenia lub poprzez wykonywanie specjalistycznych pomiarów;
 • Ustalać procedurę naprawy uszkodzonego urządzenia przemysłowego;
 • Sporządzać harmonogramy prac, szacować pracochłonność oraz analizować koszty i czas naprawy;
 • Wymontowywać uszkodzoną część, podzespół lub zespół w uszkodzonym urządzeniu przemysłowym;
 • Wykonać regenerację części lub wykonać nową;
 • Dobierać na podstawie katalogów, norm technicznych nową część, podzespół lub zespół;
 • Planować i wykonać operacje montażu urządzenia.

Z7

Wykonywanie regulacji i konserwacji urządzeń przemysłowych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska na stanowiskach pracy do wykonywania regulacji i konserwacji urządzeń przemysłowych;
 • Sposoby dobierania przyrządów oraz narzędzi do przeprowadzania regulacji;
 • Technologie wykonywania regulacji urządzeń;
 • Zasady dobierania narzędzi oraz materiałów do przeprowadzania konserwacji urządzeń;
 • Technologie wykonywania konserwacji powierzchni roboczych części, podzespołów i zespołów urządzeń.
 • Stosować przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska na stanowiskach pracy do wykonywania regulacji i konserwacji urządzeń przemysłowych;
 • Dobierać przyrządy oraz narzędzia do przeprowadzania regulacji urządzeń;
 • Przeprowadzać regulację pracy poszczególnych części, podzespołów i zespołów;
 • Dobierać narzędzia oraz materiały do przeprowadzania konserwacji urządzeń;
 • Wykonywać konserwację poszczególnych części, podzespołów i zespołów zgodnie z instrukcją konserwacji urządzenia.

Kompetencja zawodowa Kz3: Organizowanie i nadzorowanie procesu produkcji urządzeń przemysłowych obejmuje zestaw zadań zawodowych Z8, Z9, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z8

Organizowanie procesu produkcji urządzeń przemysłowych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska na stanowisku pracy;
 • Dokumentację technologiczną obróbki maszynowej i ręcznej części;
 • Dokumentację technologiczną montażu;
 • Zasady organizacji stanowiska pracy zgodnie z dokumentacją technologiczną obróbki i montażu;
 • Zasady doboru pracowników do wykonywania zadań oraz oceniania jakości wykonanych zadań;
 • Zasady planowania pracy zespołu;
 • Metody zarządzania przepływem części między stanowiskami obróbczymi oraz doboru rodzaju transportu i wydzielenia miejsc składowania;
 • Zasady wprowadzania rozwiązań technicznych i organizacyjnych wpływających na poprawę warunków i jakości pracy;
 • Zasady oceny i organizacji stanowisk pracy obróbczych zgodnie z zasadami ergonomii.
 • Stosować przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska na stanowisku pracy;
 • Stosować procedury nadzoru nad stanem technicznym urządzeń oraz podejmować szybkie decyzje w przypadku wystąpienia awarii;
 • Sporządzać i posługiwać się dokumentacją technologiczną obróbki i montażu;
 • Organizować stanowiska pracy dla podległych pracowników na podstawie dokumentacji;
 • Dobierać pracowników do wykonywanych zadań oraz oceniać jakość wykonanej pracy;
 • Planować pracę zespołu na podstawie dokumentacji;
 • Zarządzać przepływem części między stanowiskami obróbczymi, dobierać rodzaj transportu i miejsca składowani;
 • Wprowadzać rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające najwyższą jakość wykonanych zadań;
 • Oceniać stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii, analizować i wprowadzać korekty.

Z9

Nadzorowanie procesu produkcji urządzeń przemysłowych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady korzystania z dokumentacji technologicznej procesu produkcji na podstawie której m.in. przeprowadza kontrolę jakości wykonania zadania, stosowania właściwych narzędzi i przyrządów, parametrów technologicznych, narzędzi i przyrządów pomiarowych;
 • Zasady organizowania, nadzorowania i kontrolowania pracy zespołu podległych pracowników;
 • Sposoby rozwiązywania problemów wynikłych trakcie procesu produkcji urządzeń przemysłowych;
 • Metody sprawdzania stanu technicznego obrabiarki, narzędzi, uchwytów i przyrządów oraz narzędzi i przyrządów pomiarowych;
 • Zakres i terminy przeprowadzania przeglądów obrabiarek;
 • Metody przeprowadzenia kalkulacji kosztów wykonania produkcji;
 • Metody zarządzania gospodarką materiałową i odpadami;
 • Metody prowadzenia dokumentacji sprawozdawczej z produkcji.
 • Posługiwać się dokumentacją technologiczną procesu produkcji i przeprowadzenia kontroli jakości wykonania zadania, stosowania właściwych narzędzi i przyrządów, parametrów technologicznych, narzędzi i przyrządów pomiarowych;
 • Organizować, nadzorować i kontrolować pracę zespołu podległych pracowników w trakcie procesu produkcji urządzeń przemysłowych;
 • Udzielać wsparcia podległym pracownikom w zakresie rozwiązywania problemów wynikłych trakcie procesu produkcji urządzeń przemysłowych;
 • Stosować procedury nadzoru nad stanem technicznym urządzeń oraz podejmować szybkie decyzje w przypadku wystąpienia awarii;
 • Sprawdzać stan techniczny obrabiarki narzędzi, uchwytów i narzędzi i przyrządów pomiarowych;
 • Określać zakres i termin przeprowadzenia przeglądów obrabiarek i maszyn;
 • Sporządzać kalkulację kosztów wykonania produkcji;
 • Zarządzać gospodarką materiałową i odpadami;
 • Sporządzać dokumentację sprawozdawczą z produkcji.

Pracownik w zawodzie technik mechanik urządzeń przemysłowych powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań oraz za powierzony sprzęt i narzędzia wykorzystywane na stanowisku pracy podczas wykonywania robót związanych z wytwarzaniem, instalowaniem i utrzymaniem sprawności eksploatacyjnej urządzeń przemysłowych.
 • Dostosowywania zachowania do zmiennych okoliczności pracy podczas wykonywania robót związanych z wytwarzaniem, instalowaniem i utrzymaniem sprawności eksploatacyjnej urządzeń przemysłowych.
 • Podejmowania współpracy w grupie podczas wykonywania robót związanych z wytwarzaniem, instalowaniem i utrzymaniem sprawności eksploatacyjnej urządzeń przemysłowych.
 • Podnoszenia własnych kompetencji zawodowych w zakresie wykonywanych robót związanych z wytwarzaniem, instalowaniem i utrzymaniem sprawności eksploatacyjnej urządzeń przemysłowych.
 • Oceniania i weryfikowania wykonywanych przez siebie prac w zakresie robót związanych z wytwarzaniem, instalowaniem i utrzymaniem sprawności eksploatacyjnej urządzeń przemysłowych.
 • Oceniania zagrożenia zdrowia oraz życia i podejmowania działań adekwatnych do stopnia zagrożenia podczas wykonywania robót związanych z wytwarzaniem, instalowaniem i utrzymaniem sprawności eksploatacyjnej urządzeń przemysłowych.
 • Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi przepisami w branży mechanicznej.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu technik mechanik urządzeń przemysłowych.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu technik mechanik urządzeń przemysłowych

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie technik mechanik urządzeń przemysłowych nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę