INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Terapeuta środowiskowy

Kod: 325201

6. Źródła dodatkowych informacji o zawodzie

Podstawowe regulacje prawne:

Stan prawny na dzień: 31.10.2018 r.

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 986, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym – poziomy 1–8 (Dz. U. poz. 537).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych (Dz. U. poz. 497).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 227).
 • Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. 2018 poz. 1279; uwaga – opublikowano w grudniu 2018 r.).

Literatura branżowa:

 • Bac A. (red.): Terapia zajęciowa. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2016.
 • Borowska – Beszta B.: Niepełnosprawność w kontekstach kulturowych. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013.
 • Brzezińska M.: Zaradnik terapeutyczny. Difin, Warszawa 2012.
 • Chrzanowska I.: Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2018.
 • Ciechaniewicz W.: Pedagogika. Podręcznik dla szkół medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002.
 • Davis M.: Socjologia pracy socjalnej. Interart, Warszawa 1996.
 • Goodman N.: Wstęp do socjologii. Zysk i S-ka, Poznań 2001.
 • Godawa J.: Osoba niepełnosprawna na ścieżkach życia. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2017.
 • Janus E.: Psychologia w pracy terapeuty zajęciowego. Difin, Warszawa 2016.
 • Moczla K.: W przestrzeni niepełnosprawności. Tom 1. Edukacyjno-terapeutyczna podróż w lepszą stronę. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2017.
 • Pudzianowska D.: Prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną w świetle międzynarodowych instrumentów ochrony praw człowieka. Wolters Kluwer, Gdańsk 2014.
 • Rottermund J.: Terapia zajęciowa w rehabilitacji medycznej. Poradnik dla studentów i terapeutów. Wydawnictwo Medyczne Alfa-Medica Press, Bielsko-Biała 2014.

Zasoby internetowe [dostęp: 31.10.2018]:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę