INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Technik technologii żywności – przetwórstwo rybne

Kod: 314414

4. Odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego

Technik technologii żywności – przetwórstwo rybne może podjąć pracę m.in. w:

 • zakładach przetwórstwa rybnego,
 • przedsiębiorstwach przetwórstwa ryb i innych jadalnych organizmów wodnych,
 • hurtowniach rybnych,
 • zakładach produkcyjnych mączki rybnej,
 • zakładach przemysłu spożywczego,
 • stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
 • instytucjach doradczych specjalizujących się w prawie żywnościowym,
 • zakładach gastronomicznych,
 • laboratoriach przemysłu rybnego wdrażających nowe technologie (nowe maszyny, linie produkcyjne, nowe dodatki itp.),
 • biurach technologicznych,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się dystrybucją produktów rybnych.

Technik technologii żywności – przetwórstwo rybne posiadający doświadczenie zawodowe może założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą w branży spożywczej: w obszarze doradczym, badawczym, szkoleniowym lub innym (produkcja własna).

Obecnie (2019 r.), według Barometru zawodów, na pracowników w zawodzie technik technologii żywności – przetwórstwo rybne notuje się zapotrzebowanie na poziomie stałym.

WAŻNE:

Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:

http://oferty.praca.gov.pl

Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.03.2019]:

Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:

http://mz.praca.gov.pl

https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe

Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl

Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:

Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl

Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl

Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl

Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl

Pomorskie – http://www.porp.pl

Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl

Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl

Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynku-pracya

Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl

Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:

http://zielonalinia.gov.pl

Portal Prognozowanie Zatrudnienia:

www.prognozowaniezatrudnienia.pl

Portal EU Skills Panorama:

http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en

Europejski portal mobilności zawodowej EURES:

https://eures.praca.gov.pl

https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

Kształcenie

Obecnie (2019 r.) w ramach systemu kształcenia zawodowego w Polsce nie przygotowuje się kandydatów do pracy w zawodzie technik technologii żywności – przetwórstwo rybne.

Kompetencje przydatne do wykonywania zawodu technik technologii żywności – przetwórstwo rybne można uzyskać, podejmując:

 • kształcenie w technikum w zawodzie szkolnym (pokrewnym) technik technologii żywności,
 • kształcenie w branżowej szkole I stopnia w zawodzie przetwórca ryb, a następnie naukę w branżowej szkole II stopnia w zawodzie pokrewnym technik technologii żywności,
 • szkolenie w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego, w zakresie kwalifikacji:
  • TG.02 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń,
  • TG.17 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych,
  • TG.06 Obróbka ryb i produkcja przetworów rybnych.

Kształcenie w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego (dla dorosłych) dla ww. kwalifikacji mogą oferować:

 • publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe,
 • niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, prowadzące kształcenie zawodowe,
 • publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 • instytucje rynku pracy prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową,
 • podmioty prowadzące działalność oświatową na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców.

Kwalifikacje TG.02, TG.17 oraz TG.06 potwierdzają (również w trybie eksternistycznym) Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Osoby, które uzyskały powyższe kwalifikacje, mają możliwość otrzymania również suplementu Europass (w języku polskim i angielskim), wydawanego na prośbę zainteresowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne (do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe), co ma istotne znaczenie w przypadku poszukiwania pracy za granicą.

WAŻNE:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, które wchodzi w życie od 1 września 2019 r., ulegają zmianie dotychczasowe symbole kwalifikacji wyodrębnione w zawodach szkolnictwa zawodowego, na kody składające się z trzech wielkich liter, wskazujących na przyporządkowanie do jednej z 32 branż, występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. Zmianie uległy również nazwy niektórych z dotychczasowych kwalifikacji. Nowa regulacja umożliwia prowadzenie kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub na kursach umiejętności zawodowych.

Szkolenie

Zazwyczaj pracodawcy we własnym zakresie prowadzą szkolenia pracowników w zawodzie technik technologii żywności – przetwórstwo rybne w celu wyposażenia ich w kompetencje wymagane na stanowisku pracy.

Szkolenia mogą być organizowane zgodnie z zapotrzebowaniem wynikającym z prowadzonej produkcji, wdrażania nowych technologii lub nowych produktów. Mogą to być również szkolenia dotyczące m.in.:

 • zasad przestrzegania higieny w procesie produkcji żywności i obrocie żywnością oraz systemu kontroli (GHP, GMP, HACCP),
 • wprowadzania systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności,
 • zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z obsługą maszyn,
 • standardów jakościowych stosowanych w zakładzie, np. Międzynarodowy Standard Bezpieczeństwa Żywności (Global Standard for Food Safety – British Retail Consortium BRC), Międzynarodowy Standard Żywności (International Food Standard – IFS), norma PN-EN ISO 22000:2018-08,
 • IFS Logistics (wdrażanie nowych opakowań, magazynowanie, dystrybucja, transport produktów spożywczych i niespożywczych),
 • uprawnień energetycznych i elektrycznych Gr.2 18.

Organizatorzy tych szkoleń poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje stosownymi certyfikatami/zaświadczeniami.

WAŻNE:

Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.03.2019]:

Szkolnictwo wyższe:

www.wybierzstudia.nauka.gov.pl

Szkolnictwo zawodowe:

https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne

http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod

https://zrp.pl

Szkolenia zawodowe:

Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris

Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Inne źródła danych:

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl

Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

Wynagrodzenie (2019 r.) osób pracujących w zawodzie technik technologii żywności – przetwórstwo rybne jest zróżnicowane i mieści się z reguły w przedziale od 2800 zł do 5200 zł brutto miesięcznie w przeliczeniu na jeden etat.

Wynagrodzenie pracownika w tym zawodzie zależy przede wszystkim od:

 • wielkości zakładu, jego kondycji finansowej,
 • wykształcenia pracownika i stażu pracy,
 • regionu zatrudnienia.

WAŻNE:

Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność. Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.03.2019]:

Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy

Przykładowe portale informujące o zarobkach:

https://wynagrodzenia.pl/gus

https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach

https://sedlak.pl/raporty-placowe

https://zarobki.pracuj.pl

https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen

https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

W zawodzie technik technologii żywności – przetwórstwo rybne możliwe jest zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami.

Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie technicznych i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:

 • słabo słyszących (03-L), pod warunkiem zapewnienia im odpowiedniej pomocy technicznej oraz właściwego przygotowania środowiska pracy,
 • z zaburzeniami głosu, mowy (03-L), jeśli możliwy jest skuteczny kontakt interpersonalny i komunikacja,
 • z dysfunkcją narządu wzroku (04-0), jeśli posiadana wada jest skorygowana odpowiednimi szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, które zapewniają ostrość widzenia, pod warunkiem prawidłowego rozróżniania barw,
 • z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych (05-R), która nie wyklucza możliwości samodzielnego poruszania się oraz możliwości wykonywania zadań zawodowych,
 • z niewielką dysfunkcją kończyn górnych (05-R), która nie wyklucza możliwości wykonywania bardziej precyzyjnych czynności, jak np. obsługa maszyn, sprzętu komputerowego, biurowego.

WAŻNE

Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę