INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Terapeuta środowiskowy

Kod: 325201

4. Odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego

Terapeuta środowiskowy może znaleźć pracę w zakładach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i organizacjach pozarządowych, np.:

 • w środowiskowych placówkach służby zdrowia, takich jak:
  • poradnie zdrowia psychicznego,
  • oddziały dzienne,
  • zespoły leczenia środowiskowego,
 • w placówkach organizowanych przez pomoc społeczną czy organizacje pozarządowe, takich jak:
  • środowiskowe domy samopomocy,
  • warsztaty terapii zajęciowej,
  • instytucje zapewniające usługi pomocowe, opiekuńcze itp.,
 • bezpośrednio w środowisku domowym pacjenta.

Może pracować wszędzie tam, gdzie przebywają pacjenci, osoby chore, starsze i z zaburzeniami psychicznymi m.in. w:

 • szpitalach,
 • schroniskach,
 • domach pomocy społecznej,
 • świetlicach środowiskowych,
 • placówkach przeznaczonych dla osób bezdomnych,
 • hospicjach,
 • klubach seniora,
 • zakładach opiekuńczych.

WAŻNE:

Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:

http://oferty.praca.gov.pl

Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:

http://mz.praca.gov.pl

https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe

Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl

Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:

Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl

Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl

Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl

Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl

Pomorskie – http://www.porp.pl

Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl

Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl

Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynku-pracya

Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl

Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:

http://zielonalinia.gov.pl

Portal Prognozowanie Zatrudnienia:

www.prognozowaniezatrudnienia.pl

Portal EU Skills Panorama:

http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en

Europejski portal mobilności zawodowej EURES:

https://eures.praca.gov.pl

https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

Kształcenie

Obecnie (2018 r.) w ramach systemu kształcenia zawodowego w Polsce do pracy w zawodzie terapeuta środowiskowy można się przygotować poprzez ukończenie niepublicznej szkoły policealnej (bez uprawnień szkoły publicznej) w zawodzie terapeuta środowiskowy.

Istnieje możliwość potwierdzenia kompetencji rynkowej „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży” zgodnie z zasadami walidacji i certyfikacji kwalifikacji rynkowych wprowadzonych do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji – po powołaniu instytucji certyfikującej przez Ministra Zdrowia.

Szkolenie

Potrzebne kompetencje terapeuta środowiskowy może uzyskać kończąc specjalistyczne kursy i szkolenia prowadzone m. in. przez:

 • Polskie Towarzystwo Psychiatryczne,
 • szkoły policealne,
 • placówki kształcenia ustawicznego,
 • firmy szkoleniowe,
 • fundacje,
 • stowarzyszenia.

Przykładowa tematyka szkoleń może dotyczyć:

 • zdrowia psychicznego i jego mechanizmów,
 • pozyskiwania i udzielania wsparcia,
 • komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
 • technik autopsychoterapii,
 • rozwoju osobistego i samorealizacji,
 • aspektów samooceny, kontroli wewnętrznej i poczucia przynależności,
 • diagnozy potrzeb i wywiadu środowiskowego.

Organizatorzy kursów i szkoleń poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje stosownymi certyfikatami/zaświadczeniami.

WAŻNE:

Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Szkolnictwo wyższe:

www.wybierzstudia.nauka.gov.pl

Szkolnictwo zawodowe:

https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne

http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod

https://zrp.pl

Szkolenia zawodowe:

Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris

Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Inne źródła danych:

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl

Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

Wynagrodzenie (2018 r.) terapeuty środowiskowego wynosi na ogół średnio 2600 zł brutto miesięcznie.

Poziom wynagrodzeń uzależniony jest zasadniczo od:

 • wykształcenia,
 • rodzaju umowy,
 • rodzaju pracodawcy (prywatny, publiczny),
 • lokalizacji miejsca pracy,
 • regionu Polski,
 • wielkości aglomeracji,
 • stażu pracy,
 • doświadczenia, kwalifikacji,
 • efektywności pracy.

WAŻNE:

Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność. Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy

Przykładowe portale informujące o zarobkach:

https://wynagrodzenia.pl/gus

https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach

https://sedlak.pl/raporty-placowe

https://zarobki.pracuj.pl

https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen

https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

W zawodzie terapeuta środowiskowy możliwe jest zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami.

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie technicznych i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób m.in.:

 • z dysfunkcją narządu wzroku (04-R), jeżeli wada wzroku jest skorygowana okularami lub szkłami kontaktowymi, które zapewniają prawidłowe widzenie,
 • z chorobami metabolicznymi, endokrynologicznymi, chorobami układu krwiotwórczego (11-I), w stopniu umożliwiającym wykonywanie zadań zawodowych,
 • z chorobami układu oddechowego i krążenia w stopniu nieznacznym (07-S), które umożliwiają pracę jako terapeuta środowiskowy,
 • z chorobami układu pokarmowego (08-T), w stopniu nieznacznym, które umożliwiają pracę jako terapeuta środowiskowy.

WAŻNE:

Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę