INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Technik technologii żywności – przetwórstwo rybne

Kod: 314414

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie technik technologii żywności – przetwórstwo rybne wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Organizowanie obróbki wstępnej ryb w zakładzie przetwórstwa rybnego.
 • Z2 Organizowanie obróbki wstępnej skorupiaków, mięczaków oraz innych organizmów wodnych.
 • Z3 Obsługiwanie maszyn, urządzeń i narzędzi podczas procesów produkcyjnych w zakładzie przetwórstwa rybnego.
 • Z4 Przeprowadzanie procesów związanych z chłodzeniem, mrożeniem i rozmrażaniem surowców, półproduktów i przetworów rybnych.
 • Z5 Dobieranie opakowań do rodzaju surowców, półproduktów i przetworów rybnych.
 • Z6 Kontrolowanie warunków przechowywania surowców, półproduktów i przetworów rybnych.

Kompetencja zawodowa Kz1: Prowadzenie procesów przetwarzania i utrwalania surowców obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Organizowanie obróbki wstępnej ryb w zakładzie przetwórstwa rybnego

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, ergonomii oraz ochrony środowiska podczas procesów przetwarzania i utrwalania surowców;
 • Rodzaje i gatunki ryb;
 • Kryteria oceny jakościowej surowców rybnych;
 • Zastosowanie surowców w procesach produkcyjnych;
 • Zmiany zachodzące w surowcach podczas obróbki wstępnej;
 • Planowanie obróbki wstępnej ryb (np. czyszczenia, patroszenia, odgławiania, odgardlania, filetowania, trymowania 15, odskórzania, porcjowania i rozdrabniania);
 • Dokumentację jakościową;
 • Zasady HACCP, GHP, GMP podczas obróbki wstępnej ryb.
 • Stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, ergonomii oraz ochrony środowiska podczas procesów przetwarzania i utrwalania surowców;
 • Określać rodzaje ryb wykorzystywanych w przetwórstwie rybnym;
 • Oceniać jakość surowców rybnych;
 • Oceniać przydatność surowców rybnych w procesach produkcyjnych;
 • Określać zmiany zachodzące w surowcach podczas obróbki wstępnej;
 • Prowadzić obróbkę wstępną (czyszczenie, patroszenie, odgławianie, odgardlanie, filetowanie, trymowanie, odskórzanie, porcjowanie oraz rozdrabnianie ryb);
 • Prowadzić dokumentację jakościową;
 • Nadzorować przestrzeganie zasad HACCP, GHP, GMP podczas obróbki wstępnej ryb.

Z2

Organizowanie obróbki wstępnej skorupiaków, mięczaków oraz innych organizmów wodnych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Rodzaje i gatunki skorupiaków, mięczaków wykorzystywanych w przetwórstwie rybnym;
 • Kryteria oceny jakościowej skorupiaków, mięczaków wykorzystywanych w przetwórstwie rybnym;
 • Procesy obróbki wstępnej mięczaków, skorupiaków oraz innych organizmów wodnych;
 • Zasady HACCP, GHP, GMP podczas obróbki wstępnej mięczaków, skorupiaków oraz innych organizmów wodnych.
 • Określać rodzaje i gatunki skorupiaków, mięczaków wykorzystywanych w przetwórstwie rybnym;
 • Oceniać jakość skorupiaków, mięczaków wykorzystywanych w przetwórstwie rybnym;
 • Prowadzić procesy obróbki wstępnej mięczaków, skorupiaków oraz innych organizmów wodnych;
 • Przestrzegać zasad HACCP, GHP, GMP podczas obróbki wstępnej mięczaków, skorupiaków oraz innych organizmów wodnych.

Z3

Obsługiwanie maszyn, urządzeń i narzędzi podczas procesów produkcyjnych w zakładzie przetwórstwa rybnego

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Maszyny i urządzenia wykorzystywane w procesach obróbki wstępnej (mycia, odłuszczania, trymowania, odskorupiania, odgławiania, patroszenia, odgardlania, filetowania, rozdrabniania itp.);
 • Maszyny, urządzenia i narzędzia wykorzystywane do produkcji: kawioru, marynat rybnych, ryb wędzonych, konserw rybnych, surimi, wyrobów z farszów, koncentratów i izolatów białkowych, produktów aktywnych biologicznie;
 • Maszyny do konfekcjonowania przetworów rybnych;
 • Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy przeciwpożarowe podczas obsługi maszyn i urządzeń.
 • Obsługiwać maszyny i urządzenia wykorzystywane w procesach obróbki wstępnej (mycia, odłuszczania, odskorupiania, odgławiania, patroszenia, trymowania, odgardlania, filetowania, rozdrabniania itp.);
 • Dobierać maszyny, urządzenia i narzędzia niezbędne do produkcji: kawioru, marynat rybnych, ryb wędzonych, konserw rybnych, surimi, wyrobów z farszów, koncentratów i izolatów białkowych, produktów aktywnych biologicznie;
 • Obsługiwać maszyny do konfekcjonowania przetworów rybnych;
 • Przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych podczas obsługi maszyn i urządzeń.

Z4

Przeprowadzanie procesów związanych z chłodzeniem, mrożeniem i rozmrażaniem surowców, półproduktów i przetworów rybnych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Maszyny, urządzenia wykorzystywane w procesach chłodzenia, mrożenia i rozmrażania surowców, półproduktów i przetworów rybnych;
 • Techniki schładzania, mrożenia i rozmrażania surowców rybnych;
 • Parametry niezbędne do przeprowadzenia procesów schładzania, zamrażania, rozmrażania surowców, półproduktów i przetworów rybnych;
 • Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy przeciwpożarowe stosowane podczas procesów chłodzenia, mrożenia i rozmrażania surowców, półproduktów i przetworów rybnych;
 • Dokumentację procesów schładzania, mrożenia i rozmrażania;
 • Rodzaje i zasady działania aparatury
 • pomiarowej.
 • Obsługiwać maszyny, urządzenia wykorzystywane w procesach chłodzenia, mrożenia i rozmrażania surowców, półproduktów i przetworów rybnych;
 • Stosować metody schładzania, mrożenia i rozmrażania surowców rybnych;
 • Kontrolować parametry procesów schładzania, zamrażania, rozmrażania surowców, półproduktów i przetworów rybnych;
 • Przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych stosowanych podczas procesów chłodzenia, mrożenia i rozmrażania surowców, półproduktów i przetworów rybnych;
 • Prowadzić dokumentację procesów schładzania, mrożenia i rozmrażania;
 • Posługiwać się aparaturą kontrolno-pomiarową stosowaną w przetwórstwie rybnym oraz interpretować wyniki pomiarów.

Kompetencja zawodowa Kz2: Magazynowanie i dystrybucja surowców, półproduktów oraz przetworów rybnych obejmuje zestaw zadań zawodowych Z5, Z6, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z5

Dobieranie opakowań do rodzaju surowców, półproduktów i przetworów rybnych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Rodzaje materiałów stosowanych w opakowaniach przetworów rybnych;
 • Rodzaje opakowań;
 • Prace związane z przygotowaniem surowców i przetworów rybnych do pakowania;
 • Zasady pakowania przetworów rybnych;
 • Zasady przygotowywania surowców, półproduktów i przetworów rybnych do dystrybucji;
 • Zasady znakowania surowców, półproduktów i przetworów rybnych.
 • Dobierać opakowania do rodzaju surowca, półproduktu i przetworu rybnego;
 • Przygotowywać opakowania do konfekcjonowania surowców, półproduktów i przetworów rybnych;
 • Oceniać jakość opakowań;
 • Pakować surowce, półprodukty i przetwory rybne z uwzględnieniem potrzeb odbiorców;
 • Przygotowywać surowce, półprodukty i przetwory rybne do dystrybucji;
 • Znakować surowce, półprodukty i przetwory rybne.

Z6

Kontrolowanie warunków przechowywania surowców, półproduktów i przetworów rybnych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w produkcji półproduktów i przetworów rybnych;
 • Warunki przechowywania surowców, półproduktów i przetworów rybnych;
 • Dokumentację dotyczącą przechowywania oraz dystrybucji półproduktów i przetworów rybnych.
 • Stosować zasady systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w produkcji półproduktów i przetworów rybnych;
 • Przestrzegać warunków niezbędnych do przechowywania surowców, półproduktów i przetworów rybnych;
 • Prowadzić dokumentację dotyczącą przechowywania oraz dystrybucji półproduktów i przetworów rybnych.

Pracownik w zawodzie technik technologii żywności – przetwórstwo rybne powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za powierzone zadania zawodowe w zakładzie przetwórstwa ryb.
 • Wykonywania samodzielnie pracy i podejmowania decyzji właściwych dla zajmowanych stanowisk w zakładzie przetwórstwa ryb.
 • Zarządzania zespołem ludzi oraz efektywnego komunikowania się z podwładnymi i przełożonymi.
 • Dostosowania się do zmian w środowisku pracy przetwórstwa ryb.
 • Oceniania pracy własnej oraz zespołu, z którym współpracuje.
 • Podnoszenia własnych kompetencji zawodowych zgodnie z postępem technologicznym w branży przetwórstwa rybnego.
 • Oceniania zagrożenia zdrowia oraz życia i podejmowania działań adekwatnych do stopnia zagrożenia podczas wykonywania zadań zawodowych w zakładzie przetwórstwa ryb.
 • Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi przepisami w branży przetwórstwa rybnego.
 • Stosowania technik radzenia sobie ze stresem w środowisku pracy przetwórstwa ryb.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu technik technologii żywności – przetwórstwo rybne.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu technik technologii żywności – przetwórstwo rybne

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie technik technologii żywności – przetwórstwo rybne nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę