INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Technik technologii żywności – przetwórstwo mleczarskie

Kod: 314412

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie technik technologii żywności – przetwórstwo mleczarskie wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Organizowanie surowców i wytwarzanie wyrobów mleczarskich.
 • Z2 Obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych do produkcji wyrobów mleczarskich.
 • Z3 Przechowywanie wyrobów mleczarskich.
 • Z4 Kontrolowanie jakości gotowego wyrobu mleczarskiego na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych i dokumentacji monitorującej parametry technologiczne.
 • Z5 Identyfikowanie zagrożeń bezpieczeństwa żywności i monitorowanie krytycznych punktów kontroli w procesach produkcji.

Kompetencja zawodowa Kz1: Produkowanie wyrobów mleczarskich obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Organizowanie surowców i wytwarzanie wyrobów mleczarskich

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Procesy technologiczne produkcji wyrobów mleczarskich;
 • Programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych w produkcji wyrobów mleczarskich;
 • Zasady określania wydajności procesu technologicznego;
 • Potrzebę i zasady stosowania norm oraz receptur w procesie wytwarzania produktów mleczarskich;
 • Zasady i metody utrwalania żywności;
 • Zasady rozliczania zużycia surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych;
 • Zasady planowania gospodarowaniem produktami ubocznymi i odpadami poprodukcyjnymi przetwórstwa mleczarskiego;
 • Sposoby nadzorowania i kontroli organizacji stanowisk pracy w przetwórstwie mleczarskim;
 • Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności;
 • Obowiązujące wymagania ergonomii, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w przetwórstwie mleczarskim.
 • Zaplanować proces technologiczny produkcji wyrobów mleczarskich;
 • Stosować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych;
 • Nadzorować odbiór i przygotowywanie surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych do produkcji wyrobów mleczarskich zgodnie z opracowanymi normami i recepturami technologicznymi;
 • Stosować metody utrwalania żywności w zależności od substratu mając na uwadze okres trwałości produktu oraz jego bezpieczeństwo;
 • Określać wydajność procesu technologicznego z wykorzystaniem programów komputerowych;
 • Rozliczać zużycie surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych;
 • Planować zagospodarowanie produktów ubocznych i odpadów poprodukcyjnych przetwórstwa mleczarskiego;
 • Nadzorować i kontrolować organizację stanowisk pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w przetwórstwie mleczarskim.

Z2

Obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych do produkcji wyrobów mleczarskich

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Budowę, zasady działania i zastosowanie maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle mleczarskim;
 • Sposoby nadzorowania pracy i konserwacji maszyn oraz urządzeń;
 • Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas użytkowania maszyn i urządzeń wykorzystywanych w przetwórstwie mleczarskim;
 • Zasady ergonomii pracy w przetwórstwie mleczarskim.
 • Prowadzić drobne konserwacje maszyn i urządzeń;
 • Stosować maszyny i urządzenia;
 • Zgłaszać awarie;
 • Dobierać odpowiednie maszyny i urządzenia do produkcji wyrobów mleczarskich;
 • Nadzorować pracę i użytkowanie maszyn oraz urządzeń zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż. oraz przepisami dotyczącymi ochrony środowiska;
 • Planować pracę swoją i zespołu zgodnie z zasadami ergonomii.

Z3

Przechowywanie wyrobów mleczarskich

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Rodzaje półproduktów, surowców, materiałów pomocniczych, dodatków do żywności i wyrobów mleczarskich;
 • Zasady przechowywania półproduktów, surowców, materiałów pomocniczych, dodatków do żywności i wyrobów mleczarskich;
 • Rodzaje opakowań półproduktów i produktów mleczarskich;
 • Zasady obsługi i działania urządzeń wykorzystywanych do pakowania, etykietowania i ważenia wyrobów mleczarskich.
 • Oceniać jakość półproduktów, surowców i dodatków do żywności;
 • Nadzorować magazynowanie surowców, dodatków do żywności, materiałów pomocniczych i wyrobów mleczarskich zgodnie z zasadami systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności;
 • Monitorować jakość wyrobów mleczarskich podczas przechowywania;
 • Stosować się do zasad sanitarno-higienicznych podczas przechowywania surowców, dodatków do żywności, materiałów pomocniczych i wyrobów mleczarskich;
 • Organizować miejsce do przechowywania surowców, dodatków do żywności, materiałów pomocniczych i wyrobów mleczarskich, zapewniając właściwe warunki przechowywania (temperatura, wilgotność itp.).

Kompetencja zawodowa Kz3: Ocenianie jakości gotowego wyrobu mleczarskiego obejmuje zestaw zadań zawodowych Z4, Z5, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z4

Kontrolowanie jakości gotowego wyrobu mleczarskiego zgodnie z zasadami systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Normy jakościowe wytwarzanych produktów mleczarskich;
 • Zasady przeprowadzania badań mikrobiologicznych, organoleptycznych oraz fizyko-chemicznych;
 • Zasady prowadzenia dokumentacji technicznej i technologicznej;
 • Normy w produkcji wyrobów mleczarskich;
 • Rodzaje i zasady działania aparatury kontrolno-pomiarowej stosowanej w przetwórstwie mleczarskim.
 • Oceniać jakość gotowego wyrobu mleczarskiego na podstawie przeprowadzonych badań mikrobiologicznych, organoleptycznych oraz fizyko-chemicznych;
 • Stosować normy jakościowe dla produktów mleczarskich;
 • Prowadzić monitoring parametrów technologicznych i prowadzić dokumentację;
 • Posługiwać się dokumentacją techniczną, technologiczną i normami w produkcji wyrobów mleczarskich;
 • Posługiwać się aparaturą kontrolno-pomiarową stosowaną w przetwórstwie mleczarskim.

Z5

Identyfikowanie zagrożeń bezpieczeństwa żywności i monitorowanie krytycznych punktów kontroli w procesach produkcji

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w produkcji wyrobów mleczarskich;
 • Rodzaje i zasady prowadzenia dokumentów dotyczących procesu technologicznego;
 • Normy jakościowe wytwarzanych produktów mleczarskich;
 • Sposoby monitoringu procesów technologicznych.
 • Stosować zasady systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w produkcji wyrobów mleczarskich;
 • Kontrolować procesy technologiczne;
 • Przestrzegać norm jakościowych wytwarzanych produktów mleczarskich;
 • Prowadzić dokumentację procesów technologicznych.

Technik technologii żywności – przetwórstwo mleczarskie powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za powierzone zadania zawodowe w zakładzie przetwórstwa mleczarskiego.
 • Wykonywania samodzielnie pracy i współdziałania w zespole z zachowaniem należytej staranności i standardów jakości wyrobów mleczarskich.
 • Przestrzegania obowiązujących w działalności zawodowej zasad postępowania gwarantujących właściwą jakość działań zawodowych oraz bezpieczeństwo.
 • Podnoszenia własnych kompetencji zawodowych zgodnie z postępem techniczno- -technologicznym w branży mleczarskiej.
 • Oceniania zagrożenia zdrowia oraz życia i podejmowania działań adekwatnych do stopnia zagrożenia podczas wykonywania zadań zawodowych w zakładach przetwórstwa mleczarskiego.
 • Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi przepisami w branży mleczarskiej.
 • Dbania o bezpieczeństwo, zdrowie, ochronę środowiska oraz własny rozwój zawodowy i podległych pracowników.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu technik technologii żywności – przetwórstwo mleczarskie.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu technik technologii żywności – przetwórstwo mleczarskie

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie technik technologii żywności – przetwórstwo mleczarskie nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę