INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Technik technologii żywności – przechowalnictwo chłodnicze i technologia żywności mrożonej

Kod: 314408

2. Opis zawodu

Technik technologii żywności – przechowalnictwo chłodnicze i technologia żywności mrożonej organizuje i nadzoruje prace związane z produkcją mrożonek oraz prace związane z chłodniczym przechowywaniem produktów żywnościowych, od momentu pozyskiwania surowca aż po wytworzenie wyrobu gotowego.

Opis pracy

Technik technologii żywności – przechowalnictwo chłodnicze i technologia żywności mrożonej kieruje przebiegiem procesu technologicznego 15 mającego na celu wytworzenie odpowiedniej jakości wyrobów gotowych, takich jak: mrożone owoce i warzywa, wyroby kulinarne, lody i in. Kontroluje i nadzoruje chłodnicze przechowywanie produktów spożywczych zgodnie z ustalonymi parametrami technologicznymi i dokumentacją technologiczną 7.

Podczas wykonywanej pracy osoba w tym zawodzie może również rozliczać produkcję, zajmować się oceną jakościową surowca, obsługą maszyn i urządzeń, wykonywać badania i analizy laboratoryjne, modyfikować, opracowywać i wdrażać nowe receptury 16 technologiczne.

Sposoby wykonywania pracy

Technik technologii żywności – przechowalnictwo chłodnicze i technologia żywności mrożonej wykonuje działania polegające m.in. na:

 • nadzorowaniu prawidłowości przebiegu procesów technologicznych oraz prawidłowej eksploatacji maszyn i linii produkcyjnych,
 • nadzorowaniu i odpowiednim rozmieszczaniu towarów w zamrażalniach i komorach chłodniczych, określaniu partii towarów i ich oznakowaniu,
 • prowadzeniu kontroli i rejestrowaniu temperatury zamrażanych towarów oraz warunków klimatycznych w zamrażalniach i komorach chłodniczych,
 • przeprowadzaniu oceny jakościowej surowców stosowanych do produkcji żywności mrożonej, jak i wyprodukowanych z nich wyrobów,
 • nadzorowaniu i kontrolowaniu zakresów temperatury, czasu przechowywania żywności mrożonej oraz utrzymaniu jej w odpowiednich warunkach,
 • zachowywaniu ciągłości łańcucha chłodniczego 13,
 • nadzorowaniu przyjęcia, wydania i przemieszczania surowców, jak i produktów gotowych,
 • zapewnianiu płynności produkcji poprzez kontrolę dostępności materiałów pomocniczych i opakowań,
 • dbaniu i kontrolowaniu jakości mrożonej żywności na etapie jej przechowywania i dystrybucji według HQL 10 (ang. High Quality Life),
 • rozliczaniu ilości zużytych surowców, materiałów pomocniczych, opakowań, wyprodukowanych wyrobów gotowych, kosztów roboczogodzin oraz sporządzaniu dokumentacji z tym związanej,
 • organizowaniu i nadzorowaniu pracy podległych pracowników, czuwaniu nad przestrzeganiem przez nich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) 2, w tym stosowania odzieży ochronnej, bezpiecznej obsługi maszyn, przepisów przeciwpożarowych, zasad ergonomii, zasad higieny produkcji oraz innych standardów jakościowych obecnych w zakładzie,
 • uczestniczeniu w opracowywaniu receptur i instrukcji technologicznych 11, norm zużycia surowców i materiałów, planów produkcji i wykorzystaniu pojemności składowej komór,
 • uczestniczeniu w badaniach związanych z opracowywaniem nowych wyrobów i technologii,
 • zawieraniu umów kontraktacyjnych z plantatorami oraz czuwaniu nad terminową dostawą surowców.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2, 3.3 i 3.4. Kompetencje zawodowe.

Warunki pracy

Podstawowym miejscem pracy w zawodzie technik technologii żywności – przechowalnictwo chłodnicze i technologia żywności mrożonej jest zakład produkcyjny – chłodnia lub mroźnia. Swoją pracę najczęściej wykonuje w zamkniętych pomieszczeniach produkcyjnych, halach magazynowych, laboratoriach lub pomieszczeniach biurowych. Stanowiska, gdzie wykonywana jest praca, posiadają zazwyczaj oświetlenie sztuczne oraz instalacje wentylacyjne i/lub klimatyzacyjne. Praca odbywa się w warunkach kontaktu z niską temperaturą.

Pracownicy wykonujący zadania zawodowe w ramach zawodu technik technologii żywności – przechowalnictwo chłodnicze i technologia żywności mrożonej pracują często w pomieszczeniach o podwyższonym natężeniu hałasu i wibracji, w kontakcie z wilgocią, z nieprzyjemnymi, intensywnymi zapachami, jak również śliskim i mokrym podłożem. Praca może być wykonywana w pozycji stojącej, jak i siedzącej.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Technik technologii żywności – przechowalnictwo chłodnicze i technologia żywności w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:

 • maszyny i urządzenia do obróbki wstępnej surowca (drylownice, kalibrowniki do owoców, przesiewacze wibracyjne, krajalnice i obieraczki),
 • systemy myjące (płuczki i myjki np. wibracyjne, szczotkowe),
 • systemy rozładunku, jak transportery i przenośniki taśmowe (ociekowe, ociekowo-kontrolne),
 • pasteryzatory 14 i sterylizatory 17 (np. płytowe, rurowe),
 • wymienniki ciepła (płytowe i rurowe),
 • homogenizatory 9, mieszalniki, pompy,
 • komory i tunele z możliwością regulowania temperatury, szybkości przepływu i wilgotności powietrza,
 • chłodnie (wstępne, składowe, rozdzielcze, magazynowe, zbiorczo-składowe, rozdzielczo- -składowe, jedno i wielobranżowe, portowe i in.),
 • zamrażarki (kontaktowe: płytowe, taśmowe, bębnowe; owiewowe: wózkowe, taśmowe; fluidyzacyjne rynnowe; immersyjne; kriogeniczne),
 • systemy pakujące, etykieciarki,
 • drobny sprzęt laboratoryjny (jak termometr, waga i in.),
 • urządzenia do pracy biurowej (komputer, drukarka, tablet, skaner i in.).

Organizacja pracy

Technik technologii żywności – przechowalnictwo chłodnicze i technologia żywności mrożonej w zależności od miejsca pracy, wykonywanych zadań i liczby zatrudnionych pracowników w przedsiębiorstwie może wykonywać pracę indywidualnie lub w zespole. Praca jest nadzorowana przez brygadzistę lub kierownika zmiany. Kontakt ze współpracownikami odbywa się w sposób bezpośredni.

Praca zwykle odbywa się w systemie dwu- lub trzyzmianowym w wymiarze 8 godzin dziennie. Nasilenie prac uzależnione jest od sezonowości surowców, co wiąże się z nasileniem prac produkcyjnych, dlatego praca może odbywać się także w dni wolne. Szczegółowy zakres obowiązków zależy od instrukcji technologicznych, norm i receptur. Pełnione obowiązki mogą mieć charakter rutynowy, choć często wymagają szybkich reakcji wynikających z zaistniałych problemów w procesie produkcji. Pracownik ponosi dużą odpowiedzialność za realizację zadań. Praca wymaga samodzielności i umiejętności podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Technik technologii żywności – przechowalnictwo chłodnicze i technologia żywności mrożonej w trakcie wykonywania pracy narażony jest m.in. na:

 • niskie, a zarazem zmienne temperatury, czego skutkiem mogą być częste przeziębienia, choroby układu kostno-stawowego czy bólowy zespół korzeniowy,
 • ciągłe przemieszczanie się między pracującymi maszynami, często po śliskim, tłustym lub mokrym podłożu, co może powodować urazy, stłuczenia, a nawet złamania,
 • zagrożenia chemiczne związane z sytuacjami awaryjnymi (np. awarie instalacji chłodniczych czy wyciek substancji chemicznych) oraz z kontaktem ze żrącymi środkami do mycia aparatury,
 • zagrożenia biologiczne (np. szkodliwe działanie substancji wydzielanych przez makro- i mikroorganizmy oraz niektóre alergeny),
 • nadmierny hałas związany z pracą maszyn i urządzeń,
 • oparzenia powstałe na skutek kontaktu z urządzeniami i maszynami (zagrożenia porażeniem prądem),
 • alergie kontaktowe, wziewne czy pokarmowe.

Do najczęściej występujących w tym zawodzie chorób można zaliczyć:

 • choroby układu oddechowego, wynikające z długotrwałego przebywania w niskiej temperaturze,
 • choroby układu kostno-stawowego,
 • choroby narządu słuchu,
 • choroby układu naczyniowego i nerwowego.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód technik technologii żywności – przechowalnictwo chłodnicze i technologia żywności mrożonej ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • ogólna wydolność fizyczna,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność zmysłu smaku,
 • sprawność zmysłu węchu,
 • sprawność zmysłu dotyku,
 • sprawność układu mięśniowego,
 • sprawność układu oddechowego;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • zręczność rąk,
 • zręczność palców,
 • ostrość wzroku,
 • ostrość słuchu,
 • sprawność zmysłu smaku,
 • rozróżnianie barw,
 • spostrzegawczość,
 • powonienie,
 • czucie dotykowe;

w kategorii sprawności i zdolności

 • uzdolnienia kierownicze i organizacyjne,
 • podzielność uwagi,
 • zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji,
 • łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą,
 • łatwość wypowiadania się w mowie i/lub w piśmie,
 • uzdolnienia rachunkowe,
 • dobra pamięć;

w kategorii cech osobowościowych

 • gotowość do pracy w szybkim tempie,
 • samodzielność,
 • samokontrola,
 • systematyczność,
 • dążenie do osiągania celów,
 • rzetelność,
 • dokładność,
 • dbałość o jakość pracy,
 • odporność na działanie pod presją czasu,
 • gotowość do wprowadzania zmian,
 • kontrolowanie własnych emocji.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.5. Kompetencje społeczne; 3.6. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Do pracy w zawodzie technik technologii żywności – przechowalnictwo chłodnicze i technologia żywności mrożonej wymagany jest ogólny dobry stan zdrowia, sprawność fizyczna, prawidłowy wzrok i smak, sprawność zmysłu dotyku i narządów równowagi. Praca pod względem wydatku energetycznego należy do prac średnio ciężkich. Występuje w niej również nieznaczne obciążenie umysłowe, związane np. z działaniem pod presją czasu, podejmowaniem decyzji, radzeniem sobie ze stresem.

Do przeciwwskazań uniemożliwiających pracę w zawodzie można zaliczyć:

 • pozytywny wynik badania na nosicielstwo pałeczek Salmonella i Shigella,
 • zakażenia gronkowcem złocistym,
 • choroby skóry,
 • alergie kontaktową, pokarmową i wziewną na wykorzystywane produkty spożywcze, środki konserwujące oraz dezynfekcyjne,
 • dysfunkcje fizyczne ograniczające zdolność przemieszczania się,
 • niską wytrzymałość fizyczną,
 • zaburzenia widzenia barw,
 • ograniczenia sprawności rąk,
 • niesprawność narządu słuchu i/lub wzroku, w stopniu uniemożliwiającym korekcję aparatem słuchowym lub za pomocą okularów.

Na stanowisku technik technologii żywności – przechowalnictwo chłodnicze i technologia żywności mrożonej wymagane jest orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych, pozwalające na pracę w przetwórstwie spożywczym. Poszczególne wymagania są uzależnione od stanowiska i miejsca pracy i pozwalają na pracę w warunkach chłodniczych (odporność na zmianę temperatury) oraz pracę przy żywności.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Obecnie (2019 r.) do podjęcia pracy w zawodzie technik technologii żywności – przechowalnictwo chłodnicze i technologia żywności mrożonej preferowane jest wykształcenie na poziomie średnim, np. w zawodzie pokrewnym (szkolnym) technik technologii żywności.

W zawodzie mogą również pracować osoby z wykształceniem wyższym I lub II stopnia na kierunkach związanych z technologią produkcji żywności.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Podjęcie pracy w zawodzie technik technologii żywności – przechowalnictwo chłodnicze i technologia żywności mrożonej ułatwiają:

 • posiadanie dyplomu potwierdzający pełne kwalifikacje zawodowe w zawodzie pokrewnym technik technologii żywności, uzyskanego po zdaniu egzaminu organizowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 • ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego i zdanie egzaminu organizowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, potwierdzającego kwalifikacje cząstkowe TG.02 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń oraz TG.17 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych,
 • wiedza na temat systemów zapewnienia jakości i bezpieczeństwa żywności 3, dobrej praktyki produkcyjnej GMP 6, dobrej praktyki higienicznej GHP 5, analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli HACCP 1.

Dodatkowymi atutami są m.in.:

 • suplement Europass do dyplomu (w języku polskim i angielskim), wydawany na prośbę zainteresowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 • znajomość międzynarodowych standardów jakościowych, jakich jak ISO 12, BRC 4,
 • certyfikaty lub zaświadczenia potwierdzające przeszkolenie w zakresie technologii produkcji żywności.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Technik technologii żywności – przechowalnictwo chłodnicze i technologia żywności mrożonej może awansować na stanowisko:

 • mistrza, brygadzisty, kontrolera jakości – nadzorujących i kontrolujących przebieg procesów technologicznych,
 • specjalisty ds. produkcji,
 • specjalisty ds. jakości,
 • referenta ds. rozliczania produkcji,
 • laboranta wykonującego badania i analizy laboratoryjne,
 • technologa zajmującego się modyfikowaniem, opracowywaniem i wdrażaniem nowych receptur,
 • głównego technologa,
 • kierownika średniego szczebla (kierownik zmiany, wydziału, linii), który nadzoruje i kontroluje podległych pracowników, organizuje ich pracę, szkoli, odpowiada za jakość, terminowość i wydajność pracy,
 • kierownika wyższego szczebla.

Możliwość rozwoju zawodowego można uzyskać poprzez:

 • podjęcie kształcenia wyższego na studiach I oraz II stopnia (np. na kierunku bezpieczeństwo i produkcja żywności),
 • uczestniczenie w specjalistycznych kursach i szkoleniach (np. z zakresu kontroli jakości),
 • rozszerzenie swoich kompetencji zawodowych poprzez podejmowanie kształcenia i/lub szkolenia w zawodach pokrewnych.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2019 r.) w zawodzie technik technologii żywności – przechowalnictwo chłodnicze i technologia żywności mrożonej nie ma możliwości potwierdzenia kompetencji zawodowych w systemie edukacji formalnej i pozaformalnej.

Osoba wykonująca ten zawód może potwierdzić niektóre swoje kompetencje, kończąc kwalifikacyjne kursy zawodowe w zakresie kwalifikacji: TG.02 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń oraz TG.17 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych, ujętych w podstawie programowej dla zawodu technik technologii żywności i zdając egzamin przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie technik technologii żywności – przechowalnictwo chłodnicze i technologia żywności mrożonej może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Kontroler jakości produktów spożywczych

314401

Technik technologii żywnościS

314403

Technik technologii żywności – cukrownictwo

314404

Technik technologii żywności – produkcja cukiernicza

314405

Technik technologii żywności – produkcja koncentratów spożywczych

314406

Technik technologii żywności – produkcja piekarsko-ciastkarska

314407

Technik technologii żywności – przetwórstwo fermentacyjne

314409

Technik technologii żywności – przetwórstwo jajczarsko-drobiarskie

314410

Technik technologii żywności – przetwórstwo mięsne

314411

Technik technologii żywności – przetwórstwo mleczarskie

314412

Technik technologii żywności – przetwórstwo owocowo-warzywne

314413

Technik technologii żywności – przetwórstwo rybne

314414

Technik technologii żywności – przetwórstwo surowców olejarskich

314415

Technik technologii żywności – przetwórstwo zbożowe

314416

Technik technologii żywności – przetwórstwo ziemniaczane

314417

Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczegoS

816003

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę