INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Technik technologii żywności – przetwórstwo fermentacyjne

Kod: 314409

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie technik technologii żywności – przetwórstwo fermentacyjne wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Kupowanie surowców i materiałów pomocniczych.
 • Z2 Prowadzenie nadzoru nad magazynowaniem surowców i materiałów pomocniczych.
 • Z3 Prowadzenie nadzoru nad doborem i mieszaniem surowców.
 • Z4 Prowadzenie nadzoru nad wstępną obróbką surowca.
 • Z5 Monitorowanie procesu fermentacji.
 • Z6 Prowadzenie nadzoru nad destylacją 4 i rektyfikacją 15.
 • Z7 Monitorowanie procesu dojrzewania wyrobów.
 • Z8 Prowadzenie nadzoru nad magazynowaniem wyrobów gotowych.

Kompetencja zawodowa Kz1: Pozyskiwanie i przechowywanie surowców oraz materiałów pomocniczych obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Kupowanie surowców i materiałów pomocniczych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Rodzaje surowców wykorzystywanych w przemyśle fermentacyjnym;
 • Wymagania jakościowe surowców przemysłu fermentacyjnego;
 • Metody oceny surowców przemysłu fermentacyjnego;
 • Zasady sporządzania dokumentacji pozyskiwanych surowców i materiałów pomocniczych.
 • Nadzorować pracę urządzeń do przyjmowania surowca;
 • Dokonywać wstępnej oceny surowców;
 • Posługiwać się programami komputerowymi do rozliczeń i analiz;
 • Prowadzić dokumentację pozyskiwanych surowców i materiałów pomocniczych.

Z2

Prowadzenie nadzoru nad magazynowaniem surowców i materiałów pomocniczych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady gospodarki magazynowej dotyczącej surowców i materiałów pomocniczych;
 • Zasady prowadzenia dokumentacji magazynowej;
 • Normy i zasady przechowywania surowców i materiałów pomocniczych;
 • Zasady obsługi programu komputerowego do rozliczeń magazynowych.
 • Prowadzić dokumentację przechowywanych surowców i materiałów pomocniczych;
 • Prowadzić bieżący nadzór i kontrolę nad przechowywanymi surowcami;
 • Posługiwać się programem komputerowym do rozliczeń magazynowych.

Kompetencja zawodowa Kz2: Przygotowywanie zacierów 22 i brzeczek 3 obejmuje zestaw zadań zawodowych Z3, Z4, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności..

Z3

Prowadzenie nadzoru nad doborem i mieszaniem surowców

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady i wzorce rozróżniania, oceniania i doboru surowców;
 • Urządzenia do mieszania surowców;
 • Proporcje i kolejność dodawania surowców;
 • Program komputerowy do zapisów receptur.
 • Rozróżniać, oceniać i dobierać poszczególne surowce;
 • Nadzorować pracę urządzeń do mieszania surowców;
 • Posługiwać się programem komputerowym do zapisów receptur.

Z4

Prowadzenie nadzoru nad wstępną obróbką surowca

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Procesy niezbędne do przygotowania surowców do produkcji słodu, brzeczki, zacieru, pulpy;
 • Urządzenia do przygotowania i wstępnej obróbki surowców;
 • Rodzaje i cechy kultur drobnoustrojów niezbędnych do fermentacji.
 • Nadzorować proces i pracę urządzeń do rozdrabniania surowca;
 • Nadzorować produkcję zacierów, brzeczek;
 • Nadzorować dodawanie i mieszanie surowców;
 • Nadzorować proces namnażania drożdży;
 • Monitorować procesy zachodzące podczas schładzania i filtrowania.

Kompetencja zawodowa Kz3: Nadzorowanie procesów fermentacji, destylacji i rektyfikacji obejmuje zestaw zadań zawodowych Z5, Z6, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z5

Monitorowanie procesu fermentacji

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Procesy zachodzące podczas fermentacji;
 • Stosowane metody fermentacyjne;
 • Działanie kultur drobnoustrojów niezbędnych do fermentacji lub biosyntezy;
 • Urządzenia niezbędne do przebiegu procesów fermentacyjnych;
 • Aparaturę niezbędną do kontroli przebiegu procesów fermentacyjnych.
 • Nadzorować procesy fermentacji lub biosyntezy;
 • Nadzorować pracę urządzeń niezbędnych do przebiegu procesów fermentacyjnych;
 • Nadzorować pracę aparatury niezbędnej do kontroli przebiegu procesów fermentacyjnych;
 • Oceniać metodą organoleptyczną (za pomocą zmysłów) produkty fermentacji.

Z6

Prowadzenie nadzoru nad destylacją i rektyfikacją

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Przemiany i procesy zachodzące w trakcie procesów destylacji i rektyfikacji;
 • Urządzenia niezbędne do przeprowadzenia procesu destylacji i rektyfikacji;
 • Aparaturę kontrolno-pomiarową niezbędną do monitorowania procesu destylacji.
 • Nadzorować proces destylacji i rektyfikacji;
 • Nadzorować pracę urządzeń niezbędnych do destylacji i rektyfikacji;
 • Oceniać organoleptycznie produkty destylacji i rektyfikacji;
 • Monitorować proces destylacji poprzez wykonywanie pomiarów z zastosowaniem aparatury kontrolno-pomiarowej.

Kompetencja zawodowa Kz4: Nadzorowanie dojrzewania i magazynowania gotowych wyrobów obejmuje zestaw zadań zawodowych Z7, Z8, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z7

Monitorowanie procesu dojrzewania wyrobów

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Przemiany fizyko-chemiczne zachodzące podczas procesu dojrzewania;
 • Wymagania dotyczące bukietu smakowo-zapachowego dojrzewającego wyrobu;
 • Zbiorniki do leżakowania alkoholi np. beczki;
 • Pomieszczenia do leżakowania alkoholi;
 • Normy związane z procesem dojrzewania.
 • Rozróżniać przemiany fizyko-chemiczne zachodzące podczas procesu dojrzewania;
 • Oceniać jakość i walory (smak, zapach, konsystencję, kolor, klarowność) alkoholi;
 • Określać i kontrolować warunki leżakowania poszczególnych alkoholi (np. wina, piwa, wódek szlachetnych, miodu pitnego);
 • Posługiwać się normami związanymi z procesem dojrzewania.

Z8

Prowadzenie nadzoru nad magazynowaniem wyrobów gotowych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady gospodarki magazynowej dotyczącej wyrobów gotowych;
 • Zasady prowadzenia dokumentacji magazynowej;
 • Normy i zasady przechowywania gotowych wyrobów przemysłu fermentacyjnego (np. piwa, wina, wyrobów spirytusowych, octu).
 • Prowadzić dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Prowadzić bieżący nadzór i kontrolę nad przechowywanymi produktami;
 • Posługiwać się programem komputerowym do nadzoru nad magazynowaniem.

Pracownik w zawodzie technik technologii żywności – przetwórstwo fermentacyjne powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za powierzone zadania zawodowe w zakładzie przetwórstwa fermentacyjnego.
 • Wykonywania samodzielnie pracy i podejmowania decyzji właściwych dla zajmowanych stanowisk pracy w przetwórstwie fermentacyjnym.
 • Organizowania pracy zespołu pracowników w sposób zapewniający należyte wykorzystanie mocy produkcyjnych.
 • Doskonalenia kompetencji zawodowych w sposób ustawiczny oraz śledzenia nowych rozwiązań technologicznych w zakresie przetwórstwa fermentacyjnego.
 • Oceniania zagrożenia zdrowia oraz życia i podejmowania działań adekwatnych do stopnia zagrożenia podczas wykonywania zadań zawodowych w zakładzie pracy.
 • Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi przepisami w branży przetwórstwa fermentacyjnego.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu technik technologii żywności – przetwórstwo fermentacyjne.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu technik technologii żywności – przetwórstwo fermentacyjne

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie technik technologii żywności – przetwórstwo fermentacyjne nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę