INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Technik technologii żywności – przechowalnictwo chłodnicze i technologia żywności mrożonej

Kod: 314408

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie technik technologii żywności – przechowalnictwo chłodnicze i technologia żywności mrożonej wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Planowanie produkcji w zakładach produkcji przechowalnictwa chłodniczego i żywności mrożonej.
 • Z2 Przyjmowanie i przygotowywanie surowców do produkcji.
 • Z3 Magazynowanie surowców, półproduktów i materiałów pomocniczych w zakładach przechowalnictwa chłodniczego i żywności mrożonej.
 • Z4 Sporządzanie półproduktów i wyrobów gotowych w zakładach przechowalnictwa chłodniczego i żywności mrożonej.
 • Z5 Ocenianie surowców, półproduktów i wyrobów gotowych w zakładach przechowalnictwa chłodniczego i żywności mrożonej.
 • Z6 Nadzorowanie przebiegu procesów technologicznych w zakładach przechowalnictwa chłodniczego i żywności mrożonej.
 • Z7 Magazynowanie wyrobów gotowych w zakładach przechowalnictwa chłodniczego i żywności mrożonej.

Kompetencja zawodowa Kz1: Organizowanie pracy w zakładach przechowalnictwa chłodniczego i żywności mrożonej obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Planowanie produkcji w zakładach produkcji przechowalnictwa chłodniczego i żywności mrożonej

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasady organizowania stanowisk pracy zgodnie z ergonomią, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • Instrukcje BHP i stanowiskowe związane z wykonywanymi zadaniami;
 • Zasady stosowania odzieży ochronnej o wysokiej izolacji cieplnej i środków ochrony indywidualnej na poszczególnych stanowiskach w zakładzie przechowalnictwa chłodniczego i żywności mrożonej;
 • Dokumentację technologiczną i normy obowiązujące w zakładzie przechowalnictwa chłodniczego i żywności mrożonej;
 • Procedury ustalania harmonogramu produkcji;
 • Procesy i operacje jednostkowe stosowane w zakładzie przechowalnictwa chłodniczego i żywności mrożonej;
 • Zastosowanie maszyn i urządzeń do określonego procesu technologicznego w zakładzie przechowalnictwa chłodniczego i żywności mrożonej;
 • Zasady obliczania zapotrzebowania na surowce, półprodukty i materiały pomocnicze.
 • Planować pracę zgodnie z zasadami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • Stosować instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stanowiskowe związane z wykonywanymi zadaniami;
 • Kontrolować przestrzeganie stosowania odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej przez pracowników oraz bezpiecznego czasu pracy na poszczególnych stanowiskach;
 • Korzystać z dokumentacji technologicznej i norm przy planowaniu produkcji i sporządzaniu schematów technologicznych;
 • Ustalać harmonogram produkcji;
 • Planować procesy i operacje jednostkowe dla przechowalnictwa chłodniczego i żywności mrożonej;
 • Zastosować maszyny i urządzenia do określonego procesu technologicznego przechowalnictwa chłodniczego i żywności mrożonej;
 • Obliczać zapotrzebowanie na surowce, półprodukty oraz materiały pomocnicze.

Z2

Przyjmowanie i przygotowywanie surowców do produkcji

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Procedury przyjmowania dostaw surowców w zakładzie przechowalnictwa chłodniczego i żywności mrożonej;
 • Specyfikacje dotyczące oceny jakości surowców;
 • Zastosowanie i parametry techniczne maszyn i urządzeń do produkcji żywności mrożonej;
 • Zasady przygotowywania surowca do produkcji w zakładzie przechowalnictwa chłodniczego i żywności mrożonej;
 • Instrukcje technologiczne, procedury i normy technologiczne obróbki wstępnej.
 • Kontrolować zgodność dostawy surowców i półproduktów z dokumentacją dostawczą;
 • Sporządzać specyfikacje oceny jakości surowców, a także na ich podstawie ocenić zgodność dostarczonego surowca z wymaganiami, jakie ma spełnić;
 • Obsłużyć i wykorzystać parametry techniczne maszyn i urządzeń do produkcji żywności mrożonej;
 • Oceniać stopień przygotowania surowca do produkcji żywności mrożonej;
 • Przestrzegać instrukcji technologicznych i procedur oraz przestrzegać norm technologicznych obróbki wstępnej.

Kompetencja zawodowa Kz2: Produkowanie wyrobów gotowych w zakładach przechowalnictwa chłodniczego i żywności mrożonej obejmuje zestaw zadań zawodowych Z3, Z4, Z5, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z3

Magazynowanie surowców, półproduktów i materiałów pomocniczych w zakładach przechowalnictwa chłodniczego i żywności mrożonej

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności obowiązujące w magazynach surowców, półproduktów i materiałów pomocniczych;
 • Zagrożenia jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego surowców i półproduktów podczas przechowywania w magazynach i komorach mroźniczych;
 • Zastosowanie i obsługę sprzętu, urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych, aparatury kontrolno-pomiarowej w magazynach surowców i półproduktów w zakładzie;
 • Warunki magazynowania surowców, półproduktów i materiałów pomocniczych;
 • Zasady rozmieszczania surowców, półproduktów i materiałów pomocniczych w magazynach i chłodniach;
 • Dokumenty magazynowe surowców, półproduktów i materiałów pomocniczych używane w zakładach przechowalnictwa chłodniczego i żywności mrożonej.
 • Nadzorować przestrzeganie zasad systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności obowiązujących w magazynach i chłodniach surowców, półproduktów oraz materiałów pomocniczych;
 • Zapobiegać zagrożeniom jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego surowców i półproduktów w trakcie magazynowania;
 • Stosować sprzęt i aparaturę kontrolno- -pomiarową do monitorowania warunków magazynowania surowców, półproduktów i materiałów pomocniczych w zakładach przechowalnictwa chłodniczego i żywności mrożonej;
 • Kontrolować warunki w magazynach surowców, chłodniach półproduktów i materiałów pomocniczych;
 • Kontrolować prawidłowe rozmieszczanie surowców, półproduktów i materiałów pomocniczych w magazynach i chłodniach;
 • Wypełniać dokumenty magazynowe stosowane w zakładach przechowalnictwa chłodniczego i żywności mrożonej.

Z4

Sporządzanie półproduktów i wyrobów gotowych w zakładach przechowalnictwa chłodniczego i żywności mrożonej

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Instrukcje technologiczne produkcji wyrobów gotowych obowiązujące w zakładzie przechowalnictwa chłodniczego i żywności mrożonej;
 • Receptury obowiązujące w zakładzie przechowalnictwa chłodniczego i żywności mrożonej;
 • Procedury i metody wprowadzania nowych receptur wyrobów gotowych w zakładzie przechowalnictwa chłodniczego i żywności mrożonej;
 • Technologie produkcji wyrobów gotowych żywności mrożonej;
 • Zastosowanie i obsługę maszyn, urządzeń, tuneli chłodniczych do produkcji wyrobów gotowych w zakładach przechowalnictwa chłodniczego i żywności mrożonej;
 • Obieg i zasady prowadzenia dokumentacji międzyoperacyjnej;
 • Sposób obliczania wydajności produkcji wyrobów gotowych żywności mrożonej;
 • Rodzaje opakowań stosowanych do pakowania wyrobów gotowych w zakładach przechowalnictwa chłodniczego i żywności mrożonej;
 • Zasady systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności obowiązujące w trakcie produkcji wyrobów gotowych żywności mrożonej;
 • Zasady znakowania wyrobów gotowych żywności mrożonej.
 • Organizować produkcję wyrobów gotowych żywności mrożonej zgodnie z instrukcjami technologicznymi;
 • Stosować receptury do planowania i rozliczania produkcji w zakładzie przechowalnictwa chłodniczego i żywności mrożonej;
 • Wdrażać nowe receptury;
 • Stosować technologie produkcji do zaplanowanych zadań zawodowych pracowników;
 • Nadzorować prawidłowe zastosowanie maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów gotowych;
 • Prowadzić dokumentację międzyoperacyjną;
 • Obliczać wydajność produkcji wyrobów w zakładzie przechowalnictwa chłodniczego i żywności mrożonej;
 • Oceniać prawidłowe zastosowanie opakowań podczas pakowania wyrobów gotowych;
 • Nadzorować przestrzeganie zasad systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności obowiązujących w trakcie produkcji wyrobów gotowych;
 • Oceniać prawidłowe znakowanie wyrobów gotowych produkcji żywności mrożonej.

Z5

Ocenianie surowców, półproduktów i wyrobów gotowych w zakładach przechowalnictwa chłodniczego i żywności mrożonej

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Procedury zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności w trakcie oceny surowców, półproduktów i wyrobów gotowych w zakładach przechowalnictwa chłodniczego i żywności mrożonej;
 • Zasady pobierania próbek do analizy surowców, półproduktów i wyrobów;
 • Zasady wykonywania badań fizycznych, fizykochemicznych, chemicznych, mikrobiologicznych i organoleptycznych surowców, półproduktów i wyrobów gotowych;
 • Zasady interpretowania wyników oceny laboratoryjnej surowców, półproduktów i wyrobów gotowych w zakładach przechowalnictwa chłodniczego i żywności.
 • Utrzymywać procedury zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności przy ocenie surowców, półproduktów i wyrobów gotowych w zakładach przechowalnictwa chłodniczego i żywności mrożonej;
 • Przestrzegać zasad pobierania próbek do analizy surowców, półproduktów i wyrobów gotowych;
 • Wykonywać badania laboratoryjne surowców, półproduktów i wyrobów gotowych w zakładach przechowalnictwa chłodniczego i żywności mrożonej;
 • Interpretować wyniki oceny surowców, półproduktów i wyrobów gotowych w zakładach przechowalnictwa chłodniczego i żywności mrożonej.

Kompetencja zawodowa Kz3: Kontrolowanie i nadzór produkcji oraz magazynowania w zakładzie przechowalnictwa chłodniczego i żywności mrożonej obejmuje zestaw zadań zawodowych Z6, Z7, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z6

Nadzorowanie przebiegu procesów technologicznych w zakładach przechowalnictwa chłodniczego i żywności mrożonej

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Procedury zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności w trakcie produkcji wyrobów w zakładach przechowalnictwa chłodniczego i żywności mrożonej;
 • Konieczność monitorowanie przebiegu procesów produkcji wyrobów;
 • Procedury analizy przebiegu procesów produkcji wyrobów zakładów przechowalnictwa chłodniczego i żywności mrożonej;
 • Procedury działań korygujących w przypadku stwierdzenia niezgodności w procesie produkcji wyrobów żywności mrożonej;
 • Zasady rozliczania zużycia surowców, półproduktów i materiałów pomocniczych;
 • Znaczenie wprowadzania postępu technicznego w zakładach przechowalnictwa chłodniczego i żywności mrożonej.
 • Kontrolować procedury zarządzania jakością
 • i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności w trakcie produkcji wyrobów w zakładach przechowalnictwa chłodniczego i żywności mrożonej;
 • Monitorować parametry procesów produkcji wyrobów żywności mrożonej;
 • Interpretować wyniki kontrolowanych parametrów w procesie produkcji wyrobów żywności mrożonej;
 • Wykonywać działania korygujące w przypadku stwierdzenia niezgodności w procesie produkcji wyrobów żywności mrożonej;
 • Obliczać zużycie surowców, półproduktów i materiałów pomocniczych;
 • Uczestniczyć w pracach badawczych oraz współpracować z placówkami naukowymi w celu wdrażania nowych technologii.

Z7

Magazynowanie wyrobów gotowych w zakładach przechowalnictwa chłodniczego i żywności mrożonej

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności obowiązujące w magazynach wyrobów gotowych zakładów przechowalnictwa chłodniczego i żywności mrożonej;
 • Zastosowanie i obsługę sprzętu, urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej w magazynach wyrobów gotowych zakładów produkcji przechowalnictwa chłodniczego i żywności mrożonej;
 • Dokumenty magazynowe stosowane w magazynie wyrobów gotowych zakładów przechowalnictwa chłodniczego i żywności mrożonej;
 • Procedury zachowania łańcucha chłodniczego w systemie HACCP;
 • Warunki magazynowania wyrobów gotowych zakładów przechowalnictwa chłodniczego i żywności mrożonej;
 • Zasady rozmieszczania wyrobów gotowych w magazynach zakładów przechowalnictwa chłodniczego i żywności mrożonej;
 • Zasady FIFO 8 w chłodniach składowych;
 • Umowy składu towarów w chłodniach składowych między różnymi jednostkami;
 • Normy dotyczące przepisów szczególnych i normy przedmiotowe załadunku i rozładunku środków transportu.
 • Nadzorować przestrzeganie zasad systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności obowiązujących w magazynach wyrobów gotowych zakładów przechowalnictwa chłodniczego i żywności mrożonej;
 • Stosować sprzęt i aparaturę kontrolno- -pomiarową do monitorowania warunków magazynowania wyrobów gotowych zakładów przechowalnictwa chłodniczego i żywności mrożonej;
 • Wypełniać dokumenty magazynowe stosowane w chłodni składowej wyrobów gotowych;
 • Zachowywać niezmienność warunków magazynowania, składowania, przechowywania chłodzonych lub głęboko mrożonych produktów żywnościowych oraz warunków transportu określonych przez producenta;
 • Przestrzegać procedur zachowania chłodniczego w systemie HACCP;
 • Kontrolować prawidłowe rozmieszczanie wyrobów gotowych w magazynach zakładu produkcji żywności mrożonej;
 • Przestrzegać zasad FIFO w chłodniach składowych;
 • Sporządzać i przestrzegać warunków umów składu towarów;
 • Stosować przepisy załadunku i rozładunku środków transportu.

Pracownik w zawodzie technik technologii żywności – przechowalnictwo chłodnicze i technologia żywności mrożonej powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za powierzone zadania zawodowe w zakładzie przechowalnictwa chłodniczego i żywności mrożonej.
 • Zarządzania zespołem ludzi oraz efektywnego komunikowania się ze współpracownikami.
 • Podejmowania szybkich decyzji i wykonywania pracy samodzielnie.
 • Podejmowania współpracy z przełożonymi i podwładnymi.
 • Oceniania i analizowania swoich decyzji.
 • Podnoszenia własnych kompetencji zawodowych zgodnie z postępem technologicznym w branży przechowalnictwa chłodniczego i technologii żywności mrożonej.
 • Dostosowania się do zmian w środowisku pracy.
 • Współpracowania w zespole i pod presją czasu.
 • Stosowania technik radzenia sobie ze stresem w środowisku pracy przechowalnictwa chłodniczego i technologii żywności mrożonej.
 • Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i przepisami właściwymi dla branży produkcji żywności.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu technik technologii żywności – przechowalnictwo chłodnicze i technologia żywności mrożonej.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu technik technologii żywności – przechowalnictwo chłodnicze i technologia żywności mrożonej

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie technik technologii żywności – przechowalnictwo chłodnicze i technologia żywności mrożonej nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę