INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Technik technologii żywności – produkcja koncentratów spożywczych

Kod: 314406

2. Opis zawodu

Technik technologii żywności – produkcja koncentratów spożywczych projektuje, koordynuje i monitoruje przebieg procesów produkcyjnych związanych z wytwarzaniem koncentratów spożywczych 9. Dokonuje oceny jakościowej surowca, półproduktu i wyrobu gotowego.

Opis pracy

Technik technologii żywości – produkcja koncentratów spożywczych dobiera metody i parametry prowadzenia procesów technologicznych. Uczestniczy w pracach wdrożeniowych nowych produktów i nowych technologii począwszy od etapów koncepcji lub pomysłu do finalnego produktu. Stanowi wsparcie merytoryczne dla współpracowników. Opracowuje dokumentację technologiczną 7 niezbędną do prowadzenia procesów oraz przeprowadza ich optymalizacje. Odpowiada za poszukiwanie i wdrażanie nowych technologii / rozwiązań oraz za rozliczenie produkcji.

Sposoby wykonywania pracy

Praca technika technologii żywności – produkcja koncentratów spożywczych polega m.in. na:

 • przestrzeganiu wymogów sanitarno-higienicznych oraz pracy zgodnie z systemami zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności 2, w tym np. dobrej praktyki higienicznej GHP 4, dobrej praktyki produkcyjnej GMP 5, analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli HACCP 1,
 • prowadzeniu prac związanych ze standaryzacją i optymalizacją procesów produkcyjnych,
 • monitorowaniu i podejmowaniu działań korygujących w procesie produkcyjnym,
 • analizowaniu przyczyn powstawania niezgodności w procesie produkcyjnym,
 • analizowaniu źródeł strat powstających w procesie produkcyjnym,
 • uczestniczeniu w doborze i wdrażaniu nowych urządzeń w obszarze produkcji,
 • poszukiwaniu i wdrażaniu nowych rozwiązań technologicznych,
 • dobieraniu surowców, dodatków do żywności 6 i materiałów pomocniczych 10 do produkcji,
 • koordynowaniu i rozliczaniu prób produkcyjnych związanych z prowadzonymi projektami,
 • posługiwaniu się recepturami 12 i dokumentami obowiązującymi w obszarze produkcji,
 • przygotowywaniu dokumentacji technologicznej,
 • nadzorowaniu i organizowaniu prac podwładnych.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2, 3.3 i 3.4. Kompetencje zawodowe.

Warunki pracy

Miejscem pracy technika technologii żywności – produkcja koncentratów spożywczych jest zakład produkcji koncentratów spożywczych. Najczęściej osoba w tym zawodzie pracuje w halach produkcyjnych, laboratoriach kontrolno-pomiarowych, magazynach (surowców, produktów gotowych i opakowań) oraz pomieszczeniach biurowych. Stanowiska, gdzie wykonywana jest praca, posiadają zazwyczaj oświetlenie sztuczne oraz instalacje wentylacyjne i/lub klimatyzacyjne.

Praca w tym zawodzie odbywa się często w pomieszczeniach o podwyższonym natężeniu hałasu i wibracji, w zmiennej temperaturze i wilgotności, o wysokim stopniu zapylenia oraz w kontakcie z nieprzyjemnymi, intensywnymi zapachami. Praca może być wykonywana zarówno w pozycji stojącej, jak i siedzącej.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Technik technologii żywności – produkcja koncentratów spożywczych w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:

 • urządzenia kontrolno-pomiarowe (np. wagi, przyrządy do pomiaru: temperatury, wilgotności, itp.),
 • maszyny i urządzenia do obróbki wstępnej (np. płuczki do mycia, krajalnice),
 • maszyny i urządzenia do suszenia (np. taśmowe),
 • maszyny i urządzenia do mielenia (np. młyny udarowe),
 • urządzenia do filtracji (np. prasy filtracyjne),
 • urządzenia do zagęszczania (np. wyparki),
 • przesiewacze (np. wibracyjne),
 • mieszalniki / mieszadła (np. pionowe, poziome),
 • podajniki (np. taśmowe, ślimakowe),
 • środki transportowe (np. przenośniki, podnośniki, elewatory pionowe),
 • urządzenia do przechowywania (np. silosy),
 • zbiorniki depektynizacyjne 15,
 • termobrek 14,
 • pasteryzatory / autoklawy,
 • zamykarki,
 • linie maszyn paczkujących / kompleksowe linie do produkcji koncentratów spożywczych,
 • detektor metali, detektor x-ray 3,
 • urządzenia do pracy biurowej.

Organizacja pracy

Technik technologii żywności – produkcja koncentratów spożywczych w zależności od miejsca pracy, wykonywanych zadań i liczby zatrudnionych pracowników w przedsiębiorstwie może wykonywać pracę indywidualnie lub w zespole. Kontakt ze współpracownikami odbywa się w sposób bezpośredni. Praca jest nadzorowana przez brygadzistę lub kierownika zmiany.

Praca zwykle odbywa się w systemie dwu- lub trzyzmianowym w wymiarze 8 godzin dziennie. Szczegółowy zakres obowiązków zależy od instrukcji technologicznych, norm i receptur. Pełnione obowiązki mogą mieć charakter rutynowy, choć często wymagają szybkich reakcji wynikających z zaistniałych problemów w procesie produkcji. Pracownik ponosi dużą odpowiedzialność za realizację zadań. Praca wymaga samodzielności i umiejętności podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Technik technologii żywności – produkcja koncentratów spożywczych w trakcie wykonywania obowiązków narażony jest m.in. na:

 • zagrożenia mechaniczne (np. na skutek upadku na śliskiej powierzchni),
 • hałas (np. wynikający z pracy maszyn),
 • zmienne temperatury, czego skutkiem mogą być częste przeziębienia, choroby układu kostno- -stawowego, czy bólowy zespół korzeniowy,
 • wysoką lub skrajnie niską wilgotność (w zależności od profilu zakładu),
 • duże zapylenie (w zależności od profilu zakładu),
 • przeciążenie fizyczne wynikające z charakteru wykonywanej pracy (np. długotrwała praca w pozycji stojącej lub siedzącej),
 • zagrożenia biologiczne (np. szkodliwe działanie substancji wydzielanych przez makro- i mikroorganizmy oraz niektóre alergeny).

Do chorób najczęściej występujących w tym zawodzie można zaliczyć:

 • choroby układu oddechowego,
 • choroby układu słuchu,
 • choroby układu kostno-stawowego,
 • choroby układu krążenia i nerwowego,
 • choroby wzroku.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód technik technologii żywność – produkcja koncentratów spożywczych ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • ogólna wydolność fizyczna,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność zmysłu smaku,
 • sprawność zmysłu węchu,
 • sprawność zmysłu dotyku,
 • sprawność układu mięśniowego,
 • sprawność narządów równowagi,
 • sprawność układu oddechowego;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • zręczność rąk,
 • zręczność palców,
 • ostrość wzroku,
 • ostrość słuchu,
 • sprawność zmysłu smaku,
 • zmysł równowagi,
 • rozróżnianie barw,
 • spostrzegawczość,
 • powonienie,
 • czucie dotykowe;

w kategorii sprawności i zdolności

 • uzdolnienia organizacyjne,
 • podzielność uwagi,
 • zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji,
 • zdolność do przestrzegania reguł, przepisów i standardów,
 • łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą,
 • łatwość wypowiadania się w mowie i/lub w piśmie,
 • uzdolnienia techniczne,
 • dobra pamięć;

w kategorii cech osobowościowych

 • gotowość do pracy w szybkim tempie,
 • samodzielność,
 • samokontrola,
 • systematyczność,
 • dążenie do osiągania celów,
 • odporność na działanie pod presją czasu,
 • gotowość do pracy w nieprzyjemnych (różnych) warunkach środowiskowych,
 • rzetelność,
 • dokładność,
 • dbałość o jakość pracy,
 • gotowość do wprowadzania zmian,
 • kontrolowanie własnych emocji.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Do pracy w zawodzie technik technologii żywności – produkcja koncentratów spożywczych wymagany jest ogólny dobry stan zdrowia, sprawność fizyczna, prawidłowy wzrok i sprawność zmysłu dotyku. Praca pod względem wydatku energetycznego należy do prac średnio ciężkich. Występuje w niej również nieznaczne obciążenie umysłowe, związane np. działaniem pod presją czasu, podejmowaniem decyzji, radzeniem sobie ze stresem.

Do przeciwwskazań uniemożliwiających pracę w zawodzie można zaliczyć:

 • pozytywny wynik badania na nosicielstwo pałeczek Salmonella i Shigella,
 • zakażenia gronkowcem złocistym,
 • choroby skóry,
 • alergie kontaktową, pokarmową i wziewną na wykorzystywane produkty spożywcze, środki konserwujące oraz dezynfekcyjne,
 • dysfunkcje fizyczne ograniczające zdolność przemieszczania się,
 • niską wytrzymałość fizyczną,
 • zaburzenia widzenia barw,
 • ograniczenia sprawności rąk,
 • niesprawność narządu słuchu i/lub wzroku, w stopniu uniemożliwiającym korekcję aparatem słuchowym lub za pomocą okularów.

Osoba pracująca w tym zawodzie ze względu na bezpośredni kontakt z żywnością powinna mieć aktualne orzeczenie sanitarno-epidemiologiczne wydane przez lekarza medycyny pracy, stwierdzające zdolność do wykonywania pracy.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Obecnie (2019 r.) do podjęcia pracy w zawodzie technik technologii żywności – produkcja koncentratów spożywczych preferowane jest wykształcenie na poziomie średnim, np. w zawodzie pokrewnym (szkolnym) technik technologii żywności.

W zawodzie mogą również pracować osoby z wykształceniem wyższym I lub II stopnia na kierunkach związanych z technologią produkcji żywności.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Podjęcie pracy w zawodzie technik technologii żywności – produkcja koncentratów spożywczych ułatwia:

 • posiadanie dyplomu potwierdzającego pełne kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik technologii żywności, uzyskanego po zdaniu egzaminu organizowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 • ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego i zdanie egzaminu organizowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, potwierdzającego kwalifikacje cząstkowe TG.02 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń i TG.17 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych.

Dodatkowymi atutami przy zatrudnianiu mogą być między innymi:

 • suplement Europass do dyplomu (w języku polskim i angielskim), wydawany na prośbę zainteresowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 • certyfikaty lub zaświadczenia potwierdzające przeszkolenie w zakresie technologii produkcji żywności,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • znajomość języka obcego (preferowany język angielski na poziomie co najmniej B1).

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Technik technologii żywności – produkcja koncentratów spożywczych może awansować na stanowisko:

 • mistrza, brygadzisty, kontrolera jakości,
 • młodszego specjalisty ds. produkcji lub jakości,
 • specjalisty ds. produkcji,
 • specjalisty ds. jakości,
 • referenta ds. rozliczeń produkcji,
 • laboranta,
 • technologa,
 • głównego technologa,
 • kierownika średniego szczebla (kierownika zmiany, wydziału, linii),
 • kierownika wyższego szczebla.

Możliwość rozwoju zawodowego można uzyskać poprzez:

 • podjęcie kształcenia wyższego (po zdaniu matury) na studiach I oraz II stopnia (np. na kierunku bezpieczeństwo i produkcja żywności),
 • uczestniczenie w specjalistycznych kursach i szkoleniach (np. z zakresu kontroli jakości),
 • rozszerzenie swoich kompetencji zawodowych poprzez podejmowanie kształcenia i/lub szkolenia w zawodach pokrewnych.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2019 r.) w zawodzie technik technologii żywności – produkcja koncentratów spożywczych nie ma możliwości potwierdzenia kompetencji zawodowych w systemie edukacji formalnej i pozaformalnej.

Osoba wykonująca zawód technik technologii żywności – produkcja koncentratów spożywczych może potwierdzić niektóre swoje kompetencje, kończąc kwalifikacyjne kursy zawodowe w zakresie kwalifikacji: TG.02 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń oraz TG.17 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych, ujętych w podstawie programowej dla zawodu technik technologii żywności i zdając egzamin przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie technik technologii żywności – produkcja koncentratów spożywczych może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Kontroler jakości produktów spożywczych

314401

Technik przetwórstwa mleczarskiegoS

314402

Technik technologii żywnościS

314403

Technik technologii żywności – cukrownictwo

314404

Technik technologii żywności – produkcja cukiernicza

314405

Technik technologii żywności – produkcja piekarsko-ciastkarska

314407

Technik technologii żywności - przetwórstwo fermentacyjne

314409

Technik technologii żywności - przetwórstwo mleczarskie

314412

Technik technologii żywności - przetwórstwo owocowo-warzywne

314413

Technik technologii żywności - przetwórstwo surowców olejarskich

314415

Technik technologii żywności - przetwórstwo zbożowe

314416

Technik technologii żywności - przetwórstwo ziemniaczane

314417

Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczegoS

816003

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę