INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Technik technologii żywności – przechowalnictwo chłodnicze i technologia żywności mrożonej

Kod: 314408

6. Źródła dodatkowych informacji o zawodzie

Podstawowe regulacje prawne:

Stan prawny na dzień: 31.03.2019 r.

 • Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE L 31 z 01.02.2002, s. 1).
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2153, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1541, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 316)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. poz. 1663).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 860, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 622, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym – poziomy 1–8 (Dz. U. poz. 537).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 227).
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie składowania i transportu głęboko mrożonych artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. Nr 177, poz. 1733, z późn. zm.).
 • Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. poz. 276).

Literatura branżowa:

 • Butrymowicz D., Śmierciew K., Baj P.: Technika chłodnictwa dla praktyków. Przechowalnictwo i transport. PWN, Warszawa 2014.
 • Czarniecka-Skubina E. (red.): Technologia żywności. Cz. I, II i III. Wydawnictwo Format AB, Warszawa 2010.
 • Czarniecka-Skubina E. (red.): Towaroznawstwo spożywcze. Wydawnictwo Format AB, Warszawa 2010.
 • Dłużewski M., Dłużewska A.: Technologia żywności. Cz. 1. Wydanie V. Wydawnictwo Format AB, Warszawa 2008.
 • Dłużewski M., Dłużewska A.: Technologia żywności. Cz. 2. Wydanie VI. Wydawnictwo Format AB, Warszawa 2008.
 • Dłużewski M., Dłużewska A.: Technologia żywności. Cz. 4. Wydanie IV. Wydawnictwo Format AB, Warszawa 2008.
 • Gaziński B. (red.): Technika chłodnicza dla praktyków. Przechowalnictwo żywności. Wydanie 2. Wydawnictwo Systherm, Poznań 2013.
 • Jarczyk A.: Technologia żywności. Podręcznik dla technikum. Cz. 3. Wydanie 8. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2012.
 • Jarosz M. (red.): Normy żywienia dla populacji Polski. Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 2017.
 • Kmiołek A.: Podstawy gastronomii i technologii żywności. Część 2. Podstawy technologii żywności. Podręcznik do nauki zawodów z branży gastronomicznej. WSiP, Warszawa 2017.
 • Kulawik J. (red.): Obrót żywnością a zdrowie – praktyczny poradnik dla przedsiębiorców. ITeE – PIB, Warszawa 2009.
 • Olszewski A.: Zarządzanie w przemyśle spożywczym. Podstawowe zagadnienia. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2014.
 • Trziszka T. (red): Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 • Wilczyński K. (i in.): Wybrane zagadnienia dotyczące mrożenia owoców w aspekcie zmian jakościowych surowca. „Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego” nr 1, 2018.
 • Żuchowski J., Zieliński R. (red.): Rola innowacyjności w kształtowaniu jakości. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom 2012.

Zasoby internetowe [dostęp: 31.03.2019]:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę