INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Technik technologii żywności – produkcja koncentratów spożywczych

Kod: 314406

7. Słownik

Nazwa pojęciaDefinicja pojęcia
Awans zawodowy

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje awansu – pionowy oraz poziomy. Awans pionowy oznacza zmianę stanowiska na wyższe w hierarchii przedsiębiorstwa/organizacji oraz przyznanie wyższego wynagrodzenia i poszerzenie uprawnień, np. awans polegający na osiągnięciu wyższego stopnia wymagań formalnych w policji, w wojsku, mianowanie na wyższy stopień – awans nauczycielski. Awans poziomy oznacza zmianę stanowiska niepociągającą za sobą zmiany pozycji pracownika w hierarchii firmy, np. objęcie dodatkowego stanowiska przez pracownika, powierzenie nowych zadań, rozszerzenie uprawnień i zakresu podejmowanych decyzji.

Czynności zawodowe

Są to działania podejmowane w ramach zadania zawodowego i dające efekt w postaci realizacji celu przewidzianego w zadaniu zawodowym.

Edukacja formalna

Kształcenie realizowane przez publiczne i niepubliczne szkoły oraz inne podmioty systemu oświaty, uczelnie oraz inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego, w ramach programów, które prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych oraz kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych (zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym) albo kwalifikacje w zawodzie (zgodnie z przepisami oświatowymi).

Edukacja pozaformalna

Kształcenie i szkolenie realizowane w ramach programów, które nie prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych lub kwalifikacji właściwych dla edukacji formalnej.

Efekty uczenia się

Wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne nabyte w procesie uczenia się (w ramach edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne).

Europejskie Ramy Kwalifikacji (ERK)

Przyjęta w Unii Europejskiej struktura i opis poziomów kwalifikacji umożliwiające porównanie kwalifikacji uzyskiwanych w różnych państwach. W ERK wyróżniono 8 poziomów kwalifikacji opisywanych za pomocą efektów uczenia się (wiedza, umiejętności i kompetencje). ERK stanowi układ odniesienia do krajowych ram kwalifikacji w tym do PRK.

Kody niepełnosprawności

Są symbolami rodzaju schorzenia, które ma decydujący wpływ na to, do jakich prac osoba niepełnosprawna może być kierowana, a do jakich nie powinna ze względu na jej zdrowie i skuteczność pracy na danym stanowisku. Podstawowe kody niepełnosprawności:

01-U upośledzenie umysłowe,

02-P choroby psychiczne,

03-L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu,

04-O choroby narządu wzroku,

05-R upośledzenie narządu ruchu,

06-E epilepsja,

07-S choroby układu oddechowego i krążenia,

08-T choroby układu pokarmowego,

09-M choroby układu moczowo-płciowego,

10-N choroby neurologiczne,

11-I inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego,

12-C całościowe zaburzenia rozwojowe.

Kompetencje społeczne

Jest to rozwinięta w toku uczenia się zdolność kształtowania własnego rozwoju oraz autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym, z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania.

Kompetencje kluczowe

Są to kompetencje (połączenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) potrzebne w życiu zawodowym i pozazawodowym oraz do bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia. Na potrzeby opracowania informacji o zawodach wyróżniono 9 kompetencji, które zostały wybrane i pogrupowane ze zbioru 15 kompetencji kluczowych wyodrębnionych w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych - Projekt PIAAC, prowadzonym cyklicznie przez OECD.

Kompetencja zawodowa

Jest to układ wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania, w ramach wydzielonego zakresu pracy w zawodzie zestawu zadań zawodowych. Posiadanie jednej lub kilku kompetencji zawodowych powinno umożliwić zatrudnienie, na co najmniej jednym stanowisku pracy w zawodzie.

Kwalifikacja

Oznacza zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w procesie walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot certyfikujący. W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji wyodrębniono 4 rodzaje kwalifikacji: pełne, cząstkowe, rynkowe i uregulowane.

Polska Rama Kwalifikacji (PRK)

Opis ośmiu wyodrębnionych w Polsce poziomów kwalifikacji odpowiadających odpowiednim poziomom Europejskich Ram Kwalifikacji, sformułowany za pomocą ogólnych charakterystyk efektów uczenia się dla kwalifikacji na poszczególnych poziomach, ujętych w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Potwierdzanie kompetencji

Jest to proces polegający na sprawdzeniu, czy kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte. Terminy o podobnym znaczeniu: „walidacja”, „egzaminowanie”. Proces ten prowadzi do certyfikacji - wydania przez upoważnioną instytucję „dyplomu”, „świadectwa”,

„certyfikatu”.

Sektorowa Rama Kwalifikacji (SRK)

Opis poziomów kwalifikacji funkcjonujących w danym sektorze lub branży; poziomy Sektorowych Ram Kwalifikacji odpowiadają odpowiednim poziomom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Sprawności sensomotoryczne

Są to sprawności związane z funkcjonowaniem narządów zmysłów (wzroku, słuchu, smaku, powonienia, dotyku) oraz narządu ruchu (sprawność rąk, precyzja ruchów rąk, sprawność nóg, koordynacja wzrokowo-ruchowa itp.).

Stanowisko pracy

Jest to miejsce pracy w strukturze organizacyjnej, np. przedsiębiorstwa, instytucji, organizacji, w ramach którego pracownik wykonuje zadania zawodowe stale lub okresowo. Do prawidłowego wykonywania zadań na danym stanowisku pracy konieczne jest posiadanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych właściwych dla kompetencji zawodowych wyodrębnionych w zawodzie.

Tytuł zawodowy

Jest przyznawany osobie, która udowodniła, że posiada określony zasób wiedzy i umiejętności potrzebny do wykonywania danego zawodu. W niektórych grupach zawodowych (technicy, lekarze, rzemieślnicy) istnieją ustawowo zadekretowane nazwy i hierarchie tych tytułów, podczas gdy w innych nie ma takich systemów. Przykładowo tytuły zawodowe uzyskiwane w szkołach i placówkach oświaty to: robotnik wykwalifikowany i technik, w rzemiośle: uczeń, czeladnik, mistrz, w kulturze fizycznej: trener, instruktor, menedżer sportu.

Umiejętności

Jest to przyswojona w procesie uczenia się zdolność do wykonywania zadań i rozwiązywania problemów właściwych dla dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Uprawnienia zawodowe

Oznaczają posiadanie prawa do wykonywania czynności zawodowych (zawodu), do których dostęp jest ograniczony poprzez przepisy prawne przewidujące konieczność posiadania odpowiedniego wykształcenia, spełnienia wymagań kwalifikacyjnych lub innych dodatkowych wymagań.

Uczenie się nieformalne

Uzyskiwanie efektów uczenia się poprzez różnego rodzaju aktywność poza edukacją formalną i edukacją pozaformalną, w tym poprzez samouczenie się i doświadczenie uzyskane w pracy.

Walidacja

Oznacza sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się o nadanie określonej kwalifikacji, niezależnie od sposobu uczenia się (edukacja formalna, pozaformalna i uczenie się nieformalne) tej osoby, osiągnęła wyodrębnioną część lub całość efektów uczenia się wymaganych dla tej kwalifikacji.

Wiedza

Jest to zbiór opisów obiektów i faktów, zasad, teorii oraz praktyk przyswojonych w procesie uczenia się, odnoszących się do dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Wykształcenie

Oznacza rezultat procesu kształcenia w zakresie ogólnym i specjalistycznym, charakteryzowany na podstawie:

 • poziomu wykształcenia odpowiadającego poziomowi ukończonej szkoły (np. wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne, ponadpodstawowe, ponadgimnazjalne, czeladnicze, policealne, wyższe (pierwszy, drugi i trzeci stopień),
 • profilu wykształcenia (ukończonej szkoły) lub dziedziny wykształcenia (kierunek lub kierunek i specjalność ukończonej szkoły wyższej lub wyższej szkoły zawodowej).
Zadanie zawodowe

Jest to logiczny wycinek lub etap pracy w ramach zawodu o wyraźnie określonym początku i końcu wykonywany na stanowisku pracy. Na zadanie zawodowe składa się układ czynności zawodowych powiązanych jednym celem, kończący się określonym wytworem, usługą lub istotną decyzją. W wyniku podziału pracy każdy zawód różni się wykonywanymi zadaniami, na które składają się czynności zawodowe.

Zawód

Jest to zbiór zadań zawodowych wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji i kompetencji (wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Wykonywanie zawodu stanowi źródło utrzymania.

Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK)

Wyodrębniona część Krajowego Systemu Kwalifikacji, w której obowiązują określone w ustawie standardy opisywania kwalifikacji oraz przypisywania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji, zasady włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i ich ewidencjonowania w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK), a także zasady i standardy certyfikowania kwalifikacji oraz zapewniania jakości nadawania kwalifikacji.

Informacje o ZSK są dostępne pod adresem: https://www.kwalifikacje.gov.pl/

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK)

Rejestr publiczny prowadzony w systemie teleinformatycznym, ewidencjonujący kwalifikacje włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Informacje o ZRK są dostępne pod adresem: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/

Lp.

Nazwa pojęcia

Definicja

Źródło

1. Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli – HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)

Postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością; system ten ma również na celu określenie metod eliminacji lub ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań korygujących.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001541/T/D20181541L.pdf

[dostęp: 31.03.2019]

2. Bezpieczeństwo żywności

Ogół warunków, które muszą być spełniane i działań, które muszą być podejmowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu żywnością w celu zapewnienia zdrowia i życia człowieka. W myśl ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia wspomniany ogół warunków koniecznych do spełnienia dotyczyć ma: stosowanych substancji dodatkowych i aromatów, poziomów substancji zanieczyszczających, pozostałości pestycydów, warunków napromieniania żywności oraz cech organoleptycznych. Tak szerokie pojmowanie powinno być za każdym razem konkretyzowane w odniesieniu do pojedynczych produktów żywnościowych za pomocą odnoszących się do nich przepisów.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

https://e-biotechnologia.pl/Artykuly/Pojecia-bezpieczenstwa-zywnosci-i-bezpieczenstwa-zywnosciowego

[dostęp: 31.03.2019]

3. Detektor x-ray

Urządzenie wykorzystujące promienie rentgenowskie w celu wykrycia ciał obcych w produkcie, np. kamieni, szkła, metalu, twardej gumy itp.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

https://foodfakty.pl/wykrywanie-cial-obcych-w-produktach-spozywczych-w-swietle-standardow-jakosci-i-bezpieczenstwa

[dostęp: 31.03.2019]

4. Dobra praktyka higieniczna – GHP (Good Hygienic Practice)

Działania, jakie muszą być podjęte i warunki higieniczne, które muszą być spełniane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001541/T/D20181541L.pdf

[dostęp: 31.03.2019]

5. Dobra praktyka produkcyjna – GMP (Good Manufacturing Practice)

Działania, które muszą być podjęte i warunki, które muszą być spełnione, aby produkcja żywności odbywała się w sposób zapewniający jej właściwą jakość zdrowotną zgodnie z przeznaczeniem.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001541/T/D20181541L.pdf

[dostęp: 31.03.2019]

6. Dodatek do żywności

Każda substancja, która w normalnych warunkach nie jest sama spożywana jako żywność i nie jest stosowana jako typowy jej składnik, mająca lub niemająca wartości odżywczej. Substancja ta jest wprowadzana celowo do żywności ze względów technologicznych, w tym sensorycznych. Wprowadzenie dodatku podczas produkcji, przetwarzania, przygotowywania, obróbki, pakowania, transportu czy też przechowywania powoduje/może spowodować, że stanie się on bezpośrednio/pośrednio składnikiem żywności lub będzie wpływać w inny sposób na jej typowe cechy. Pojęcie dodatków do żywności nie obejmuje skażeń.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

Sikorski Z.: Chemia żywności. Cz. 1. WNT, Warszawa 2007

7. Dokumentacja technologiczna

Zbiór dokumentów, w którym są zawarte wszelkie informacje i zalecenia niezbędne do procesu technologicznego produkowanego wyrobu i potrzebne do tego środki technologiczne.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

https://archiwista24.wordpress.com/2014/07/18/225

[dostęp: 31.03.2019]

8. Instrukcja technologiczna

Karta technologiczna jest to spis czynności, w którym są zawarte wszelkie informacje i zalecenia niezbędne do procesu technologicznego produkowanego wyrobu i potrzebne do tego środki technologiczne.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

https://archiwista24.wordpress.com/2014/07/18/225

[dostęp: 31.03.2019]

9. Koncentrat spożywczy

Produkt żywnościowy (lub mieszanina produktów), charakteryzujący się wysoką zawartością suchej masy. Procesami często wykorzystywanymi do ich uzyskania jest zagęszczanie lub suszenie surowców żywnościowych. Koncentraty występują również w innych branżach przemysłu spożywczego, np. w mleczarskim mleko suszone, w owocowo- -warzywnym koncentrat pomidorowy. Najczęstszą postacią koncentratów spożywczych jest forma sucha, sproszkowana lub sprasowana. Inne postacie produktów to płynna i półpłynna.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

Dłużewski M. (red.): Technologia żywności. Cz. 4. WNT, Warszawa 2018

oraz

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/koncentraty-spozywcze;3924770.html

[dostęp: 31.03.2019]

10. Materiały pomocnicze

Komponenty/towary niezbędne do wytworzenia wyrobu gotowego, ale niewchodzące w jego skład. Pełnią funkcję pomocniczą, np. opakowania, środki myjące i dezynfekujące.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

Dłużewski M. (red.): Technologia żywności. Cz. 1. WNT, Warszawa 2018

11. Procesy i operacje jednostkowe

Czynniki zasadnicze, dokonywane bezpośrednio na surowcu i wpływające w sposób celowy na zmianę właściwości oraz na postać surowca, powodując przekształcenie go w gotowy produkt. Czynniki zasadnicze, ze względu na charakter wywoływanych zmian można podzielić na:

 • operacje jednostkowe, jeżeli zachodzące w nich zmiany mają charakter fizyczny, wyróżnia się tu:
  • operacje mechaniczne (albo dynamiczne), rządzone prawami mechaniki ciał stałych i płynnych,
  • operacje cieplne, związane z ruchem ciepła,
  • operacje dyfuzyjne, podlegające prawom przenikania i wymiany mas,
  • fizykochemiczne, polegające głównie na zmianie skupienia i rozpraszania.
 • procesy jednostkowe, jeżeli zmiany mają charakter chemiczny, biochemiczny lub biologiczny, zalicza się tu:
  • procesy chemiczne, których istotą są reakcje chemiczne wywołane zastosowaniem określonych reagentów chemicznych i zachodzące bez udziału czynników biologicznych,
  • procesy biotechnologiczne, związane z zastosowaniem czynników biologicznych, głównie w postaci drobnoustrojów i enzymów.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie: Dłużewski M., Dłużewska A., Technologia żywności. Cz. 2. WNT, Warszawa 2001

12. Receptura

Podstawowy dokument technologiczny w zakładzie. Zawiera on wykaz składników i ich ilości potrzebne do sporządzenia określonej ilości wyrobu gotowego.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

https://sjp.pwn.pl/szukaj/receptura.html

[dostęp: 31.03.2019]

13. Schematy technologiczne

Dokument technologiczny określający przebieg procesu technologicznego za pomocą symboli graficznych i oznaczeń literowo-cyfrowych przedstawiający operacje lub środki technologiczne oraz ich powiązania.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Schemat_technologiczny

[dostęp: 31.03.2019]

14. Termobrek

Urządzenie wykorzystywane w przetwórstwie owoców do rozmrażania, podgrzewania lub chłodzenia rozdrobnionego surowca czy też produktów zawierających całe owoce.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

http://uwm.edu.pl/kpichsr/ftp/tpr.pdf

[dostęp: 31.03.2019]

15. Zbiorniki depektynizacyjne

Zbiorniki, w których przeprowadzany jest proces depektynizacji (rozłożenia pektyn) za pomocą preparatów enzymatycznych.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

Jarczyk A.: Technologia żywności. Cz. 3. WSiP, Warszawa 2001

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę