INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Technik technologii żywności – przetwórstwo mleczarskie

Kod: 314412

2. Opis zawodu

Technik technologii żywności – przetwórstwo mleczarskie organizuje, nadzoruje, wykonuje i kontroluje zadania związane z procesem produkcyjnym w przetwórstwie mleczarskim.

Opis pracy

Technik technologii żywności – przetwórstwo mleczarskie nadzoruje procesy wytwarzania wyrobów mleczarskich, m.in. takich jak: mleko, śmietana, napoje mleczne, masło, sery, lody. Organizuje pracę podwładnych i kontroluje jej przebieg. Prowadzi rozliczenia produkcyjne, uczestniczy w badaniach i wdrażaniu nowych rozwiązań technologicznych w produkcji wyrobów mleczarskich.

Sposoby wykonywania pracy

Technik technologii żywności – przetwórstwo mleczarskie wykonuje pracę ręcznie i mechanicznie, z zastosowaniem właściwych narzędzi oraz sprzętów i urządzeń. Jego praca polega m.in. na:

 • planowaniu produkcji wyrobów mleczarskich,
 • nadzorowaniu odbioru i przygotowywania surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych do produkcji wyrobów mleczarskich zgodnie z opracowanymi normami i recepturami technologicznymi,
 • nadzorowaniu stanu technicznego maszyn i urządzeń, środków transportu wewnętrznego stosowanych w produkcji wyrobów mleczarskich,
 • prowadzeniu produkcji wyrobów mleczarskich zgodnie z systemami zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności 1,
 • posługiwaniu się dokumentacją technologiczną 3 i techniczną, normami w produkcji wyrobów mleczarskich,
 • określaniu wydajności wyrobów mleczarskich na podstawie stopnia zużycia surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych z wykorzystaniem programów komputerowych,
 • nadzorowaniu czynności związanych z magazynowaniem surowców, dodatków do żywności, materiałów pomocniczych i wyrobów mleczarskich,
 • monitorowaniu i podejmowaniu działań korygujących w procesie produkcji wyrobów mleczarskich zgodnie z systemami zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności,
 • ocenianiu jakości surowców, dodatków do żywności, materiałów pomocniczych, półproduktów i wyrobów mleczarskich,
 • określaniu wartości odżywczej wyrobów mleczarskich,
 • rozliczaniu zużycia surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych,
 • planowaniu zagospodarowania produktów ubocznych i odpadów poprodukcyjnych przetwórstwa mleczarskiego,
 • stosowaniu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów prawa dotyczącego ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w przetwórstwie mleczarskim,
 • nadzorowaniu i kontroli organizacji stanowisk pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w przetwórstwie mleczarskim,
 • uczestniczeniu w opracowaniu norm, receptur i wdrażaniu nowych technologii.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2 i 3.3. Kompetencje zawodowe.

Warunki pracy

Głównym miejscem pracy w zawodzenie technik technologii żywności – przetwórstwo mleczarskie jest zakład przetwórstwa mleczarskiego. Swoją pracę najczęściej wykonuje w zamkniętych pomieszczeniach produkcyjnych, biurowych, magazynowych lub laboratoryjnych. Pomieszczenia, gdzie wykonywana jest praca są zazwyczaj dobrze oświetlone, ale nie posiadają klimatyzacji.

Pracownicy wykonujący zadania zawodowe w ramach zawodu technik technologii żywności – przetwórstwo mleczarskie pracują m.in. w pomieszczeniach o wysokim stopniu hałasu i wibracji. Praca może być wykonywana zarówno w pozycji stojącej, jak i siedzącej.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

W zależności od miejsca pracy, technik technologii żywności – przetwórstwo mleczarskie w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:

 • urządzenia do pracy biurowej oraz zakładowe programy do rozliczeń np. produkcji,
 • aparaturę laboratoryjną,
 • przyrządy kontrolno-pomiarowe (wagi, przyrządy do pomiaru: temperatury, ciśnienia, przepływu, wilgotności, poziomu i ilości cieczy, stężenia roztworów),
 • maszyny przepływowe (np. pompy, sprężarki 7),
 • środki transportowe (np. przenośniki, dźwignice, wózki transportowe),
 • maszyny i urządzenia do rozdzielania substancji (np. wirówki 9, filtry, cyklony 2),
 • maszyny i urządzenia do rozdrabniania i prasowania (np. homogenizator 4), miksery, młynki, walce, prasy do serów, kolumny formująco-prasujące 5),
 • maszyny pakujące (systemy pakowania zestawiane w liniach, np. maszyny do pakowania mleka i napojów w folię, w opakowania kartonowe, maszyny do pakowania w tuby i puszki, do pakowania produktów sproszkowanych, maszyny do konfekcjonowania, maszyny do pakowania w atmosferze ochronnej i modyfikowanej, maszyny do pakowania w wiaderka z tworzyw sztucznych, do butelek plastikowych itp.),
 • maszyny i urządzenia do obróbki termicznej (np. podgrzewacze, termizatory 8, kotły do topienia serów, krystalizatory 6),
 • maszyny i urządzenia do mycia i dezynfekcji (np. maszyny do mycia palet i pojemników zbiorczych, form serowarskich i twarożkarskich, centralne stacje mycia CIP),
 • urządzenia chłodnicze (np. komory chłodnicze),
 • inne urządzenia (np. zamrażacze do lodów, urządzenia hartownicze do lodów, urządzenia formujące do lodów, maszyny do zmaślania, zbiorniki buforowe do masła).

Organizacja pracy

Technik technologii żywności – przetwórstwo mleczarskie w zależności od miejsca pracy, wykonywanych zadań i liczby zatrudnionych pracowników w zakładzie, może wykonywać pracę indywidualnie lub w zespole. Organizacja pracy uzależniona jest m.in. od stopnia zmechanizowania zakładu. Praca w zakładzie mleczarskim może odbywać się w systemie dwu- lub trzyzmianowym.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Technik technologii żywności – przetwórstwo mleczarskie może być m.in. narażony na:

 • zmienną temperaturę powietrza (niskie temperatury w chłodniach lub magazynach i wysokie temperatury podczas obróbki cieplnej),
 • hałas (związany z pracą maszyn i urządzeń),
 • podwyższoną wilgotność (pomieszczenia produkcyjne),
 • zagrożenia mechaniczne (śliskie powierzchnie, możliwość urazu na skutek kontaktu z ostrymi narzędziami i elementami maszyn i urządzeń),
 • porażenie prądem elektrycznym (obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych),
 • zagrożenia wynikające z wykonywania pracy w pozycji stojącej (np. podczas nadzorowania pracy maszyn i urządzeń),
 • zagrożenia chemiczne wynikające z pracy np. na stanowisku laboranta oraz inne, np. wskutek awarii instalacji chłodniczej, stosowania związków chemicznych do mycia i dezynfekcji,
 • zagrożenia biologiczne (np. szkodliwe działanie substancji wydzielanych przez makro- i mikroorganizmy lub niektóre alergeny),
 • zagrożenia wynikające z pracy z komputerem (choroby wzroku).

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód technika technologii żywności – przetwórstwo mleczarskie ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • ogólna wydolność fizyczna,
 • sprawność układu krążenia,
 • sprawność układu kostno-stawowego,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność narządów równowagi,
 • sprawność zmysłu dotyku,
 • sprawność zmysłu smaku,
 • sprawność zmysłu węchu;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • ostrość wzroku,
 • zręczność rąk,
 • zręczność palców,
 • rozróżnianie barw,
 • powonienie,
 • czucie dotykowe,
 • zmysł równowagi,
 • spostrzegawczość,
 • czucie smakowe;

w kategorii sprawności i zdolności

 • uzdolnienia techniczne i organizacyjne,
 • dobra pamięć,
 • rozumowanie logiczne,
 • łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie,
 • podzielność uwagi,
 • zdolność nawiązywania kontaktu z ludźmi,
 • zdolność skutecznego przekonywania,
 • zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji,
 • zdolność koncentracji uwagi;

w kategorii cech osobowościowych

 • samodzielność,
 • samokontrola,
 • systematyczność,
 • dbałość o jakość pracy,
 • dokładność,
 • zamiłowanie do ładu i porządku,
 • odporność emocjonalna,
 • dążenie do osiągania celów,
 • wytrwałość i cierpliwość,
 • obowiązkowość,
 • sumienność i punktualność,
 • gotowość do pracy w szybkim tempie,
 • gotowość do współdziałania.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Praca w zawodzie technik technologii żywności – przetwórstwo mleczarskie pod względem wydatku energetycznego należy do prac średnio ciężkich.

Od pracownika wymagana jest dobra ogólna kondycja fizyczna, odporność na uciążliwe warunki pracy oraz sprawność narządów ruchu, niezbędnych do ciągłego, regularnego przemieszczania się w zakładzie produkcyjnym. Poszczególne wymagania uzależnione są od pełnionej funkcji i stanowiska pracy.

Ze względu na bezpośredni kontakt z żywnością, pracownik w zawodzie technik technologii żywności – przetwórstwo mleczarskie powinien mieć aktualne orzeczenie (zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy) do celów sanitarno-epidemiologicznych, stwierdzające zdolność do wykonywania pracy.

Bezwzględnymi przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu technik technologii żywności – przetwórstwo mleczarskie są m.in.:

 • pozytywny wynik badania na nosicielstwo np. pałeczek z grupy Salmonella i Shigella,
 • zakażenie gronkowcem złocistym,
 • alergia kontaktowa, pokarmowa i wziewna na wykorzystywane produkty mleczarskie, środki konserwujące oraz dezynfekcyjne.

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu ponadto mogą być:

 • dysfunkcje fizyczne ograniczające zdolność przemieszczania się,
 • niska wytrzymałość fizyczna,
 • zaburzenia widzenia barw,
 • ograniczenia sprawności rąk,
 • niesprawność narządu słuchu i/lub wzroku, których nie można skorygować aparatem słuchowym lub szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi.

Do najczęściej występujących w zawodzie technik technologii żywności – przetwórstwo mleczarskie chorób można m.in. zaliczyć:

 • choroby układu nerwowego lub krążenia, wynikające ze stresu i przemęczenia (zawały, udary),
 • choroby o podłożu psychicznym (nerwice, depresje),
 • choroby zwyrodnienia kręgosłupa,
 • żylaki,
 • przeciążenie mięśni i stawów.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Obecnie (2018 r.) do podjęcia pracy w zawodzie technik technologii żywności – przetwórstwo mleczarskie preferowane jest wykształcenie średnie na poziomie technikum lub branżowej szkoły II stopnia w zawodach z obszaru spożywczego i technologii żywności.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Podjęcie pracy w zawodzie technik technologii żywności – przetwórstwo mleczarskie ułatwiają:

 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie szkolnym (pokrewnym) technik przetwórstwa mleczarskiego lub technik technologii żywności,
 • świadectwa potwierdzające kwalifikacje:
 • TG.02 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń oraz TG.18 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich, w pokrewnym zawodzie szkolnym technik przetwórstwa mleczarskiego, lub
 • TG.02 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń oraz TG.17 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych, w pokrewnym zawodzie szkolnym technik technologii żywności.

Dodatkowymi atutami przy zatrudnieniu na stanowiskach pracy w zawodzie technik technologii żywności – przetwórstwo mleczarskie są m.in.:

 • suplementy Europass (w języku polskim i angielskim), wydawane na prośbę zainteresowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 • certyfikaty lub zaświadczenia potwierdzające przeszkolenie w zakresie technologii produkcji wyrobów mleczarskich.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Technik technologii żywności – przetwórstwo mleczarskie może pracować na różnych stanowiskach, np.:

 • produkcyjnych lub jako pomocnik w mleczarstwie, a następnie wraz z nabyciem doświadczenia zawodowego awansować na samodzielne stanowisko,
 • technologa, który opracowuje nowe receptury i wprowadza je do produkcji, zmienia i doskonali istniejące wyroby,
 • referenta ds. rozliczeń produkcji,
 • laboranta,
 • kierownika niższego szczebla (mistrz, brygadzista) i następnie średniego szczebla (kierownik zmiany, wydziału, linii), który nadzoruje i kontroluje podległych pracowników, organizuje ich pracę, szkoli, odpowiada za jakość, terminowość i wydajność pracy.

Po zdaniu matury może kontynuować naukę na studiach I oraz II stopnia (np. na kierunku bezpieczeństwo i produkcja żywności) i uzyskać wykształcenie wyższe, będące przepustką do awansu na stanowisko głównego technologa, biotechnologa, specjalisty do spraw kontroli jakości lub inne wyższe stanowisko kierownicze.

Może również rozszerzać kompetencje podejmując kształcenie i/lub szkolenie w zawodach pokrewnych.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2018 r.) w zawodzie technik technologii żywności – przetwórstwo mleczarskie nie ma możliwości potwierdzania kompetencji zawodowych w systemie edukacji formalnej i pozaformalnej.

Okręgowe Komisje Egzaminacyjne oferują możliwość potwierdzania kompetencji zawodowych przydatnych w zawodzie technik technologii żywności – przetwórstwo mleczarskie, wchodzących w skład zawodów szkolnych (pokrewnych):

 • technik przetwórstwa mleczarskiego, w zakresie kwalifikacji TG.02 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń oraz TG.18 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich,
 • technik technologii żywności, w zakresie kwalifikacji TG.02 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń oraz TG.17 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie technik technologii żywności – przetwórstwo mleczarskie może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Inżynier technologii żywności

214503

Kontroler jakości produktów spożywczych

314401

Technik przetwórstwa mleczarskiegoS

314402

Technik technologii żywnościS

314403

Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczegoS

816003

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę