INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Technik dozymetrysta

Kod: 325510

2. Opis zawodu

Technik dozymetrysta zajmuje się wykonywaniem pomiarów wskaźników zagrożenia promieniowaniem jonizującym 16 na stanowiskach pracy i w innych miejscach wskazanych przez przełożonych. Zapewnia wsparcie techniczne inżynierom systemów bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Opis pracy

Technik dozymetrysta odpowiada za kontrolę i pomiary odpadów promieniotwórczych 13 oraz zagrożenia radiologicznego 17 ludzi i środowiska. Pomaga inżynierom systemów bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Prowadzi ewidencje wskaźników zagrożenia radiacyjnego.

Osoba zatrudniona na stanowisku technik dozymetrysta dokonuje odczytów dawkomierzy indywidualnych. Może wykonywać również pomiary innych wielkości związanych z promieniotwórczością, takich jak: aktywność, energia promieniowania, stężenie substancji promieniotwórczej.

We własnej jednostce organizacyjnej odpowiada za stan aparatury dozymetrycznej i terminowe jej wzorcowanie. Technik dozymetrysta zatrudniony poza systemem ochrony radiologicznej prowadzi pomiary wielkości związanych z promieniowaniem, wykorzystywane do oceny materiałów lub zjawisk, np. w badaniach geologicznych.

Sposoby wykonywania pracy

Praca w zawodzie technik dozymetrysta polega na:

 • wykonywaniu pomiarów dawek 3 i mocy dawek 12 promieniowania jonizującego 15, a także poziomu skażeń substancjami promieniotwórczymi,
 • dokonywaniu odczytów dawkomierzy indywidualnych 6 (przy zatrudnieniu w akredytowanych laboratoriach),
 • poborze i preparatyce próbek środowiskowych,
 • zapewnianiu wsparcia technicznego inżynierom systemów bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej,
 • prowadzeniu ewidencji dawek indywidualnych osób pracujących w polach promieniowania jonizującego,
 • prowadzeniu ewidencji aparatury dozymetrycznej 2 oraz źródeł promieniowania jonizującego,
 • prowadzeniu ewidencji innych wskaźników narażenia na napromieniowanie, jak poziomy skażeń, poziomy mocy dawek,
 • nadzorowaniu realizacji harmonogramu wzorcowania aparatury dozymetrycznej lub wykonywaniu wzorcowania radiometrów i mierników skażeń,
 • analizie informacji otrzymanych z systemów pomiarowych,
 • konserwacji aparatury kontrolno-pomiarowej,
 • wykonywaniu pomiarów innych wielkości związanych z promieniotwórczością, np. aktywności 1, energii promieniowania 8,
 • kontroli szczelności zamkniętych źródeł promieniowania jonizującego, a przy pracy z otwartymi źródłami – dbaniu o przestrzeganie technologicznych instrukcji pracy.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2, 3.3 i 3.4. Kompetencje zawodowe.

Warunki pracy

Praca technika dozymetrysty może być wykonywana w:

 • pomieszczeniach zamkniętych: pracowniach izotopowych, rentgenowskich,
 • zakładach przemysłowych,
 • instytucjach rządowych,
 • na otwartym terenie w sąsiedztwie urządzeń radiacyjnych.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Technik dozymetrysta w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:

 • radiometry 6,
 • mierniki skażeń 11,
 • dawkomierze indywidualne,
 • komputer, urządzenia biurowe,
 • pakiet programów biurowych, wyszukiwarkę internetową, pocztę elektroniczną,
 • źródła kontrolne i wzorcowe.

Organizacja pracy

Organizacja pracy technika dozymetrysty zależy od miejsca pracy, wykonywanych zadań zawodowych i liczby zatrudnionych osób. Praca technika dozymetrysty ma zazwyczaj charakter zespołowy. Technik dozymetrysta współpracuje z inżynierami systemów bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Godziny pracy technika dozymetrysty zależą od miejsca pracy. Może to być praca w systemie jedno-, dwu- lub trzyzmianowym, zazwyczaj w stałych godzinach pracy.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Zagrożenia bezpieczeństwa dla pracownika pracującego w zawodzie technik dozymetrysta dotyczą przede wszystkim promieniowania jonizującego. Na tym stanowisku istnieje ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe.

Ponadto technik dozymetrysta może być narażony na:

 • przeciążenie narządu wzroku (np. w wyniku pracy przy komputerze) oraz układu kostno-szkieletowego (np. w wyniku transportu źródeł promieniowana, przyrządów do wzorcowania),
 • stres psychiczny, związany np. z możliwością wystąpienia wypadków radiacyjnych.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód technik dozymetrysta ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • ogólna wydolność fizyczna,
 • sprawność narządu wzroku i słuchu,
 • sprawność układu kostno-stawowego,
 • sprawność układu mięśniowego;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • ostrość słuchu,
 • ostrość wzroku,
 • rozróżnianie barw,
 • spostrzegawczość;

w kategorii sprawności i zdolności

 • uzdolnienia techniczne,
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • zdolność logicznego myślenia,
 • zdolność współdziałania;

w kategorii cech osobowościowych

 • samodzielność,
 • samokontrola,
 • dokładność oraz rzetelność,
 • odpowiedzialność za działania zawodowe,
 • systematyczność,
 • opanowanie,
 • odporność emocjonalna,
 • gotowość do pracy w warunkach izolacji społecznej,
 • radzenie sobie ze stresem,
 • dbałość o jakość pracy,
 • gotowość podporządkowania się.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.5. Kompetencje społeczne; 3.6. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Osoba wykonująca zawód technik dozymetrysta powinna charakteryzować się sprawnością ruchową, która umożliwia jej łatwe przemieszczanie się w trakcie wykonywanych czynności, dobrym wzrokiem, dzięki któremu możliwe jest dokonywanie prawidłowych odczytów wskazań przyrządów pomiarowych, a także wysoką odpornością na stres.

Przeciwwskazaniem do podjęcia pracy w zawodzie technik dozymetrysta są zaburzenia nerwowe lub niektóre choroby psychiczne.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Do podjęcia pracy w zawodzie technik dozymetrysta wystarczające jest wykształcenie średnie techniczne o profilu elektrycznym, energetycznym. Jednakże pracodawcy preferują osoby z wykształceniem wyższym, np. na kierunku fizyka.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Atutami przy zatrudnieniu w zawodzie technik dozymetrysta mogą być certyfikaty/zaświadczenia potwierdzające:

 • znajomość zagadnień autonomicznych/komputerowych systemów pomiarowych,
 • znajomość obsługi komputera,
 • uprawnienia w zakresie inspektora ochrony radiologicznej 9,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • znajomość języka angielskiego (preferowany poziom B1).

WAŻNE:

Przy zatrudnieniu w zawodzie technik dozymetrysta pracodawca może wymagać posiadania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej (są ważne 5 lat) lub nabycie ich w trakcie wykonywania pracy. Wymagania, jakie należy spełniać do zdobycia takich uprawnień, wynikają z ustawy – Prawo atomowe i rozporządzeń w sprawie stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz inspektorów ochrony radiologicznej.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Technik dozymetrysta może rozwijać swoje kompetencje zawodowe poprzez:

 • udział w szkoleniach m.in. w zakresie nowych technik pomiarowych,
 • studia wyższe lub studia podyplomowe na kierunkach związanych z fizyką, chemią, elektryką, elektroniką, mechaniką, informatyką,
 • zdobycie uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej.

Technik dozymetrysta może zdobyć uprawnienia Inspektora Ochrony Radiologicznej, jeżeli:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • posiada co najmniej średnie wykształcenie,
 • zda egzamin z zakresu szkolenia określonego w przepisach Prawo atomowe,
 • posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w warunkach narażenia,
 • posiada odpowiedni staż pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące:
 • 1 rok: w przypadku osób posiadających wykształcenie wyższe lub średnie i dyplom uzyskania tytułu zawodowego technika elektroradiologii,
 • 3 lata: w przypadku osób posiadających wykształcenie średnie.

Staż pracy nie jest wymagany, jeśli osoba wnioskująca przedłoży dokument potwierdzający, że program studiów wyższych obejmował zagadnienia z zakresu dozymetrii 7 i ochrony radiologicznej wraz z zajęciami praktycznymi w warunkach narażenia. Minimalny wymiar to 30 godzin wykładów i 30 godzin ćwiczeń.

Technik dozymetrysta po uzyskaniu doświadczenia zawodowego może awansować na stanowisko:

 • starszego dozymetrysty,
 • kierownika grupy techników dozymetrystów.

Technik dozymetrysta może również rozszerzać swoje kompetencje zawodowe poprzez podejmowanie kształcenia i/lub szkolenia w zawodach pokrewnych.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2018 r.) w zawodzie technik dozymetrysta nie ma możliwości potwierdzania kompetencji zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej.

Istnieje możliwość potwierdzenia (przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną) kompetencji przydatnych w zawodzie technik dozymetrysta w zawodzie pokrewnym (szkolnym) technik elektroradiolog i wyodrębnionej w nim kwalifikacji MS.19 Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie technik dozymetrysta może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Fizyk

211103

Fizyk medyczny

211104

Chemik

211301

Inżynier systemów bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej

214307

Operator reaktora

311905

Technik elektroradiologs

321103

Inspektor ochrony radiologicznej

325503

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę