INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Technik technologii żywności – produkcja koncentratów spożywczych

Kod: 314406

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie technik technologii żywności – produkcja koncentratów spożywczych wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Planowanie czynności i działań związanych z produkcją koncentratów spożywczych.
 • Z2 Przyjmowanie i przygotowywanie surowców do produkcji koncentratów spożywczych.
 • Z3 Wytwarzanie półproduktów i gotowych koncentratów spożywczych.
 • Z4 Ocenianie surowców, półproduktów i wyrobów gotowych koncentratów spożywczych.
 • Z5 Nadzorowanie przebiegu procesów technologicznych w zakładzie produkcji koncentratów spożywczych.
 • Z6 Magazynowanie surowców, półproduktów, materiałów pomocniczych i wyrobów gotowych koncentratów spożywczych.

Kompetencja zawodowa Kz1: Organizowanie pracy w zakładzie produkcji koncentratów spożywczych obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Planowanie czynności i działań związanych z produkcją koncentratów spożywczych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasady organizowania stanowisk pracy zgodnie z ergonomią, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • Instrukcje BHP i stanowiskowe związane z wykonywanymi zadaniami;
 • Zasady stosowania odzieży roboczej
 • i środków ochrony indywidualnej na poszczególnych stanowiskach w zakładzie produkcji koncentratów spożywczych;
 • Dokumentację technologiczną i normy obowiązujące podczas produkcji koncentratów spożywczych;
 • Procedury ustalania harmonogramu produkcji;
 • Procesy i operacje jednostkowe 11 stosowane w produkcji koncentratów spożywczych;
 • Zastosowanie maszyn i urządzeń do produkcji koncentratów spożywczych;
 • Zasady obliczania zapotrzebowania na surowce, półprodukty, dodatki do żywności oraz materiały pomocnicze;
 • Zasady zagospodarowywania produktów ubocznych i odpadów poprodukcyjnych powstających podczas wytwarzania koncentratów spożywczych.
 • Planować pracę zgodnie z zasadami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • Stosować instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy związane z wykonywanymi zadaniami;
 • Kontrolować stosowanie odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej przez pracowników na poszczególnych stanowiskach w zakładzie produkcji koncentratów spożywczych;
 • Korzystać z dokumentacji technologicznej i norm przy planowaniu produkcji i sporządzaniu schematów technologicznych 13;
 • Ustalać harmonogram produkcji;
 • Planować procesy i operacje jednostkowe do produkcji koncentratów spożywczych;
 • Planować zastosowanie maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów koncentratów spożywczych;
 • Obliczać zapotrzebowanie na surowce, półprodukty oraz materiały pomocnicze;
 • Planować zagospodarowanie produktów ubocznych i odpadów poprodukcyjnych powstających podczas wytwarzania koncentratów spożywczych.

Z2

Przyjmowanie i przygotowywanie surowców do produkcji koncentratów spożywczych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Procedury przyjmowania dostaw surowców w zakładzie produkcji koncentratów spożywczych;
 • Specyfikacje dotyczące oceny jakości surowców;
 • Zasady kontroli zgodności dostawy surowców i półproduktów z dokumentacją dostawczą;
 • Instrukcje technologiczne 8, procedury i normy technologiczne;
 • Zasady przygotowania surowca do produkcji wyrobów koncentratów spożywczych;
 • Plan zastosowania maszyn i urządzeń do produkcji koncentratów spożywczych.
 • Przestrzegać procedur przyjmowania dostaw surowców do produkcji;
 • Sporządzać specyfikacje dotyczące jakości surowców;
 • Kontrolować zgodność dostawy surowców i półproduktów z dokumentacją dostawczą;
 • Przestrzegać instrukcji technologicznych i procedur oraz stosować normy technologiczne;
 • Oceniać stopień przygotowania surowca do produkcji koncentratów spożywczych;
 • Określać zastosowanie maszyn i urządzeń do produkcji koncentratów spożywczych.

Kompetencja zawodowa Kz2: Wytwarzanie koncentratów spożywczych obejmuje zestaw zadań zawodowych Z3, Z4, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z3

Wytwarzanie półproduktów i gotowych koncentratów spożywczych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Instrukcje technologiczne produkcji wyrobów gotowych obowiązujące podczas wytwarzania koncentratów spożywczych;
 • Receptury produkcyjne koncentratów spożywczych;
 • Metody wprowadzania nowych receptur wyrobów gotowych w produkcji koncentratów spożywczych;
 • Technologie produkcji wyrobów gotowych koncentratów spożywczych;
 • Zasady przygotowania surowców i półproduktów do produkcji;
 • Zastosowanie i obsługę maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów gotowych koncentratów spożywczych;
 • Zastosowanie maszyn i urządzeń w linii produkcyjnej wyrobów gotowych koncentratów spożywczych;
 • Obieg i zasady prowadzenia dokumentacji międzyoperacyjnej;
 • Sposób obliczania wydajności produkcji wyrobów gotowych koncentratów spożywczych;
 • Rodzaje opakowań stosowanych do pakowania wyrobów gotowych koncentratów spożywczych;
 • Zasady funkcjonowania systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności obowiązujące w trakcie produkcji wyrobów gotowych koncentratów spożywczych;
 • Zasady znakowania wyrobów gotowych produkcji koncentratów spożywczych.
 • Organizować produkcję wyrobów gotowych koncentratów spożywczych zgodnie z instrukcjami technologicznymi;
 • Stosować receptury do planowania i rozliczania produkcji koncentratów spożywczych;
 • Wdrażać nowe receptury;
 • Stosować technologie produkcji do zaplanowanych zadań zawodowych pracowników;
 • Przygotowywać surowce i półprodukty do produkcji;
 • Nadzorować prawidłowe zastosowanie maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów gotowych koncentratów spożywczych;
 • Obsługiwać linię produkcyjną do produkcji wyrobów gotowych koncentratów spożywczych;
 • Prowadzić dokumentację międzyoperacyjną;
 • Obliczać wydajność produkcji wyrobów gotowych koncentratów spożywczych;
 • Oceniać prawidłowe zastosowanie opakowań podczas pakowania wyrobów gotowych koncentratów spożywczych;
 • Nadzorować funkcjonowanie systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności obowiązujących w trakcie produkcji wyrobów gotowych koncentratów spożywczych;
 • Oceniać prawidłowe znakowanie wyrobów gotowych produkcji koncentratów
 • spożywczych.

Z4

Ocenianie surowców, półproduktów i wyrobów gotowych koncentratów spożywczych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Procedury zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności w trakcie oceny surowców, półproduktów i wyrobów gotowych przy produkcji koncentratów spożywczych;
 • Zasady pobierania próbek surowców, półproduktów i wyrobów gotowych koncentratów spożywczych;
 • Zasady wykonywania badań organoleptycznych, fizycznych, fizykochemicznych, chemicznych i mikrobiologicznych surowców, półproduktów i wyrobów gotowych koncentratów spożywczych;
 • Zasady interpretowania wyników oceny laboratoryjnej surowców, półproduktów i wyrobów koncentratów spożywczych.
 • Kontrolować przestrzeganie procedur zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności przy ocenie surowców, półproduktów i wyrobów gotowych koncentratów spożywczych;
 • Przestrzegać zasad pobierania próbek surowców, półproduktów i wyrobów gotowych koncentratów spożywczych;
 • Wykonywać badania laboratoryjne surowców, półproduktów i wyrobów gotowych koncentratów spożywczych;
 • Interpretować wyniki oceny surowców, półproduktów i wyrobów gotowych koncentratów spożywczych.

Kompetencja zawodowa Kz3: Kontrolowanie i nadzór nad produkcją i magazynowaniem w zakładzie produkcji koncentratów spożywczych obejmuje zestaw zadań zawodowych Z5, Z6, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z5

Nadzorowanie przebiegu procesów technologicznych w zakładzie produkcji koncentratów spożywczych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Procedury zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w trakcie produkcji koncentratów spożywczych;
 • Monitorowanie przebiegu procesów produkcji wyrobów w zakładach produkcji koncentratów spożywczych;
 • Analizowanie przebiegu procesów produkcji koncentratów spożywczych;
 • Procedury działań korygujących w przypadku niezgodności w procesie produkcji wyrobów koncentratów spożywczych;
 • Zasady rozliczania zużycia surowców, półproduktów i materiałów pomocniczych;
 • Znaczenie wprowadzania postępu technicznego w zakładzie produkcji koncentratów spożywczych.
 • Kontrolować procedury zarządzania jakością
 • i bezpieczeństwem żywności w trakcie produkcji koncentratów spożywczych;
 • Monitorować parametry procesów produkcji wyrobów koncentratów spożywczych;
 • Interpretować wyniki kontrolowanych parametrów w procesie produkcji wyrobów koncentratów spożywczych;
 • Wykonywać działania naprawcze w przypadku stwierdzenia niezgodności w procesie produkcji wyrobów koncentratów spożywczych;
 • Obliczać zużycie surowców, półproduktów i materiałów pomocniczych;
 • Uczestniczyć w pracach badawczych oraz współpracować z placówkami naukowymi w celu wdrażania nowych technologii.

Z6

Magazynowanie surowców, półproduktów, materiałów pomocniczych i wyrobów gotowych koncentratów spożywczych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady funkcjonowania systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności obowiązujące w magazynach surowców, półproduktów, materiałów pomocniczych i wyrobów gotowych;
 • Zagrożenia mające wpływ na jakość i bezpieczeństwo surowców, półproduktów i wyrobów gotowych podczas magazynowania;
 • Zastosowanie i obsługę sprzętu, urządzeń i aparatury kontrolno- pomiarowej w magazynach surowców, półproduktów, materiałów pomocniczych i wyrobów gotowych;
 • Warunki magazynowania surowców, półproduktów, materiałów pomocniczych i wyrobów gotowych w zakładzie produkcji koncentratów spożywczych;
 • Zasady rozmieszczania surowców, półproduktów, materiałów pomocniczych i wyrobów gotowych w magazynie;
 • Dokumenty magazynowe surowców, półproduktów, materiałów pomocniczych i wyrobów gotowych.
 • Nadzorować przestrzeganie zasad funkcjonowania systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności obowiązujących w magazynach surowców, półproduktów, materiałów pomocniczych i wyrobów gotowych;
 • Zapobiegać zagrożeniom mającym wpływ na jakość i bezpieczeństwo surowców, półproduktów i wyrobów gotowych w trakcie magazynowania;
 • Stosować sprzęt i aparaturę kontrolno- -pomiarową do monitorowania warunków magazynowania surowców, półproduktów, materiałów pomocniczych i wyrobów gotowych koncentratów spożywczych;
 • Kontrolować warunki w magazynach surowców, półproduktów, materiałów pomocniczych i wyrobów gotowych;
 • Kontrolować prawidłowe rozmieszczanie surowców, półproduktów, materiałów pomocniczych i wyrobów gotowych w magazynie;
 • Wypełniać dokumenty magazynowe.

Pracownik w zawodzie technik technologii żywności – produkcja koncentratów spożywczych powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za powierzone zadania zawodowe w zakładzie produkcji koncentratów spożywczych.
 • Zarządzania zespołem ludzi oraz efektywnego komunikowania się ze współpracownikami.
 • Podejmowania szybkich decyzji i wykonywania pracy samodzielnie.
 • Podejmowania współpracy z przełożonymi i podwładnymi.
 • Podnoszenia własnych kompetencji zawodowych zgodnie z postępem technologicznym w branży przetwórstwa koncentratów spożywczych.
 • Dostosowania się do zmian w środowisku pracy.
 • Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i przepisami właściwymi dla branży produkcji żywności.
 • Stosowania technik radzenia sobie ze stresem w środowisku pracy produkcji koncentratów spożywczych.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu technik technologii żywności – produkcja koncentratów spożywczych.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu technik technologii żywności – produkcja koncentratów spożywczych

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie technik technologii żywności – produkcja koncentratów spożywczych nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę