INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Technik technologii żywności – przetwórstwo fermentacyjne

Kod: 314409

2. Opis zawodu

Technik technologii żywności – przetwórstwo fermentacyjne organizuje i nadzoruje procesy technologiczne 14 przetwórstwa fermentacyjnego. Uczestniczy w pracach, począwszy od pozyskiwania i przygotowania surowca naturalnego, poprzez przetwarzanie aż do wytworzenia gotowego wyrobu.

Opis pracy

Technik technologii żywności – przetwórstwo fermentacyjne odpowiada za przebieg procesów technologicznych produkcji w przetwórstwie fermentacyjnym. Celem jego pracy jest nadzorowanie i wykonywanie prac podczas przygotowywania i przetwarzania nasion zbóż, owoców, ziemniaków lub buraków cukrowych i innych surowców na wyroby takie, jak:

 • słód 17 i piwo,
 • wino i miód pitny 13,
 • wódka i spirytus,
 • kwasy spożywcze 12.

Sposoby wykonywania pracy

Pracownik na stanowisku technik technologii żywności – przetwórstwo fermentacyjne wykonuje pracę ręcznie i mechanicznie z zastosowaniem właściwych narzędzi oraz sprzętów i urządzeń. Jego praca polega m.in. na:

 • nadzorowaniu i organizowaniu stanowiska pracy,
 • przestrzeganiu wymogów sanitarno-higienicznych oraz wdrażaniu i wykonywaniu czynności zgodnie z systemami zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, takimi jak np. Dobra Praktyka Higieniczna (Good Higienic Practice – GHP) 6, Dobra Praktyka Produkcyjna (Good Manufacturing Practice – GMP) 7, Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (Hazard Analysis and Critical Control Points HACCP) 2,
 • przyjmowaniu i przygotowywaniu surowca do przetwórstwa,
 • kontrolowaniu przetwarzania surowca zgodnie z procesem technologicznym,
 • opracowywaniu i korygowaniu receptur wyrobów powstałych w procesie fermentacji 8,
 • wykonywaniu analiz mikrobiologicznych, chemicznych i fizycznych produktów w laboratorium,
 • przygotowywaniu opakowań do pakowania wyrobów powstałych w procesie fermentacji,
 • organizowaniu magazynowania surowców oraz gotowych wyrobów,
 • dbaniu o stan techniczny maszyn i urządzeń używanych w przetwórstwie fermentacyjnym.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2, 3.3, 3.4 i 3.5. Kompetencje zawodowe.

Warunki pracy

Głównym miejscem pracy w zawodzie technik technologii żywności – przetwórstwo fermentacyjne są zakłady przetwórstwa fermentacyjnego: browary, gorzelnie 9, winiarnie 21 oraz zakłady produkcji słodu, drożdży i kwasów spożywczych. Stanowiska pracy usytuowane są w pomieszczeniach, w których surowce są przetwarzane i magazynowane, w laboratorium i halach produkcyjnych, a także na wolnym powietrzu. Praca może być wykonywana w pozycji siedzącej i na stojąco.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Technik technologii żywności – przetwórstwo fermentacyjne w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:

 • wialnie 20,
 • separatory 16,
 • tryjery 18,
 • kadzie 10,
 • wyposażenie warzelni browaru 19,
 • destylatory 5,
 • kolumny rektyfikacyjne 11,
 • acetatory 1,
 • aparaturę kontrolno-pomiarową (np. wagi, termometry),
 • aparaturę laboratoryjną (np. mikroskopy, probówki).

Organizacja pracy

Charakter pracy technika technologii żywności – przetwórstwo fermentacyjne zależy od rodzaju produkcji i wielkości firmy. W zależności od miejsca pracy, wykonywanych zadań i liczby pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie może wykonywać pracę indywidualnie lub w zespole.

Technik technologii żywności – przetwórstwo fermentacyjne organizuje i nadzoruje procesy technologiczne, jak również samodzielnie obsługuje maszyny i urządzenia wykorzystywane w przetwórstwie fermentacyjnym.

Praca w przedsiębiorstwach przetwórstwa fermentacyjnego odbywa się w systemie zmianowym – niekiedy również w dni ustawowo wolne od pracy, co uwarunkowane jest ciągłością procesu technologicznego fermentacji.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Podczas wykonywanie obowiązków zawodowych technik technologii żywości – przetwórstwo fermentacyjne może być narażony m.in. na:

 • występowanie pyłów i kurzu,
 • porażenie prądem elektrycznym,
 • zagrożenia mechaniczne,
 • nadmierny hałas,
 • czynniki chemiczne (odczynniki chemiczne, środki konserwujące),
 • czynniki biologiczne (wirusy, grzyby, drożdże),
 • opary alkoholi,
 • dużą wilgotność otoczenia,
 • niskie i wysokie temperatury,
 • przeciążenie układu mięśniowo-szkieletowego (nadmierny wysiłek fizyczny, wymuszona pozycja ciała).

Do występujących w zawodzie technik technologii żywności – przetwórstwo fermentacyjne chorób można zaliczyć:

 • choroby układu oddechowego,
 • choroby narządu słuchu,
 • choroby układu kostno-stawowego,
 • uzależnienie od alkoholi,
 • schorzenia układu naczyniowego i nerwowego.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód technik technologii żywości – przetwórstwo fermentacyjne ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • ogólna wydolność fizyczna,
 • sprawność układu krążenia,
 • sprawność układu kostno-stawowego,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność zmysłu dotyku,
 • sprawność narządów równowagi,
 • sprawność zmysłu smaku,
 • sprawność zmysłu węchu;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • ostrość wzroku,
 • zręczność rąk,
 • zręczność palców,
 • rozróżnianie barw,
 • powonienie,
 • czucie dotykowe,
 • zmysł równowagi,
 • spostrzegawczość,
 • czucie smakowe;

w kategorii sprawności i zdolności

 • uzdolnienia techniczne i organizacyjne,
 • dobra pamięć,
 • rozumowanie logiczne,
 • łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie,
 • podzielność uwagi,
 • zdolność nawiązywania kontaktu z ludźmi,
 • zdolność skutecznego przekonywania,
 • zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji,
 • zdolność koncentracji uwagi;

w kategorii cech osobowościowych

 • dbałość o jakość pracy,
 • dokładność,
 • zamiłowanie do ładu i porządku,
 • odporność emocjonalna,
 • samodzielność,
 • samokontrola,
 • systematyczność,
 • dążenie do osiągania celów,
 • wytrwałość i cierpliwość,
 • obowiązkowość,
 • sumienność i punktualność,
 • gotowość do pracy w szybkim tempie,
 • gotowość do współdziałania.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Praca w zawodzie technik technologii żywności – przetwórstwo fermentacyjne pod względem wydatku energetycznego należy do prac średnio ciężkich.

Od pracownika wymagana jest dobra ogólna kondycja fizyczna, odporność na uciążliwe warunki pracy oraz sprawność narządów ruchu niezbędnych do ciągłego, regularnego przemieszczania się w zakładzie produkcyjnym. Poszczególne wymagania uzależnione są od pełnionej funkcji i stanowiska pracy.

Ze względu na bezpośredni kontakt z żywnością pracownik w zawodzie technik technologii żywności – przetwórstwo fermentacyjne powinien mieć aktualne orzeczenie (zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy) do celów sanitarno-epidemiologicznych stwierdzające zdolność do wykonywania pracy.

Bezwzględnymi przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu technik technologii żywności – przetwórstwo fermentacyjne są m.in.:

 • pozytywny wynik badania na nosicielstwo np. pałeczek z grupy Salmonella i Shigella,
 • zakażenie gronkowcem złocistym,
 • choroby skóry,
 • alergia kontaktowa i wziewna na opary i pyły, środki dezynfekcyjne.

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu ponadto mogą być:

 • dysfunkcje fizyczne ograniczające zdolność przemieszczania się,
 • niska wytrzymałość fizyczna,
 • zaburzenia widzenia barw,
 • ograniczenia sprawności rąk,
 • niesprawność narządu słuchu lub wzroku, których nie można skorygować aparatem słuchowym, szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi.

Do najczęściej występujących w zawodzie technik technologii żywności – przetwórstwo fermentacyjne chorób można m.in. zaliczyć:

 • choroby układu nerwowego lub krążenia wynikające ze stresu i przemęczenia (zawały, udary),
 • choroby o podłożu psychicznym (nerwice, depresje),
 • choroby zwyrodnienia kręgosłupa,
 • żylaki,
 • przeciążenie mięśni i stawów.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Obecnie (2018 r.) do podjęcia pracy w zawodzie technik technologii żywności – przetwórstwo fermentacyjne preferowane jest wykształcenie średnie na poziomie technikum lub branżowej szkoły II stopnia w zawodach z obszaru spożywczego i technologii żywności.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Podjęcie pracy w zawodzie technik technologii żywności – przetwórstwo fermentacyjne ułatwiają:

 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w pokrewnym zawodzie szkolnym technik technologii żywności,
 • świadectwa potwierdzające kwalifikacje: TG.02 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń oraz TG.17 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych, w pokrewnym zawodzie szkolnym technik technologii żywności.

Dodatkowymi atutami przy zatrudnieniu na stanowiskach pracy w zawodzie technik technologii żywności – przetwórstwo fermentacyjne są m.in.:

 • suplementy Europass (w języku polskim i angielskim), wydawane na prośbę zainteresowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 • certyfikaty lub zaświadczenia potwierdzające przeszkolenie w zakresie technologii produkcji żywności,
 • certyfikaty lub zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniach w zakresie przetwórstwa fermentacyjnego.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Pracownik w zawodzie technik technologii żywności – przetwórstwo fermentacyjne, w zależności od posiadanego doświadczenia zawodowego, może:

 • pełnić funkcje pomocnicze i produkcyjne w firmach zajmujących się przetwórstwem fermentacyjnym, a następnie wraz z nabyciem doświadczenia zawodowego awansować na samodzielne stanowisko,
 • nadzorować i organizować przebieg procesów technologicznych związanych z produkcją wyrobów alkoholowych oraz drożdży i kwasów spożywczych,
 • pełnić obowiązki technologa zajmującego się opracowywaniem i wdrażaniem nowych receptur,
 • wykonywać badania laboratoryjne mające na celu ocenę produktów powstałych w procesie fermentacji,
 • organizować i kontrolować pracę podwładnych, pełnić obowiązki kierownika niższego i następnie średniego szczebla.

Po zdaniu matury może kontynuować naukę na studiach I oraz II stopnia (np. na kierunku bezpieczeństwo i produkcja żywności) i uzyskać wykształcenie wyższe, będące przepustką do awansu na stanowisko głównego technologa, biotechnologa lub inne wyższe stanowisko kierownicze.

Osoba pracująca w tym zawodzie może również rozszerzać kompetencje, podejmując kształcenie i/lub szkolenie w zawodach pokrewnych.

Możliwością rozwoju zawodowego jest otworzenie własnego przedsiębiorstwa, zajmującego się przetwórstwem fermentacyjnym.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2018 r.) w zawodzie technik technologii żywności – przetwórstwo fermentacyjne nie ma możliwości potwierdzania kompetencji zawodowych w systemie edukacji formalnej i pozaformalnej.

Okręgowe Komisje Egzaminacyjne oferują możliwość potwierdzania kompetencji zawodowych przydatnych w zawodzie technik technologii żywności – przetwórstwo fermentacyjne wchodzących w skład zawodu szkolnego (pokrewnego) technik technologii żywności, w zakresie kwalifikacji:

 • TG.02 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń,
 • TG.17 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie technik technologii żywności – przetwórstwo fermentacyjne może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Inżynier technologii żywności

214503

Kontroler jakości produktów spożywczych

314401

Technik technologii żywnościS

314403

Technik technologii żywności – cukrownictwo

314404

Technik technologii żywności – przetwórstwo owocowo-warzywne

314413

Technik technologii żywności – przetwórstwo zbożowe

314416

Technik technologii żywności – przetwórstwo ziemniaczane

314417

Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczegoS

816003

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę