INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Terapeuta środowiskowy

Kod: 325201

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie terapeuta środowiskowy wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Ustalanie zasad kontaktowania się z pacjentem/podopiecznym.
 • Z2 Rozpoznawanie potrzeb i możliwości pacjenta/podopiecznego.
 • Z3 Planowanie działań terapeutycznych, opracowywanie indywidualnego i społecznego planu wsparcia.
 • Z4 Prowadzenie treningów umiejętności społecznych 11.
 • Z5 Prowadzenie dokumentacji pracy z pacjentem/podopiecznym.
 • Z6 Edukowanie otoczenia pacjenta/podopiecznego i prowadzenie interwencji środowiskowych.
 • Z7 Podejmowanie współpracy z zespołem terapeutycznym oraz placówkami ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz organizacjami pozarządowymi.
 • Z8 Wykonywanie działań zapobiegających stygmatyzacji 7 oraz działań aktywizujących zawodowo pacjenta/podopiecznego.

Kompetencja zawodowa Kz1: Realizowanie wsparcia środowiskowego wobec pacjenta/ podopiecznego obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Ustalanie zasad kontaktowania się z pacjentem/podopiecznym

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska w zakresie realizowania indywidualnego wsparcia środowiskowego wobec pacjenta/podopiecznego;
 • Sposoby komunikacji werbalnej, zasady udzielania informacji zwrotnej oraz techniki aktywnego słuchania;
 • Zasady komunikacji niewerbalnej;
 • Błędy i bariery w komunikowaniu się.
 • Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska w zakresie realizowania indywidualnego wsparcia środowiskowego wobec pacjenta/ podopiecznego;
 • Stosować techniki komunikacji interpersonalnej 2;
 • Prowadzić obserwację terapeutyczną 3;
 • Prowadzić rozmowę terapeutyczną 6;
 • Nawiązywać relację terapeutyczną 5 z pacjentem/podopiecznym;
 • Budować zaufanie pacjenta/podopiecznego.

Z2

Rozpoznawanie potrzeb i możliwości pacjenta/podopiecznego

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady prowadzenia rozmowy terapeutycznej i wywiadu środowiskowego 12;
 • Potencjalne rodzaje zaburzeń procesów poznawczych, emocjonalnych i osobowościowych;
 • Konieczność indywidualnej pracy z pacjentem;
 • Sposoby włączania pacjenta/podopiecznego do udziału w życiu społeczności lokalnej.
 • Prowadzić rozmowę terapeutyczną;
 • Rozpoznawać zaburzenia w zakresie procesów poznawczych, emocjonalnych i osobowościowych;
 • Określać hierarchię potrzeb pacjenta i jego środowiska;
 • Określać zasoby i możliwości pacjenta/ podopiecznego;
 • Formułować diagnozę (stawiać i weryfikować hipotezy);
 • Podejmować działania terapeutyczne w środowisku lokalnym pacjenta/ podopiecznego.

Z3

Planowanie działań terapeutycznych, opracowywanie indywidualnego i społecznego planu wsparcia

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Etapy diagnozy biopsychospołecznej 1;
 • Działania terapeutyczne i plan pracy;
 • Zasady prowadzenia obserwacji terapeutycznej;
 • Zasady prowadzenia rozmowy terapeutycznej (wywiadu środowiskowego);
 • Zasady opracowywania planów indywidualnych.
 • Stawiać diagnozę biopsychospołeczną;
 • Projektować plan pracy, uwzględniając możliwości pacjenta i czynniki środowiskowe;
 • Prowadzić obserwację terapeutyczną;
 • Planować treningi umiejętności społecznych;
 • Planować wsparcie pacjenta/podopiecznego w procesie terapeutycznym;
 • Planować sposoby motywowania pacjenta/podopiecznego do podejmowania aktywności społecznej i zawodowej.

Z4

Prowadzenie treningów umiejętności społecznych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Metody prowadzenia treningu umiejętności społecznych;
 • Działania terapeutyczne i plan pracy;
 • Zasady dostosowywania treningów umiejętności społecznych do potrzeb podopiecznych.
 • Prowadzić treningi umiejętności społecznych;
 • Wspierać pacjenta/podopiecznego w procesie terapeutycznym;
 • Motywować pacjenta/podopiecznego do podejmowania aktywności społecznej i zawodowej.

Z5

Prowadzenie dokumentacji pracy z pacjentem/podopiecznym

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Rodzaje dokumentacji terapeutycznej;
 • Metody ewaluacji;
 • Sposoby przeprowadzania wywiadu oraz dzienniczka samoobserwacji.
 • Prowadzić dokumentację terapeutyczną;
 • Przeprowadzać wywiad z pacjentem/podopiecznym;
 • Wdrażać pacjenta/podopiecznego do prowadzenia dzienniczka samoobserwacji;
 • Dokonywać końcowej ewaluacji podejmowanych działań.

Kompetencja zawodowa Kz2: Organizowanie działań terapeutycznych w środowisku społecznym pacjenta/podopiecznego obejmuje zestaw zadań zawodowych Z6, Z7, Z8, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z6

Edukowanie otoczenia pacjenta/podopiecznego i prowadzenie interwencji środowiskowych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Sposoby edukacji i wsparcia rodzin oraz otoczenia osób chorych psychicznie;
 • Sposoby rozpoznawania potrzeb środowiska (rodziny), w którym funkcjonuje pacjent/podopieczny;
 • Sposoby przeprowadzania interwencji środowiskowych;
 • Rodzaje interwencji środowiskowych;
 • Rodzaje oddziaływań podejmowanych w środowisku lokalnym pacjenta/podopiecznego.
 • Edukować i wspierać rodziny oraz otoczenie podopiecznego, w tym pacjenta chorego psychicznie;
 • Określać hierarchię potrzeb pacjenta i jego środowiska;
 • Dokonywać diagnozy środowiska pacjenta;
 • Przeprowadzać interwencję środowiskową z uwzględnieniem jej wszystkich etapów;
 • Dokonywać końcowej ewaluacji podejmowanych działań;
 • Podejmować działania mające na celu zapewnienie pomocy podopiecznemu i/lub jego rodzinie;
 • Rozwiązywać sytuacje konfliktowe.

Z7

Podejmowanie współpracy z zespołem terapeutycznym oraz placówkami ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz organizacjami pozarządowymi

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Sposoby i zakres współpracy z zespołem terapeutycznym oraz placówkami ochrony zdrowia i pomocy społecznej;
 • Zasady współdziałania zespołu terapeutycznego;
 • Bazy danych dotyczące placówek i programów wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 • Współpracować z zespołem terapeutycznym oraz placówkami ochrony zdrowia i pomocy społecznej;
 • Tworzyć sieć wsparcia społecznego;
 • Korzystać z baz danych dotyczących placówek i programów wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Z8

Wykonywanie działań zapobiegających stygmatyzacji oraz działań aktywizujących zawodowo pacjenta/podopiecznego

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady wykonywania działań zapobiegających stygmatyzacji osób z zaburzeniami psychicznymi w środowisku;
 • Zasady komunikacji interpersonalnej;
 • Sposoby pozyskiwania informacji o możliwych szkoleniach umożliwiających zdobycie zatrudnienia przez pacjenta/podopiecznego.
 • Podejmować działania, które będą miały wpływ na postrzeganie osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • Przekazywać informacje o prawach i obowiązkach podopiecznych;
 • Współpracować z pracownikami instytucji, organizacji pomocowych i środowiskiem lokalnym;
 • Tworzyć sieć wsparcia społecznego;
 • Edukować otoczenie pacjenta w zakresie problemów związanych z chorobą;
 • Pozyskiwać informacje o możliwych szkoleniach umożliwiających zdobycie zatrudnienia przez pacjenta/podopiecznego.

Pracownik w zawodzie terapeuta środowiskowy powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za sprawne organizowanie i prowadzenie terapii środowiskowej.
 • Dostosowania zachowania do zmian w środowisku podczas podejmowanych działań terapeutycznych.
 • Dokonywania oceny swojego działania oraz zespołu terapeutycznego dotyczącej prowadzonych działań terapeutycznych.
 • Osiągania wyznaczonych celów oraz współpracy z innymi pracownikami w zorganizowanych warunkach prowadzonych działań terapeutycznych.
 • Podejmowania pracy samodzielnie lub współpracy w zorganizowanych warunkach w zakresie prowadzonej terapii środowiskowej.
 • Podnoszenia swoich kompetencji zawodowych w kontekście zmian prawnych i nowych rozwiązań.
 • Prowadzenia konsultacji w ważnych kwestiach terapeutycznych.
 • Utrzymywania poprawnych stosunków z pacjentem z zachowaniem zasad etyki zawodowej.
 • Przestrzegania prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 • Dokonywania racjonalnej oceny zagrożenia zdrowia oraz życia i podejmowania działań adekwatnych do stopnia zagrożenia.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1.) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu terapeuta środowiskowy.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu terapeuta środowiskowy

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych – projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie terapeuta środowiskowy nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży” wprowadzonej do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisu kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę