INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Technik technologii żywności – przetwórstwo mleczarskie

Kod: 314412

4. Odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego

Przetwórstwo mleczarskie jest dynamicznie rozwijającą się branżą przemysłu spożywczego. Coraz większą rolę odgrywa mechanizacja i automatyzacja produkcji wyrobów mleczarskich. Systematycznie rozszerzany jest zakres działalności przetwórstwa mleczarskiego, a do zakładów wkraczają nowe technologie produkcji. Pracodawcy poszukują wykwalifikowanej kadry technicznej, która potrafi nadzorować pracę nowoczesnych maszyn i urządzeń oraz prowadzić produkcję wyrobów mleczarskich zgodnie z wymaganiami obowiązujących systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności.

Technik technologii żywności – przetwórstwo mleczarskie może podjąć pracę w małych zakładach produkujących wyroby mleczarskie, a także w dużych przedsiębiorstwach, wykorzystujących zautomatyzowane linie produkcyjne.

Technik technologii żywności – przetwórstwo mleczarskie może znaleźć pracę m.in. w:

 • zakładach przetwórstwa spożywczego,
 • firmach zajmujących się przechowywaniem i dystrybucją żywności,
 • zakładach przetwórstwa spożywczego w działach: produkcyjnym, zaopatrzenia, kontraktacji,
 • instytucjach prowadzących badanie i ocenę żywności.

Technik technologii żywności – przetwórstwo mleczarskie może prowadzić własną działalność gospodarczą w branży przetwórstwa mleczarskiego.

WAŻNE:

Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:

http://oferty.praca.gov.pl

Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:

http://mz.praca.gov.pl

https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe

Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl

Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:

Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl

Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl

Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl

Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl

Pomorskie – http://www.porp.pl

Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl

Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl

Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynku-pracya

Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl

Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:

http://zielonalinia.gov.pl

Portal Prognozowanie Zatrudnienia:

www.prognozowaniezatrudnienia.pl

Portal EU Skills Panorama:

http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en

Europejski portal mobilności zawodowej EURES:

https://eures.praca.gov.pl

https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

Kształcenie

Obecnie (2018 r.) w ramach systemu edukacji zawodowej w Polsce nie prowadzi się kształcenia w zawodzie technik technologii żywności – przetwórstwo mleczarskie.

Kompetencje przydatne do wykonywania zawodu technik technologii żywności – przetwórstwo mleczarskie można uzyskać, podejmując:

 • kształcenie w technikum w zawodzie szkolnym (pokrewnym) technik przetwórstwa mleczarskiego lub technik technologii żywności,
 • najpierw kształcenie w branżowej szkole I stopnia w zawodzie operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, a następnie naukę w branżowej szkole II stopnia w zawodzie pokrewnym technik przetwórstwa mleczarskiego lub technik technologii żywności,
 • szkolenie w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego, w zakresie kwalifikacji:
  • TG.02 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń,
  • TG.18 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich lub TG.17 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych.

Kształcenie w zakresie kwalifikacyjnego kursu zawodowego (dla dorosłych) mogą prowadzić:

 • publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe,
 • niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych i prowadzące kształcenie zawodowe,
 • publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 • instytucje rynku pracy prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową,
 • podmioty prowadzące działalność oświatową na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców.

Kwalifikacje wyodrębnione w ww. zawodach potwierdzają (również w trybie eksternistycznym) Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Szkolenie

Zazwyczaj pracodawcy we własnym zakresie prowadzą wstępne szkolenia dla nowo zatrudnionych osób w zawodzie technik technologii żywności – przetwórstwo mleczarskie w celu wyposażenia ich w kompetencje wymagane na stanowisku pracy.

W zakładach przetwórstwa mleczarskiego szkolenia pracowników mogą być organizowane zgodnie z zapotrzebowaniem wynikającym z prowadzonej produkcji lub zapotrzebowania rynku na nowe produkty i nowe technologie produkcji wyrobów mleczarskich. Technik technologii żywności – przetwórstwo mleczarskie może brać udział w szkoleniach, dotyczących m.in.:

 • nowych technologii produkcji,
 • maszyn i urządzeń oraz nowych linii technologicznych do przetwórstwa mleczarskiego,
 • podejmowania działań wynikających z realizacji przedsięwzięć z zakresu współpracy badawczej wyższych uczelni z zakładami przetwórstwa mleczarskiego,
 • wdrażania systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności.

Ponadto szkolenia mogą być prowadzone przez instytucje zajmujące się nowymi technologiami, naukowców zaangażowanych w badania związane z pracami naukowymi prowadzonymi w jednostkach naukowych, współpracujących z zakładami przetwórstwa mleczarskiego w ramach wspólnych projektów.

Z reguły organizatorzy tych szkoleń poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje stosownymi certyfikatami/zaświadczeniami.

WAŻNE:

Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Szkolnictwo wyższe:

www.wybierzstudia.nauka.gov.pl

Szkolnictwo zawodowe:

https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne

http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod

https://zrp.pl

Szkolenia zawodowe:

Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris

Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Inne źródła danych:

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl

Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

Obecnie (2018 r.) wynagrodzenie osób pracujących w zawodzie technik technologii żywności – przetwórstwo mleczarskie jest zróżnicowane i mieści się z reguły w przedziale od 2200 zł do 4300 zł brutto miesięcznie w przeliczeniu na jeden etat.

W szczególności osoby:

 • wykonujące proste prace fizyczne mogą liczyć na miesięczne wynagrodzenie w wysokości od 2200 zł do 2800 zł brutto,
 • wykonujące prace na stanowiskach wymagających dodatkowych kompetencji (np. w zakresie obsługi maszyn i urządzeń, wózków jezdnych) mogą liczyć na wynagrodzenie w wysokości od 2400 zł do 3400 zł brutto miesięcznie,
 • pełniące funkcję brygadzisty mogą liczyć na wynagrodzenie w zakresie od 3100 zł do 4300 zł brutto miesięcznie.

Na poziom wynagrodzenia w zawodzie technik technologii żywności – przetwórstwo mleczarskie ma wpływ m.in.:

 • wielkość i profil zakładu, jego kondycja finansowa,
 • wykształcenie pracownika, staż pracy,
 • region zatrudnienia.

WAŻNE:

Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność. Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy

Przykładowe portale informujące o zarobkach:

https://wynagrodzenia.pl/gus

https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach

https://sedlak.pl/raporty-placowe

https://zarobki.pracuj.pl

https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen

https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

W zawodzie technik technologii żywności – przetwórstwo mleczarskie możliwe jest zatrudnienie osób z niepełnosprawnością.

Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie technicznych i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:

 • z dysfunkcją narządu słuchu (03-L), jeśli niepełnosprawność jest możliwa do skorygowania za pomocą implantów lub aparatów słuchowych.
 • z zaburzeniami głosu, mowy (03-L), jeśli umożliwiają skuteczny kontakt interpersonalny i komunikację,
 • z dysfunkcją narządu wzroku (04-O), jeśli posiadana wada jest skorygowana odpowiednimi szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, które zapewnią ostrość widzenia,
 • z niewielką dysfunkcją kończyn górnych (05-R), która nie wyklucza wykonywania bardziej precyzyjnych czynności, jak np. obsługa maszyn, sprzętu komputerowego, biurowego,
 • z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych (05-R), która nie wyklucza stania i chodzenia, w tym samodzielnego przemieszczania się po zróżnicowanym terenie.

WAŻNE:

Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę